Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Основні положення, структура та організація роботи - Вчена рада

Вчена рада Державного університету телекомунікацій

Основні положення

Вчена рада є  колегіальним органом управління Державного університету телекомунікацій, яка  розглядає найважливіші питання діяльності Університету та реалізації державної політики в галузі освіти України згідно зі Статутом Університету.

Структура та організація роботи

 • Вчену раду представляє голова ради (ректор) або проректор з навчальної роботи (перший заступник голови Вченої ради) чи проректор з науково-педагогічної роботи (заступник голови Вченої ради), якого за наказом призначено виконувачем обов’язків ректора.
 • Обов’язки секретаря Вченої ради виконує учений секретар Університету; у своїй діяльності він керується службовою інструкцією ученого секретаря Університету і підпорядковується безпосередньо голові ради (ректору).
 • Засідання Вченої ради проводяться згідно порядку денного, який затверджується головою ради; секретар Вченої ради формує порядок денний та доводить його до відома кожного члена ради не пізніше як за 2 календарних дні до чергового засідання.
 • Рішення Вченої ради приймають шляхом відкритого голосування, крім випадків, передбачених чинним законодавством, коли голосування проводять бюлетенями (таємне голосування).
 • Рішення Вченої ради Університету вводяться в дію рішеннями ректора Університету.
 • Рішення Вченої ради доводяться секретарем Вченої ради до виконавців у письмовому вигляді.
 • Засідання Вченої ради протоколюються. Протоколи підписуються головою та секретарем Вченої ради.

Функції

Вчена рада Університету:

 1. Визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності;
 2. Розробляє та подає до вищого колегіального органу громадського самоврядування проект Статуту та Колективного договору, а також зміни й доповнення до них.
 3. Ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт Університету;
 4. Визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
 5. Ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади в сфері казначейського обслуговування  бюджетних коштів, або в банківських установах;
 6. Ухвалює за поданням ректора Університету рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;
 7. Обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади завідувачів кафедр, професорів і доцентів, директора бібліотеки, керівників філій;
 8. Затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;
 9. Ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;
 10. Затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;
 11. Ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень і інноваційної діяльності, міжнародних зв’язків в Університеті;
 12. Оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;
 13. Присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подає відповіді рішення на затвердження до атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України;
 14. Приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання;
 15. Подає пропозиції ректору Університету щодо призначення та звільнення з посади проректорів, головного бухгалтера та завідувача бібліотеки;
 16. Розглядає та схвалює документи до ліцензування нових та скасування діючих освітніх напрямів підготовки;
 17. Затверджує результати конкурсів науково-дослідних робіт;
 18. Затверджує відкриття докторантури та аспірантури, тем дисертаційних робіт, наукових керівників та наукових консультантів поміж числа докторів наук, докторів філософії (кандидатів наук) для докторантів, аспірантів та здобувачів;
 19. Затверджує рекомендації до вступу в аспірантуру, зарахування в докторантуру та відрахування з аспірантури, докторантури, подовження терміну навчання в аспірантурі, докторантурі відповідно до Положення про аспірантуру і докторантуру;
 20. Вносить пропозиції щодо усунення від наукового керівництва (консультування) осіб, які не забезпечують своєчасної і якісної підготовки аспірантів (докторантів);
 21. Розглядає та оцінює стан роботи й розвитку бібліотеки, науково-технічного оснащення структурних підрозділів Університету.
 22. Погоджує творчі відпустки для завершення роботи над дисертаціями, написання підручників, монографій тощо.
 23. Приймає рішення  про призначення персональних стипендій;
 24. Надає рекомендації щодо друку наукових журналів, рукописів монографій, підручників, посібників тощо.
 25. Створює консультативно-дорадчі органи з питань основної діяльності Університету, а також постійні та тимчасові комісії і робочі групи для вивчення й підготовки окремих питань на розгляд Вченої ради.
 26. Ухвалює рішення про вступ до спілок, асоціацій, інших фахових організацій, у тому числі й міжнародних.
 27. Розглядає інші важливі питання, що пов'язані із діяльністю Університету відповідно до Статуту.

 

Контактна інформація

Адреса: 03680, Україна, Київ, вул. Солом'янська 7, ДУТ, каб. 305
Тел.: (+38044) 249-25-51, 248-85-97
Факс: (+38044) 248-85-97

Учений секретар:  Попов Олександр Валентинович

Переглядів: 29 098
^