Державний Університет Телекомунікацій

Загальна інформація - Навчально-науковий інститут Захисту інформації


Положення про Навчально-науковий інститут захисту інформації


Навчально-науковий інститут захисту інформації (далі - Інститут) Державного університету телекомунікацій (далі - Університету) є провідним навчальним, науковим та виховним структурним підрозділом Університету, що проводить освітню наукову та науково-методичну діяльність пов'язану з підготовкою фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, магістр та доктор філософії зі спеціальності 125 Кібербезпека і має достатній рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення.

Навчально-науковий інститут захисту інформації проводить освітню діяльність за спеціальністю Кібербезпека та спеціалізаціями:

  •  «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»;
  •  «Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки»;
  •  «Управління інформаційною безпекою».

Навчально-науковий інститут захисту інформації створений 30 серпня 2004 року відповідно до наказу Державного комітету зв'язку та інформатизації України.

Директором Інституту був призначений доктор технічних наук, професор, академік Транспортної академії України Хорошко Володимир Олексійович, заступником директора - кандидат технічних наук, доцент Чирков Дмитро Володимирович.

У 2011 році директором інституту призначений доктор технічних наук, професор Толюпа Сергій Васильович.

У серпні 2015 року директором інституту призначений доктор технічних наук, професор Шевченко Віктор Леонідович.

З вересня 2016 року наказом ректора ДУТ директором Навчально-наукового інституту захисту інформації призначений доктор технічних наук, старший науковий співробітник Наконечний Володимир Сергійович.

Навчальну наукову, методичну та виховну роботу в Навчально-науковому інституті захисту інформації здійснюють висококваліфіковані професіонали, що мають практичний та науково-педагогічний досвід за профілем Інституту, серед яких є доктори наук, професори, кандидати наук та доценти, чия науково-педагогічна та практична діяльність у сфері інформаційної безпеки широко відома в України та за її межами.

З 1 вересня 2017 року студенти Університету, за бажанням, можуть пройти військову підготовку на військовій кафедрі Державного університету телекомунікацій за програмою підготовки офіцерів запасу за військово-обліковою спеціальністю «Організація захисту інформації та кібернетична безпека в інформаційно-телекомунікаційних системах».

Підготовлені в Інституті фахівці зі спеціальності Кібербезпека:

  • запрошуються на роботу в організації, установи та підприємства сфери управління галузі зв'язку України, в інші міністерства та відомства, силові структури, державні комітети, де використовуються сучасні інформаційні технології, у сферу підприємницької та банківської діяльності;
  • можуть стати провідними співробітниками служб безпеки приватних бізнесових структур, організацій та установ з іншими формами власності, служб інформаційної безпеки автоматизованих та банківських систем.

Інститут підтримує безпосередні зв'язки з профільними органами державної влади, навчальними закладами, підприємствами, організаціями та установами, зокрема Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації, Службою безпеки України, Службою зовнішньої розвідки України, Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством оборони України, ВАТ "Укртелеком", Вінницьким національним технічним університетом, Київським національним університетом внутрішніх справ України, Національним університетом "Львівська політехніка", Національним авіаційним університетом, Харківським національним університетом радіоелектроніки, а також з багатьма комерційними науково-виробничими структурами, що є провідними у галузі захисту інформації.

Наукові дослідження в Інституті спрямовані на проведення фундаментальных, пошукових та прикладних досліджень, упровадження в навчальний процес результатів наукових досліджень та створення на їх базі сучасних освітніх технологій, забезпечення системних зв'язків при вивченні навчальних дисциплін різних освітніх рівнів.

В Навчально-науковому інституті захисту інформації працює технічний комітет стандартизації, який вносить значний внесок у розвиток національної стандартизації. Видається щоквартальний науково-технічний журнал "Сучасний захист інформації", який віднесений до Переліку наукових фахових видань ВАК України.

Подальший розвиток Інституту визначається забезпеченням випускаючих кафедр сучасною навчально-матеріальною базою та новітнім обладнанням для підготовки бакалаврів, магістрів та докторів філософії за спеціальністю Кібербезпека.

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ ДО

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

Cистема роботи Навчально-наукового інституту Захисту інформації

Для завантаження інформаційного буклету натисніть тут

Переглядів: 32 158
^