Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Додатковий набір 2019

Основні положення, структура та організація роботи - Вчена рада

Вчена рада Державного університету телекомунікацій

Основні положення

Вчена рада – орган колегіального розгляду найважливіших питань діяльності Університету та реалізації державної політики в галузі освіти України згідно зі Статутом Університету.

Структура та організація роботи

 • Вчену раду представляє голова ради (ректор) або (за його дорученням) проректор з науково-педагогічної роботи чи проректор Університету, якого за наказом призначено виконувачем обов’язків ректора.
 • Обов’язки секретаря Вченої ради виконує учений секретар Університету; у своїй діяльності він керується службовою інструкцією ученого секретаря Університету і підпорядковується безпосередньо голові ради (ректору).
 • Засідання Вченої ради проводяться згідно порядку денного, який затверджується головою ради; секретар Вченої ради формує порядок денний та доводить його до відома кожного члена ради не пізніше як за 7 календарних днів до чергового засідання.
 • Рішення Вченої ради приймають шляхом відкритого голосування, крім випадків, передбачених чинним законодавством, коли голосування проводять бюлетенями (таємне голосування).
 • Рішення Вченої ради набувають чинності через ухвали Вченої ради Університету, накази та розпорядження ректора Університету.
 • Рішення (Ухвали) Вченої ради доводяться секретарем Вченої ради до виконавців у письмовому вигляді.
 • Засідання Вченої ради протоколюються. Протоколи підписуються головою та секретарем Вченої ради.

Функції

Вчена рада Університету:

 1. Подає до вищого колегіального органу громадського самоврядування проект Статуту та Колективного договору, а також зміни й доповнення до них.
 2. Подає пропозиції ректорові Університету щодо призначення та звільнення з посади директора бібліотеки, а також призначення та звільнення з посади проректорів (заступників керівника), директорів інститутів і коледжів та головного бухгалтера.
 3. Обирає таємним голосуванням на посади завідувачів кафедрами та професорів.
 4. Розглядає звіти професорів та завідувачів кафедрами в зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді.
 5. Заслуховує звіт декана факультету в зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді.
 6. Обирає таємним голосуванням кандидатури на присвоєння вченого звання доцента та професора.
 7. Розглядає плани перспективного розвитку Університету, зокрема Стратегії інноваційного розвитку Університету, Програми кадрового забезпечення Університету тощо.
 8. Розглядає питання щодо стану та напрямків розвитку навчальної, навчально-методичної, наукової та науково-дослідницької роботи, міжнародних зв’язків в Університеті.
 9. Розглядає питання про підготовку науково-педагогічних кадрів, роботу аспірантури та докторантури.
 10. Розглядає та затверджує теми дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук.
 11. Розглядає питання підготовки та видання монографій, підручників, навчальних посібників та іншої наукової та навчально-методичної літератури.
 12. Розглядає питання про висунення співробітників Університету на здобуття державних премій, нагород і відзнак.
 13. Рекомендує кандидатів з кращих студентів та аспірантів для отримання іменних стипендій.
 14. Ухвалює рішення про організацію навчального процесу.
 15. Вирішує питання про створення чи ліквідацію структурних підрозділів (факультетів, кафедр, інститутів тощо).
 16. Розглядає звіти про стан справ у структурних підрозділах Університету, в тому числі відокремлених структурних підрозділах.
 17. Розглядає проекти навчальних планів, встановлює перелік і затверджує програми дисциплін.
 18. Розглядає та затверджує щорічні плани підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
 19. Розглядає питання про якість професійної підготовки випускників Університету та її подальше вдосконалення.
 20. Розглядає стан формування кількісного та якісного складу студентів.
 21. Розглядає питання співпраці з органами студентського самоврядування.
 22. Розглядає та ухвалює кошторис доходів і видатків Університету.
 23. Розглядає та затверджує звіт про підсумки фінансово-господарської діяльності.
 24. Розглядає питання про стан матеріально-технічної бази, ефективність її використання та перспективи розвитку.
 25. Розглядає питання про стан і перспективи розвитку соціальної інфраструктури Університету.

Контактна інформація

Адреса: 03680, Україна, Київ, вул. Солом'янська 7, ДУТ, каб. 305
Тел.: (+38044) 249-25-51, 248-85-97
Факс: (+38044) 248-85-97

Учений секретар:  Попов Олександр Валентинович

Переглядів: 27 371
^