Державний Університет Телекомунікацій

Правила прийому 2014: 6. Організація і проведення конкурсу

6.1. Приймальна комісія Державного університету телекомунікацій допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з відповідних загальноосвітніх предметів, визначених Переліком конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (див. додаток 5) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – не нижче 124 балів з непрофільних конкурсних предметів та не нижче 140 балів з профільних конкурсних предметів.

Державний університет телекомунікацій за рішенням приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, кількість балів якого з одного з непрофільних конкурсних предметів, визначених Правилами прийому до Державного університету телекомунікацій, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного конкурсного предмета становить не нижче 170 балів.

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних екзаменів) з трьох предметів за переліком, наведеним у додатку 5 до Правил прийому до Державного університету телекомунікацій. Перший та другий предмети є обов’язковими. Третій предмет із зазначених у додатку 5 до Правил прийому обирається вступником.

6.3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (балів вступних екзаменів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених Правилами прийому до Державного університету телекомунікацій.

При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: “3” відповідає “6”, “4” відповідає “9”, “5” відповідає “12”. Внесений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою середній бал автоматично переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали, наведеною у додатку 8 до Правил прийому до Державного університету телекомунікацій.

При вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти подання вступниками сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання є обов’язковим, крім випадків, передбачених розділом VIII Умов прийому та розділу VII цих правил.

6.4. При прийомі за ступеневою освітою освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста, бакалавра (зі скороченим терміном навчання) конкурсний бал обчислюється як сума результату фахового випробовування та середнього бала документа про попередню освіту та вноситься до Єдиної бази.

6.5. При прийомі на навчання на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра, здійснюється на конкурсній основі на підставі конкурсного балу. Конкурсний бал визначається як сума нормованого інтегрального рейтингу та екзаменаційних оцінок, одержаних абітурієнтом на вступних кваліфікаційних випробуваннях за фахом та вступного екзамену з іноземної мови.

Нормований інтегральний рейтинг вступника визначається як сума середнього балу додатку до диплому бакалавра та оцінки за державний екзамен, помножена на десять.

Рівень знань вступників на фаховому випробуванні та екзамені з іноземної мови оцінюється за 50 - бальною шкалою.

6.6. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

6.7. Для конкурсного відбору осіб, які вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра, конкурсний бал вноситься до Єдиної бази.

Переглядів: 1 666
^