Державний Університет Телекомунікацій

Кафедра Вищої математики


Основи елементарної математики. Навчально-методичний посібник.
Навчальний посібник містить короткі теоретичні відомості, приклади розв'язання типових завдань та індивідуальні завдання для самостійного вирішення з основних розділів вищої математики.Теоретичний матеріал надано у доступній формі, що дозволяє проілюструвати основні математичні ідеї і методи, які найбільш часто використовуються при викладанні курсу «Вища математика» у вищих навчальних закладах технічного спрямування.Зразки вирішення завдань відображають найбільш раціональні методи та способи рішень та допомагають студентам набути практичних навичок для розв'язку багатьох практичних задач з курсу «Вища математика».
Математичні основи оптимізації телекомунікаційних систем: підручник.
У підручнику систематизовано викладено математичні основи методів визначення екстремумів функцій однієї та багатьох змінних, основи варіаційного числення та теорії графів. Розглянуті питання пошуку оптимального розв’язання задач, пов'язаних з ефективністю систем передавання інформації, корекцієй лінійних спотворень каналів зв'язку, застосування оптимізації у задачах синтезу цифрових фільтрів. Наведені основні поняття теорії графів та розглянуті обчислювальні алгоритми пошуку оптимальних шляхів і максимального потоку у мережах зв’язку. Надані теоретичні основи оптимізаційних підходів у системах зв'язку дозволяють забезпечити аналіз і синтез алгоритмів обробки сигналів у пристроях перетворення сигналів та складають основу математичних моделей об’єктів, які проектуються. Підручник призначений для студентів вищих навчальних закладів для всіх спеціальностей за напрямками6.050.901 «Радіотехніка», 6.050.902 «Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок», 6.050.903 «Телекомунікації», 6.050.904 «Мережі та системи поштового зв’язку», інженерно-технічних працівників, які розроблюють телекомунікаційні системи і займаються експлуатацією систем передачі даних і мереж зв’язку.
Теория телетрафика. Методические указания для выполнения цикла лабораторных работ по курсу «Теория телетрафика в телекоммуникациях».
Методические указания соответствуют программе дисциплины «Теория телетрафика в телекоммуникациях», модуль 4.1. В соответствии с программой изложены: основные положения и методы анализа теории телетрафика в телекоммуникациях, на которых базируются процедуры проектирования телекоммуникационных систем и сетей. Рассмотрены математические модели систем распределения информации с потерями, с очередью и с приоритетами. Приведены методы исследования этих систем в условиях модели пуассоновского потока и реальных потоков требований мультисервисних сетей связи. Пособие предназначено для студентов дневной, заочной и дистанционной форм обучения бакалаврской подготовки направления «Телекоммуникации». Представлены задания для самостоятельной подготовки; цикл из семи лабораторных работ, позволяющий студентам закрепить теоретический материал, контрольные вопросы для проверки качества полученных знаний.
Розрахункові завдання з елементарної математики. Вступ до курсу вищої математики: методичні вказівки та варіанти комплексного індивідуального завдання.
Запропоновані методичні вказівки містять варіанти комплексних індивідуальних завдань для студентів першого курсу.
Практичні заняття з дискретної математики. Теорія множин, математична логіка, графи, теорія чисел, алгебраїчні структури: методичні вказівки для самостійного розв’язування індивідуальних домашніх завдань.
У методичному посібнику наведено приклади розв’язання задач з дискретної математики. Розглянуто наступні теми: множини, математична логіка, графи, теорія чисел, алгебраїчні структури. Посібник призначений для полегшення самостійного розв’язання індивідуальних завдань з дискретної математики.
Лінійна алгебра: навчальний посібник.
Комплексні числа: методичний посібник для студентів технічних факультетів усіх форм навчання.
Дискретна математика: навчальний посібник.
Навчальний посібник охоплює теоретичний та практичний матеріал з розділів дискретної математики: теорія множин, математична логіка, теорія графів, алгебраїчні структури. Розділи 1 … 4, що складають теоретичну частину матеріалу навчального посібника, написано проф. Стрелковською І.В., доц. Буслаєвим А.Г., ст. виклад. Харсуном А.М. Приклади розв’язання типових задач, перевірочні тести та зав- дання для самостійної роботи студентів розроблені доцентами Пашковою Т.Л., Барановим М.І., Григор'євою Т.І., Вишневською В.М., виклад. Кольцовою Л.Л. Матеріал навчального посібника широко ілюстровано рисунками. Для засвоєння викладеного матеріалу цілковито вистачить базових знань з математики за середню школу. У посібнику є список використаних джерел, певну частину яких становлять видання, які описують сучасні комп’ютерні технології. Навчальний посібник призначено для студентів молодших курсів вищих навчальних закладів, але може бути корисним також для тих, хто вивчає курс дискретної математики і застосовує її методи у прикладних питаннях, і для тих, хто бажає самостійно оволодіти навичками застосування методів дискретної математики.
Теорія поля. Теорія функцій комплексної змінної: навчально-методичний посібник.
У методичному посібнику в стислій формі викладено основні відомості та методичні розробки теоретичних та практичних занять з модуля „Теорія поля. Теорія функцій комплексної змінної”. З кожної теми представлено розв’язки типових завдань і прикладів, задачі для самостійного розв’язування.
Линейная алгебра: учебное пособие для иностранных студентов технических специальностей.
В учебном пособии изложены основные теоретические положения по теме Линейная алгебра. Рассмотрены определиители, их свойства, методы вычисления; матрицы, виды матриц, действия над матрицами. Рассмотрены системы линейных алгебраических уравнений, способы их исследования и решения. Все теоретические положения сопровождаются большим количеством примеров с подробным решением. Для более полного усвоения материала предложены контрольные вопросы, проверочные тесты, тренировочные упражнения, задачи для самостоятельного решения. Учебное пособие предназначено для студентов технических специальностей.

Бібліотека


Переглядів: 20 903
^