Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Загальна інформація - Кафедра Інформаційних систем та технологій


ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ


 

 

Кафедра Інформаційних систем та технологій здійснює навчання студентів за спеціальністю 126 - Інформаційні системи та технології. Галузь знань – 12 Інформаційні технології.

Кафедру очолює д.т.н., доцент Сторчак Каміла Павлівна

Основним напрямком спеціальності "Інформаційні системи та технології" є розробка і практичне використання інформаційних технологій з акцентом на системах Internet of things, Cloud сервісах, Big Data.

 

Кафедра Інформаційних систем та технологій здійснює набір на 1-й, 2-й та 3-й курси. Є бюджетні місця!

Для вступу на 1-й курс на навчання за спеціальністю 126 - Інформаційні системи та технології необхідно скласти ЗНО з таких предметів:

Спеціальність

Перелік конкурсних предметів

 

 

126 – Інформаційні системи та технології

Перший предмет

 

Другий предмет

Третій предмет

За державним замовленням

За кошти фізичних або юридичних осіб

За державним замовленням

За кошти фізичних або юридичних осіб

За державним замовленням

За кошти фізичних або юридичних осіб

 

Укр. мова та література

 

Укр. мова та література

 

 

Математика

 

Математика

 

Фізика або іноз.мова

Історія України або географія

 

Для вступу на 2-й курс або 3-й курс на навчання за спеціальністю 126 - Інформаційні системи та технології необхідно мати диплом молодшого спеціаліста (будь-якої спеціальності) та скласти:

 

Спеціальність

Перелік конкурсних предметів

 

126 – Інформаційні системи та технології

За кошти фізичних або юридичних осіб

Іспит зі спеціальності

(перелік питань зі спеціальності)

 

Особливості вступної кампанії 2019:

 1. Подача заявок тільки в електронній формі. У 2019 році, вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання, подаватимуть заяви тільки в електронній формі.
 2. Загальна кількість заяв - 7. Згідно з затвердженими Умовами прийому, абітурієнти матимуть можливість подати до 7-ми заяв на місця державного та регіонального замовлення та не більше ніж на 4 спеціальності. (Подання заяв на контракт не обмежується).
 3. Приймаються сертифікати ЗНО 2017, 2018 та 2019 років, окрім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Оцінки з цих іноземних мов прийматимуться лише з сертифікатів зовнішнього оцінювання 2018 року.
 4. Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі повинна складати не менше 100 балів з кожного предмету.
 5. Докладніше про Правила прийому у 2019 року на сторінці.

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

Вступ на 1й курс по результатам ЗНО

Спеціальність 126 – Інформаційні системи та технології

Форма навчання

Денна

Заочна

Бюджетних місць

11

-

Контрактних місць

39

10

Вартість контракту

15250 грн.

(з можливістю посеместрової або помісячної оплати)

9300 грн.

(з можливістю посеместрової або помісячної оплати)

Мінімальний прохідний бал на бюджетну форму навчання у 2018 року складав 169,5!

 

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

Вступ на базі диплома молодшого спеціаліста (після закінчення коледжу)

Спеціальність 126 – Інформаційні системи та технології

Форма навчання

Денна

Заочна

На 2й курс, контрактних місць

29

-

На 3й курс, контрактних місць

20

6

Вартість контракту

15250 грн.

(з можливістю посеместрової або помісячної оплати)

9300 грн.

(з можливістю посеместрової або помісячної оплати)

Вступ за результатами вступних випробувань. Програма вступних випробувань: http://www.dut.edu.ua/uploads/p_424_60455315.pdf

Об’єктами вивчення та діяльності спеціальності 126 - Інформаційні системи та технології є: теоретичні і методологічні ос­нови та інструментальні засоби створення і використання інфор­маційних технологій та систем у різних галузях людської діяль­ності; критерії оціню­вання і методи забезпечення якості, надійності, відмовостійкості, живучості інформаційних технологій та систем, а також принци­пів оптимізації, моделей і методів прийняття рішень за умов не­визначеності при створенні інформаційних систем різноманіт­ного призначення; закономірності розбудови інформаційних ко­мунікацій та розроблення теоретичних і прикладних основ побу­дови і впровадження інтелектуальних інформаційних технологій для створення новітніх систем накопичування, переробки, збере­ження інформації та систем управління.

Мета навчання: формування та розвиток загальних і професійних компетентностей з інформаційних систем та технологій (ІСТ), що сприяють соціальній стійкості й мобільності випускника на ри­нку праці; отримання вищої професійної освіти, що дозволить випускникові успішно здійснювати розробку, впровадження й дослідження ІСТ у різних галузях людської діяльності.

Теоретичний зміст предметної області включає поняття та принципи  вищої і прикладної математики, програмування, комп’ютерного та математичного моделювання, інтелектуальної обробки даних, системного аналізу і проектування, системної інтеграції і адміністрування, управління ІТ-проектами, як таких, що забезпечують набуття відповідних ком­петенцій випускником.

Види професійної діяльності, до яких готуються випуск­ники, що освоїли програму бакалавра: проектно-технологічна; виробничо-технологічна; організаційно-управлінська; навчально-дослідницька (інноваційна).

В процесі навчання вивчаються:

 1. Прикладне програмування JAVA
 2. Об`єктно-орієнтоване програмування C ++ \ С#
 3. Системне програмування
 4. Програмування IOS
 5. Серверні операційні системи
 6. Організація баз даних та знань
 7. Паралельні та розподілені системи
 8. Технології Інтернет речей
 9. Моделювання IoT
 10. Серверні платформи НРЕ
 11. Хмарні технології
 12. Штучний інтелект
 13. Робототехніка
 14. Технології Business Intelligence
 15. Управління IT-проектами

На кафедрі ІСТ під керівництвом доцента кафедри Полоневич Ольги Володимирівни, студенти отримують сертифікати Cisco Networking Academy за напрямками:

 1. «Introduction to the Internet of Everything» в рамках дисципліни «Пошук, обробка та аналіз інформації».
 2. «Introduction to IoT» в рамках дисципліни «Технології Інтернет речей».
 3. «IoT Fundamentals: Connecting Things» в рамках дисципліни «Моделювання ІоТ».

    

Перспективи працевлаштування за професією

Випускник спеціальності 126 - Інформаційні системи та технології  зможе працювати в будь-якій з галузей, яка так чи інакше пов'язана з IT-сферою. Це первинні посади: професіонала в області обчислювальних систем; розробника обчислювальних систем; технічного фахівця в області обчислювальної техніки; техніка-програміста. Такі фахівці необхідні в державних і комерційних організаціях. Робота може бути віддаленою, а за умови високого професіоналізму реально влаштуватися не тільки в вітчизняну, а й в зарубіжну компанію. Нижче наведені деякі компанії, де зможуть працевлаштуватись випускники. Але, це далеко не весь перелік.

Випускник за напрямом підготовки Інформаційні системи і технології може працювати:

 1. Програмістом Java Backend / Frontend Developer;
 2. Розробник IoT Python \ C Developer;
 3. Розробник C ++ \ C # Software Developer;
 4. Програміст БД (розробник SQL);
 5. Спеціаліст DevOps Engeneer (Cloud);
 6. Архітектор інтернета речей (IoT architect);
 7. Спеціалістом по встановлюванню пристроїв та обслуговуванню обладнання.

Для корисного студентського дозвілля кафедра проводить гуртки:

 1. Інтернет речей своїми руками;
 2. Уроки Photoshop.

 

Також, кафедра займається методичною та науковою діяльністю.

На кафедрі Інформаційних систем та технологій в рамках навчального плану впроваджений інноваційний зміст навчання, який полягає в наступному:

 • Теоретична підготовка здійснюється на основі сучасного розвитку науки і технологій та компетенцій компаній – партнерів кафедри, однією з яких є компанія Binotel, що надає послуги віртуального зв`язку, з якою кафедра у 2018 році заключила договір про співпрацю.
 • Практична підготовка здійснюється за допомогою прогресивних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.
 • Підготовка по спеціальності починається не з третього, а з першого курсу.
 • На першому курсі студенти вивчають дисципліну «Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів» в якій вони можуть налаштовувати та експлуатувати сучасні електронні пристрої і гаджети та у повній мірі використовувати можливості сучасних інформаційних технологій під час навчання в Університеті та у повсякденному житті.
 • Планом передбачається викладання дисциплін: на 1 курсі - «Групова динаміка», на 2 курсі- «Ділові комунікації», на 4 курсі - «Засади відкриття власного бізнесу», «Хмарні технології», «Штучний інтелект», спрямованих на уміння працювати в команді і з командою, вміти відкрити та вести власний бізнес, знати перспективи розвитку інформаційних технологій, що дозволить нашому студенту йти в ногу з життям та відповідати сучасним запитам розвитку суспільства.
 • Також, передбачено вивчення англійської мови на протязі усіх років навчання: на 1-2 курсі – 3 пари занять на тиждень, на 3-4-5 курсах – по всім дисциплінам 20 % занять проводяться англійською мовою. Це надає можливість нашому студенту вільно володіти технічною англійською мовою та засвоїти її на рівні міжнародного стандарту B2.
 • Половина занять проводиться практично.
 • По темам кожної дисципліни  проводяться лекції – як теоретична підготовка і практичні та лабораторні заняття – як практична складова навчання. По кожній темі занять лектор в кінці лекції надає перелік питань для опрацювання студентам при самостійній підготовці до практичних занять і лабораторних занять.
 • Для забезпечення якості проведення практичних занять на кафедрі створена сучасна навчально-лабораторна база на основі сучасних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.
 • При підготовці бакалавра розподіл годин навчального плану здійснюється з розрахунку - 25% на дисципліни загальної підготовки і 75% на дисципліни професійної підготовки за спеціальністю.
 • Вивчення дисциплін загальної підготовки здійснюється з 1-го по 8-ий семестр з метою повноцінного забезпечення оволодіння студентами професійними знаннями протягом всього терміну підготовки бакалавра.
 • Проведення практик студентів проводиться в компаніях-партнерах кафедр, однією з яких є компанія Binotel.
 • В результаті здійснення інноваційного змісту навчання наш випускник повинен володіти теоретичними знаннями виконання вимог компетенцій роботодавців і практичними уміннями і навиками їх здійснення.

В результаті здійснення інноваційного змісту навчання по дисциплінам спеціальності 126 Інформаційні системи та технології наш випускник володітиме теоретичними знаннями та практичними навиками виконання вимог роботодавців, що забезпечить підготовку конкурентоспроможних фахівців, які повною мірою відповідатимуть потребам сучасного ринку праці!

КАФЕДРА ІСТ ЗАПРОШУЄ ДО НАВЧАННЯ НА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 126 - ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ!

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою

Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Отримати консультацію
у завідуючого кафедрою
Надіслати
Дякуємо Вам за звернення до Державного університету телекомунікацій
Ваш запрос успешно отправлен

Завідуючий кафедрою зателефонує Вам як тільки отримає повідомлення.

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, Київ,
вул. Соломянська, 7, каб. 203
тел. (044) 249-25-81

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Презентація кафедри

Завантажити буклет
Переглядів: 32 205