Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Кафедра Системного аналізу

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Комп’ютерна обробка зображень та мультимедіа
Автор:
О.Ю. Котомчак
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
5.13 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику наведено зміст лабораторних робіт, який відповідає робочій навчальній програмі дисциплін «Комп’ютерна обробка зображень та мультимедіа» і «Комп’ютерна графіка та обробка зображень», призначений для використання у навчальному процесі університету. У першій частині кожної лабораторної роботи наведено теоретичний матеріал з відповідної теми, а у другій порядок виконання лабораторної роботи, зміст звіту та контрольні питання і завдання для самостійного виконання. Призначено для студентів спеціальності «Системний аналіз».
Assembly Language for x86 Processors 7th Edition
Автор:
Irvine K.R
Мова документу:
Англійська
Розмір документу:
14.36 Мб
Тип документу:
Книга
Книга надає опис архітектури процесорів INTEL з урахуванням особливостей програмування. Тематичний вміст допоможе студентам розробляти та налагоджувати програми на мові асемблеру та ознайомитись із машиним поданням відповідних команд. Опис супроводжується прикладами та доречними поясненнями, що дозволяє використовувати книгу у якості навчального допоміжного підручника студентам ВНЗ за IT -спеціальностями, у т.ч. «Системний аналіз» при засвоєнні матеріалу за дисципліною «Математичні основи комп’ютерної техніки».
Information systems requirements analysis
Автор:
О.А. Золотухіна
Мова документу:
Англійська
Розмір документу:
5.09 Мб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Опорний конспект лекцій з дисципліни «Аналіз вимог до інформаційних систем» містить опис базових положень та ключових процесів інженерії вимог. В конспекті наведено найбільш використані в сучасній ІТ сфері методики виявлення вимог, типові методи їх формалізації та шаблони специфікації. Розглянуто ключові ознаки «поганих» вимог та методи усунення проблем, пов’язаних із недосконалістю вимог. Опорний конспект охоплює 1-й та 2-й тематичні модулі дисципліни «Аналіз вимог до інформаційних систем», яка викладається студентам спеціальності «Системний аналіз».
Software Requirements Specification
Автор:
Karl E. Wiegers
Мова документу:
Англійська
Розмір документу:
417 Кб
Тип документу:
Стаття
Документ представляє опис шаблону специфікації вимог до програмних та інформаційних систем, розроблений Карлом Вігерсом та прийнятий IEEE в якості одного із засобів формалізованого опису функціональних та нефункціональних вимог до систем. Шаблон може бути використаний студентами будь яких спеціальностей при вивченні дисциплін, пов’язаних із розробкою інформаційних систем різного призначення, які мають в своїй структурі програмні підсистеми. Крім того, наведений в документі шаблон може бути використаний при описі технічного завдання на розробку системи в межах дипломного проекту.
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів "Пакети прикладних програм системного аналізу. Комп’ютерна обробка даних в середовищі системи MatLab
Автор:
Самощенко О.В.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.14 Мб
Тип документу:
Посібник
До збірника увійшли теми з дослідження засобів обробки даних з використанням типових функцій MATLAB та основних форм подання результатів. Розглянуті питання роботи в середовищі системи MATLAB для цифрової обробки сигналів, представлених у формі векторів та матриць. Методичні вказівки рекомендовано для студентів спеціальності «Системний аналіз».
Логіка та алгоритми обробки даних
Автор:
Шушура О.М., Золотухіна О.А.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.02 Мб
Тип документу:
Посібник
Навчальний посібник розглядає теоретичні основи та містить практичні приклади побудови математичної моделі вирішення прикладних задач, описано прийоми та логіку побудови алгоритмів. В посібнику проведена класифікація структур даних, які використовуються в сучасних мовах програмування, розглянуто особливості структурної та об’єктно-орієнтованої парадигм програмування. Посібник містить велику кількість практичних завдань із розв’язанням та приклади програмного коду для типових алгоритмів. Посібник рекомендовано в першу чергу для студентів спеціальності «Системний аналіз», але він може бути використаний студентами інших спеціальностей галузі «Інформаційні технології» та суміжних галузей.
Розподілені бази даних
Автор:
Ярцев В.П.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
4.73 Мб
Тип документу:
Посібник
В навчальному посібнику розглядається систематизована сукупність відомостей щодо понять розподілених баз даних, основні етапи та принципи побудови реляційних розподілених баз даних. Викладено математичні основи розробки об’єктів розподілених баз даних, оператори мови структурованих запитів PL/SQL, Розглянуті особливості розробки клієнтської та серверної частин інформаційної системи з реляційними базами та сховищами даних на сервері БД Oracle DB 11g. Приведено основи побудови додатків до баз даних у середовищі програмування Oracle Application. Посібник призначений для студентів, що навчаються за усіма спеціальностями напрямку галузі - Інформаційні технології.
Організація баз даних та знань
Автор:
Ярцев В.П.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
7.56 Мб
Тип документу:
Посібник
В навчальному посібнику розглядається систематизована сукупність відомостей щодо понять баз даних та інформаційних систем, основні етапи та принципи побудови реляційних баз даних. Викладено математичні основи розробки об’єктів баз даних, оператори мови структурованих запитів SQL, Pl/SQL, методика розробки інформаційно – логічної моделі бази засобами CASE-технологій AllFusion ERwin Data Modeler 7.2, фізичне проектування у IBExpert2.5. Розглянуті особливості архітектурі «клієнт-сервер», питання розробки клієнтської та серверної частин інформаційної системи на прикладі проектування реляційних, об’єктно – орієнтованих баз даних та баз знань на прикладі СУБД Microsoft Access2016, серверів БД InterBase 2017, MySQL, IBM DB2 Express-С9.7. Приведено основи побудови об’єктно – орієнтованих програм візуального моделювання додатків до баз даних у середовищі програмування Embarcadero Delphi XE5, Visual Studio С#. Посібник призначений для студентів, що навчаються за усіма спеціальностями напрямку галузі - Інформаційні технології, Телекомунікація і радіотехніка.
Основи комп’ютерної техніки та програмування мікропроцесорів
Автор:
Д.О. Гололобов
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.97 Мб
Тип документу:
Книга
Висвітлено загальні відомості про системи числення, способи представлення цілих та дійсних чисел у пам’яті комп’ютера, види архітектур мікропроцесорів, модель будови статичної і динамічної пам’яті. Розглядаються основи програмування мікропроцесорів на мові Netwide Assembler (NASM) у 32-х розрядному режимі, а саме, синтаксис команд, робота із регістрами та пам’яттю, програмування лінійних, розгалужених і циклічних процесів, створення та обробка одновимірних і двовимірних масивів, використання макросів та підпрограм для оптимізації структури основної програми, система команд арифметичного співпроцесора. У достатній кількості наведено приклади програм і фрагментів коду. Для студентів спеціальностей «Телекомунікації та радіотехніка», «Системний аналіз» та «Інженерія програмного забезпечення».
Теорія електричних кіл та сигналів
Автор:
В.М. Бондаренко, М.П. Трембовецький, П.В. Афанасьєв, Є.В. Іваніченко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
6.38 Мб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Курс лекцій містить матеріал, визначений програмою однойменної навчальної дисципліни навчального плану підготовки бакалаврів спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка. Розглянуті основні методи розрахунку лінійних електричних кіл в усталеному та перехідному режимах, основні відомості про сигнали та особливості їх проходження через лінійні електричні кола. Адресований студентам університету усіх форм навчання.

Бібліотека


Переглядів: 30 215
^