XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій
Кафедра Вищої математики, математичного моделювання та фізики

Наукова діяльність

Загальна інформація
Викладацький склад
Навчальні дисципліни
Методична робота
Видавнича діяльність
Робота із студентами
Матеріальна база
Новини та подіі
Контактна інформація
Бібліотека
Запрошуємо до навчання
Отримати консультацію
Дистанційне навчання

Наукова діяльність

Кафедра підтримує наукові зв'язки з механіко-математичним факультетом, факультетом інформаційних технологій, факультетом кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інститутом кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України, Інститутом математики НАН України, Інститутом прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, з Українським науково-дослідним інститутом зв'язку, Державним науково-дослідним інститутом інформатизації та моделювання економіки, з спорідненими кафедрами університетів: Національного технічного університету України "КПІ", Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана, Київського торговельно-економічного університету, Національного авіаційного університету, Національного університету будівництва та архітектури, Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Кафедра вищої математики має договори про співпрацю з:

 • Інститутом кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України;

 • Інститутом прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України;

 • Інститутом математики НАН України.

Договори про співпрацю є взаємовигідним співробітництвом у науковій та науково-технічній сферах застосування теоретичних математичних моделей у галузі інформаційних комунікацій та захисту інформації, для проведення наукових та науково-технічних досліджень в області застосування інформаційних технологій до моделювання складних систем, а також для здійснення координації робіт з питань підготовки кадрів. Це дозволяє викладачам та аспірантам кафедри підвищувати кваліфікацію, знати та викладати сучасні тенденції розвитку математичної науки та забезпечувати високу якість навчання, відповідно до останніх вимог роботодавців.

На кафедрі проводиться активна робота з підготовки науково-педагогічних кадрів. На даний час на кафедрі проходить підготовку  один аспірант:

Олімпієва Юлія Ігорівна – аспірант з 15 вересня 2020 року по 15 вересня 2024 року. Тема дисертаційної роботи: «Забезпечення функціональної стійкості автоматизованих виробничих процесів на основі використання нейронних мереж». Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія». Науковий керівник – д.т.н., доцент Собчук В.В.

За останні 5 років відбулося 13 захистів дисертацій, серед них:

докторських дисертацій - 4:

 • Собчук В. В. – професор кафедри вищої математики. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук відбувся 02.07.2020 р. Тема дисертації: «Методологічні основи забезпечення функціональної стійкості інформаційних систем підприємств в умовах впливу дестабілізуючих факторів». Спеціальність 05.13.06 «Інформаційні технології». Науковий консультант – д.т.н., проф. Барабаш О. В.
 • Мусієнко А. П. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук відбувся 28.11.19. Тема дисертації «Методологічні основи забезпечення функціональної стійкості бездротових сенсорних мереж на основі багатокритеріальної оптимізації» за спеціальність 05.13.06 «Інформаційні технології». Науковий консультант – д.т.н., проф. Барабаш О. В.
 • Лукова-Чуйко Н. В. – захист 29.11.18. Тема дисертації «Методологічні основи забезпечення функціональної стійкості розподілених інформаційних систем до кібернетичних загроз» за спеціальність 05.13.06 «Інформаційні технології». Науковий консультант – д.т.н., проф. Барабаш О. В.
 • Онищенко В. В. – захист 27.10.2016 року. Тема дисертаційної роботи «Методологія управління інформаційними системами з дробовою та дискретно-неперервною динамікою» за спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології». Науковий консультант — д.т.н., проф. Барабаш О. В.

Захист дисертації Собчука В.В. на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

кандидатських дисертацій - 9:

 • Галахов Є. М. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук відбувся 26.06.2020 р.  Тема дисертації: «Моделі кібератак в системі інформаційної безпеки підприємства на основі використання фріланс-ресурсу». Спеціальність 21.05.01 «Інформаційна безпека держави». Науковий керівник – проф., д.т.н. Барабаш О.В.
 • Шуклін Г. В. – захист 21.05.19. Спеціальність 21.05.01 «Інформаційна безпека держави». Науковий керівник – проф., д. т. н. Барабаш О. В.
 • Свинчук О. В. – захист 11.09.18. Тема дисертаційного дослідження «Сингулярні немонотонні функції канторівського типу та їх фрактальні властивості» за спеціальністю 01.01.01 «Математичний аналіз». Науковий керівник – д. ф.-м. н., проф. Самойленко А. М.
 • Власик Г. М. – захист 22.05.2018 року. Тема дисертаційної роботи «Оцінки норм тригонометричних поліномів і поперечники класів (\psi,\beta)-диференційовних функцій» за спеціальністю 01.01.01 – «Математичний аналіз»). Науковий керівник – д. ф.-м. н., проф. Романюк А. С.
 • Довженко Н. М. – захист 14.12.2017 року. Тема дисертаційної роботи «Методика забезпечення достовірності інформації на основі двомірного кодування в сенсорній мережі» за спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології». Науковий керівник – д.т.н., проф. Барабаш О. В.
 • Шевченко Г. В. – захист 12.04.2016 року. Тема дисертаційної роботи «Інформаційна технологія підтримки прийняття рішення керівником компанії-оператора системних рішень для просування на ринку телекомунікаційних послуг на основі моделювання таргетингу» за спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології». Науковий керівник – д.т.н., проф. Барабаш О. В.
 • Дахно Н. Б. – захист 31.03.2016 року. Тема дисертаційної роботи «Моделі прийняття рішень для дистанційного керування безпілотними літальними апаратами на основі варіаційно-градієнтних методів» за спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології». Науковий керівник – д.т.н., проф. Барабаш О. В.
 • Берназ Н. М. – захист 12.04.2016 року. Тема дисертаційної роботи «Методи та засоби підвищення функціональної стійкості корпоративних інформаційних мереж на основі інтегрування мобільної системи в мережу» за спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології». Науковий керівник – д.т.н., проф. Барабаш О. В.
 • Жебка В. В. – захист 30.06.2015 року. Тема дисертаційної роботи «Методика підвищення якості функціонування системи передачі інформації в інфокомунікаційній мережі на основі методів векторного синтезу» за спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології». Науковий керівник – д.т.н., проф. Козелкова К. С.

Захист дисертації Власик Г.М. на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

У 2020-2021 рр. кафедра активно працює над науково-дослідною роботою:

 • «Методика формування моделі державного регулювання кібернетичної безпеки фондового ринку на основі теорії диференціальних рівнянь із запізненням» ( Державний реєстраційний номер 0118U100299, шифр "НТР", ДУТ, Київ, 2018 – 2020 р.).

У 2020 році завершено виконання двох науково-дослідних робіт:

 • «Динамічні моделі підтримки прийняття рішень для дистанційного керування безпілотними літальними апаратами на основі двокрокового варіаційно-градієнтного методу» (Державний реєстраційний номер 0117U003774, шифр «РРБ», ДУТ, Київ, 2017 – 2019 р.);
 • «Розробка методики побудови оптимальної системи передачі інформації інфокомунікаційної мережі промислового підприємства» (НДР за договором №02/20 від 02.06.2020 р. між ДУТ та ПП «Фірма «Модуль», Київ, 2020 р.)

Викладачі кафедри постійно публікують наукові статті, приймають участь у наукових конференціях та семінарах.

Зокрема, за останній рік співробітниками кафедри було опубліковано та підготовлено до друку 59 наукових статтей та тези доповідей на наукових і науково-методичних конференціях, з них 11 в закордонних виданнях і 13, що індексуються в наукометричній базі Scopus.

Особливу увагу викладачі кафедри приділяють залученню студентів першого та другого курсів до науково-дослідної роботи. У цьому напрямку продуктивно працюють щосеместра нові гуртки, відповідно до інтересів студентів. У 2020-2021 р. працює науковий гурток «Лінійна оптимізація: задачі моделі, методи, технології», керівник наукового гуртка – доцент кафедри вищої математики Шевченко Галина Володимирівна.

 

Засідання наукових гуртків

Також щорічно проводяться математичні олімпіади, семінари, наукові конференції.

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська, 7, каб. 504
Тел. (044) 249–25–03
E-mail: kafedravm@ukr.net

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 12 814
Додатковий набір до магістратури
Строки прийому заяв та документів додаткового конкурсного відбору для здобуття вищої освіти ступеня
Дізнатись більше