Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Кафедра Економіки підприємств та соціальних технологій

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Автор:
Гусєва О.Ю, Воскобоєва О.В., Ромащенко О.С.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.95 Мб
Тип документу:
Посібник
Навчальний курс «Регіональна економіка» є дисципліною циклу загальноекономічної підготовки бакалаврів для вивчення студентами 1 курсу. Вивченню курсу «Регіональна економіка» передує наявність систематичних та ґрунтовних знань з суміжних курсів (економічна теорія, політична економія, макро- та мікроекономіка та ін.), цілеспрямованої роботи над вивченням спеціальної літератури, активної роботи на лекціях та практичних заняттях, самостійної роботи та виконання індивідуальних завдань. Головна мета курсу – формування знань про основні закономірності формування економіки регіонів, взаємодії суспільства і природи, механізми реалізації регіональної політики. Оволодіння цим курсом повинне виробити у студентів навички практичного використання методів регіональної діагностики.. В результаті вивчення дисципліни «Регіональна економіка» студенти повинні знати: • теоретичні основи регіональної економіки і раціонального природокористування; • методи проведення регіональних і екологічних досліджень; • сучасні особливості, проблеми, перспективи розвитку і територіальної організації міжгалузевих господарських комплексів і економічних районів України; • проблеми інтеграції господарства України у світову економіку, фактори сталого розвитку країни, міжнародні аспекти природозахисної діяльності. В результаті вивчення дисципліни «Регіональна економіка» студенти повинні вміти: • аналізувати рівні розвитку регіонів, розраховувати показники спеціалізації, комплексності і ефективності територіальної організації господарства; • оцінювати ефективність розміщення виробництва. Завдання для самостійної роботи побудовані на матеріалах статистичних збірників. Це підвищує якість і віддачу від самостійної роботи. Обов'язковою умовою є написання короткої пояснювальної записки до кожної аналітичної таблиці, у якій повинна міститися логічна оцінка отриманих результатів. Пояснювальні записки під час консультацій ретельно перевіряються й аналізуються, відзначаються їх позитивні і негативні моменти, указується, як поліпшити їх якість. Завдання, видавані студентам, строго індивідуальні. Найбільш вдалі і змістовні пояснювальні записки заслуховуються на семінарських заняттях, а також на підсумкових студентських конференціях. Для полегшення виконання завдання студентам наведені питання на які треба відповісти та приведені деякі форми аналітичних таблиць. Як додаток приведені вимоги до оформлення підсумків самостійної роботи студентів та список рекомендованої до вивчення літератури.
ПСИХОЛОГІЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА БІЗНЕСУ
Автор:
Гусєва О.Ю., Легомінова С.В., Воскобоєва О.В., Ромащенко О.С., Хлевицька Т.Б.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.79 Мб
Тип документу:
Книга
У посібнику викладено теоретичні основи та практичні методи психологічної взаємодії осіб в підприємництві й бізнесі. Значну увагу приділено вивченню питань загальної та організаційної психології. Навчальний посібник відповідає структурі та змісту програми курсу «Психологія підприємництва та бізнесу» та призначений для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації усіх форм навчання і напрямів підготовки, а також для викладачів, аспіратів, менеджерів, підприємців.
Соціально-трудові відносини та економіка праці
Автор:
Гусєва О.Ю., Воскобоєва О.В., Легомінова С.В., Ромащенко О.С., Хлевицька Т.Б.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.72 Мб
Тип документу:
Книга
У посібнику викладено теоретичні основи та практичні методи дослідження соціально-трудових відносин на рівні підприємств, організацій. Значну увагу приділено вивченню питань формування та функціонування соціально-трудових відносин на основі соціального партнерства, регулювання попиту і пропозиції робочої сили на ринку праці; проблемам інтеграції соціально-трудових відносин України в систему відносин, визнану Міжнародною організацією праці. Навчальний посібник відповідає структурі та змісту програми курсу «Соціально-трудові відносини та економіка праці» та призначений для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації усіх форм навчання і напрямів підготовки, а також для викладачів, аспіратів, менеджерів, підприємців.
СОЦІОЛОГІЯ ІНТЕРНЕТУ
Автор:
Горпинич О.В., Москаленко Л.М
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.64 Мб
Тип документу:
Посібник
Розвиток нових комунікаційних технологій, зокрема Інтернету, кардинально змінює все традиційні уявлення про суспільство і громадських зв'язках. Процеси інформатизації охоплюють найрізноманітніші соціальні групи. Відбуваються зміни в політичній (різні політичні організації отримують великі можливості для донесення публіці своїх позицій і ініціатив), економічної (перерозподіляються доходи і фінансові потоки), правової (змінюються традиційні норми поведінки та закони), професійної (виникають нові професії) сферах. Основна мета даного навчального посібника - познайомити читачів з найважливішими теоретичними концепціями та практичними дослідженнями в області соціології Інтернету. Навчальний посібник відповідає структурі та змісту програми курсу «Соціологія Інтернету» та призначений для студентів вищих навчальних закладів освіти, які опанують спеціальність 054- «Соціологія»
СТАТИСТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
Автор:
Гусєва О.Ю., Легомінова С.В., Воскобоєва О.В., Ромащенко О.С., Хлевицька Т.Б.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
4.94 Мб
Тип документу:
Книга
Змістовий модуль 1. Методологічні основи узагальнення статистичних даних Тема 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОГНОЗУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ. Методологічні засади статистики
СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА
Автор:
Хлевицька Т.Б., Защук М.С., Сергеєва О.В., Воскобоєва О.С.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
4.78 Мб
Тип документу:
Посібник
Висвітлено основні підходи до обґрунтування стратегії підприємства як однієї із засад довготривалого ефективного функціонування на ринку. Приділено увагу сутності, особливостям та видам стратегій підприємства, процедурам стратегічної діагностики, стратегічного аналізу, інструментарію вибору стратегії та механізму оцінки її ефективності, основним формам контролю як основи забезпечення реалізації стратегії на ринку. Книга рекомендується для студентів економічних спеціальностей, а також може бути корисною для викладачів, аспірантів, науковців, фахівців підприємств та організацій, функціональні обов’язки яких пов’язані із забезпеченням стратегічного розвитку підприємства.
Візуальна психодіагностика
Автор:
Малкова
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
7.41 Мб
Тип документу:
Посібник
Досліджено психологічні можливості пізнання людини на відстані. Розглянуто максимальну кількість зовнішніх проявів, які дають змогу зазирнути у внутрішній світ особистості, охарактеризувати її риси та стани. Навчальний посібник буде корисним для студентів, аспірантів, викладачів та фахівців, професійна діяльність неможлива без налагодження ефективної взаємодії з людьми.
Засади відкриття власного бізнесу
Автор:
Гусєва О.Ю., Легомінова С.В., Воскобоєва О.В., Ромащенко О.С.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
9.54 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику розкриті ключові питання створення, функціонування підприємств. Ґрунтовно висвітлені засади та організаційно-правові форми існування бізнесу в Україні, нормативно-правове забезпечення підприємницької діяльності, охарактеризовані види та форми підприємств. Акцентовано увагу на проблемах інвестування підприємництва та оцінки економічної ефективності інвестицій, інноваційної діяльності, оцінки фінансово-економічних результатів діяльності підприємства, розвитку успішних сучасних форм бізнесу. Навчальний посібник відповідає структурі та змісту програми курсу «Засади відкриття власного бізнесу» та призначений для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації усіх форм навчання і напрямів підготовки, а також для викладачів, аспіратів, менеджерів, підприємців.
Социология управления
Автор:
Ж.Т. Тощенко
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
2.29 Мб
Тип документу:
Підручник
В учебнике осуществлен принципиально новый подход к изложению проблем социологии управления – в его основу положен алгоритм принятия управленческого решения, который начинается с постановки цели (предвидение, прогнозирование), затем реализуется в методах (планирование, проектирование, программирование) и завершается организационной работой (социальные технологии, в том числе социальный эксперимент, концептуальные требования по управлению организацией). Так как эта форма управления направлена на решение социальных проблем, отдельно выделяется и подробно анализируется процесс управления человеческими ресурсами (стиль управления, участие в управлении, побуждение к творчеству, социально-психологические отношения). Во всех разделах учебника показано отличие социологии управления от социологии менеджмента, являющегося своеобразной «инструкцией», пособием для решения прикладных задач, в то время как социология управления нацелена на обобщающие, концептуальные принципы, необходимые для применения во всех без исключения организациях и вне зависимости от конкретных ситуаций. Учебник предназначен для студентов, аспирантов и преподавателей социологии, а также других (смежных) социальных дисциплин, для всех интересующихся социальными проблемами управления.
Массовая коммуникация
Автор:
В.Ф. Иванов
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
16.23 Мб
Тип документу:
Книга
«Массовая коммуникация» посвящена рассмотрению различных подходов к информационным и коммуникационным явлениям. В частности, исследованы понятия информации, коммуникации, массовой коммуникации, их структура и свойства. Много внимания уделено со-ставляющим массовокоммуникационного процесса, теориям и моделям массовой коммуникации. Исследована проблематика информационного общества и глобализации, теория и практика их развития. Предназначена для студентов, аспирантов, преподавателей и научных работников, в сферу интересов которых входят вопросы массовой коммуникации.

Бібліотека


Переглядів: 23 246
^