Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Кафедра Інформаційних систем та технологій

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

ТЕХНОЛОГІЇ ПРОГРАМНОЇ КОМУТАЦІЇ
Автор:
СТОРЧАК К.П., ТКАЛЕНКО О.М., ПОЛОНЕВИЧ О.В., ЧОРНА В.М
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.42 Мб
Тип документу:
Посібник
У посібнику представлені принципи програмної комутації, концептуальні основи технології передавання мови по мережам пакетної комутації, що працюють по протоколу ІР (Internet Protocol), розглянуто доцільність використання технології встановлення сеансу зв’язку в ІР мережах. Розглянуті архітектурні системи ІР-телефонії на базі Рекомендацій ITU-T H.323 і концепції TIPHON, що розроблена ETSI. Описані питання сигналізації, принципи протоколу SIP, інтеграція SIP з ІР мережами. Наведено алгоритми встановлення SIP з’єднань, здійснено аналіз практичного використання протоколу SIP. Здійснено порівняльний аналіз протоколів Н.323 та SIP. Навчальний посібник призначений для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальностями 6.050903 Телекомунікації, 172 Телекомунікації та радіотехніка, а також може бути корисним для аспірантів, викладачів навчальних закладів відповідних спеціальностей, фахівців, які обслуговують інформаційнокомунікаційні мережі зв’язку.
Інформаційні мережі
Автор:
О.В. Полоневич, В.Р.Косенко, К.П.Сторчак, О.М.Ткаленко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.01 Мб
Тип документу:
Посібник
Навчальний посібник призначений для самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів під час поглибленого вивчення дисципліни «Інформаційні мережі» та забезпечує формування знань, вмінь та навичок, необхідних для роботи з комп’ютерними мережами, які об’єднують велику кількість персональний комп’ютерів, робочих станцій, серверів, для автоматизації сучасного процесу виробництва та телекомунікацій з процесом прийняття рішень у всіх галузях життя.
Теорія інформаційних процесів і систем
Автор:
О.В. Полоневич, В.Р.Косенко, К.П.Сторчак, О.М.Ткаленко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.26 Мб
Тип документу:
Посібник
Навчальний посібник призначений для самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів під час поглибленого вивчення дисципліни «Теорія інформаційних процесів та систем» та забезпечує формування знань щодо основних принципів і методів побудови інформаційних систем, необхідних при створенні, дослідженні та експлуатації систем різної природи. Допомогає сформувати розуміння студентами процесів, які відбуваються в інформаційних системах. Забезпечує підготовку студентів до діяльності, пов'язаної з використанням інформаційних технологій та сприяє формуванню професійних компетенцій, що визначають здатність студента до використання теоретичних знань та практичних навичок при розробці, аналізі та застосуванні інформаційних систем.
ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Автор:
Сторчак К.П., Тушич А.М., Ткаленко О.М., Чорна В.М., Миколайчук В.Р.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
4.06 Мб
Тип документу:
Посібник
Навчальний посібник призначений для самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів під час поглибленого вивчення дисципліни «Основи інформаційних технологій» (ОІТ) – циклу дисциплін професійної та практичної підготовки за спеціальністю 126 – Інформаційні системи та технології. У посібнику розглянуто принципи побудови та функціонування інформаційних систем та технологій, основні інформаційні процеси, основи роботи з програмним забезпеченням, основи створення сучасних веб-сторінок.
МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ
Автор:
І.В. Стеценко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.12 Мб
Тип документу:
Посібник
Розглядається теорія й практика аналітичного та імітаційного моделювання складних систем. Подано авторський огляд проблем моделювання, а також використано наукові результати зі створення систем імітаційного моделювання різного призначення. Особливу увагу приділено розвитку практичних навичок з побудови та дослідження моделей систем. Наведено приклади розв’язання задач моделювання з використанням широкого спектру програмного забезпечення. Для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за напрямом підготовки «Комп’ютерні науки», для аспірантів технічних та економічних спеціальностей, а також фахівців галузі інформаційних технологій.
КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ
Автор:
А.Г. Микитишин, М.М. Митник, П.Д. Стухляк, В.В. Пасічник
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.57 Мб
Тип документу:
Посібник
Навчальний посібник для технічних спеціальностей вищих навчальних закладів.Автори підручників і навчальних посібників серії «КОМП’ЮТИНҐ» пропонують значний перелік навчальних дисциплін, котрі, з одного боку, включаються до сфери комп’ютинґу за означенням, а, з іншого боку, їх предмет ще не знайшов якісного висвітлення у вітчизняній навчальній літературі для вищої школи. Перший крок ми робимо у 2008–2009 рр., виданням принаймні десяти книг серії з подальшим її п’яти кратним розширенням до 2011 р
РОЗПОДІЛ ІНФОРМАЦІЇ В СИСТЕМАХ ІНТЕГРОВАНОГО ДОСТУПУ
Автор:
Ткаленко О.М., Сторчак К.П.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.31 Мб
Тип документу:
Книга
Розподіл інформації в системах інтегрованого доступу підготовлено для студентів денної та заочної форми навчання Державного університету телекомунікацій при самостійному виконанні курсового проекту. – Київ: ДУТ, 2019.- 56 с. Навчальний посібник для студентів денної та заочної форми навчання
Introduction to Robotics
Автор:
John J. Craig
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
4.32 Мб
Тип документу:
Книга
C++ Теорія та практика
Автор:
О.Г. Трофименко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
11.12 Мб
Тип документу:
Посібник
Навчальний посібник містить опис мови програмування С++ стандарту ANSI у поєднанні із засобами візуального програмування та об‟єктно-орієнтованого підходу C++ Builder. Розглянуто засоби програмування як базових алгоритмів, так і опрацювання структурованих типів, робота з покажчиками, засоби динамічного керування пам‟яттю тощо. Значну увагу приділено опрацюванню динамічних структур даних, програмуванню списків, дерев, автоматів. Окремий розділ присвячено засобам об‟єктно-орієнтованого програмування. Кожна з розглянутих тем супроводжується значною кількістю прикладів програм. Начальний посібник підготовлено до видання на кафедрі “Інформаційні технології” в ОНАЗ ім. О.С. Попова. Призначено для студентів технічних вузів і може бути корисною для кола читачів, які бажають навчатися програмуванню мовою С++.
Язык С.
Автор:
Б.В. Керниган, Д.М. Ричи
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.47 Мб
Тип документу:
Книга
Язык C является универсальным языком программирования. Он тесно связан с операционной системой UNIX, так как был развит на этой системе и так как UNIX и ее программное обеспечение написано на C. Сам язык, однако, не связан с какой-либо одной операционной системой или машиной; и хотя его называют языком системного программирования, так как он удобен для написания операционных систем, он с равным успехом использовался при написании больших вычислительных программ, программ для обработки текстов и баз данных. Язык C — это язык относительно низкого уровня. В такой характеристике нет ничего оскорбительного; это просто означает, что C имеет дело с объектами того же вида, что и большинство ЭВМ, а именно, с символами, числами и адресами. Они могут объединяться и пересылаться посредством обычных арифметических и логических операций, осуществляемых реальными ЭВМ.

Бібліотека


Переглядів: 55 088
^