XS
SM
MD
LG
Государственный Университет Телекоммуникаций

Адрес:
03110, Украина
г. Киев, ул. Соломенская, 7
Контактная информация:
Государственный Университет Телекоммуникаций

Трудовое право

Основные критерии поиска
Название, автор, год випуска


Детальный поиск
Категория, язык, тип документа
* Заполните необходимые поля для поиска

Автор:
Лобань О.О.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
159 Кб
Тип документа:
Книга
Підготовка до підсумкового контролю з навчальної дисципліни «Правове регулювання трудової діяльності» організується кафедрою економіки, підприємництва та права на основі проведення необхідних консультацій, індивідуальної та самостійної роботи студентів у відповідності до навчального плану. В даній публікації наведено орієнтовний перелік питань для підготовки до підсумкового контролю (залік або екзамен) з дисципліни «Правове регулювання трудової діяльності».
Автор:
Лобань О.О.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
244 Кб
Тип документа:
Учебно-методическая разработка
Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Правове регулювання трудової діяльності» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр“ напряму підготовки 6.030601- Менеджмент організації та адміністрування
Автор:
Лобань О.О.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
286 Кб
Тип документа:
Учебно-методическая разработка
Методичні рекомендації до до семінарських занять з дисципліни «Правове регулювання трудової діяльності» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр“ напряму підготовки 6.030601- Менеджмент організації та адміністрування.
Автор:
Сотниченко В.М.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
1.08 Мб
Тип документа:
Книга
Вимоги до змісту вищої професійної освіти, обумовлені Законом України «Про вищу освіту», державні стандарти, чинна нормативно-правова база вимагають всебічного розвитку випускника вищого навчального закладу, в т.ч. і необхідної правої культури як запоруки високого рівня правосвідомості та законослухняності. Термінологічний словник-довідник з правознавства (історико-правовий аспект) пропонується студентам і викладачам для використання у навчальному процесі з метою формування більш широкого світогляду в даній галузі знань.
Автор:
Сотниченко В.М.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
990 Кб
Тип документа:
Учебно-методическая разработка
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Правознавство» у компактній формі відображає матеріал курсу, допомагає сформувати загальне уявлення про предмет вивчення, правильно зорієнтуватися в даній галузі знань. Конспект лекцій з названої дисципліни сприятиме більш успішному вивченню дисципліни, причому більшою мірою для студентів очно-заочної форми, екстернату та дистанційного навчання.
Автор:
И. В. Родионова
Язык документа:
Русский
Раздем документа:
354 Кб
Тип документа:
Книга
Предлагаемое учебное пособие способствует более эффективному усвоению материала курса истории экономических учений, поскольку основное внимание в данной работе уделено раскрытию концептуальных положений различных теорий и школ, их внутренней логике и взаимосвязи. Учебное пособие предназначено для студентов экономических специальностей.
Язык документа:
Русский
Раздем документа:
4.16 Мб
Тип документа:
Книга
Полный курс обшей экономической теории по программе экономических вузов и факультетов. В учебнике излагаются закономерности и факторы экономического роста на микро-, макро- и мегауровнях в условиях производства, воспроизводства и «длинной волны». Изложение экономических положений и проблем ведется с учетом взглядов и позиций видных зарубежных экономистов, а также отечественных ученых

Новини

Все новости

Просмотров: 2 609