Кафедра Вищої математики


Основи елементарної математики. Навчально-методичний посібник.
Навчальний посібник містить короткі теоретичні відомості, приклади розв'язання типових завдань та індивідуальні завдання для самостійного вирішення з основних розділів вищої математики.Теоретичний..
Математичні основи оптимізації телекомунікаційних систем: підручник.
У підручнику систематизовано викладено математичні основи методів визначення екстремумів функцій однієї та багатьох змінних, основи варіаційного числення та теорії графів. Розглянуті питання пошуку оп..
Теория телетрафика. Методические указания для выполнения цикла лабораторных работ по курсу «Теория телетрафика в телекоммуникациях».
Методические указания соответствуют программе дисциплины «Теория телетрафика в телекоммуникациях», модуль 4.1. В соответствии с программой изложены: основные положения и методы анализа тео..
Розрахункові завдання з елементарної математики. Вступ до курсу вищої математики: методичні вказівки та варіанти комплексного індивідуального завдання.
Запропоновані методичні вказівки містять варіанти комплексних індивідуальних завдань для студентів першого курсу.
Практичні заняття з дискретної математики. Теорія множин, математична логіка, графи, теорія чисел, алгебраїчні структури: методичні вказівки для самостійного розв’язування індивідуальних домашніх завдань.
У методичному посібнику наведено приклади розв’язання задач з дискретної математики. Розглянуто наступні теми: множини, математична логіка, графи, теорія чисел, алгебраїчні структури. Посібник п..
Лінійна алгебра: навчальний посібник.
Комплексні числа: методичний посібник для студентів технічних факультетів усіх форм навчання.
Дискретна математика: навчальний посібник.
Навчальний посібник охоплює теоретичний та практичний матеріал з розділів дискретної математики: теорія множин, математична логіка, теорія графів, алгебраїчні структури. Розділи 1 … 4, що склад..
Теорія поля. Теорія функцій комплексної змінної: навчально-методичний посібник.
У методичному посібнику в стислій формі викладено основні відомості та методичні розробки теоретичних та практичних занять з модуля „Теорія поля. Теорія функцій комплексної змінної”. З кож..
Линейная алгебра: учебное пособие для иностранных студентов технических специальностей.
В учебном пособии изложены основные теоретические положения по теме Линейная алгебра. Рассмотрены определиители, их свойства, методы вычисления; матрицы, виды матриц, действия над матрицами. Рассмотре..

Бібліотека


Переглядів: 19 569
^