XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій
Кафедра Документознавства та інформаційної діяльності

Методична робота

Загальна інформація
Інноваційний зміст навчання
Навчальні дисципліни
Викладацький склад
Наукова діяльність
Видавнича діяльність
Робота із студентами
Новини та подіі
Контактна інформація
Бібліотека
Запрошуємо до навчання
Матеріальна база
Конференції та семінари
Методичні рекомендації
Освітньо-професійні програми
Отримати консультацію
Графік захисту дипломних робіт
Дистанційне навчання

Методична робота

Обирайте 

"Документознавство та інформаційна діяльність"

та "Iнформаційна аналітика та зв'язки з громадськістю"

Методична робота повинна забезпечити відповідність змісту, форми викладання та спрямованості кожної навчальної дисципліни вимогам навчального плану.

Тому мета методичної роботи кафедри – вдосконалення викладання навчальних предметів і проведення заходів щодо підвищення педагогічної майстерності викладачів.

Основними завданнями методичної роботи кафедри є:

  • оптимізація структури та змісту навчальних дисциплін;
  • вдосконалення методики проведення навчальних занять;
  • підвищення науково-педагогічної кваліфікації викладачів кафедри;
  • виконання наукових робіт і проведення педагогічних (методичних) експериментів;
  • розвиток навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення навчальних занять.

Діяльність професорсько-викладацького складу кафедри відповідає останнім вимогам, що висуваються у сфері освіти та науки.

На кафедрі розроблені і створені навчально-методичні комплекси з усіх дисциплін, викладання яких забезпечують викладачі. Навчальний процес з дисциплін кафедри забезпечений необхідним мінімумом підручників і навчальних посібників з загального фонду бібліотеки університету.

Викладачами кафедри розробляються навчально-методичні посібники з урахуванням тематики проведених занять і передбачених робочою програмою вимог. За останні 2 роки підготовлено, апробовано і впроваджено в навчальний процес понад 70 навчально-методичних розробок та навчальних посібників.

На кафедрі розроблені розгорнуті тематичні плани занять та плани практичних занять, створено методичне забезпечення інноваційних методів навчання за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (зокрема, метод проектів, розробки практичних занять з використанням мультимедійних засобів, методичні рекомендації щодо використання програми Power Point в навчальному процесі).

Викладачі кафедри активно впроваджують у навчальний процес нові методи, форми і засоби навчання (наприклад, комунікативні завдання, методи «мозкової атаки», ділової гри, рефреймінгу і т.д.) Результатом цієї діяльності є високий методичний рівень відкритих занять, позитивні оцінки роботи викладачів при проведенні педагогічного контролю.


   Відкрите лекційне заняття із навчальної дисципліни “Ділові комунікації” на тему: “Спілкування як інструмент професійної діяльності”. Викладач: доц. Сидоренко Т. М.
 


   Відкрита лекція з навчальної дисципліни “Історія світової цивілізації” на тему “Антична цивілізація – Римська імперія”. Викладач: доц. Качмала В.І.
 

Викладачі кафедри систематично працюють над вдосконаленням методів контролю засвоєння навчальних матеріалів (тестування, розробка контрольних завдань та екзаменаційних матеріалів), оптимізації завдань для самостійної роботи та ін.

Протягом останніх двох років викладачами кафедри було підготовлено та систематизовано великий фонд мультимедійних матеріалів, що активно використовуються в рамках навчального процесу зі студентами університету. На сьогодні всі наявні на кафедрі в електронному вигляді презентаційні матеріали систематизовані і включені до навчально-методичних комплексів.

Традиційним у роботі кафедри документознавства та інформаційної діяльності стало проведення методичного семінару, який  є одним із профілів кваліфікованого поширення методично-педагогічних знань. Систематична участь викладачів у роботі такого семінару вважається однією з форм підвищення кваліфікації.


   Методичний семінар на тему “Організація навчально-виховного процесу та навчально-методичне забезпечення дисциплін у ВНЗ”
 


   Методичний семінар на тему “Сутність дистанційного навчання та переваги системи електронного навчання “Moodle”.
 

 
   Методичний семінар на тему: “Норми та правила бібліотечного оформлення наукових робіт”
 


   Проведення методичного семінару з викладачами кафедри з питань дистанційного навчання 31 жовтня 2017 року
 

Науково-технічний прогрес, сучасний ринок праці, реформаторські віяння в освітній галузі вимагають відповідних підходів у формуванні сучасного фахівця, оновлення змісту і форм організації навчання, що зумовлює потребу в систематичному вдосконаленні методів та форм підготовки, перепідготовки, стажування, підвищення кваліфікації викладачів вищих закладів освіти.

Розуміючи актуальність окресленої проблеми та з метою осучаснення навчального процесу, викладачі кафедри документознавства та інформаційної діяльності Державного університету телекомунікацій (В.І. Качмала, Н.А. Кирилюк, О.О. Петров, Т.М. Сидоренко) в квітні 2018 року успішно закінчили курси підвищення кваліфікації у Навчально-науковому інституті неперервної освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова за спеціальністю «Інноватика у викладанні дисциплін інформаційно-документного циклу».

 

Проведення методичних семінарів є одним із профілів кваліфікованого поширення методично-педагогічних знань. В цій царині на кафедрі документознавства та інформаційної діяльності активно проводиться методична робота.

10 жовтня 2018 року на кафедрі документознавства та інформаційної діяльності відбувся черговий науково-методичний семінар «Інформаційна діяльність, освіта, технології у сучасному суспільстві: стратегії і практики». Актуальність проведення заходу на зазначену тему зумовлена викликами сучасного суспільства, в якому інформація та інформаційні технології все більше набувають ролі соціально-значущого ресурсу, потребують висококваліфікованих фахівців, які б вільно володіли інформаційно-комунікаційними технологіями та ефективно їх використовували у своїй професійній діяльності.

24 жовтня 2018 року на кафедрі документознавства та інформаційної діяльності відбувся черговий науково-методичний семінар «Синектика як метод стимулювання творчої активності студентів», покликаний удосконалити знання викладачів щодо активізації творчого мислення студентів, інноваційних способів аналізу як важливої та необхідної складової сучасного освітнього процесу.

13 листопада 2018 року завідувач кафедри документознавства та інформаційної діяльності, кандидат філософських наук С.М. Петькун взяла участь у двосторонньому семінарі «Сучасне лідерство та розвиток потенціалу у державному секторі в країнах Східного партнерства». Серед актуальних питань, до розгляду яких долучилася завідувач кафедри, – розвиток лідерства шляхом організації навчання та професійного розвитку; спеціальна підтримка новопризначених державних службовців; забезпечення належних умов праці та роль лідера в колективі та ін.

 

23 січня 2019 р. на кафедрі документознавства та інформаційної діяльності відбувся науково-методичний семінар «Бар’єри міжособистісних комунікацій», покликаний удосконалити методику шляхів подолання бар’єрів у спілкуванні, що припускають прямий міжособистісний обмін інформацією, в якому переважно використовується канал усного мовлення.

27 лютого 2019 року на кафедрі документознавства та інформаційної діяльності відбувся науково-методичний семінар «Креативні підходи в сучасній освіті», покликаний удосконалити методи викладання з навчальних дисциплін для студентів Державного університету телекомунікацій. У ході обговорення актуального питання викладачі кафедри акцентували, що при наявності низки сучасних освітніх методів, слід демонструвати власний креативний підхід. Адже вчити креативно й креативності можна тільки завдяки власному саморозвитку викладача. 

27 березня 2019 р. в рамках науково-методичного семінару «Формування у студентів умінь та навичок писати іміджеві статті» викладачі, які забезпечують викладання дисциплін «Копірайтинг та основи редагування» і «Практикум мас-медіа діяльності» (канд. філол. наук Т. Сидоренко та канд. філол. наук Л. Стороженко) поділилися з колегами «секретами» формування у студентів умінь та навичок писати не тільки іміджеві статті, а й взагалі створювати письмові тексти у різних стилях мовлення.

18 квітня 2019 року викладачі кафедри документознавства та інформаційної діяльності Державного університету телекомунікацій взяли участь у роботі V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми в системі освіти: заклад загальної освіти – доуніверситетська підготовка – заклад вищої освіти», покликаної удосконалити вміння налагоджувати зв’язок середньої школи з вищими навчальними закладами та підтримати основні принципи безперервної освіти.

24 квітня 2019 р. в рамках науково-методичного семінару «Інформаційна культура студента в сучасному навчальному процесі» викладачі обсудили проблему використання інформаційних технологій в сучасному навчанні, що не лише має сенс в провідному ІТ-внз країни, але й актуально в рамках світових тенденцій розвитку інформаційного суспільства.

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ МЕТОДИЧНИХ СЕМІНАРІВ НА 2019/2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

5 вересня 2019 року завідувач кафедри документознавства та інформаційної діяльності кандидат філософських наук С.М. Петькун провела науково-методичний семінар «Специфіка проведення сучасних лекційних, практичних та семінарських занять у ВНЗ». Світовий досвід показує, що освіта, наука та засновані на них інноваційні технології завжди були базою всіх економічних і соціальних успіхів, фундаментом стійкого розвитку будь-якої країни. Вища школа поступово перетворюється в повноправний суб’єкт ринкових відносин, що стимулює її кардинальні зміни. Було наголошено, що сучасний навчальний процес у вищих закладах повинен бути організований так, щоб дати випускникові крім професійних знань, навиків, уміння орієнтуватися у постійно зростаючому потоці інформації, ще й спроможність спілкування, уміння працювати в колективі, бути готовим до вирішення конфліктних ситуацій тощо. Під час обговорення проблеми, викладачі кафедри акцентували увагу на необхідності активно впроваджувати інноваційний зміст навчання, розроблений в Державному університеті телекомунікацій.

26 вересня 2019 року рамках науково-методичного семінару «Актуальні проблеми методики викладання філософії в технічному ВНЗ» (доповідач – доктор філософських наук,професор В.А. Мандрагеля) викладачами кафедри було обговорено проблему впровадження новітніх методик викладання в навчальному процесі предметів морально-духовного спрямування, зокрема «Філософії» в технічному внз. Було наголошено на тому, що філософські дисципліни впливають на різновекторний розвиток особистості, надаючи студентам більші можливості для самовдосконалення та широкого кругозору, креативності та логічного мислення.

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, м.Київ,
вул. Соломянська, 7, каб. 519
телефон: (044) 249-25-47
E-mail: di_addut@ukr.net

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 6 704