Державний Університет Телекомунікацій

Історія України


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ (студентам денної форми навчання)Напрями підготовки:6.030601 - Менеджмент6.050102 - Комп’ютерна інженерія6.050903 - Телекомунікації6.170101- Безпека інформаційних і комунікаційних систем6.170102 - Системи технічного захисту інформації6.170103 - Управління інформаційною безпекоюОсвітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр
ФОНД КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ з дисципліни: „Історія України”
ФОНД КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ з дисципліни: „Історія України” напрямів підготовки:6.030101 - Соціологія6.030601 - Менеджмент6.050102 - Комп’ютерна інженерія6.050901 - Радіотехніка6.050903 - Телекомунікації6.170101 - Безпека інформаційних і комунікаційних систем6.170102 - Системи технічного захисту інформації6.170103 - Управління інформаційною безпекоюосвітньо-кваліфікаційного рівня: Бакалаврспеціальності: Соціологія, Менеджмент організацій і адміністрування, Комп’ютерні системи та мережі, Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення, Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси, Інформаційні мережі зв’язку, Телекомунікаційні системи та мережі, Безпека інформаційних і комунікаційних систем, Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки, Управління інформаційною безпекою.
КУРС ЛЕКЦИЙ ПО ИСТОРИИ УКРАИНЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ
В курсе лекций, подготовленном в соответствии с учебной программой курса История Украины, основное внимание уделено учебно-методическому обеспечению изучению всех тем курса. По каждой теме последовательно подаются тексты лекций, контрольные вопросы для самостоятельной работы с ними, информационно-методическое обеспечение (список основной и дополнительной литературы). Помещены также справочники: терминологический, географический и именной.Рассчитано на студентов-иностранцев, обучающихся в высших учебных заведениях Украины III-IV уровня аккредитации по планам подготовки бакалавров по направлениям: Информационная безопасность, Компьютерная инженерия, Менеджмент, Радиотехника, Телекоммуникации.
Історія України. Методичні вказівки з підготовки до семінарського заняття та контрольних робіт для студентів заочної форми навчання. Тематика контрольних робіт
Програма, тематика та плани семінарських занять з курсу «Історія України” для студентів заочної форми навчання (система дистанційного навчання)
У посібнику наведено тематичний план лекцій та семінарських занять з курсу «Історія України», подано методичні вказівки щодо організації самостійної роботи студентів, підготовки контрольної роботи. Вміщено тематику контрольних робіт та списки рекомендованої літератури до кожної теми. До планів семінарських занять додано методичні вказівки по їх вивченню. В кінці подаються запитання для самоконтролю знань та список рекомендованої літератури з курсу.
Програма та плани семінарських занять з курсу «Історія України». Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної форми навчання
У методичних рекомендаціях подано програму курсу «Історія України», плани семінарських занять зі списками рекомендованої літератури до кожної теми та питаннями для самоконтролю. Вміщено рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів, зокрема з методики конспектування лекцій, наукової і навчальної літератури, підготовки рефератів.
Організація самостійної роботи студентів з вивчення курсу “Історія України”: Методичні рекомендації для викладачів і студентів усіх спеціальностей
Історія України. Навчальний посібник для бакалаврів усіх спеціальностей

Кафедра Економіки підприємств та соціальних технологій


Переглядів: 2 011
^