Державний Університет Телекомунікацій

Методична робота - Кафедра Документознавства та інформаційної діяльності

Обирайте 

"Документознавство та інформаційна діяльність"

та "Iнформаційна аналітика та зв'язки з громадськістю"

Подивитися презентацiю кафедри

Методична робота повинна забезпечити відповідність змісту, форми викладання та спрямованості кожної навчальної дисципліни вимогам навчального плану.

Тому мета методичної роботи кафедри – вдосконалення викладання навчальних предметів і проведення заходів щодо підвищення педагогічної майстерності викладачів.

Основними завданнями методичної роботи кафедри є:

  • оптимізація структури та змісту навчальних дисциплін;
  • вдосконалення методики проведення навчальних занять;
  • підвищення науково-педагогічної кваліфікації викладачів кафедри;
  • виконання наукових робіт і проведення педагогічних (методичних) експериментів;
  • розвиток навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення навчальних занять.

Діяльність професорсько-викладацького складу кафедри відповідає останнім вимогам, що висуваються у сфері освіти та науки.

На кафедрі розроблені і створені навчально-методичні комплекси з усіх дисциплін, викладання яких забезпечують викладачі. Навчальний процес з дисциплін кафедри забезпечений необхідним мінімумом підручників і навчальних посібників з загального фонду бібліотеки університету.

Викладачами кафедри розробляються навчально-методичні посібники з урахуванням тематики проведених занять і передбачених робочою програмою вимог. За останні 2 роки підготовлено, апробовано і впроваджено в навчальний процес понад 70 навчально-методичних розробок та навчальних посібників.

На кафедрі розроблені розгорнуті тематичні плани занять та плани практичних занять, створено методичне забезпечення інноваційних методів навчання за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (зокрема, метод проектів, розробки практичних занять з використанням мультимедійних засобів, методичні рекомендації щодо використання програми Power Point в навчальному процесі).

Викладачі кафедри активно впроваджують у навчальний процес нові методи, форми і засоби навчання (наприклад, комунікативні завдання, методи «мозкової атаки», ділової гри, рефреймінгу і т.д.) Результатом цієї діяльності є високий методичний рівень відкритих занять, позитивні оцінки роботи викладачів при проведенні педагогічного контролю.

 

Відкрите лекційне заняття із навчальної дисципліни “Ділові комунікації” на тему: “Спілкування як інструмент професійної діяльності”. Викладач: доц. Сидоренко Т. М.

Відкрита лекція з навчальної дисципліни “Історія світової цивілізації” на тему “Антична цивілізація – Римська імперія”. Викладач: доц. Качмала В.І.

Викладачі кафедри систематично працюють над вдосконаленням методів контролю засвоєння навчальних матеріалів (тестування, розробка контрольних завдань та екзаменаційних матеріалів), оптимізації завдань для самостійної роботи та ін.

Протягом останніх двох років викладачами кафедри було підготовлено та систематизовано великий фонд мультимедійних матеріалів, що активно використовуються в рамках навчального процесу зі студентами університету. На сьогодні всі наявні на кафедрі в електронному вигляді презентаційні матеріали систематизовані і включені до навчально-методичних комплексів.

Традиційним у роботі кафедри документознавства та інформаційної діяльності стало проведення методичного семінару, який  є одним із профілів кваліфікованого поширення методично-педагогічних знань. Систематична участь викладачів у роботі такого семінару вважається однією з форм підвищення кваліфікації.

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ МЕТОДИЧНИХ СЕМІНАРІВ

НА 2016/2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові відповідального викладача

Тема методичного семінару

Місяць

1

Петькун Світлана Михайлівна

Організація навчально-виховного процесу та навчально-методичне забезпечення дисциплін у ВНЗ

Вересень

2

Зозуля Наталія Юріївна

Курсова робота як одна із форм самостійного наукового дослідження студентів

Жовтень

3

Братаніч Оксана Василівна

Андрагогіка - особливості навчання дорослих студентів

Листопад

4

Петькун Світлана Михайлівна

Позааудиторна робота студентів ВНЗ як складова професійної підготовки

Грудень

5

Петров Олексій Олександрович

Роль інформаційних та інтерактивних технологій у позааудиторному навчально-виховному процесі у технічному ВНЗ

Січень

6

Шатілова Олена Сергіївна

Інноваційні методи викладання як фактор гуманізації навчально-виховного процесу

Лютий

Дубовик Наталія Анатоліївна

Особливості формування свідомості студентів у сучасному вищому навчальному закладі

7

Курас Дмитро Іванович

Норми і правила бібліографічного оформлення наукових робіт

Березень

Кирилюк Наталія Андріївна

Роль авторитету викладача у формуванні особистості студента

8

Аташкаде Руслана Вадимівна

Стан та перспективи розвитку гуманітарної освти в ХХІ столітті

Квітень

 

Стежко Світлана Орестівна

Методичні рекомендації щодо використання презентацій Microsoft Office PowerPoint

на лекційних та семінарських заняттях

11

Дмитрук Світлана Анатоліївна

Інноваційні форми позааудиторної роботи зі студентами: науковий гурток

Травень

Качмала Вікторія Іванівна

Духовність людини в умовах сучасної техногенної цивілізації

 

 

Методичний семінар на тему “Організація навчально-виховного процесу та навчально-методичне забезпечення дисциплін у ВНЗ”

Методичний семінар на тему “Сутність дистанційного навчання та переваги системи електронного навчання “Moodle”.

Методичний семінар на тему: “Роль інформаційних та інтерактивних технологій у навчально-виховному процесі в технічному ВНЗ”

 

Методичний семінар на тему: “Норми та правила бібліотечного оформлення наукових робіт”

Презентація кафедри

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій

Україна, 03680, м.Київ,
вул. Соломянська 7, каб. 517
телефон: (044) 249-25-47
E-mail: di_addut@ukr.net

Переглядів: 2 189
^