Державний Університет Телекомунікацій

Кафедра Економіки підприємств та соціальних технологій

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПРОХОДЖЕННЯ НАУКОВО- ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ОСВІТНЬОГО РІВНЯ «МАГІСТР» спеціальності 054 «СОЦІОЛОГІЯ»
Автор:
Гусєва О. Ю.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.05 Мб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Науково-педагогічна практика - це складова частина підготовки випускників-соціологів до викладацької діяльності.У відповідності з навчальним планом передбачено такий порядок проходження студентами науково-педагогічної практики: науково-педагогічну практику проходять студенти магістратури протягом двох тижнів на початку 10 семестру з відривом від навчання.Науково-педагогічну практику студенти магістратури проходять у Державному університеті телекомунікацій, чи інших навчальних закладах ІV рівня акредитації, що визначаються як базові для проходження практики, та в яких студенти працюватимуть після закінчення університету.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПРОХОДЖЕННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ОСВІТНЬОГО РІВНЯ «МАГІСТР» спеціальності 054 «СОЦІОЛОГІЯ»
Автор:
Гусєва О. Ю.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
707 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Науково-дослідницька практика посідає центральне місце в фаховій підготовці магістрів, оскільки вона безпосередньо спрямована на формування навичок професійної діяльності. Згідно договору про співробітництво та організацію взаємовідносин № 16/07 від 16. 06. 2017 р. базою науково-дослідницької практики є компанія-партнер кафедри економіки підприємств та соціальних технологій «Навчальний центр компанії SIONAS». В разі самостійного обрання місця практики базою проходження практики можуть бути підприємства та організації сфери муніципального, державного та корпоративного управління. Практика передбачається з відривом від навчання терміном 4 тижні .
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПРОХОДЖЕННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ОСВІТНЬОГО РІВНЯ «МАГІСТР» спеціальності 054 «СОЦІОЛОГІЯ»
Автор:
Гусєва О. Ю.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
664 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Практика студентів Державного університету телекомунікацій є невід’ємною складовою підготовки фахівців з вищою освітою за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями. Вона спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, набуття і вдосконалення практичних навичок і умінь за відповідним напрямом підготовки та спеціальністю.
Навчальний посібник Протидія маніпулятивним технологіям
Автор:
Роберт Левин
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
17.92 Мб
Тип документу:
Книга
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для виконання та захисту курсових робіт з дисципліни: «ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ»
Автор:
Гусєва О.Ю, Легомінова С.В
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
546 Кб
Тип документу:
Книга
Методичні рекомендації для виконання та захисту курсових робіт з дисципліни “Фінанси підприємств” призначені для студентів денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 05. «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», а також для викладачів.Укладачі: Гусєва О.Ю., Легомінова С.В. – Київ: Державний університет телекомунікацій, Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва, 2017. – 26 с.
Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства
Автор:
Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва ДУТ
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
5.18 Мб
Тип документу:
Книга
До збірника увійшли матеріали наукових робіт (тези доповідей, статті), надані згідно з вимогами, що були заявлені на конференцію.Для науковців, науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, молодих вчених, аспірантів, докторантів, студентів, керівників та спеціалістів з економіки та економічної політики, працівників державного управління, освіти та місцевого самоврядування, усіх, хто цікавиться проблемами актуального розвитку сучасної економіки,підприємництва, особистості, суспільства.
Соціологія економіки та підприємництва
Автор:
Лукашевич М.П.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.54 Мб
Тип документу:
Книга
У підручнику розглядаються основні категорії, об’єкт і предмет соціо¬логії економіки як галузевої соціологічної теорії, обгрунтувань її міс¬ця і ролі в системі соціологічного знання, розкриваються особливості використання соціологічних методів у дослідженні економічної діяльності. Здійснено ретроспективний аналіз становлення і розвитку соціології економіки в світі та в українській науці. Людина “соціально-економічна”, як головний суб’єкт економіки, характеризується через її соціально-економічну поведінку і діяльність в соціально-економічних спільнотах і організаціях під впливом основних соціально-економічних інститутів: виробництва, підприємства ринку, споживання, домашнього господарства, економічної культури та глобального впливу світу господарства.Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів.
Соціальна психологія
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
4.1 Мб
Тип документу:
Книга
Підручник, що пропонується є другим виданням книги, що отримала в 2006 році диплом ІІ ступеня Академії педагогічних наук України на конкурсі кращих наукових робіт в номінації підручників і дидактичних комплектів для учнів, студентів.В підручнику викладено основні теми загального курсу соціальної психології на основі сучасних досліджень в цій галузі. Проблеми, які висвітлюються в підручнику, відображають новий погляд на стан соціально?психологічної науки і відповідають тим потребам в соціальних знаннях, які склались в суспільстві на даному етапі. Зміст, що викладенов темах підручника, розкривається на основі новітніх досягнень сучасної соціальної псилології. В ньому знайшли відображення ряд проблем, які ще не висвітлені в існуючих на сьогодні інших підручниках і посібниках з соціальної психології, зокрема „техніки спілкування”, „окремі моделі соціалізації” тощо.Теоретичний матеріал підручника ілюструється прикладами, описами експериментів, в ньому є тестовий матеріал, вправи, рекомендовано літературу до кожної теми.Підручник може бути корисним не тільки для студентів та аспірантів, але й прислужиться всім тим, хто цікавиться питаннями соціальної психології.
Інформаційна безпека в підприємницькій діяльності
Автор:
Зубок М.І.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.26 Мб
Тип документу:
Книга
В підручнику розкриваються особливості сучасного інформаційного розвитку та його вплив на підприємницьку діяльність. Основна увага приділена розгляду загроз та ризиків, які обумовлюються інформаційними взаємовідносинами суб’єктів підприємництва, організації їх інформаційної безпеки, використанню інформаційних переваг в бізнесі, діяльності з мінімізації інформаційних ризиків .Підручник розраховано на студентів, які навчаються за спеціальністю «Управління фінансово-економічною безпекою», слухачів, що проходять підготовку за програмою підвищення кваліфікації зі спеціальності «Забезпечення безпеки підприємницької діяльності суб’єктів господарювання в Україні», проекту «Україна-Норвегія», а також фахівців, які професійно переймаються питанням інформаційної безпеки суб’єктів підприємництва.
Методичні рекомендації для виконання та захисту курсових робіт з дисципліни «Економічна діагностика та планування» призначені для студентів денної і заочної форм навчання ОКР “Бакалавр»
Автор:
Гусєва О. Ю., Легомінова С. В.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.51 Мб
Тип документу:
Книга
Методичні рекомендації для виконання та захисту курсових робіт з дисципліни «Економічна діагностика та планування» призначені для студентів денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр» спеціальності 051 «Економіка», а також для викладачів.Укладачі: Гусєва О.Ю., Легомінова С.В. – Київ: Державний університет телекомунікацій, Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва, 2017. – 31 с.

Бібліотека


Переглядів: 15 774
^