Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Кафедра Документознавства та інформаційної діяльності

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Ділове спілкування та культура мовлення
Автор:
М.І. Пентилюк, І.І. Марунич, І.В. Гайдаєнко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.16 Мб
Тип документу:
Посібник
У посібнику подано основні теоретичні відомості про культуру українського мовлення, з’ясовано поняття мова, мовлення, літературна мова, її усна і писемна форми, норми літературної мови та їх роль у формуванні мовленнєвої культури громадян України. Окремо виділено культуру ділового мовлення, розкрито особливості спілкування, культури усного і писемного ділового мовлення. У пропонованому посібнику представлено систему вправ і завдань, спрямованих на вдосконалення комунікативних умінь і навичок мовців. Посібник розрахований на студентів на студентів нефілологічних вищих і середніх навчальних закладів, працівників державних установ і організацій та усіх, хто бажає краще оволодіти державною мовою.
Теория коммуникации
Автор:
Г.Г. Почепцов
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
2.64 Мб
Тип документу:
Книга
Пропонована книга розглядає комунікацію як базовий елемент в структурі людської цивілізації. Аналізуються різні моделі комунікації: соціологічні, психологічні, семіотичні, а також їх прикладні програми. Детально розглянуті різні види комунікації. Окремі глави присвячені методам аналізу масової комунікації, кризовим та міжнародних комунікацій. Книга насичена різними прикладами, взятими як з міжнародної практики, так і з досвіду пострадянських країн.
Політологія
Автор:
Щедрова Г.П., Барановський Ф.В., Карчевська О.В., Мазур О.Г., Михайловская О.Г., Новакова О.В., Пашина Н.П., Пробийголова Н.В.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.06 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику викладено основні аспекти політики як суспільного явища, висвітлюються основні етапи становлення та розвитку політичної думки, розглядаються основні питання теорії політики, політичних систем та процесів, а також міжнародної політики.
Ділове спілкування
Автор:
Авраменко О.О., Яковенко Л.В., Шийка В.Я.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.74 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику «Ділове спілкування» автори розглядають актуальні питання і проблеми щодо формування засобів, видів ділової комунікації у студентів, чия діяльність пов’язана з комерційною справою в сучасних ринкових умовах. Викладено теоретичні та методологічні засади для ухвалення відповідних комунікативних рішень сучасної ділової людини та формування стратегії спілкування з представниками інших культур.
Політологія
Автор:
В.Ф. Баранівський
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.01 Мб
Тип документу:
Підручник
У підручнику висвітлюється широке коло питань сучасної політології: зміст і структура політичної сфери життя суспільства; історія розвитку політичної думки; сучасні ідейно-політичні течії; проблеми політичної влади, системи, громадянського суспільства та правової держави; роль політичних еліт та особи в політиці. Розкриті також актуальні питання міжетнічних відносин та етнополітики, світової політики і міжнародних відносин на сучасному етапі розвитку людства. Розгляд питань пов’язаних з українською дійсністю.
Політична аналітика
Автор:
А.М. Митко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.39 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику представлений теоретичний і практичний курс з політичної аналітики. Під час роботи слухачі повинні отримати знання та вміння щодо практичного застосування ряду таких аналітичних прийомів і методів, як моделювання, контент-аналіз, івент-аналіз, SWOT-аналіз, метод Дельфі, мозковий штурм (brainstorming), сценаріотехніки й ін. Навчальний посібник призначений для системного засвоєння знань і формування навичок, умінь аналітичної роботи при дослідженні організації політичного процесу, прогнозуванні політичної ситуації в ході оптимізації прийнятих рішень політичними гравцями.
Іміджелогія
Автор:
Н.В. Барна
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
609 Кб
Тип документу:
Посібник
Навчальний посібник містить основи іміджології. У ньому простежено становлення іміджології як наукової дисципліни, сутність імідж-образу, іміджмейкерство як професійний напрям. Видання орієнтоване на студентів спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність», допоможе студентам ознайомитись із феноменом іміджу, функціональним апаратом цього явища, вникнути у сутність типології. Посібник побудовано з урахуванням практичних завдань для визначення власного іміджу, а також аналізу сучасних імідж-технологій, які до помагають у створенні публічного образу людини, фірми, організації.
Українська мова за професійним спрямуванням
Автор:
Акастьолова О.Г., Баранник О.Ю., Ганжа С.А., Майборода Н.Г., Онищенко Г.А., Степаненко О.К., Тупиця О.С.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.71 Мб
Тип документу:
Посібник
Видання містить матеріали, що сприятимуть поліпшенню знань із таких розділів: законодавчі та нормативно-стильові основи професійного спілкування; професійна та наукова комунікація; ділові папери як засіб писемної професійної комунікації.
Юридичне документознавство
Автор:
І.В. Царьова
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.45 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику подано теоретичний матеріал із дисципліни «Юридичне документознавство», який має на меті допомогти здобувачам вищої освіти навчитися правильно складати службові документи праводілової сфери. Увагу приділено сучасним вимогам до складання довідково-інформаційних, організаційно-розпорядчих, дипломатичних документів. Розглянуто також специфіку ділового листування й питання щодо організації роботи з документами в сучасних службах діловодства.
Документна лінгвістика
Автор:
Л.В. Пізнюк
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.53 Мб
Тип документу:
Посібник
Навчальний посібник комплексно відтворює зміст курсу «Документна лінгвістика» для студентів галузі знань 02 «Культура і мистецтво», спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». У підручнику викладено лінгвстичні засади документознавства, розглянуто мовні і стилічтині особливості текстів документів.

Бібліотека


Переглядів: 22 705
^