XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Кафедра Економіки підприємств та соціальних технологій

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Автор:
Гусєва О.Ю., Легомінова С.В., Воскобоєва О.В., Ромащенко О.С., Хлевицька Т.Б., Голобородько А. Ю
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
6.19 Мб
Тип документу:
Посібник
Компедіум з дисципліни Статистичне моделювання та прогнозування економічних процесів призначений для студентів денної і заочної форм навчання відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки ОКР ― Бакалавр, спеціальності (спеціалізації): 051 ― Економіка, 073 ― Менеджмент, 075 ― Маркетинг, 076 ― Підприємництво, торгівля та біржовадіяльність, а також викладачів., видання друге доповнене, перероблене.
Автор:
© Гусєва О.Ю., С.В. Легомінова, Воскобоєва О.В., Ромащенко О.С., Хлевицька Т.Б., Голобородько А.Ю., 2020
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
18.27 Мб
Тип документу:
Книга
Компедіум з дисципліни ― Економіка підприємства― призначений для студентів денної і заочної форм навчання відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки ОКР ― Бакалавр ―,спеціальності (спеціалізації): 051 ―Економіка―, 073 ―Менеджмент―, 075 ―Маркетинг―, 076 ―Підприємництво, торгівля та біржова діяльність―, а також викладачів., видання друге доповнене, перероблене.
Автор:
Клименко О.Ю., Ятченко В.Ф.,Горпинич О.В., Москаленко Л.М., Труш М. С.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.54 Мб
Тип документу:
Посібник
Наведено теоретичний матеріал за темами курсу і практичні завдання, розкрито сутність основних галузевих політичних теорій, висвітлено механізми соціальної взаємодії, актуальні проблеми розвитку українського суспільства. Призначений для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання, що вивчають «Соціологію».
Автор:
М.С. Труш
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
664 Кб
Тип документу:
Посібник
Навчально-методичний посібник «Соціологія: пропедевтичний курс» адресовано студентам вищих навчальних закладів освіти ІІІ-IV рівнів акредитації, які опановують соціологічний фах і намагаються зрозуміти, як функціонує й розвивається суспільство, в якому вони живуть і яке вивчають та досліджують. Адже соціологія є наукою, яка не тільки відтворює в теоретичній формі багатоманітність пульсу життя суспільства, але й практично впливає на нього. Посібник пропонує розгляд кола основних питань і проблем соціології; знайомить з основними історичними етапами розвитку і становлення соціологічної думки, видатними персоналіями, зробившими значний внесок у скарбницю світової соціології як науки; з рівнями системи соціологічного знання та їх взаємозв’язку, з роллю та місцем соціології у системі знань; з сучасним станом цієї науки: її предметом, основними теоретичними напрямами, парадигмами, підходами, дослідницькими методами. Посібник відповідає структурі та змісту програми навчальної дисципліни «Соціологія: пропедевтичний курс». Теми у посібнику представлено з певними елементами проблемного підходу і структуровано таким чином, що кожна наступна тема є логічним продовженням попередньої.
Автор:
Гусєва О.Ю, Воскобоєва О.В., Ромащенко О.С.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.95 Мб
Тип документу:
Посібник
Навчальний курс «Регіональна економіка» є дисципліною циклу загальноекономічної підготовки бакалаврів для вивчення студентами 1 курсу. Вивченню курсу «Регіональна економіка» передує наявність систематичних та ґрунтовних знань з суміжних курсів (економічна теорія, політична економія, макро- та мікроекономіка та ін.), цілеспрямованої роботи над вивченням спеціальної літератури, активної роботи на лекціях та практичних заняттях, самостійної роботи та виконання індивідуальних завдань. Головна мета курсу – формування знань про основні закономірності формування економіки регіонів, взаємодії суспільства і природи, механізми реалізації регіональної політики. Оволодіння цим курсом повинне виробити у студентів навички практичного використання методів регіональної діагностики.. В результаті вивчення дисципліни «Регіональна економіка» студенти повинні знати: • теоретичні основи регіональної економіки і раціонального природокористування; • методи проведення регіональних і екологічних досліджень; • сучасні особливості, проблеми, перспективи розвитку і територіальної організації міжгалузевих господарських комплексів і економічних районів України; • проблеми інтеграції господарства України у світову економіку, фактори сталого розвитку країни, міжнародні аспекти природозахисної діяльності. В результаті вивчення дисципліни «Регіональна економіка» студенти повинні вміти: • аналізувати рівні розвитку регіонів, розраховувати показники спеціалізації, комплексності і ефективності територіальної організації господарства; • оцінювати ефективність розміщення виробництва. Завдання для самостійної роботи побудовані на матеріалах статистичних збірників. Це підвищує якість і віддачу від самостійної роботи. Обов'язковою умовою є написання короткої пояснювальної записки до кожної аналітичної таблиці, у якій повинна міститися логічна оцінка отриманих результатів. Пояснювальні записки під час консультацій ретельно перевіряються й аналізуються, відзначаються їх позитивні і негативні моменти, указується, як поліпшити їх якість. Завдання, видавані студентам, строго індивідуальні. Найбільш вдалі і змістовні пояснювальні записки заслуховуються на семінарських заняттях, а також на підсумкових студентських конференціях. Для полегшення виконання завдання студентам наведені питання на які треба відповісти та приведені деякі форми аналітичних таблиць. Як додаток приведені вимоги до оформлення підсумків самостійної роботи студентів та список рекомендованої до вивчення літератури.
Автор:
Гусєва О.Ю., Легомінова С.В., Воскобоєва О.В., Ромащенко О.С., Хлевицька Т.Б.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.79 Мб
Тип документу:
Книга
У посібнику викладено теоретичні основи та практичні методи психологічної взаємодії осіб в підприємництві й бізнесі. Значну увагу приділено вивченню питань загальної та організаційної психології. Навчальний посібник відповідає структурі та змісту програми курсу «Психологія підприємництва та бізнесу» та призначений для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації усіх форм навчання і напрямів підготовки, а також для викладачів, аспіратів, менеджерів, підприємців.
Автор:
Гусєва О.Ю., Воскобоєва О.В., Легомінова С.В., Ромащенко О.С., Хлевицька Т.Б.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.72 Мб
Тип документу:
Книга
У посібнику викладено теоретичні основи та практичні методи дослідження соціально-трудових відносин на рівні підприємств, організацій. Значну увагу приділено вивченню питань формування та функціонування соціально-трудових відносин на основі соціального партнерства, регулювання попиту і пропозиції робочої сили на ринку праці; проблемам інтеграції соціально-трудових відносин України в систему відносин, визнану Міжнародною організацією праці. Навчальний посібник відповідає структурі та змісту програми курсу «Соціально-трудові відносини та економіка праці» та призначений для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації усіх форм навчання і напрямів підготовки, а також для викладачів, аспіратів, менеджерів, підприємців.
Автор:
Горпинич О.В., Москаленко Л.М
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.64 Мб
Тип документу:
Посібник
Розвиток нових комунікаційних технологій, зокрема Інтернету, кардинально змінює все традиційні уявлення про суспільство і громадських зв'язках. Процеси інформатизації охоплюють найрізноманітніші соціальні групи. Відбуваються зміни в політичній (різні політичні організації отримують великі можливості для донесення публіці своїх позицій і ініціатив), економічної (перерозподіляються доходи і фінансові потоки), правової (змінюються традиційні норми поведінки та закони), професійної (виникають нові професії) сферах. Основна мета даного навчального посібника - познайомити читачів з найважливішими теоретичними концепціями та практичними дослідженнями в області соціології Інтернету. Навчальний посібник відповідає структурі та змісту програми курсу «Соціологія Інтернету» та призначений для студентів вищих навчальних закладів освіти, які опанують спеціальність 054- «Соціологія»
Автор:
Гусєва О.Ю., Легомінова С.В., Воскобоєва О.В., Ромащенко О.С., Хлевицька Т.Б.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
4.94 Мб
Тип документу:
Книга
Змістовий модуль 1. Методологічні основи узагальнення статистичних даних Тема 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОГНОЗУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ. Методологічні засади статистики
Автор:
Хлевицька Т.Б., Защук М.С., Сергеєва О.В., Воскобоєва О.С.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
4.78 Мб
Тип документу:
Посібник
Висвітлено основні підходи до обґрунтування стратегії підприємства як однієї із засад довготривалого ефективного функціонування на ринку. Приділено увагу сутності, особливостям та видам стратегій підприємства, процедурам стратегічної діагностики, стратегічного аналізу, інструментарію вибору стратегії та механізму оцінки її ефективності, основним формам контролю як основи забезпечення реалізації стратегії на ринку. Книга рекомендується для студентів економічних спеціальностей, а також може бути корисною для викладачів, аспірантів, науковців, фахівців підприємств та організацій, функціональні обов’язки яких пов’язані із забезпеченням стратегічного розвитку підприємства.

Бібліотека


Переглядів: 31 139