Державний Університет Телекомунікацій

Наукова діяльність - Кафедра Вищої математики

Кафедра підтримує наукові зв'язки з механіко-математичним факультетом, факультетом інформаційних технологій, факультетом кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інститутом кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України, Інститутом математики НАН України, Інститутом прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, з Українським науково-дослідним інститутом зв'язку, Державним науково-дослідним інститутом інформатизації та моделювання економіки, з спорідненими кафедрами університетів: Національного технічного університету України "КПІ", Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана, Київського торговельно-економічного університету, національного авіаційного університету, Національного університету будівництва та архітектури, Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Кафедра має договори про співпрацю з такими науковими організаціями:

 • Інститутом кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України;
 • Інститутом математики НАН України;
 • Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України.

На кафедрі проводиться активна робота з підготовки науково-педагогічних кадрів. На даний час на кафедрі проходять підготовку три аспіранти:

 • Мушта Сергій Сергійович – аспірант з 01 жовтня 2015 року по 30 вересня 2018 року. Тема дисертаційної роботи «Інформаційна технологія забезпечення функціональної стійкості самоорганізующихся інформаційних мереж на основі структурної деградації та відновлення» за спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології». Науковий керівник – д.т.н., проф. Барабаш О.В.;
 • Клюковський Дмитро Валентинович – аспірант з 01 жовтня 2015 року по 30 вересня 2018 року. Тема дисертаційної роботи «Моделі та методи динамічної побудови запитів до баз даних з урахуванням логічних та статистичних методів» за спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології». Науковий керівник – д.т.н., проф. Барабаш О.В.
 • Дуан Сяо Пен – аспірант з 01 жовтня 2015 року по 30 вересня 2018 року. Тема дисертаційної роботи «Математичні моделі забезпечення функціональної стійкості самоорганізующихся телекомунікаційних мереж LTE на основі теорії випадкових графів» за спеціальністю05.13.06«Інформаційні технології». Науковий керівник – д.т.н., проф. Барабаш О.В.

Два здобувачі наукового ступеня доктора технічних наук:

 1. Лукова-Чуйко Н. В. – доцент кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки. Тема дисертації «Методологічні основи забезпечення функціональної стійкості розподілених інформаційних систем до кібернетичних загроз». Спеціальність 05.13.06 «Інформаційні технології». Науковий консультант – д.т.н., проф. Барабаш О. В. Тема затверджена на засіданні вченої ради університету 26.11.2014, протокол № 14;
 2. Мусієнко А. П. – доцент кафедри вищої математики. Тема дисертації «Методологічні основи забезпечення  функціональної стійкості бездротових сенсорних мереж на основі багатокритеріальної оптимізації». Спеціальність 05.13.06 «Інформаційні технології». Науковий консультант – д.т.н., проф. Барабаш О. В. Тема затверджена на засіданні вченої ради університету 26.11.2014, протокол № 14;

Та два здобувачі наукового ступеня кандидата наук:

 1. Сафонова О. В. – старший викладач кафедри вищої математики, здобувач наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук. У 2014 – 2017 рр. навчання в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Тема дисертаційного дослідження «Геометричний зміст внутрішніх та близьких до них відображень» (спеціальність 01.01.01 – «Математичний аналіз»). Науковий керівник – д. ф.-м. н., проф. Зелінський Ю. Б. Планується захист у 2019 році в Інституті математики НАН України за спеціальністю 01.01.01 - «Математичний аналіз».
 1. Шуклін Г. В. – старший викладач кафедри вищої математики, здобувач наукового ступеня кандидата технічних наук. Здобувач на кафедрі інформатики КНЕУ імені Вадима Гетьмана (2008-2016 рр.) Спеціальність 21.05.01 «Інформаційна безпека держави». Науковий керівник – проф., д. т. н. Барабаш О. В. Захист планується у 2018 році в Державному університеті телекомунікацій.

За останні 3 роки відбулося 8 захистів дисертацій:

Докторська дисертація:

Онищенко В. В. – захист 27.10.2016 року. Тема дисертаційної роботи «Методологія управління інформаційними системами з дробовою та дискретно-неперервною динамікою» за спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології». Науковий консультант — д.т.н., проф. Барабаш О.В.

Кандидатські дисертації:

Свинчук О. В. – захист 11.09.18. Тема дисертаційного дослідження «Сингулярні немонотонні функції канторівського типу та їх фрактальні властивості» за спеціальністю 01.01.01 «Математичний аналіз». Науковий керівник – д. ф.-м. н., проф. Самойленко А.М.

Власик Г. М. – захист 22.05.2018 року. Тема дисертаційної роботи «Оцінки норм тригонометричних поліномів і поперечники класів (\psi,\beta)-диференційовних функцій» за спеціальністю 01.01.01 – «Математичний аналіз»). Науковий керівник – д. ф.-м. н., проф. Романюк А. С.

Довженко Н. М. – захист 14.12.2017 року. Тема дисертаційної роботи «Методика забезпечення достовірності інформації на основі двомірного кодування в сенсорній мережі» за спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології». Науковий керівник – д.т.н., проф. Барабаш О.В.

Шевченко Г. В. – захист 12.04.2016 року. Тема дисертаційної роботи «Інформаційна технологія підтримки прийняття рішення керівником компанії-оператора системних рішень  для просування на ринку телекомунікаційних послуг на основі моделювання таргетингу» за спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології». Науковий керівник – д.т.н., проф. Барабаш О.В.

Дахно Н. Б. – захист 31.03.2016 року. Тема дисертаційної роботи «Моделі прийняття рішень для дистанційного керування безпілотними літальними апаратами на основі варіаційно-градієнтних методів» за спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології». Науковий керівник – д.т.н., проф. Барабаш О.В.

Берназ Н. М. – захист 12.04.2016 року. Тема дисертаційної роботи «Методи та засоби підвищення функціональної стійкості корпоративних інформаційних мереж на основі інтегрування мобільної системи в мережу» за спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології». Науковий керівник – д.т.н., проф. Барабаш О.В.

Жебка В. В. – захист 30.06.2015 року. Тема дисертаційної роботи «Методика підвищення якості функціонування системи передачі інформації в інфокомунікаційній мережі на основі методів векторного синтезу» за спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології». Науковий керівник – д.т.н., проф. Козелкова К.С.

Кафедра виконує дві науково-дослідні роботи:

 • «Розробка методики побудови оптимальних систем передачі інформації інфокомунікаційної мережі» (Державний реєстраційний номер 0115U004571, шифр «ОСПІ», ДУТ, Київ,  2015 –2017);
 • «Динамічні моделі підтримки прийняття рішень для дистанційного керування безпілотними літальними апаратами на основі двокроковоговаріаційно-градієнтного методу» (Державний реєстраційний номер 0117U003774, шифр «РРБ», ДУТ, Київ, 2017 – 2019 р.).

Викладачі кафедри постійно публікують наукові статті, приймають участь у наукових конференціях та семінарах. Зокрема, за останній рік співробітниками кафедри було опубліковано та підготовлено до друку 72 наукових статті та тез доповідей на наукових і науково-методичних конференціях, з них 10 в закордонних виданнях і 6, що індексуються в наукометричній базі Scopus.

Особливу увагу викладачі кафедри приділяють залученню студентів першого та другого курсів до науково-дослідної роботи.

У цьому напрямку продуктивно працює науковий гурток «Комп’ютерна математика» для студентів 1-2 курсів всіх спеціальностей. Керівник гуртка — кандидат фізико-математичних наук, доцент Замрій І. В. Засідання гуртка проходять в лабораторії 517. Постійними учасниками гуртка є 21 студент 2-го курсу спеціальності Кібербезпека.

Особливу увагу викладачі кафедри приділяють залученню студентів першого та другого курсів до науково-дослідної роботи.

В цьому напрямку продуктивно працює науковий гурток «Комп’ютерна математика» для студентів 1-2 курсів всіх спеціальностей.Керівник гуртка — кандидат фізико-математичних наук, доцент Замрій І.В.Засідання гуртка проходять в лабораторії 517.Постійними учасниками гуртка є 21 студент 2-го курсу спеціальності Кібербезпека.

Засідання наукового гуртка «Комп’ютерна математика»

Також щорічно проводяться математичні олімпіади, семінари, наукові конференції.

Робота під час олімпіади


Фотоматеріали конференцій

    

    

    

Переглядів: 8 899
^