XS
SM
MD
LG
Государственный Университет Телекоммуникаций

Адрес:
03110, Украина
г. Киев, ул. Соломенская, 7
Контактная информация:
Государственный Университет Телекоммуникаций

Кафедра Информационных систем и технологий

Основные критерии поиска
Название, автор, год випуска


Детальный поиск
Категория, язык, тип документа
* Заполните необходимые поля для поиска

Автор:
М.Ю. Карпенко, Н.О. Манакова, І.О. Гавриленко
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
769 Кб
Тип документа:
Пособие
У посібнику розглянуто питання щодо сучасних підходів до проектування інформаційних систем, наведено приклади їхньої реалізації через методики проектування від провідних розробників складних програмних продуктів, описані головні стандарти та нормативно-методичне забезпечення процесу проектування на всіх етапах життєвого циклу інформаційної системи. Навчальний посібник може використовуватись студентами та викладачами для формування відповідних компетенцій, що відповідають галузі знань 12 – Інформаційні технології спеціальності 122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології.
Автор:
John J. Craig
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
4.32 Мб
Тип документа:
Книга
Автор:
О.Г. Трофименко
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
11.12 Мб
Тип документа:
Пособие
Навчальний посібник містить опис мови програмування С++ стандарту ANSI у поєднанні із засобами візуального програмування та об‟єктно-орієнтованого підходу C++ Builder. Розглянуто засоби програмування як базових алгоритмів, так і опрацювання структурованих типів, робота з покажчиками, засоби динамічного керування пам‟яттю тощо. Значну увагу приділено опрацюванню динамічних структур даних, програмуванню списків, дерев, автоматів. Окремий розділ присвячено засобам об‟єктно-орієнтованого програмування. Кожна з розглянутих тем супроводжується значною кількістю прикладів програм. Начальний посібник підготовлено до видання на кафедрі “Інформаційні технології” в ОНАЗ ім. О.С. Попова. Призначено для студентів технічних вузів і може бути корисною для кола читачів, які бажають навчатися програмуванню мовою С++.
Автор:
Б.В. Керниган, Д.М. Ричи
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
1.47 Мб
Тип документа:
Книга
Язык C является универсальным языком программирования. Он тесно связан с операционной системой UNIX, так как был развит на этой системе и так как UNIX и ее программное обеспечение написано на C. Сам язык, однако, не связан с какой-либо одной операционной системой или машиной; и хотя его называют языком системного программирования, так как он удобен для написания операционных систем, он с равным успехом использовался при написании больших вычислительных программ, программ для обработки текстов и баз данных. Язык C — это язык относительно низкого уровня. В такой характеристике нет ничего оскорбительного; это просто означает, что C имеет дело с объектами того же вида, что и большинство ЭВМ, а именно, с символами, числами и адресами. Они могут объединяться и пересылаться посредством обычных арифметических и логических операций, осуществляемых реальными ЭВМ.
Автор:
А.В. Марченко
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
3.03 Мб
Тип документа:
Пособие
Посібник може використовуватись студентами вищих навчальних закладів для самостійної роботи під час поглибленого вивчення дисциплін спеціальності 126 – Інформаційні системи та технології.
Автор:
Л.Є. Довгань, Г.А.Мохонько, І.П Малик
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
5.49 Мб
Тип документа:
Пособие
У навчальному посібнику систематизовано знання в предметній сфері управління проектами, наведені принципи, методи й інструменти проектування, а також розглянуті питання планування, контролю, організації, мотивації й координації в рамках проекту. Навчальний посібник підготовлений відповідно до навчальної програми нормативної дисципліни «Управління проектами». Матеріал посібника спрямований на підготовку магістрів, які одночасно були б фахівцями-професіоналами, і нестандартно мислячими, творчими особистостями. Для науковців, керівників, викладачів, аспірантів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
Автор:
О.М. Филипенко, Т.С. Колєснік
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
1.77 Мб
Тип документа:
Пособие
Навчальний посібник «Управління проектами» розраховано на студентів економічних спеціальностей. Матеріал посібника спрямовано на активізацію роботи студентів під час лекцій і самостійного опрацювання лекційного матеріалу, підвищення ефективності організації самостійної роботи студентів, систематизацію знань і формування в студентів цілісного уявлення про предмет курсу. Навчальний посібник є інструментом вивчення дисципліни «Управління проектами», формування у студентів системи знань із питань методології підготовки та реалізації, способів і засобів залучення ресурсів для реалізації проектів і механізмів управління ними.
Автор:
М.Ф. Копитко
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
2.17 Мб
Тип документа:
Книга
Викладено основи інформаційних технологій: вирішення проблем зберігання інформації, представлення елементів даних у блоках і файлах, організація структур індексів для ефективного доступу до даних. Для студентів, аспірантів та співробітників університету, програмістів, які створюють сучасні інформаційні технології.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
1.41 Мб
Тип документа:
Книга
Мультиплексоры ERM-MUX-PLUS и ETU02-MUX-PLUS Пособие по проектированию
Автор:
ГОСТЄВ В.І., КУНАХ Н.І., ТКАЛЕНКО О.М, НЕВДАЧИНА О.В.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
1.15 Мб
Тип документа:
Книга
Навчальний посібник призначений для самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів під час поглибленого вивчення дисципліни «Мережні технології» (МТ) – циклу дисциплін професійної та практичної підготовки за спеціальністю 7.09242 «Інформаційні мережі зв’язку». Гостєв В.І., Кунах Н.І., Ткаленко О.М., Невдачина О.В. Мережні технології. Навч. посібник підготовлено для студентів вищих навчальних закладів – Київ: ДУІКТ, 2012. – 101 с. У посібнику розглянуто аналіз, синтез та оптимізація телекомунікаційних мереж, принципи функціонування та архітектура побудови мереж. Приведені сучасні телекомунікаційні технології, які отримали найбільше застосування на телекомунікаційних мережах України. Контрольні запитання допоможуть студенту в підготовці до модульного контролю.

Библиотека


Просмотров: 82 104