Державний Університет Телекомунікацій

Методична робота - Кафедра Енергоефективних технологій

Кафедра є основним навчально-науковим структурним підрозділом вищого закладу освіти, який забезпечує проведення навчально-методичної, наукової і організаційної роботи, відповідає за реалізацію державної політики у сфері освіти.

Робота кафедри направлена на підготовку фахівців у галузі телекомунікацій, які відповідають кваліфікаційній характеристиці випускника вищого навчального закладу України, шляхом впровадження в навчальний процес активних форм і засобів, технічних засобів навчання.   

Методична робота є невід’ємною складовою діяльності кафедри. Від її якості, уваги кожного співробітника до неї у значній мірі, залежить ефективність навчального процесу в цілому, і по кожній конкретній дисципліні, зокрема.

Методична робота  на кафедрі спрямована на вдосконалення навчального процесу та підвищення якості підготовки майбутніх фахівців.

Викладачами кафедри розроблені та впровадженні робочі навчальні програми дисциплін, що викладаються на кафедрі, з урахуванням вимог кредитно-модульної системи у відповідності до положень Болонського процесу.

По кожній дисципліні розроблений комплект документів для денної та заочної форм навчання відповідно до вимог керівних документів щодо організації навчального процесу у вищих навчальних закладах.

Навчальні програми вивчення дисциплін, що розроблені на кафедрі, спрямовані на підвищення рівня засвоєння навчального матеріалу, вчать умінню аналізувати науковий матеріал та розвивають творчі здібностей, необхідні для майбутнього фахівця високого рівня. На кафедрі розроблено лабораторні практикуми зо всіх дисципліни, окремі лабораторні практикуми передбачають використання комп'ютерної техніки.

У методичній роботі основна увага приділяється: 

  • постійному підвищенню педагогічної майстерності викладачів, участь у методичних зборах, конференціях, семінарах, заняття на курсах підвищення кваліфікації;
  • науково обґрунтованій розробці, експериментальній перевірці й упровадженню в навчально-виховний процес прогресивних методів і засобів навчання і виховання;
  • роботі з викладачами-початківцями;
  • забезпеченню своєчасної та якісної розробки навчально-методичних матеріалів;
  • удосконаленню навчально-лабораторної бази.
  • важливе місце в методичній роботі займають питання індивідуального  навчання студентів, організації їхньої самостійної роботи над навчальним матеріалом.
Переглядів: 4 053
^