XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Вступ на навчання у 2023 році без НМТ/ЗНО!
Дізнатись більше

Кафедра Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Наукова діяльність

Загальна інформація
Викладацький склад
Вступ 2023
Інноваційний зміст навчання
Навчальні дисципліни
Методична робота
Видавнича діяльність
Матеріальна база
Партнери кафедри
Робота із студентами
Відгуки студентів
Інформація по дипломам, курсовим роботам та практикам
Новини та подіі
Бібліотека
Контактна інформація
Отримати консультацію
Освітньо-професійні програми
Публічне обговорення освітньо-професійних програм
Дистанційне навчання
Академічна доброчесність

Наукова діяльність

Бажаєте дізнаватись про особливості вступу у 2023 році?
Підписуйтесь на спільноти спеціальності "076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" та першим отримуйте новини, сповіщення про важливі події, підготовчі курси, дні відкритих дверей та багато цікавого.

Наукова діяльність кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва Державного університету телекомунікацій планується, організовується та здійснюється відповідно до вимог законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», Державної національної програми «Освіта. Україна ХХІ століття» і Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті та є невід’ємною складовою навчального процесу, її науковим підґрунтям. Планування та організація наукової роботи здійснюється з урахуванням персональних наукових інтересів викладачів кафедри, потреб університету та вимог бізнесу.

Наукова робота кафедри пов’язана з прикладними дослідженнями в галузі телекомунікацій та інших сфер економіки України.

Сучасними перспективними напрямами наукових досліджень студентів та викладачів кафедри визначено:

 • розвиток управлінських умінь та формування корпоративних цінностей як запорука організаційного розвитку в умовах ринкових трансформацій;
 • парадигма сучасної теорії лідерства;
 • розроблення, впровадження та просування на світові ринки наскрізних інноваційних продуктів;
 • організаційно-економічні основи менеджменту інноваційно-технологічної модернізації потенціалу підприємств України, зокрема галузі телекомунікацій;
 • менеджмент просування інноваційної продукції на внутрішньому та зовнішніх ринках;
 • місце і роль галузевих об’єднань на сучасному етапі розвитку економіки України;
 • формування репутації суб’єктів господарювання.

Робота кафедри ґрунтується на принципах науковості, саморозвитку, гуманізму, демократизму, наступності, персональної і колективної відповідальності, колегіальності та гласності обговорення питань, що віднесені до її компетенції і спрямована на:

 • вироблення єдиної концепції втілення змісту освіти за дисциплінами, які викладаються кафедрою, з метою сполучення теоретичного навчання із практичною спрямованістю підготовки фахівців;
 • організацію та здійснення на високому науковому і методичному рівнях навчально-виховного процесу шляхом формування наукового змісту й практичного спрямування кожної навчальної дисципліни;
 • розробку і впровадження новітніх форм, методів та технологій навчання;
 • організацію роботи наукових гуртків, проведення олімпіад, «круглих столів», конференцій, конкурсів за профілем діяльності кафедри;
 • керівництво дисертаційними дослідженнями, консультування, рецензування та обговорення представлених досліджень;
 • підготовку відгуків, рецензій на дисертації та автореферати дисертацій за профілем кафедри, які надійшли до Університету;
 • організацію взаємодії з іншими навчальними закладами;
 • надання пропозицій щодо присвоєння вчених звань професора і доцента науково-педагогічним працівникам кафедри, а також з удосконалення навчально-матеріальної бази;
 • розробку відповідних документів щодо науково-методичного забезпечення освітньої і наукової діяльності Університету.

Завдання кафедри виконуються шляхом інтеграції навчання і практики, повного та ефективного застосування всіх елементів навчально-виховного процесу із врахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій.

Науково-дослідна робота кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності спрямована на реалізацію таких основних завдань:

 • надання посильної інтелектуальної й матеріальної допомоги молодій Українській державі у формуванні реалістичної, прагматичної та ефективної політики у сфері наукової, науково-технічної та освітньої діяльності;
 • досягнення європейського та світового рівнів фундаментальних і прикладних досліджень, у тому числі у сфері освіти;
 • розробка наукових концепцій, оцінок і прогнозів соціально-економічного розвитку держави;
 • сприяння подальшій інтеграції вітчизняного інтелектуального потенціалу у світовий науково-технічний і соціально-культурний простір.

Науково-дослідні результати знаходять висвітлення в монографіях, публікаціях у фахових національних і міжнародних виданнях, доповідаються на міжнародних та всеукраїнських конференціях, круглих столах, семінарах, а головне – використовуються для розвитку і посилення конкурентних переваг підприємствами та організаціями з якими співпрацює випускова кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

Співробітники кафедри беруть участь у виконанні держбюджетних та госпрозрахункових тем, працюють над написанням кандидатських і докторських дисертацій, займаються видавничою діяльністю.

Кафедра Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності здійснює роботу над науково-дослідними тематиками: «Механізм підтримки підприємництва в інформаційно-телекомунікаційній сфері» (номер державної реєстрації 0120U105369); «Забезпечення розвитку торговельної діяльності підприємств» (номер державної реєстрації 0120U105094); «Тенденції та перспективи розвитку біржової діяльності в Україні» (номер державної реєстрації 0120U105368)

Викладачі кафедри активно приймають участь у міжнародній науково-практичній діяльності. Так:

- 29 липня 2018 р. доцент кафедри Згурська О.М. приймала участь у Міжнародній конференції «The modern trends in the development of business social responsibility», м. Лісабон (Португалія); 23-27 липня 2018 р. – у Міжнародній конференції «Innovative Educational Technologies: European Experience and its Application in Training in Economics and Management», м. Рига (Латвія); 12-14 липня 2019 р. – у Міжнародній конференції «RENEWABLE ENERGY SOURCES: engineering, technologie, innovation», м. Криниця-Здруй (Польща).

- 27 червня – 2 липня 2019 року завідувач кафедри Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Гавриш О.М. приймала участь у Міжнародній конференції (Україна – Болгарія) «Ukraine, Bulgaria, EU: economic, technical and social development trends», м. Бургас (Болгарія).

- 30 листопада 2019 р. доцент кафедри Капелюшна Т.В. приймала участь у Міжнародній конференції Scientific and Professional Conference «Problems of Humanities and Social Sciences - 2019», м. Будапешт. 12.08.19-24.08.19 – практичне стажування звідувача кафедри Гавриш О.М. на посаді торгового брокерау Brightstyle import LP, Шотландія.

- 14.12.2020 - 24.12.2020 року - завідувач кафедри Гавриш О.М., доцент Капелюшна Т.В., доцент Пильнова В.П. та старший викладач Мартиненко М.О. пройшли онлайн стажування у компанії Brightstyle import L.P. на тему: «Commodity exchanges in international trade». 

 

І Міжнародну науково-практичну конференцію «Підприємницька, торговельна, біржова діяльність: тенденції, проблеми та перспективи розвитку»

Також 5 викладачів кафедри мають публікації наукових статей у міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science. Результати участі у міжнародних наукових заходах, стажуваннях, результатів досліджень впроваджуються в процес навчання, шляхом внесення змін до робочих навчальних програм дисциплін.

Крім того у 2018 році на базі кафедри було проведено проведено І Всеукраїнську науково-практичну інтернет-конференція молодих вчених та студентів «Економіко-правова платформа інноваційного підприємства» та 11 лютого 2019 року було проведено І Міжнародну науково-практичну конференцію «Підприємницька, торговельна, біржова діяльність: тенденції, проблеми та перспективи розвитку», щодо інноваційних підходів до організації підприємницької, торговельної та біржової діяльності, маркетингової політики у підприємстві, управління суб’єктами господарювання в ринкових умовах, актуальних питань розвитку підприємництва та його роль у забезпеченні економічної стабільності держави, у якій, окрім науковців, взяли участь представники Національної служби посередництва та примирення, дорадчого органу при Президентові України та фахівці Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Науково-педагогічний склад кафедри у 2019 році був істотно оновлений молодими високоосвіченими фахівцями, які мають наукові ступені кандидата і доктора наук, значний практичний та науковий досвід роботи, що дає їм змогу ефективно керувати науковою роботою студентів, виконувати значний обсяг навчально-методичної роботи тощо. Наразі науковий потенціал кафедри складають 2 доктори економічних наук, 4 кандидатів економічних наук та 2 старших викладачі. Викладачі кафедри щорічно підвищують свій рівень кваліфікації, приймаючи активну участь у тренінгах, сертифікованих курсах та конференціях. 5 викладачів кафедри мають сертифікат В2, що дає їм можливість викладати студентам дисципліни іноземною мовою.

У 2019 році викладачі кафедри проводять два дисертаційні дослідження щодо управління корпоративними правами та технологій блокчейн (цифрові фінанси).

Особливе місце серед науково-методичної роботи кафедри посідають наукові семінари, круглі столи, ділові ігри за участю студентів. Щомісячно викладачами кафедри проводяться засідання наукових гуртків із залученням студентської молоді за тематикою, передбаченою планами навчальних гуртків.

На кафедрі здійснюється посилене вивчення англійської мови на протязі усіх років навчання: на 1-2 курсі – 3 пари занять  на тиждень,  на 3-4-5 курсах – по всім дисциплінам, які викладаються 20% занять повинні проводитись англійською мовою викладачами кафедр. Це забезпечить нашому студенту можливість вільно володіти технічною англійською мовою та засвоїти її на рівні міжнародного стандарту  В2.

Для покращення умов навчання та проведення наукових досліжень, з першого вересня 2021 року в Університеті почав працювати Інтернет зі швидкістю 5 Гігабіт в секунду.

Цей Інтернет найкращий серед Інтернетів усіх Університетів України та Європи.

Кожна кафедра Університету активно використовує інтернет для навчальної  та наукової роботи студентів.

5 квітня 2016 року Державний університет телекомунікацій став членом Міжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ), Спеціалізованої агенції організації об'єднаних націй, штаб-квартира якого знаходиться у м. Женева, Швейцарія.

Університет став 49 навчальним закладом світу, що прийнятий до цієї організації.

Членство у Міжнародному Союзі Електрозв'язку відкрило доступ Університету до:

 • програм академічної мобільності;
 • розвитку спільної науково-дослідної діяльності

Кожен рік в Університеті проводиться міжнародна конференція під керівництвом Міжнародного союзу електрозв’язку, в якій приймають участь більше 30 країн світу.

На кафедрі розроблений інноваційний зміст навчання, який забезпечує навчання студента тому, що потрібно і як потрібно на сьогоднішній день і тому, що вимагає сучасний розвиток науки і технологій та компетенцій компаній партнерів кафедри – потенційних роботодавців, теоретично і практично. При добросовісному навчанні студента, інноваційний зміст навчання гарантує стовідсоткове отримання студентом першого, високооплачуваного робочого місця після закінчення Університету.

Інноваційний зміст навчання передбачає, що ми на кафедрі обов’язково навчаємо тому, чому потрібно, і як потрібно, теоретично і практично.

Теоретична підготовка здійснюється на основі сучасного розвитку науки і технологій та компетенцій компаній - партнерів кафедр.

На кафедрі якісне навчання студентів здійснюється не тільки теоретично, а і практично з використанням навчально-матеріальної бази створеної на обладнанні останнього покоління, сучасних, прогресивних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.

Кафедра заключила договори з компаніями, які є потенційними замовниками випускників за спеціальністю підготовки  кафедри.

Теоретична і практична підготовка студентів проводиться на підставі компетенцій партнерів-кафедри компаній-роботодавців, з якими кафедрою укладені договори про співпрацю.

Перед закінченням бакалаврату кафедра спільно з компанією оцінює теоретичні знання, практичні уміння і навики студентів-випускників якщо вони показали добрі знання то вони отримують сертифікат, який надає право на отримання першого високооплачуваного робочого місця в компанії.

Підготовка по спеціальності починається не з третього, а з першого курсу.

На першому курсі для студентів викладається дисципліна «Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів». Метою цієї дисципліни є навчання нашого студента налаштовувати та експлуатувати сучасні електронні пристрої і гаджети та у повній мірі використовувати можливості сучасних інформаційних технологій під час навчання в Університеті та у повсякденному житті.

Для студентів кафедри викладаються: на 1 курсі - «Групова динаміка та комунікації», на 2 курсі - «Ділові комунікації», на 4 курсі - «Засади відкриття власного бізнесу», «Хмарні технології», «Штучний інтелект», спрямовані на уміння працювати в команді і з командою, вміти відкрити та вести власний бізнес, знати перспективи розвитку інформаційних технологій, що дозволить нашому студенту йти в ногу з життям та відповідати вимогам сучасному розвитку навчальної та наукової роботи в світі.

Для забезпечення якості проведення практичних занять на кафедрі створена сучасна навчально-лабораторна база на основі обладнання останнього покоління компаній-партнерів кафедри і сучасних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.

Для якісної підготовки студентів усі їх практики проводяться в одній із компаній-партнера кафедри:

 • на 2-му курсі – ознайомчої;
 • на 3-му курсі – виробничої;
 • на 4-му курсі – переддипломної.

В результаті проведення інноваційного змісту навчання студенти-випускники бакалаврату, якщо вони показали добрі знання, отримують сертифікат, який надає право на отримання першого високооплачуваного робочого місця в компанії, що позитивно відрізняє нашу кафедру від кафедр інших ЗВО.

В Університеті з 01 січня 2016 року по 01 травня 2022 року відкрито 13 нових, актуальних, престижних та перспективних спеціальностей:

 • Комп’ютерні науки та інформаційні технології;
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
 • Маркетинг;
 • Системний аналіз;
 • Публічне управління та адміністрування;
 • Інженерія програмного забезпечення;
 • Економіка;
 • Інформаційні системи та технології;
 • Комп’ютерні науки;
 • Мобільні та відеоінформаційні технології;
 • Штучний інтелект;
 • Інженерії програмного забезпечення автоматизованих систем;
 • Технології цифрового розвитку.

Після закінчення 1 курсу, в межах Університету у студентів є можливість перейти навчатись по іншій спеціальності на одній із кафедр Університету.

Шановні абітурієнти!
Розпочато формування списків бажаючих навчатись на кафедрі Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності в 2023 році!
Якщо Ви мрієте в цьому році поступити на навчання - прошу Вас надіслати на особистий телефон завідувача кафедри (050) 942 22 66 повідомлення:
Я, Прізвище Ім'я По батькові, мобільний номер телефону, бажаю поступити навчатись на Вашу кафедру.
Всі абітурієнти отримають персональну консультацію з питань вступу у 2023 році на обраній кафедрі від завідувача кафедрою!
Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська, 7, каб. 311, 312, 
тел. (044) 249-29-19

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 13 078