Загальна інформація - Навчально-науковий інститут Захисту інформації


Положення про Навчально-науковий інститут захисту інформації


Навчально-науковий інститут захисту інформації Державного університету телекомунікацій є навчальним, науковим та виховним структурним підрозділом Університету, що проводить освітню діяльність пов'язану з підготовкою фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр та магістр у галузі інформаційної безпеки, а також наукову та науково-методичну діяльність і має достатній рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення.

Інститут захисту інформації проводить освітню діяльність за наступними напрямами та спеціальностями:

  • 6.170101 – «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»;
  • 8.17010101 – «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»;
  • 6.170102 – «Системи технічного захисту інформації»;
  • 8.17010201 – «Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки»;
  • 6.170103 – «Управління інформаційною безпекою»;
  • 8.17010301 – «Управління інформаційною безпекою».

Інститут захисту інформації створений 30 серпня 2004 року відповідно до наказу Державного комітету зв'язку та інформатизації України.

Директором Інституту був призначений доктор технічних наук, професор, академік Транспортної академії України Хорошко Володимир Олексійович, заступником директора - кандидат технічних наук, доцент Чирков Дмитро Володимирович.

У 2011 році директором інституту призначений доктор технічних наук, професор Толюпа Сергій Васильович.

Навчальну та наукову роботу в Інституті здійснюють висококваліфіковані фахівці, що мають науково-педагогічний та практичний досвід за профілем Інституту, серед яких є доктори наук, професори та кандидати наук, доценти, чия науково-педагогічна та практична діяльність у галузі інформаційної безпеки широко відома в України та за її межами.

Студенти Інституту, за бажанням, можуть пройти військову підготовку у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації Державного університету телекомунікацій на третьому і четвертому курсі та отримати військове звання молодшого лейтенанта.

Підготовлені в Інституті фахівці з інформаційної безпеки:

  • залучаються до роботи в організаціях, установах та підприємствах сфери управління галузі зв'язку України, в інших міністерствах та відомствах, силових структурах, державних комітетах, де використовуються сучасні інформаційні технології, у сфері підприємницької та банківської діяльності;
  • можуть стати провідними співробітниками служб безпеки приватних бізнесових структур, організацій та установ з іншими формами власності, служб інформаційної безпеки автоматизованих та банківських систем.

Інститут підтримує безпосередні зв'язки з профільними органами державної влади, навчальними закладами, підприємствами, організаціями та установами, зокрема Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації, Службою безпеки України, Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством оборони України, ВАТ "Укртелеком", Вінницьким національним технічним університетом, Київським національним університетом внутрішніх справ України, Національним університетом "Львівська політехніка", Національним авіаційним університетом, Харківським національним університетом радіоелектроніки, а також з багатьма комерційними науково-виробничими структурами, що є провідними у галузі захисту інформації.

Наукові дослідження в Інституті спрямовані на проведення фундаментальных, пошукових та прикладних досліджень, упровадження в навчальний процес результатів наукових досліджень та створення на їх базі сучасних освітніх технологій, забезпечення системних зв'язків при вивченні навчальних дисциплін різних освітніх рівнів.

В Навчально-науковому інституті захисту інформації працює Київське відділення міжрегіонального міжвідомчого семінару "Технічні засоби захисту інформації" Наукової Ради Національної академії наук України, видається щоквартальний науково-технічний журнал "Захист інформації", який віднесений до Переліку №14 наукових фахових видань ВАК України.

Подальший розвиток Інституту визначається створенням нових кафедр, підготовкою бакалаврів та магістрів за новими спеціалізаціями основних спеціальностей напрямку "Інформаційна безпека", відкриттям нових спеціальностей з перепідготовки та нових спеціалізацій на курсах підвищення кваліфікації, а також розширенням навчальної роботи, пов'язаної з гуманітарним профілем у галузі інформаційної безпеки.

У серпні 2015 року директором інституту призначений доктор технічних наук, професор Шевченко Віктор Леонідович.

З вересня 2016 року наказом ректора ДУТ обв’язки директора Навчально-наукового інституту захисту інформації покладені на доктора технічних наук, старшого наукового співробітника Наконечного Володимира Сергійовича.

Cистема роботи Навчально-наукового інституту Захисту інформації

Для завантаження інформаційного буклету натисніть тут

Переглядів: 21 566
^ До початку