Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Додатковий набір 2019

Інноваційне навчання за освітньо-професійними програмами «Документознавство та інформаційна діяльність» та «Інформаційна аналітика та зв’язки з громадськістю»: особливості, переваги, перспективи працевлаштування

Теоретична складова

Ґрунтовна теоретична підготовка майбутніх фахівців освітньо-професійних програм «Документознавство та інформаційна діяльність» й «Інформаційна аналітика та зв’язки з громадськістю» здійснюється на основі сучасного розвитку науки, технологій та компетенцій компаній-партнерів кафедри документознавства та інформаційної діяльності.

Так, на кафедрі розроблено розгорнуті тематичні плани з дисциплін, передбачених навчальною програмою спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», удосконалено методичне забезпечення інноваційних методів навчання з використанням сучасних мультимедійних засобів. Викладачі кафедри активно впроваджують у навчальний процес креативні методики, форми і засоби навчання (бінарні лекції, панельні дискусії, круглі столи, ділові ігри, рефреймінг тощо).

Теоретична підготовка студентів кафедри документознавства та інформаційної діяльності проводиться на підставі компетенцій підприємств/установ/організацій – партнерів кафедри, потенційних роботодавців для випускників освітньо-професійних програм «Документознавство та інформаційна діяльність» й «Інформаційна аналітика та зв’язки з громадськістю».

 

Якісна практична підготовка

Для забезпечення якості проведення практичних занять на кафедрі документознавства та інформаційної діяльності створено сучасну навчально-лабораторну базу (лабораторія «Віртуальний офіс», ауд. 518). Лабораторія працює на основі обладнання останнього покоління компаній – партнерів кафедри та сучасних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення: Центра комп’ютерних технологій «ІнфоПлюс» (система електронного документообігу «АСКОД») та Компанії «НетКом Технолоджи» (система електронного документообігу «Діло»).

У лабораторії «Віртуальний офіс» студенти здобувають практичні вміння та навики з електронного урядування та електронного документообігу з видачею сертифікатів Центру комп’ютерних технологій «ІнфоПлюс» та Компанії «НетКом Текнолоджи».

 

Договори з компаніями

Кафедрою підписані угоди про співпрацю з компаніями-партнерами, які є потенційними роботодавцями та забезпечують проведення практики студентами кафедри документознавства та інформаційної діяльності:

 • Національне агентство України з питань державної служби;
 • КП «Вечірній Київ»;
 • Центр комп’ютерних технологій «ІнфоПлюс»;
 • Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);
 • Центральний державний архів вищих органів влади та управління України;
 • ТДВ страхова компанія «УКООПГАРАНТ»;
 • ПАТ «Альфа-Банк» Україна та ін.

Зазначені установи та організації надають студентам кафедри не лише можливість практичного застосування набутих навичок, а й працевлаштування у майбутньому (за наявності вакансій).

 

Перелік компетенцій та їх опис

Освітня характеристика підготовки бакалаврів з документознавства та інформаційної діяльності передбачає, що майбутній фахівець:

 • у змозі обґрунтувати головні тенденції розвитку документаційних та інформаційних процесів інфраструктури управління;
 • здатен організувати системи діловодства та документообігу як на предметно-змістовому, так і на технологічному рівні;
 • виконувати спеціальні функції, пов’язані з розробкою і впровадженням процесів документування;
 • здійснювати процеси інформаційно-аналітичної роботи засобами комп’ютерних технологій та сервісів Інтернету;
 • вільно володіти усною та писемною українською мовою, а також іноземними (англійською, польською та ін.) мовами.

Бакалавр з цього фаху підготовлений до роботи в інформаційних, аналітичних, архівних, адміністративних, кадрових підрозділах і службах, службах діловодства підприємств/установ/організацій різного профілю та форм власності, а також в органах державного управління всіх рівнів.

Бакалавр з документознавства та інформаційної діяльності за умов набуття відповідних знань і практичних вмінь може адаптуватись до таких суміжних напрямів діяльності, як маркетингова, рекламна, зв’язки з громадськістю, журналістика, менеджмент, обліково-контрольна робота тощо.

 

Видача сертифікатів

Студенти кафедри отримують сертифікати Центру комп’ютерних технологій «ІнфоПлюс» та Компанії «НетКом Текнолоджи», продукти яких (системи електронного документообігу) впроваджено в багатьох підприємствах/установах/організаціях різного профілю та форм власності, а також в органах державного управління всіх рівнів, що дає широкі вектори працевлаштування для випускників кафедри.

На окрему увагу заслуговує співпраця кафедри документознавства та інформаційної діяльності з Центром комп’ютерних технологій «ІнфоПлюс», який є лідером в наданні інформаційних продуктів в царині електронного документообігу (систему електронного документообігу «Аскод» запроваджено, зокрема, в Кабінеті Міністрів України, Міністерстві фінансів України, Національному банку України, Міністерстві оборони України, Виконавчому органі Київської міської державної адміністрації тощо). Сертифікати цієї компанії дають переваги студентам при отриманні посади у закладах, в яких впроваджено зазначений інформаційний продукт.

 

Підготовка за спеціальністю з першого курсу

Пріоритетною діяльністю кафедри документознавства та інформаційної діяльності є фахова підготовка студентів освітньо-професійних програм «Документознавство та інформаційна діяльність» й «Інформаційна аналітика та зв’язки з громадськістю» з 1-го курсу, а не з 3-го, як у більшості вітчизняних вишів. Це дає змогу студентам кафедри всебічно й ґрунтовно вивчати фахові дисципліни та розширювати кругозір. Відтак уже на 3-му курсі студенти володіють більшістю практичних навичок, необхідних для подальшої вдалої професійної діяльності.

 

Інноваційні дисципліни

Крім того, на 1-му курсі викладається дисципліна «Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів», покликана навчити студентів використовувати можливості сучасних інформаційних технологій протягом життя, зокрема, студенти опановують мережеві та телекомунікаційні технології, що дозволяє ефективно застосовувати у фаховій діяльності та особистому житті нові досягнення науки та техніки.

Для студентів кафедри, як і для студентів решти спеціальностей Державного університету телекомунікацій, розроблено та впроваджено у навчальний процес інноваційні дисципліни, покликані адаптувати молодого фахівця до вимог сучасного соціуму та викликів сучасного ринку праці:

 • на 1-му курсі викладається дисципліна, метою якої є навчання студентів досконало здійснювати комунікаційний процес – «Групова динаміка та комунікації»;
 • на 2-му курсі викладається дисципліна «Ділові комунікації» (викладання забезпечує кафедра документознавства та інформаційної діяльності), яка спрямована на формування у студентів необхідних теоретичних знань щодо особливостей усної та письмової ділової комунікації; визначення видів і форм комунікації з метою застосування та ефективної взаємодії у фаховій діяльності; вироблення умінь та навичок правильно висловлювати свої думки під час усної/писемної ділової комунікації з метою досягнення оптимального результату; презентувати себе як фахівця; працювати з різними джерелами інформації та службовою документацією різних груп;
 • на 4-му курсі студенти мають змогу прослухати курс з дисциплін «Засади відкриття власного бізнесу»«Хмарні технології» та «Штучний інтелект», спрямовані на вміння працювати в команді та з командою; уміти відкрити та вести власний бізнес; знати перспективи розвитку інформаційних технологій, що дозволить нашим студентам відповідати сучасним ринковим вимогам та запитам розвитку суспільства.

 

Поглиблене вивчення англійської мови

Студенти кафедри документознавства та інформаційної діяльності посилено вивчають англійську мову протягом усіх років навчання (на 1–2-му курсі – три заняття на тиждень; на 3–5-му курсах – з усіх дисциплін, що викладаються кафедрами 20% занять проводяться англійською мовою). Це забезпечує можливість нашим студентам вільно володіти англійською мовою та засвоїти її на рівні міжнародного стандарту В2, що дає шанс випускникам кафедри бути конкурентоспроможними не лише на вітчизняному ринку праці, але й на професійній арені країн Європейського Союзу.

 

Обсяг практичних занять складає не менше 50%

52% занять навчального процесу студентів нашої кафедри складають практичні заняття.

Розподіл годин 25% (загальні дисципліни) + 75% дисципліни професійного спрямування за спеціальністю.

Вивчення дисциплін загальної підготовки здійснюється з 1-го по 8-ий семестр з метою повноцінного забезпечення оволодіння студентами професійними знаннями протягом всього терміну підготовки бакалавра. При підготовці бакалаврів розподіл годин навчального плану здійснюється з розрахунку: 25% – дисципліни загальної підготовки, дисципліни професійної підготовки: 37,5% – за спеціальністю, 37,5% – за спеціалізацією. З тем кожної дисципліни обов’язково проводиться лекція (теоретична складова), практичні заняття та, при можливості, лабораторні заняття (практична складова навчання). З кожної теми занять лектор обов’язково у кінці лекції надає перелік питань для самостійного опрацювання.

 

У результаті здійснення інноваційного змісту навчання випускники кафедри документознавства та інформаційної діяльності володіють теоретичними знаннями виконання вимог компетенцій роботодавців і практичними уміннями та навиками щодо їх здійснення.

Оцініть новину:
8

Читайте також

Результати фахового вступного випробування ОС «Бакалавр» на базі ОС «Молодший спеціаліст» (деннаформа навчання) Результа..

Ключові слова


Переглядів: 510
^