Державний Університет Телекомунікацій

Кафедра Документознавства та інформаційної діяльності


Організація діловодства та забезпечення обігу інформації в органах місцевого самоврядування
У посібнику розкрито основні засади процесу діловодства та організації обігу інформації в органах місцевого самоврядування в Україні. Посібник містить зразки документів та посилання на нормативні акти, що регламентують діяльність ОМС в інформаційній сфері та у питаннях діловодства. Цей посібник орієнтований як на депутатів місцевих рад, так і на працівників апаратів рад та їхніх виконавчих органів, у тому числі на фахівців новостворених об’єднаних територіальних громад.
Образи інформаційного суспільства: соціологічний вимір
У книзі розглядається проблема концептуалізації образів інформаційного суспільства з точки зору соціологічної теорії. В книзі розглянуто та узагальнено концепції інформаційного суспільства, які сформувалися в сучасному суспільствознавстві.
Комп’ютерні технології в діловодстві
Посібник слугує для навчально-методичного забезпечення курсу “Комп’ютерні технології в діловодстві та електронний документообіг”. Посібник містить конспект лекцій, методичні розробки лабораторних робіт, зразки оформлення електронних шаблонів та документів.
Загальне і кадрове діловодство
У навчальному посібнику висвітлено питання документування, організації роботи з документами у процесі управління персоналом, а також практичні питання кадрового (спеціального) діловодства.
Електронний документообіг та захист інформації
У підручнику розкриваються зміст та принципи електронного документообігу. Викладено організаційні та інформаційно-технологічні аспекти запровадження та функціонування електронного документообігу та електронного цифрового підпису. Особливу увагу приділено принципам та методам захисту інформації в умовах електронного урядування.
Інформаційно-аналітична діяльність: Навч. посіб.
У навчальному посібнику розглянуто найважливіші теоретичні та практичні питання інформаційно-аналітичної діяльності, принципи, методи, методики застосування інформаційно-аналітичних технологій для прийняття ефективного управлінського рішення.Особливу увагу приділено розвитку нових засобів інтелектуалізації інформаційно-аналітичної діяльності, специфіці професії аналітика, інформаційній революції, загрозам, що виникають у зв’язку з цим та сучасним концепціям розвитку інформаційного суспільства.Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність», але може бути корисний викладачам, аспірантам та всім, хто цікавиться аналітикою.
Основи інформаційно-аналітичної діяльності
Даний навчальний посібник складений на основі програми підготовки фахівців з документознавства та інформаційної діяльності, якою передбачено вивчення навчальної дисципліни «Інформаційно-аналітична діяльність».Основна мета навчального курсу - опанування знань щодо теоретичних основ ІАД, організаційно-методичних засад реалізації ІАД в управлінській сфері та в галузі НТІ, типології інформаційно-аналітичних продуктів і послуг, методики їх створення і надання користувачам, підготовки інформаційно-аналітичних документів.
ДІЛОВОДСТВО
Навчальний посібник з дисципліни “Діловодство” передбачає на­буття студентами теоретичних знань та практичних навичок роботи з документами, що зустрічаються в повсякденній практиці фахівців підприємств та організацій різних організаційно-правових форм із застосуванням сучасних засобів оргтехніки.Посібник ознайомлює з класифікацією, систематизацією та пра­вилами створення й оформлення різних видів управлінських доку­ментів, порядком роботи з документами, зокрема з тими, які містять комерційну (державну) таємницю.Це видання є практичним посібником з організації сучасного діловодства.
Спеціальне документознавство
Видання містить конспект лекцій і зразки документів з професійно-орієнтованих навчальних дисциплін.Книга передбачає знайомство з сучасними підходами щодо визначення предмету, об'єкту, завдання управлінського документознавства як наукої дисципліни; генезисом управлінського документознавства; сучасним трактуванням поняття управлінський документ; формування теоретичних знань про управлінський документ та його сукупність, його властивості, ознаки, структуру і функції; знайомство з історією управлінського документа у межах різних історичних епох і державних структур, формуванням і розвитком систем управлінської документації; сучасними системами класифікації управлінських документів; напрямами уніфікації і стандартизації управлінської документації тощо.Також предметом вивчення є наукові уявлення про види, структуру інформаційних організацій, основні форми їх діяльності, документальне забезпечення, способи управління ними, підготовку та розповсюдження інформаційних продуктів, що найбільш користувалися попитом.
ДІЛОВОДСТВО В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Підручник “Діловодство в органах державного управління та місцевого самоврядування” містить комплекс теоретичних, методичних і організаційно-практичних проблем, які розглянуті з точки зору ролі та значення документаційного забезпечення державного управління та місцевого самоврядування. Висвітлюються питання нормативно-методологічної бази діловодства, стандартизації, уніфікації та трафаретизації управлінських документів та особливості захисту документів в умовах впровадження інформаційних технологій підтримки документообігу. Розглядаються питання організації документообігу установи та побудови служб документаційного забезпечення управління, а також документування діяльності колегіальних органів управління. У підручнику значна увага приділена організації роботи з документами, які містять державну таємницю або є документами для службового користування, а також питанням документування діяльності роботи з кадрами, зокрема організацію кадрової роботи з державними службовцями, подані цікаві матеріали щодо історичних аспектів становлення в Україні місцевого самоврядування та розвитку документального оформлення його діяльності.

Бібліотека


Переглядів: 10 519
^