Державний Університет Телекомунікацій

Кафедра Комп'ютерної інженерії

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ ДЕВ’ЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.32 Мб
Тип документу:
Книга
Введение в математическое моделирование
Автор:
В.Н. Ашихмин,М.Б.Гитман, И.Є.Келлер,О.Б. Наймарк,В.Ю.Столбов, П.В. Трусов, П.Г. Фрик
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.24 Мб
Тип документу:
Книга
Рассмотрены основные понятия,определения, положения и подходы математического моделирования, представлена классификация математических моделей .
Пам'ятка магістра
Автор:
Борисенко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
820 Кб
Тип документу:
Книга
Для допуску до захисту випускної кваліфікаційної роботи магістр повинен надати в деканат за 10 днів до захисту (15грудня) наступні документи:1. Пояснювальну записку до магістерської роботи, перевірену нормоконтролером, підписану:дипломникомкерівникомзавідувачем кафедри де працює керівник роботи.Об'єм пояснювальної записки складає 70-90 сторінок основного тексту (вступ, розділи, висновки) та 14 слайдів презентації. На другому слайді обов'язково вказується мета та наукова новизна магістерської роботи. На останньому слайді - список публікацій та участь у конференціях (апробація).Текст виконується на комп'ютері в редакторі Word з використанням шрифту Times New Roman розміром 14 пунктів, інтервал одинарний. З боків аркуша залишають поля: ліве - 25 мм, верхнє та нижнє - 20 мм, праве 10 мм.2. Відгук керівника з оцінкою та підписом.3. Рецензію на випускну кваліфікаційну роботу. Рецензент повинен бути кандидатом наук працювати на іншій кафедрі. Рецензія повинна бути з оцінкою (за 5-бальною системою) і кваліфікацією (для ІМЗ - науковий співробітник (електроніка,телекомунікації), інженер електрозв’язку, а для КІ аналітик комп’ютерних систем, науковий співробітник).4. Залікову книжку (заповнену).Зверніть увагу на тему випускної кваліфікаційної роботи, яка повинна бути одна і та ж на титульному листі пояснювальної записки, в заліковій книжці, на бланку завдання і в наказі по університету.Зверніть увагу на правила оформлення пояснювальної записки. Особливо на оформлення титульного аркуша, таблиць, малюнків, формул, додатків, списку використаних джерел. Не забувайте перевірити орфографію.Спеціальність - 172 Телекомунікацій та радіотехніка Спеціалізація Інформаційні мережі зв’язкуСпеціальність – 123 Комп’ютерна інженерія
НЕЙРОННЫЕ СЕТИ: распознавание, управление, принятие решений
Автор:
А.Б.Барский
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
4.27 Мб
Тип документу:
Книга
Рассматривается применение нейросетевых технологий при построении информационных и управляющих систем в науке, экономике, финансах и искусстве. Исследуются вопросы разработки нейросетей «под задачу», представления исходной и обработки выходной информации. Предлагаются простые методы обучения в статическом и динамическом режимах. Обсуждаются особенности систем принятия решений, самообучающихся управляющих систем, систем логического вывода, банковского мониторинга, безопасности, защиты информации, политического и социального прогноза.
Искусство восстановления данных
Автор:
Глеб Сенкевич
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
14.48 Мб
Тип документу:
Книга
В сфере восстановления данных отношение к посредникам совершенно разумное. Как, впрочем, и в ремонте ноутбуков и материнских плат — здесь тоже многое зависит от наличия оборудования и запчастей. В крупных городах почти обязательно найдутся опытные мастера, располагающие всем необходимым, а ведущие российские компании охотно работают с партнерами из регионов. Даже если передавать им какуюто часть работы, к которой вы пока не готовы, ценный опыт будет добавляться и в вашу копилку.
Инфраструктура кабельных сетей
Автор:
Давид Гальперович, Юрий Яшнев
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
5.01 Мб
Тип документу:
Книга
Эта книга - обобщение огромного опыта авторов (за плечами одного из них - 40-летний опыт работы в кабельной промышленности, а у другого - тысячи километров проложенных кабельных сетей).Представлены результаты экспериментальных исследований, проведенных по высокоскоростным проводкам, в том числе о достижении впервые полосы частот 200 МГц для неэкранированных кабельных систем.
КОМП’ЮТЕР ТА КОМП’ЮТЕРНА АРИФМЕТИКА
Автор:
В.М. Чегренець, Н.В. Руденко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.87 Мб
Тип документу:
Книга
Навчальний посібник містить основи теорії з дисциплін «Архітектура комп’ютерів» та Комп’ютерна логіка” для студентів Навчально-наукового Інституту Телекомунікацій та Інформатизації та Навчально-наукового Інституту заочного та дистанційного навчання, що навчаються за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія».Представлений в посібнику матеріал відповідає вимогам робочої програми навчальної дисципліни «Комп’ютерна логіка» і навчальним планам і дозволяє охопити основні розділи даної дисципліни. Для кожної з частин визначені короткі теоретичні положення та контрольні питання, що дозволяють оцінити знання студентів по кожному розділу дисципліни, що вивчається.Крім того, посібник корисно для студентів інших спеціальностей: «Комп’ютерна інженерія», «Інженерія програмного забезпечення», «Системний аналіз», «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» («Кібербезпека»), а також аспірантів і здобувачів наукового ступеня кандидата технічних наук за відповідними спеціальностями при вивченні ними інформаційно-комп'ютерних систем, автоматизації проектування комп'ютерних систем.
Комп`ютерні мережі. Загальні принципи функціонування комп’ютерних мереж
Автор:
С.В. Мінухін, С.В.Кавун, С.В.Знахур
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.87 Мб
Тип документу:
Книга
Розглянуто теоретичні та практичні питання функціонування та стандарти побудови локальних комп’ютерних мереж. Визначено основні класифікаційні ознаки комп’ютерних мереж, описано структуру базової моделі мереж, в основі якої лежить модель відкритої системи OSI/OSI, розглянуто основні стеки протоколів, які використовуються в комп’ютерних мережах. Наведено склад та основні характеристики функціональних пристроїв для побудови та розширення мереж.Навчальний посібник призначений для студентів технічних спеціальностей ВНЗ із напрямку Комп’ютерні науки.
Основи роботи на ПК
Автор:
В.О.Юзьків
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.73 Мб
Тип документу:
Книга
Дипломне проектування в комп’ютерній інженерії
Автор:
В.Д.Далека, Ф.А.Домнін, В.І.Калашніков, А.І.Поворознюк
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.26 Мб
Тип документу:
Книга
Учебное пособие содержит сведения о требованиях к выпускной квалификационной работе уровней «специалист» и «магистр», дает целостное представление о тематике, возможных темах, последовательности выполнения и объемах ра-бот, содержании составных частей документов, подлежащих оформлению.Предназначено для студентов факультета «Компьютерные и информационные технологии» всех форм обучения.

Бібліотека


Переглядів: 31 191
^