XS
SM
MD
LG
Государственный Университет Телекоммуникаций

Адрес:
03110, Украина
г. Киев, ул. Соломенская, 7
Контактная информация:
Государственный Университет Телекоммуникаций

Методическая работа

детальніше

Шановний абітурієнт!

До Вас звертається член приймальної комісії кафедри Комп’ютерних наук Державного університету телекомунікацій.

Ви подали заяву для вступу на спеціальність Комп’ютерні науки за якою здійснюється підготовка на нашій кафедрі.

Дана спеціальність є однією з найбільш затребуваних та популярних спеціальностей на ринку праці.

Ми пропонуємо якісну освіту за помірною ціною. Вартість підготовки за спеціальністю Комп’ютерні науки складає 21000 грн. на рік, що значно нижче ніж у КПІ 25900 грн. на рік та НАУ 23000 грн. на рік.

Якщо Вами до приймальної комісії будуть надані оригінали документів та сплачено за навчання, Ви гарантовано станете студентом нашої кафедри.

На кафедрі зроблено все можливе для того щоб збулися мрії студента та його батьків:

Кафедра Комп’ютерних наук готує висококваліфікованих і затребуваних на ринку праці фахівців по одній із найбільш престижних спеціальностей для галузі інформаційних технологій.

Кафедрою укладено 11 договорів про співпрацю з компаніями, які є потенційними роботодавцями наших випускників.

В освітньо-професійній програмі кафедри в межах навчального процесу сплановано отримання сертифікатів компаній-партнерів CIKLUM, EPAM HEWLETT PACKARD ENTERPRISE, Київ ІТ Кластер, що надає право нашому випускнику отримати перше високооплачуване робоче місце в компанії, по якій отримано сертифікат, як в нашій країні, так і за кордоном.

Втілений на кафедрі інноваційний зміст навчання забезпечує навчання нашого студента тому, що потрібно і як потрібно, теоретично і практично, відповідно до компетенцій компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Це дозволяє нашому студенту мати фахову перевагу на ринку праці.

Для повноцінного оволодіння теоретичними знаннями та практичними уміннями і навиками майбутньої професії, навчання по спеціальності на нашій кафедрі починається з 1-го курсу, а не з 3-го, як на аналогічних кафедрах інших університетів.

Половина навчальних занять, відповідно до вимог компаній-партнерів кафедри, проводиться практично з використанням сучасного програмного забезпечення на апаратно-програмних комплексах та обладнанні останнього покоління, які використовуються компаніями-партнерами кафедри у своїй роботі. Це дозволяє нашому студенту оволодіти сучасними практичними уміннями і навиками, які необхідні для успішної роботи в компаніях.

В компаніях ІТ галузі велика увага приділяється знанню англійської мови. Для оволодіння англійською мовою на кафедрі втілена система її поглибленого вивчення, яка забезпечує засвоєння англійської мови за час навчання на рівня міжнародного стандарту В2.

На нашій кафедрі посилено вивчається англійська мова, яка необхідна для успішної роботи за спеціальністю. На 1-му та 2-му курсах заняття по англійській мові проводяться 3 пари на тиждень з урахуванням термінології кафедри. На 3-му, 4-му, 5-му курсах по всім дисциплінам, які викладаються на кафедрі 20% занять проводяться англійською мовою, що надає конкурентну перевагу нашим випускникам.

Відповідно до вимог науково-технічного прогресу та компетенцій компаній для оволодіння практичними уміннями і навиками на кафедрі створена сучасна навчально-матеріальна база. Вона укомплектована програмним забезпеченням, апаратно-програмними комплексами та сучасним обладнанням компаній-партнерів кафедри Комп’ютерних наук. Навчально-матеріальна база кафедри визнана однією з найкращих в Україні, про це свідчить гран-прі у номінації «Інноваційний розвиток навчально-лабораторної бази», яким нагороджена кафедра у 2019 році Міністерством освіти і науки України та Президентом Національної академії педагогічних наук України.

Навчальні класи та навчальні лабораторії укомплектовані сучасним обладнанням останнього покоління, програмно-апаратними комплексами та програмним забезпеченням компаній-партнерів кафедри. Це дозволяє нашим студентам навчатися по компетенціям компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Всі приміщення кафедри забезпечені безкоштовним доступом до швидкісної мережі Інтернет, що дозволяє нашим студентам користуватись у навчанні ресурсом електронної бібліотеки Університету, періодичними світовими виданнями у галузі інформаційних технологій, використовувати дистанційне навчання Moodle та електронний розклад занять.

Кафедрою організовуються і проводяться навчальні практики на виробничих базах в компанія-партнерах кафедри CIKLUM, EPAM HEWLETT PACKARD ENTERPRISE, Київ ІТ Кластер, на 2-му курсі – ознайомча практика, для отримання первинних знань про професію; на 3-му курсі – виробнича практика, для набуття студентом практичних умінь виконання майбутніх службових обов’язків; на 4-му курсі переддипломна практика, для практичного застосування та удосконалення набутих теоретичних знань. Це дає можливість студенту краще зрозуміти суть спеціальності, за якою він навчається, та набути практичного досвіду роботи у компаніях і показати себе з кращого боку, щоб компанія була зацікавлена взяти його на роботу. Під час практик кращим студентам пропонується працевлаштування в цих компаніях.

Навчаючись за спеціальністю кафедри, Ви за доступною ціною отримаєте якісну вищу освіту, і що особливо важливо, отриманий під час навчання сертифікат компанії-партнера кафедри, гарантує Вам перше високооплачуване робоче місце.

Увага! Шановні абітурієнти!
В нашому університеті за зверненням студента з 1 курсу дозволяється помісячна оплата за навчання!

Участие высшего образования Украины в Болонском процессе направлено на ее развитие и сохранение лучших отечественных традиций.

Кредитно-модульная технология организации учебного процесса обеспечивает повышение качества образования в условиях информационного общества, образовательную мобильность каждому студенту (возможность обучения в различных учебных заведениях), приобретение способности к самореализации и конкурентоспособности на рынке труда. Научно-педагогический персонал кафедры работает по новым образовательным технологиям учебно-воспитательного процесса в соответствии с демократическими ценностей современных научно-технических достижений Болонских идей.

Основными формами изучения дисциплин являются лекции, практические и лабораторные занятия, выполнение курсовых проектов и работ, заключительный этап - написание дипломной работы, проекта на образовательно-квалификационный уровень "Специалист", аттестационной работы на образовательно-квалификационный уровень "Магистр".

Одним из основных принципов кредитно-модульной технологии является перенос центра тяжести учебного процесса на самостоятельную работу студентов и внедрение принципов постоянного стимулирования самостоятельного овладения студентами учебного материала. Поэтому особый акцент в профессорско-преподавательской деятельности уделяется организации самостоятельной работы студентов. Закрепленные за кафедрой дисциплины являются фундаментальными для базовой подготовки специалистов-связистов, обеспечивают общее профессиональное направление процесса обучения студентов.

На самостоятельную проработку выносятся отдельные темы, разработанные научно-педагогическим персоналом кафедр в учебных пособиях, монографиях и учебниках. Материал во всех изданиях авторов под руководством В. К. Стеклова, Л. Н. Беркман, построенный системно, дает сочетание новых методов расчета построения телекоммуникационных сетей, совершенствование методов прогнозирования развития средств и сетей, основанный на информационных и телекоммуникационных новейших технологиях. Для удобства обработки и повышения уровня более глубокого усвоения материала в процессе самостоятельной работы, в конце каждого раздела представлены контрольные вопросы и список рекомендуемой литературы. Программы изучения дисциплин направлены на повышение уровня усвоения учебного материала, привитие умения анализировать, развитие мышления и творческих способностей, необходимых для формирования высокого уровня будущего специалиста.
 
Во время лекционных и практических занятий по дисциплинам кафедры используется система Moodle. Электронный курс включает следующие учебные элементы: опрос студентов, электронные лекции, тесты самоконтроля, методические рекомендации для выполнения лабораторных работ, модульный контроль (тестирование).

Для удобства студентам предоставляется возможность сохранять результаты выполнения лабораторных работ в системе Moodle. Это дает возможность преподавателям проверять результаты выполнения лабораторных работ в дистанционном режиме. Проведение инструкторских занятий по изучению программы «MOODLE» повысило качество проведения контрольных мероприятий. Все члены кафедры взаимно посещают учебные занятия.

Правильный подход преподавателя, его мастерство поощряет и стимулирует студентов к самостоятельной, регулярной и непрерывной отработки учебного материала. Систематически на кафедре проводятся методические семинарские занятия. Научно-педагогический персонал кафедры активно внедряет новые технологии, формы и методы обучения в высшем учебном заведении.

По 2017 - 2019 учебном году учебно-педагогический персонал (НПП) кафедры разработал и подготовил к публикации следующие методические пособия:

п / п

Название методического пособия

Фамилия и инициалы автора

1.

Конспект лекций по дисциплине ТИМ

Част. 2. Учебное пособие

Серых С.А.

2.

Перспективные компоненты и средства инфокоммуникационных технологий.

Учебное пособие

Гниденко Н.П.

3.

Современные информационные технологии в науке и образовании. учебное пособие

Гниденко Н.П.

4.

Основы теории надежности. Учебное пособие

Вишневський В.В.

5.

Курс лекций по дисциплине «Информационно-телекоммуникационные технологии»

Зинченко О.В., Вишневський В.В.

6.

Конспект лекций по дисциплине ОИТ

Част. 1. Учебное пособие

Гайдур Г.И.

Прилепов Е.В.

7.

Информационная технология управления учебным процессом в вузе. Монография.

Ільин О.А.

8.

Конспект лекций дисциплины «Облачные технологии»

Зинченко О.В.

9.

Конвергентная сетевая инфраструктура Учебное пособие

Гниденко Н.П., Вишневський В.В., Серых С.А., Зинченко О.В., Прокопов С.В.

10.

Построение SDN сетей. Учебное пособие

Гниденко Н. П., Вишневський В.В., Ільин О.А.

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактная информация

Государственный университет телекоммуникаций 
Украина, 03680, г. Киев, ул. Соломенская 7, каб. 214, 222 
Тел. (044) 249–25–64 
E-mail: dut_k_it@ukr.net 

Учебный сайт кафедры

Получить консультацию

Ваш запрос на обратный звонок получит заведующий кафедрой
Отправить запрос

Новини

Все новости
Просмотров: 6 298