Державний Університет Телекомунікацій

Правила прийому 2014: 1. Загальні положення

1.1. Державний університет телекомунікацій оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо–кваліфікаційними рівнями, напрямами (спеціальностями), формами навчання відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу, у тому числі у відокремлених структурних підрозділах: Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації Державного університету телекомунікацій, Житомирському військовому інституті імені С. П. Корольова Державного університету телекомунікацій, Львівському та Харківському коледжах Державного університету телекомунікацій.

Додатками до цих Правил прийому регламентується порядок вступу до Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Державного університету телекомунікацій (додаток А), Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова Державного університету телекомунікацій (додаток Б), Львівського коледжу Державного університету телекомунікацій (додаток В) та Харківського коледжу Державного університету телекомунікацій (додаток Д).

1.2. До Державного університету телекомунікацій приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти, крім права на здобуття вищої освіти за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

1.3. Прийом до Державного університету телекомунікацій на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

1.4. Державний університет телекомунікацій створює умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідного напряму (спеціальності). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним замовленням за кожним напрямом (спеціальністю) та освітньо-кваліфікаційним рівнем, у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу поза конкурсом, оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії і на офіційному веб-сайті www.duikt.edu.ua не пізніше другого робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

1.5. Організацію прийому вступників до Державного університету телекомунікацій здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом ректором Державного університету телекомунікацій, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію Державного університету телекомунікацій.

1.6. Ректор Державного університету телекомунікацій забезпечує дотримання законодавства України, в тому числі Умов прийому у 2014 році, цих Правил прийому, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

1.7. Усі питання, пов’язані з прийомом до Державного університету телекомунікацій, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії і на офіційному веб-сайті, як правило, в день прийняття, але не пізніше дня, наступного після прийняття.

1.8. Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу ректором Державного університету телекомунікацій.

Рішення приймальної комісії стосовно розподілу обсягу державного замовлення у межах ліцензійного обсягу за факультетами, спеціалізаціями, нозологіями, профілями, мовами тощо щодо кожного напряму підготовки (спеціальності) повинно бути прийняте не пізніше трьох календарних днів після доведення вищому навчальному закладу державного замовлення.

Переглядів: 1 698
^