Державний Університет Телекомунікацій

Кафедра Маркетингу

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Інформаційні системи та технології
Автор:
Грицунов О. В.
Мова документу:
Українська
Тип документу:
Книга
Навчальний посібник містить теоретичні відомості з основ розробки і використання інформаційних систем та технологій: принципів побудови сучасних баз даних та систем управління базами даних, організації діалогу користувача з інформаційною системою, методів збору, обробки, пересилки і використання транспортної та комерційної інформації.
Операційний менеджмент
Автор:
Капінос Г.І., Бабій І.В.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.55 Мб
Тип документу:
Книга
Систематично викладені теоретичні, методичні та практичні аспекти операційного менеджменту.
Самоменеджмент. Практическое руководство
Автор:
Шалагинова Л. В.
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
453 Кб
Тип документу:
Книга
Книга посвящена профессиональному саморазвитию человека. В ней представлены техники формирования навыков тайм-менеджмента, приня­тия эффективных решений, управления поведением сотрудников в коллек­тиве, командообразования, развития коммуникативных способностей. Даны практические рекомендации по формированию мотивации труда. Издание предназначено для менеджеров-практиков, руководителей всех уровней, психологов, преподавателей и студентов управленческих и психологических специальностей, а также всех, кто заинтересован в своем профессиональ­ном росте.
Самоменеджмент. Учебное пособие
Автор:
Под ред. В.Н. Парахиной, В.И. Перова.
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
7.39 Мб
Тип документу:
Книга
Актуальность изучения проблем самоменеджмента определена огромной загруженностью руководителей и специалистов, постоянными стрессовыми ситуациями, возникающими в связи с зтим в их работе. Курс самоменедж­мента является основополагающим для формирования у руководителей и специалистов знаний и умений правильно распределять своє время, организовать рабочий день, а также для формирования здорового образа жизни и поддержания деятельной трудовой и личной активности — все зто крайне важно и необходимо для любого человека, а для менеджера — признак его профессиональной пригодности.В учебном пособии комплексно рассмотрены все стороны самоменед­жмента, приводятся рекомендации формирования практических навыков грамотного управлення собой, что в условиях перехода к компетентностному подходу к подготовке выпускников вузов может быть основой для фор­мирования ряда компетенций, включая самомотивацию, самоорганизацию, умение управлять своим временем, планировать рабочий день и др.Для студентов вузов, аспирантов, преподавателей, руководителей и спе­циалистов организаций, думающих о своем будущем и стремящихся макси­мально использовать имеющееся у них время.
Поведінка споживачів
Автор:
О.В. Прокопенко, М.Ю. Троян
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
877 Кб
Тип документу:
Книга
Викладено теоретико-методологічні основи кількісних і якісних досліджень поведінки індивідуальних і організаційних споживачів, а також маркетингового впливу на неї. Містить велику кількість прикладів і фактичних матеріалів, що ілюструють теоретичні положення, а також практикум з поведінки споживачів з прикладами розв’язання найбільш складних завдань.Для викладачів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також слухачів шкіл бізнесу, керівників підприємств, працівників маркетингових підрозділів та інших фахівців, чия діяльність пов’язана з практичним маркетингом.
Маркетингова цінова політика
Автор:
Окландер М. А., Чукурна О. П.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
951 Кб
Тип документу:
Книга
У навчальному посібнику запропоновано концептуальні, методологічні та методичні положення маркетингової цінової політики. Розглянуто теоретико-прикладні положення формування механізмів ціноутворення та чинників, що впливають на прийняття цінових рішень. Сформовано методологію оцінки впли­ву основних чинників на процес ціноутворення. Подано схеми, таблиці, вправи для самостійної роботи. Для викладачів та студентів економічних спеціальностей, науковців.
Маркетинговий менеджмент
Автор:
За ред. М. І. Белявцева, В. Н. Воробйова
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.43 Мб
Тип документу:
Книга
Навчальний посібник складено відповідно до програми дисципліни «Маркетинговий менеджмент». Розглянуто теоретичні та методичні основи управління маркетингом. Містить інформацію з усього комплексу маркетин­гового управління. Видання буде корисне студентам економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантам, викладачам, економістам, підприємцям.
Маркетингова товарна політика
Автор:
Шканова О. М.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
627 Кб
Тип документу:
Книга
У посібнику розкрито механізм здійснення товарної політики підприємств маркетингової орієнтації. Розглянуто основні питання однієї зі складових маркетингового комплексу - товару. Наведено загальні поняття товару, якості, товарного знака, упаковки та маркування, послідовність оці­нки конкурентоспроможності товару і принципи формування асортименту виробничими та торговельними підприємствами. Викладено теоретичні ос­нови конкуренції з метою вибору підприємством конкурентних стратегій та методів конкуренції в умовах чинного законодавства України.Для студентів вузів, практиків, спеціалістів, підприємців та всіх тих, хто цікавиться проблемами товарної політики виробничих і торговельних підприємств.
Маркетингова політика комунікацій: Курс лекцій
Автор:
Норіцина Н. І.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
552 Кб
Тип документу:
Книга
У пропонованому курсі лекцій викладено сутність маркетингової комунікативної політики, її цілі, визначено структуру комплексу комунікацій та особливості його формування. Розглянуто рекламу як основний інструмент маркетингової комунікативної політики та канали її поширення. Досліджено особливості стимулювання збуту і його застосування у діяльності виробників та інших учасників ринку. Проаналізовано місце паблік рилейшнз у формуванні ефективної комунікативної політики виробника. Розкрито основні проблеми формування іміджу підприємства та комунікативний інструментарій іміджології, а також можливості прямого та інтерактивного маркетингу. Визначено основні напрями дослідження ефективності маркетингового комунікативного впливу.Для студентів і слухачів економічних спеціальностей, менеджерів, марке- тологів, підприємців і практичних працівників.
Менеджмент якості та елементи системи якості
Автор:
Момот О.І.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.11 Мб
Тип документу:
Книга
У підручнику розглянуто основні теоретичні положення менеджменту якості, сформовані на основі аналізу результатів наукових досліджень вітчизняних і закордонних авторів, узагальнення міжнародного досвіду функціонування систем якості та обґрунтовані можливості його використання в Україні. Підручник повністю відповідає програмі курсу «Менеджмент якості та елементи системи якості».Для студентів і магістрів вищих навчальних закладів, аспі# рантів, викладачів, наукових співробітників та фахівців в області керування якістю, стандартизації і сертифікації.

Бібліотека


Переглядів: 28 296
^