Державний Університет Телекомунікацій

Економіка та фінанси підпрємств або організація підприємницької діяльності

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ТА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»
Автор:
Гусєва О.Ю., Сотниченко В.М., Легомінова С.В.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
572 Кб
Тип документу:
Книга
Методичні рекомендації для виконання та захисту курсових робіт з дисципліни “Економіка підприємства”, «Економіка і фінанси підприємства» призначені для студентів денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», а також для викладачів.Укладачі: Гусєва О.Ю., Лобань О.О. – Київ: Державний університет телекомунікацій, Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва, 2016. – 29 с.
Управління потенціалом підприємства зв’язку: навчальний посібник
Автор:
Князєва О.А.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.76 Мб
Тип документу:
Книга
У навчальному посібнику проаналізовано характерні риси підприємств зв’язку, тенденції та структурні зрушення на ринку послуг зв’язку України. Наведено поняття, структуру та класифікацію потенціалу підприємства як економічної категорії. Досліджено особливості потенціалу підприємств зв’язку. Наведено теоретичні засади діагностики достатності потенціалу підприємства зв’язку та запропоновано оригінальний авторський підхід до діагностика достатності потенціалу підприємства зв’язку. Досліджено види стратегій та методи вибору стратегії розвитку підприємства в залежно від рівня розвитку його потенціалу. Визначено особливості інноваційного відтворення потенціалу підприємства та методи оцінки та управління конкурентоспроможністю потенціалу підприємства. Наведено основні елементи системи антикризового управління потенціалом підприємства. Запропоновано до вивчення теоретичні засади системного аналізу як інструменту прийняття управлінських рішень в умовах кризових ситуацій. Наведено основні показники, що характеризують результативність використання потенціалу підприємства зв’язку. Рекомендується для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації.
ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ
Автор:
С.Б. Авдашева, Н.М. Розанова
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
1.82 Мб
Тип документу:
Книга
Теория организации отраслевых рынков (Industrial Economics and Organisation)служит важным разделом современной экономической теории. Учебник рассматриваетзакономерности формирования рыночной структуры, зависимость стратегическогоповедения продавцов и результатов их деятельности от особенностей рынков. В концекаждой главы читатель найдет вопросы для повторения материала и несколько задач потеме. Каждая тема сопровождается списком литературы, рекомендуемой длядальнейшего изучения, с краткими комментариями.Учебник рассчитан на студентов бакалавриата экономических вузов, знакомых сосновами микроэкономической теории в объеме вводного курса.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ СТРАТЕГІЧНО ОРІЄНТОВАНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Автор:
Гусєва Ольга Юріївна
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
329 Кб
Тип документу:
Книга
У статті обґрунтовано методологічні основиформування особистих, групових та системнихкомпетенцій підприємства. Розроблено матрицюсинхронізованого формування системних компетенцій стратегічно орієнтованого підприємства.Запропоновано систему показників оцінкизагальної та ситуативної компетентісної готовності підприємства до змін.
КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇН
Автор:
Гусєва Ольга Юріївна
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
328 Кб
Тип документу:
Книга
2000-х роках світовий економічний ландшафт зазнав суттєвих змін,які пояснювались впливом 2-х фундаментальних факторів. По-перше, прискорився процесінноваційного розвитку. По-друге, поглибились глобалізаційні тенденції, особливо у руслі науково-виробничої інтернаціоналізації. При цьому інновації впливали на якісні параметри процесів, щовідбуваються у бізнес-середовищі, а глобалізація – на їх кількісні характеристики. Вигляд сучасноїекономіки багато у чому залежав і від особливостей циклічного розвитку, завдяки яким формуваласьнова конфігурація ринкових сил.
ІНФОМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНА ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ: ЕКОНОМІЧНІ ТРЕНДИ ТА МОЖЛИВОСТІ РОЗВИТКУ
Автор:
Гусєва О. Ю.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
326 Кб
Тип документу:
Книга
Проаналізовано рівень економічного розвитку України у взаємозв'язку з темпами розвитку інформаційно-телекомунікаційної галузі. Визначено ефективність означеної галузі порівняно з іншими галузями. Обґрунтовано напрями проактивного розвитку інформаційно-телекомунікаційної галузі України на основі існуючих такро- та мікроекономічних трендів.
ІМПЕРАТИВИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТОРГОВЕЛЬНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ З УРАХУВАННЯМ МАКРОТРЕНДІВ БІЗНЕСУ
Автор:
Гусєва Ольга Юріївна
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
662 Кб
Тип документу:
Книга
Імперативи стратегічного управління торговельними підприємствами з урахуванням макротрендів бізнесу. Для підтримки стійкої конкурентної переваги підприємства обов’язково повинні враховувати імперативи стратегічного управління, які є актуальними на даний момент часу. Метою статті є удосконалення наукового обґрунтування імперативів стратегічного управління торговельними підприємствами з урахуванням системних тенденцій трансформації сучасного бізнес-середовища. Запропоновано наукове обґрунтування імперативів стратегічного управління підприємствами, яке базується на розкритті принципових особливостей стратегічних змін: безперервність, циклічність, системність, природна послідовність, проактивність, унікальність, адекватність трансформаціям у зовнішньому середовищі. Узагальнено тенденції трансформації сучасного бізнес-середовища та визначено характер їх впливу на процеси стратегічного управління торговельними підприємствами. Проведено структуризацію макротрендів сучасних умов господарювання з виокремленням макро-, мезо-, мікро- та нанорівнів. Це дозволило встановити перелік найбільш актуальних інституційних та структурних перетворень, які визначають систему стратегічного управління торговельними підприємствами. Отримані результати створюють практичну основу для підвищення загальної ефективності стратегічного управління підприємствами та сприяє досягненню їх цілей в процесі реалізації стратегії.
МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ САМОДІАГНОСТИКИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Автор:
Гусєва О.Ю
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
373 Кб
Тип документу:
Книга
В статті аргументовано систему внутрішньої документації для здійснення самодіагностики організаційної структури управління підприємством. Проаналізовано переваги та недоліки різних варіантів складу експертних груп, які можуть оцінювати її якість. Обґрунтовано необхідність проведення самодіагностики організаційної структури управління усіма сучасними підприємствами.
КУРС ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
Автор:
За редакцією професора С.І. Архієреєва, доцента Н.Б.Решетняк
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.58 Мб
Тип документу:
Книга
У навчальному посібнику на основі розробок сучасної економічної науки викладено основні теоретичні положення навчальної дисципліни «Економічна теорія». У кожній главі виділено основні поняття, тести та завдання для організації самостійної роботи, рекомендована література.Видання розраховане на студентів технічних вищих навчальних закладів зі спеціальностей напряму «інженерія».

Переглядів: 8 190
^