Державний Університет Телекомунікацій

Кафедра Комп'ютерної інженерії


Пам'ятка магістра
Для допуску до захисту випускної кваліфікаційної роботи магістр повинен надати в деканат за 10 днів до захисту (15грудня) наступні документи:1. Пояснювальну записку до магістерської роботи, перевірену нормоконтролером, підписану:дипломникомкерівникомзавідувачем кафедри де працює керівник роботи.Об'єм пояснювальної записки складає 70-90 сторінок основного тексту (вступ, розділи, висновки) та 14 слайдів презентації. На другому слайді обов'язково вказується мета та наукова новизна магістерської роботи. На останньому слайді - список публікацій та участь у конференціях (апробація).Текст виконується на комп'ютері в редакторі Word з використанням шрифту Times New Roman розміром 14 пунктів, інтервал одинарний. З боків аркуша залишають поля: ліве - 25 мм, верхнє та нижнє - 20 мм, праве 10 мм.2. Відгук керівника з оцінкою та підписом.3. Рецензію на випускну кваліфікаційну роботу. Рецензент повинен бути кандидатом наук працювати на іншій кафедрі. Рецензія повинна бути з оцінкою (за 5-бальною системою) і кваліфікацією (для ІМЗ - науковий співробітник (електроніка,телекомунікації), інженер електрозв’язку, а для КІ аналітик комп’ютерних систем, науковий співробітник).4. Залікову книжку (заповнену).Зверніть увагу на тему випускної кваліфікаційної роботи, яка повинна бути одна і та ж на титульному листі пояснювальної записки, в заліковій книжці, на бланку завдання і в наказі по університету.Зверніть увагу на правила оформлення пояснювальної записки. Особливо на оформлення титульного аркуша, таблиць, малюнків, формул, додатків, списку використаних джерел. Не забувайте перевірити орфографію.Спеціальність - 172 Телекомунікацій та радіотехніка Спеціалізація Інформаційні мережі зв’язкуСпеціальність – 123 Комп’ютерна інженерія
НЕЙРОННЫЕ СЕТИ: распознавание, управление, принятие решений
Рассматривается применение нейросетевых технологий при построении информационных и управляющих систем в науке, экономике, финансах и искусстве. Исследуются вопросы разработки нейросетей «под задачу», представления исходной и обработки выходной информации. Предлагаются простые методы обучения в статическом и динамическом режимах. Обсуждаются особенности систем принятия решений, самообучающихся управляющих систем, систем логического вывода, банковского мониторинга, безопасности, защиты информации, политического и социального прогноза.
Искусство восстановления данных
В сфере восстановления данных отношение к посредникам совершенно разумное. Как, впрочем, и в ремонте ноутбуков и материнских плат — здесь тоже многое зависит от наличия оборудования и запчастей. В крупных городах почти обязательно найдутся опытные мастера, располагающие всем необходимым, а ведущие российские компании охотно работают с партнерами из регионов. Даже если передавать им какуюто часть работы, к которой вы пока не готовы, ценный опыт будет добавляться и в вашу копилку.
Инфраструктура кабельных сетей
Эта книга - обобщение огромного опыта авторов (за плечами одного из них - 40-летний опыт работы в кабельной промышленности, а у другого - тысячи километров проложенных кабельных сетей).Представлены результаты экспериментальных исследований, проведенных по высокоскоростным проводкам, в том числе о достижении впервые полосы частот 200 МГц для неэкранированных кабельных систем.
КОМП’ЮТЕР ТА КОМП’ЮТЕРНА АРИФМЕТИКА
Навчальний посібник містить основи теорії з дисциплін «Архітектура комп’ютерів» та Комп’ютерна логіка” для студентів Навчально-наукового Інституту Телекомунікацій та Інформатизації та Навчально-наукового Інституту заочного та дистанційного навчання, що навчаються за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія».Представлений в посібнику матеріал відповідає вимогам робочої програми навчальної дисципліни «Комп’ютерна логіка» і навчальним планам і дозволяє охопити основні розділи даної дисципліни. Для кожної з частин визначені короткі теоретичні положення та контрольні питання, що дозволяють оцінити знання студентів по кожному розділу дисципліни, що вивчається.Крім того, посібник корисно для студентів інших спеціальностей: «Комп’ютерна інженерія», «Інженерія програмного забезпечення», «Системний аналіз», «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» («Кібербезпека»), а також аспірантів і здобувачів наукового ступеня кандидата технічних наук за відповідними спеціальностями при вивченні ними інформаційно-комп'ютерних систем, автоматизації проектування комп'ютерних систем.
Комп`ютерні мережі. Загальні принципи функціонування комп’ютерних мереж
Розглянуто теоретичні та практичні питання функціонування та стандарти побудови локальних комп’ютерних мереж. Визначено основні класифікаційні ознаки комп’ютерних мереж, описано структуру базової моделі мереж, в основі якої лежить модель відкритої системи OSI/OSI, розглянуто основні стеки протоколів, які використовуються в комп’ютерних мережах. Наведено склад та основні характеристики функціональних пристроїв для побудови та розширення мереж.Навчальний посібник призначений для студентів технічних спеціальностей ВНЗ із напрямку Комп’ютерні науки.
Основи роботи на ПК
Дипломне проектування в комп’ютерній інженерії
Учебное пособие содержит сведения о требованиях к выпускной квалификационной работе уровней «специалист» и «магистр», дает целостное представление о тематике, возможных темах, последовательности выполнения и объемах ра-бот, содержании составных частей документов, подлежащих оформлению.Предназначено для студентов факультета «Компьютерные и информационные технологии» всех форм обучения.
Защита от компьютерного терроризма. Справочное пособие
Материал книги ориентирован, прежде всего, на практические задачи обеспечения безопасности информации и охватывает основные стадии их решения от оценки угрозы до реализации систем защиты, а также некоторые правовые аспекты информационной безопасности.Проблемы защиты информацииХарактеристика угроз и способы защиты от нихКриптографическая защита и биометрияЭлектронная цифровая подписьСтеганография
Архітектура комп’ютерів. Методична розробка для самостійної роботи студентів за спеціальністю: 6.050102 Комп'ютерна інженерія
Методична розробка містить рекомендації та завдання для самостійної роботи студентів за спеціальністю «Комп’ютерна інженерія» з дисципліни Архітектура комп’ютерів. Складена у відповідності з програмою курсу. Містить тематичний план навчальної дисципліни та перелік завдань для семестрового контролю.

Бібліотека


Переглядів: 22 559
^