Державний Університет Телекомунікацій

Наукова діяльність - Кафедра Вищої математики

Кафедра підтримує наукові зв'язки з механіко-математичним факультетом,факультетом інформаційних технологій, факультетом кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інститутом кібернетики ім.В.М. Глушкова НАН України, Інститутом математики НАН України, Інститутом прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. ПідстригачаНАН України,з Українським науково-дослідним інститутом зв'язку, Державним науково-дослідним інститутом інформатизації та моделювання економіки, з спорідненими кафедрами університетів: Національного технічного університету України "КПІ", Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана, Київського торговельно-економічного університету, національного авіаційного університету,Національного університету будівництва та архітектури, Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Кафедра має договори про співпрацю з такими науковими організаціями:

 • Інститутом кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України;
 • Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України.

Кафедра здійснює наукову роботу в напрямках:

 • дослідження актуальних некласичних крайових задач математичної фізики;
 • дискретні ігрові задачі з розмитими множинами для динамічних систем, що функціонують в умовах конфлікту та невизначеності;
 • стохастичні рівняння фінансової математики;
 • змішаних задач математичної фізики із застосуванням узагальнених аналітичних функцій та задач керування для систем з розподіленими параметрами;
 • застосування прикладних задач теорії випадкових графів в телекомунікаційних системах;
 • теорії функціональної стійкості інформаційних систем.

На кафедрі проводиться активна робота з підготовки науково-педагогічних кадрів. На даний час на кафедрі проходять підготовку три аспіранти:

 • Мушта Сергій Сергійович – аспірант з 01 жовтня 2015 року по 30 вересня 2018 року. Тема дисертаційної роботи «Інформаційна технологія забезпечення функціональної стійкості самоорганізующихся інформаційних мереж на основі структурної деградації та відновлення» за спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології». Науковий керівник – д.т.н., проф. Барабаш О.В.;
 • Клюковський Дмитро Валентинович – аспірант з 01 жовтня 2015 року по 30 вересня 2018 року. Тема дисертаційної роботи «Моделі та методи динамічної побудови запитів до баз даних з урахуванням логічних та статистичних методів» за спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології». Науковий керівник – д.т.н., проф. Барабаш О.В.
 • Дуан Сяо Пен – аспірант з 01 жовтня 2015 року по 30 вересня 2018 року. Тема дисертаційної роботи «Математичні моделі забезпечення функціональної стійкості самоорганізующихся телекомунікаційних мереж LTE на основі теорії випадкових графів» за спеціальністю05.13.06«Інформаційні технології». Науковий керівник – д.т.н., проф. Барабаш О.В.

Один здобувач наукового ступеня доктора технічних наук:

 • Лукова-Чуйко Н.В. – доцент кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки. Тема дисертації «Методологічні основи забезпечення функціональної стійкості розподілених інформаційних систем до кібернетичних загроз». Спеціальність 05.13.06 «Інформаційні технології». Науковий консультант – д.т.н., проф. Барабаш О.В. Тема затверджена на засіданні вченої ради університету 26.11.2014, протокол № 14;

Та три здобувачі наукового ступеня кандидата наук:

 • Свинчук О.В. – старший викладач кафедри вищої математики,здобувач наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук. У 2012 – 2015 рр. навчання в аспірантурі Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Тема дисертаційного дослідження «Сингулярні немонотонні функції канторівського типу та їх фрактальні властивості» (спеціальність 01.01.06 – алгебра і теорія чисел). Науковий керівник – доктор фізико-математичних наук, професор Самойленко А.М. Планується захист у 2018 році в Інституті математики НАН Україниза спеціальністю 01.01.01 «Математичний аналіз»;
 • Негоденко О.В. – старший викладач кафедри вищої математики, здобувач наукового ступеня кандидата технічних наук. У 2013-2016 рр. навчалась в аспірантурі Національногоавіаційногоуніверситету на кафедрівищої та обчислювальної математики. Тема дисертаційної роботи «Інформаційні технології для систем обробки та просторової візуалізації дискретної інформації на основі тригонометричних сплайнів». Спеціальність 05.13.06  «Інформаційні технології».Науковий керівник – проф., доктор. фіз.-мат наук Денисюк В.П.Захист планується у 2018 році в Державному університеті телекомунікацій.
 • Власик Г. М. – старший викладач кафедри вищої математики, здобувач наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук. У 2014 – 2017 рр. навчання в аспірантурі Інституту математики НАН України. Тема дисертаційного дослідження «Оцінки норм тригонометричних поліномів і поперечники класів -диференційовних функцій» (спеціальність 01.01.01 – «Математичний аналіз»). Науковий керівник – доктор фізико-математичних наук, професор Романюк А. С. Планується захист у 2018 році в Інституті математики НАН України за спеціальністю 01.01.01 - «Математичний аналіз».

За останні 3 роки відбулося 6 захистів дисертацій:

Докторська дисертація:

 • Онищенко Вікторія Валеріївна ­– захист 27.10.2016 року. Тема дисертаційної роботи «Методологія управління інформаційними системами з дробовою та дискретно-неперервною динамікою» за спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології». Науковий консультант — д.т.н., проф. Барабаш О.В.

Кандидатські дисертації:

 • Шевченко Галина Володимирівна – захист 12.04.2016 року. Тема дисертаційної роботи «Інформаційна технологія підтримки прийняття рішення керівником компанії-оператора системних рішень  для просування на ринку телекомунікаційних послуг на основі моделювання таргетингу» за спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології».Науковий керівник – д.т.н., проф. Барабаш О.В.
 • Дахно Наталя Борисівна – захист 31.03.2016 року. Тема дисертаційної роботи «Моделі прийняття рішень для дистанційного керування безпілотними літальними апаратами на основі варіаційно-градієнтних методів» за спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології». Науковий керівник – д.т.н., проф. Барабаш О.В.
 • Берназ Наталія Маноліївна – захист 12.04.2016 року. Тема дисертаційної роботи «Методи та засоби підвищення функціональної стійкості корпоративних інформаційних мереж на основі інтегрування мобільної системи в мережу» за спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології». Науковий керівник – д.т.н., проф. Барабаш О.В.
 • Жебка Вікторія Вікторівна - захист 30.06.2015 року. Тема дисертаційної роботи «Методика підвищення якості функціонування системи передачі інформації в інфокомунікаційній мережі на основі методів векторного синтезу» за спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології». Науковий керівник – д.т.н., проф. Козелкова К.С.
 • Довженко Н.М. – захист 14.12.2017 року. Тема дисертаційної роботи «Методика забезпечення достовірності інформації на основі двомірного кодування в сенсорній мережі» за спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології». Науковий керівник – д.т.н., проф. Барабаш О.В. 

Кафедра виконує дві науково-дослідні роботи:

 • «Розробка методики побудови оптимальних систем передачі інформації інфокомунікаційної мережі» (Державний реєстраційний номер 0115U004571, шифр «ОСПІ», ДУТ, Київ,  2015 –2017);
 • «Динамічні моделі підтримки прийняття рішень для дистанційного керування безпілотними літальними апаратами на основі двокроковоговаріаційно-градієнтного методу» (Державний реєстраційний номер 0117U003774, шифр «РРБ», ДУТ, Київ, 2017 – 2019 р.).

Викладачі кафедри постійно публікують наукові статті, приймають участь у наукових конференціях та семінарах. Зокрема, за останній рік співробітниками кафедри було опубліковано 23 наукові статті у фахових виданнях, зокрема 2 у журналах, що входять до міжнародної науковометричної бази даних Scopus, 3 статті — у закордонних виданнях; прийнято участь у 40 наукових конференціях.

Особливу увагу викладачі кафедри приділяють залученню студентів першого та другого курсів до науково-дослідної роботи.

В цьому напрямку продуктивно працює науковий гурток «Комп’ютерна математика» для студентів 1-2 курсів всіх спеціальностей.Керівник гуртка — кандидат фізико-математичних наук, доцент Замрій І.В.Засідання гуртка проходять в лабораторії 517.Постійними учасниками гуртка є 21 студент 2-го курсу спеціальності Кібербезпека.

Засідання наукового гуртка «Комп’ютерна математика»

Також щорічно проводяться математичні олімпіади, семінари, наукові конференції.

Робота під час олімпіади


Фотоматеріали конференцій

    

    

    

Переглядів: 8 660
^