Державний Університет Телекомунікацій

Обчислювальна техніка та програмування

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Методичні рекомендації до виконання семестрових самостійних робіт. к.т.н., доц. Качанов П. Т., ст. вик. Котомчак О. Ю., ст. вик. Придибайло О. Б. Державний університет телекомунікацій.
Автор:
Качанов П. Т., Котомчак О. Ю., Придибайло О. Б.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.73 Мб
Тип документу:
Книга
Методичні вказівки з дисципліни «Інформатика»
Автор:
Придибайло О.Б.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
101 Кб
Тип документу:
Книга
Методичні вказівки з дисципліни «Інформатика» призначені для студентів всіх форм навчання і напрямів підготовки: 050903 –«Телекомунікації», 050901-«Радіотехніка», і освітньо-кваліфікаційних рівнів: бакалавр та спеціаліст.
Програмування в Delphi: методичний посібник для практичних та лабораторних занять з дисципліни "Інформатика". Частина 2.
Автор:
В.А Шаповаленко, Л.М. Буката, В.Д. Кузнецов, І.Г. Швайко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
691 Кб
Тип документу:
Книга
Методичний посібник містить короткі теоретичні відомості та приклади складання проектів програм алгоритмічною мовою Object Pascal у середовищі Delphi. Цю (другу) частину посібника присвячено програмуванню задач із символьними та рядковими даними, з бібліотеками підпрограм, даними типу запис та файл. Для ефективного проведення практичних та лабораторних занять у посібнику до кожної теми подано контрольні запитання й індивідуальні завдання для виконання на комп'ютері.
Програмування інженерних задач: методичні вказівки та контрольні завдання для самостійної підготовки студентів заочної форми навчання.
Автор:
Укладачі: Буката Л.М.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
377 Кб
Тип документу:
Книга
Методичний посібник містить завдання для студентів заочної форми навчання, які вивчають дисципліну “Програмування інженерних задач”. Виконання цих завдань буде сприяти закріпленню вміння програмувати алгоритмічною мовою, а також придбанню теоретичних та практичних знань для розв′язування інженерних та наукових задач з використанням чисельних методів та математичних пакетів MathCADі Matlab. Завдання та методичні вказівки, які подано у посібнику, можуть використовувати студенти, які навчаються за напрямами бакалаврської підготовки “Комп'ютерних технологій” (дисципліна “Чисельні методи”), “Системи техні-чного захисту інформації” (дисципліна “Чисельні методи”), “Телекомунікації” (дисципліна“Програмування інженерних задач”).
Курсова робота з дисципліни “Інформатика”. Модуль 2. Організація бібліотек і підпрограм для роботи з масивами.
Автор:
Л. М. Буката, С. В. Ніколаєнко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
396 Кб
Тип документу:
Книга
Застосування чисельних методів при розв'язанні інженерних задач: методичні вказівки до виконання курсової роботи. Курсова робота з дисципліни «Програмування інженерних задач». Модуль 2.
Автор:
Л.М. Буката, Л.В. Глазунова, В.А. Шаповаленко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
888 Кб
Тип документу:
Книга
Методичні вказівки містять короткі теоретичні відомості про методи розв'язання інженерних і наукових задач з використанням чисельних методів та методичні вказівки до виконання курсової роботи. Наведено 30 варіантів індивідуальних завдань курсової роботи, які дозволять засвоїти роботу з розв’язування задач з використанням чисельних методів. Методичні вказівки призначено для набуття практичних знань студентами, які вивчають дисципліни “Програмування інженерних задач”, “Чисельні методи та моделювання на ЕОМ”, “Чисельні методи”, а також будуть корисними аспірантам та науковим співробітникам, яким необхідно розв’язувати поширені наукові задачі з використанням чисельних методів і математичних пакетів.
Інформатика: методичні вказівки та контрольні завдання. Модуль 1. Організація обчислювальних процесів. Програмування задач з циклами та масивами.
Автор:
Буката Л. М., Трофименко О. Г., Шаповаленко В.А., Богатко К.А.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
810 Кб
Тип документу:
Книга
Методичний посібник містить програму дисципліни “Інформатика”, теоретичні відомості з програмування мовою С++, приклади розв’язання задач та контрольні завдання для складання проектів програм алгоритмічною мовою С++ у сере-довищі Builder. Наведено вимоги до оформлення контрольного завдання, наведено приклади проектів програм в С++Builder та порядок виконання завдань на комп’ютері.
Технологии программирования: методические указания к лабораторным и практическим занятиям. Модуль 1. Часть 2. Объектно-ориентированное программирование.
Автор:
В.А. Шаповаленко, И.Г. Швайко
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
1.28 Мб
Тип документу:
Книга
Методические указания содержат краткие теоретические сведения об основных понятиях и принципах объектно-ориентированного программирования.В соответствии с учебным планом дисциплины «Технологии программирования» в методических указаниях также приведены индивидуальные задания длявыполнения лабораторных работ и комплексного задания. Для приобретенияпрактических навыков в пособии приведено много примеров программ на алгоритмическом языке C++ для решения задач, использующих принципы объектно-ориентированного программирования.
Сборник задач по программированию.
Автор:
Ю. Г. Леонов, Л. В. Глазунова, В. А. Шаповаленко, В. Д. Кузнецов, И. Г. Швайко, Л. Н. Буката, С. В. Николаенко, В. В. Ясинский, Н. А. Петренко, Ю. В. Прокоп, Н. В. Северин, А. С. Антоненко
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
1.62 Мб
Тип документу:
Книга
Сборник задач содержит варианты задач разного уровня сложности по всем разделам информатики и предназначен для использования студентами всех специальностей для выполнения лабораторных, комплексных и домашних заданий. Цель сборника – развитие умения решать разнообразные задачи на ЭВМ.
Основы информатики: методическое пособие.
Автор:
В.А. Шаповаленко, В.Д. Кузнецов
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
2.05 Мб
Тип документу:
Книга
Предлагаемое методическое пособие позволит студенту подготовительного отделения усвоить основные принципы решения практических задач с помощью компьютера, а также приобрести умение самостоятельной работы с учебной, научной и справочной литературой в области информационно-вычислительной техники.

Переглядів: 7 621
^