XS
SM
MD
LG
Государственный Университет Телекоммуникаций

Адрес:
03110, Украина
г. Киев, ул. Соломенская, 7
Контактная информация:
Государственный Университет Телекоммуникаций

Кафедра Информационных систем и технологий

Основные критерии поиска
Название, автор, год випуска


Детальный поиск
Категория, язык, тип документа
* Заполните необходимые поля для поиска

Автор:
Уклад.: О.О. Ларін, М.І. Шаповалова
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
2.72 Мб
Тип документа:
Учебно-методическая разработка
Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань з курсу «Технологія програмування» для студентів всіх рівнів та форм навчання спеціальностей 122 «Комп’ютерні науки» та 113 «Прикладна математика».
Автор:
Є.М. Крижановський, А.Р. Ящолт, С.О. Жуков, О.М. Козачко
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
2.64 Мб
Тип документа:
Пособие
У навчальному посібнику викладено основні теоретичні відомості про ме-тоди та засоби моделювання бізнес-процесів та управління ІТ-проектами, а та-кож практичні рекомендації для застосування сучасних технологій при моделю-вання бізнес-процесів та управлінні ІТ-проектами різної складності. Наведено перелік контрольних запитань для перевірки набутих теоретичних знань та практичних навичок. Посібник рекомендується для студентів, які навчаються за спеціальностями 126– «Інформаційні системи та технології», 124 - «Системний аналіз», наступ-них дисциплін: Організація та управління ІТ проектами, Автоматизація бізнес-процесів, Управління ІТ-проектами, Моделювання бізнес-процесів та управлін-ня ІТ-проектами.
Автор:
О.В. Нестеренко, О.В. Ковтунець, О.О. Фаловський
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
4.99 Мб
Тип документа:
Пособие
Автор:
Ю.В. Рогушина, А.Я. Гладун, В.В. Осадчий, С.М. Прийма
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
10.25 Мб
Тип документа:
Книга
Монографію присвячено проблематиці розробки, дослідження та використання онтологій в розподілених застосуваннях. Проаналізовано моделі та методи подання онтологій, їх зв’язок з технологіями Semantic Web. В роботі аналізуються питання, що стосуються здобуттям онтологічних знань з відкритих джерел Web, Wiki-ресурсів та природномовних документів. Розглядається роль онтологічного аналізу в інтелектуалізації пошукових систем, Web-сервісів та програмних агентів. Наводяться приклади застосування онтологій в освіті та науці. Робота орієнтована на дослідників та науковців, які займаються розробками в галузі розподілених інтелектуальних систем.
Автор:
К.П. Сторчак, А.М. Тушич, І.М. Срібна, Н.Д. Яковенко, Д.В. Кравець
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
2.55 Мб
Тип документа:
Пособие
Навчальний посібник призначений для самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів під час поглибленого вивчення дисципліни «Технології Інтернет речей» (ТІР) – циклу дисциплін професійної та практичної підготовки за спеціальністю 126 – Інформаційні системи та технології.
Автор:
Л.М. Олещенко, Я.В. Хіцко
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
2.7 Мб
Тип документа:
Пособие
Навчальний посібник розроблено для ознайомлення студентів з теоретичними відомостями та практичними прийомами програмування пристроїв Інтернету речей, методами захисту хмарних сервісів Інтернету речей за допомогою середовища Cisco Packet Tracer, а також методами аналізу даних мережі Інтернет та вимогами до виконання лабораторних робіт.
Автор:
М.Б. Гумен, В.М. Співак, С.К. Мещанінов, Г.Г. Власюк, Т.Ф. Гумен
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
4.15 Мб
Тип документа:
Учебник
У підручнику викладено базові аспекти теорії систем, процесів і сигналів, висвітлено ймовірнісні, часові, кореляційні та спектральні характеристики детермінованих процесів і сигналів, особливості характеристик стаціонарних випадкових та модульованих процесів, викладено методи оцінювання перетворень процесів і сигналів різноманітних систем у рамках спектрально-кореляційної теорії процесів. Розглянуто стаціонарні лінійні та нелінійні перетворювачі процесів, що є матеріальними носіями інформації. Дослідження виконано методами часової та частотної областей з використанням часових та спектральних характеристик процесів. Видання може бути корисним не тільки для студентів вищих навчальних закладів відповідного профілю, а також спеціалістів із проектування та експлуатації інформаційно-вимірювальних та експертних систем, діагностичних комплексів, систем керування складними об’єктами та технологічними процесами неруйнівного контролю, систем передачі та обробки даних, розпізнавання образів тощо
Автор:
П.В. Іващенко
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
444 Кб
Тип документа:
Пособие
Посібник містить навчальний матеріал до вивчення розділу «Основи теорії передавання інформації» дисциплін: «Теорія електрозв’язку» (підготовка бакалаврів за напрямом «Телекомунікації»), «Теорія інформації» (підготовка бакалаврів за напрямом «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»), «Теорія інформації та кодування» (підготовка бакалаврів за напрямом «Програмна інженерія»), «Інформаційні радіосистеми» (підготовка бакалаврів за напрямом «Радіотехніка»). Крім теоретичного матеріалу посібник містить вправи, приклади, контрольні питання та задачі для самостійної роботи студентів.
Автор:
С.С. Жуковський, Т.А. Вакалюк
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
1.18 Мб
Тип документа:
Пособие
Посібник призначений для використання студентами під керівництвом викладача на лекціях, практичних та лабораторних заняттях. Посібник містить лекційний курс та лабораторний практикум із об’єктно-орієнтованого програмування мовою С++. Може бути корисним студентам денної та заочної форми навчання для вивчення дисципліни «Програмування С++».
Автор:
S. Chacon, B. Straub
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
13.5 Мб
Тип документа:
Пособие
Посібник призначений для користувачів системи керування версіями git. Посібник містить основні відомості про систему керування версіями git та роботу з нею. Може бути корисним студентам денної та заочної форми навчання, які виконують свої проекти з використанням системи керування версіями git на дисциплінах «Програмування» (будь-якою мовою), «Основи інформаційних технологій» та «Системи керування версіями та їх застосування».

Библиотека


Просмотров: 78 644