XS
SM
MD
LG
Государственный Университет Телекоммуникаций

Адрес:
03110, Украина
г. Киев, ул. Соломенская, 7
Контактная информация:
Государственный Университет Телекоммуникаций

Дипломирование

детальніше

Шановний абітурієнт!

До Вас звертається член приймальної комісії кафедри Системного аналізу Державного університету телекомунікацій.

Ви подали заяву для вступу на спеціальність 124, Системний аналіз за якою здійснюється підготовка на нашій кафедрі.

Дана спеціальність є однією з найбільш затребуваних та популярних спеціальностей на ринку праці.

Ми пропонуємо якісну освіту за помірною ціною. Вартість підготовки за спеціальністю 124, Системний аналіз на контрактній основі складає 16500 грн. на рік, що значно нижче ніж у КПІ (24 600 грн. на рік), КНЕУ (27 200 грн. на рік) та КНУ ім. Т.Шевченка (35 300 грн. на рік).

Якщо Вами до приймальної комісії будуть надані оригінали документів та сплачено за навчання, Ви гарантовано станете студентом нашої кафедри.

На кафедрі зроблено все можливе для того щоб збулися мрії студента та його батьків:

Кафедра Системного аналізу готує висококваліфікованих і затребуваних на ринку праці фахівців по одній із найбільш престижних спеціальностей для галузі інформаційних технологій.

Кафедрою укладено 12 договорів про співпрацю з компаніями, які є потенційними роботодавцями наших випускників.

В освітньо-професійній програмі кафедри в межах навчального процесу сплановано отримання сертифікатів компаній-партнерів IBM, Oracle, Inter Systems, Lifecell, Hewlett Packard, Cisco, що надає право нашому випускнику отримати перше високооплачуване робоче місце в компанії, по якій отримано сертифікат, як в нашій країні, так і за кордоном.

Втілений на кафедрі інноваційний зміст навчання забезпечує навчання нашого студента тому, що потрібно і як потрібно, теоретично і практично, відповідно до компетенцій компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Це дозволяє нашому студенту мати фахову перевагу на ринку праці.

Для повноцінного оволодіння теоретичними знаннями та практичними уміннями і навиками майбутньої професії, навчання по спеціальності на нашій кафедрі починається з 1-го курсу, а не з 3-го, як на аналогічних кафедрах інших університетів.

Половина навчальних занять, відповідно до вимог компаній-партнерів кафедри, проводиться практично з використанням сучасного програмного забезпечення на апаратно-програмних комплексах та обладнанні останнього покоління, які використовуються компаніями-партнерами кафедри у своїй роботі. Це дозволяє нашому студенту оволодіти сучасними практичними уміннями і навиками, які необхідні для успішної роботи в компаніях.

В компаніях ІТ галузі велика увага приділяється знанню англійської мови. Для оволодіння англійською мовою на кафедрі втілена система її поглибленого вивчення, яка забезпечує засвоєння англійської мови за час навчання на рівня міжнародного стандарту В2.

На нашій кафедрі посилено вивчається англійська мова, яка необхідна для успішної роботи за спеціальністю. На 1-му та 2-му курсах заняття по англійській мові проводяться 3 пари на тиждень з урахуванням термінології кафедри. На 3-му, 4-му, 5-му курсах по всім дисциплінам, які викладаються на кафедрі 20% занять проводяться англійською мовою, що надає конкурентну перевагу нашим випускникам.

Відповідно до вимог науково-технічного прогресу та компетенцій компаній для оволодіння практичними уміннями і навиками на кафедрі створена сучасна навчально-матеріальна база. Вона укомплектована програмним забезпеченням, апаратно-програмними комплексами та сучасним обладнанням компаній-партнерів кафедри Системного аналізу. Навчально-матеріальна база кафедри визнана однією з найкращих в Україні, про це свідчить гран-прі у номінації «Інноваційний розвиток навчально-лабораторної бази», яким нагороджена кафедра у 2019 році Міністерством освіти і науки України та Президентом Національної академії педагогічних наук України.

Навчальні класи та навчальні лабораторії укомплектовані сучасним обладнанням останнього покоління, програмно-апаратними комплексами та програмним забезпеченням компаній-партнерів кафедри. Це дозволяє нашим студентам навчатися по компетенціям компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Всі приміщення кафедри забезпечені безкоштовним доступом до швидкісної мережі Інтернет, що дозволяє нашим студентам користуватись у навчанні ресурсом електронної бібліотеки Університету, періодичними світовими виданнями у галузі інформаційних технологій, використовувати дистанційне навчання Moodle та електронний розклад занять.

Кафедрою організовуються і проводяться навчальні практики на виробничих базах в компанія-партнерах кафедри Центр Бізнес-Технологій, Інститут проблем штучного інтелекту, Центральний державний електронний архів України, Інформаційні судові системи та інших приватних та державних підприємствах і організаціях на 2-му курсі – ознайомча практика, для отримання первинних знань про професію; на 3-му курсі – виробнича практика, для набуття студентом практичних умінь виконання майбутніх службових обов’язків; на 4-му курсі переддипломна практика, для практичного застосування та удосконалення набутих теоретичних знань. Це дає можливість студенту краще зрозуміти суть спеціальності, за якою він навчається, та набути практичного досвіду роботи у компаніях і показати себе з кращого боку, щоб компанія була зацікавлена взяти його на роботу. Під час практик кращим студентам пропонується працевлаштування в цих компаніях.

Навчаючись за спеціальністю кафедри, Ви за доступною ціною отримаєте якісну вищу освіту, і що особливо важливо, отриманий під час навчання сертифікат компанії-партнера кафедри, гарантує Вам перше високооплачуване робоче місце.

Увага! Шановні абітурієнти!
В нашому університеті за зверненням студента з 1 курсу дозволяється помісячна оплата за навчання!

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Аттестация бакалавров системного анализа осуществляется в форме публичной защиты квалификационной работы.

Квалификационная работа должна предусматривать решение сложной специализированной задачи или практической проблемы системного анализа с применением теоретических положений и методов системного анализа и информационных технологий и характеризоваться комплексностью и неопределенностью условий.

В соответствии с образовательной программой «Системный анализ», в результате выполнения квалификационной работы студент должен продемонстрировать следующие программные результаты обучения:

 • Знать и владеть основами деловой речи, ведения служебной документации и официально-деловым стилем, и средствами профессионального общения, культурой устной и письменной речи, ведения деловых бумаг.
 • Уметь формализовать вычислительные и логические задачи; представлять алгоритмы вычислительных и логических задач; исследовать эффективность алгоритмов; выбирать для сортировки данных эффективные алгоритмы; осуществлять выбор эффективных алгоритмов поиска; искать информацию в структурах данных, используя различные способы поиска; сортировать данные в массивах и линейных списках, используя различные методы.
 • Знать структуры, алгоритмы и способы передачи информации в информационных, инфокоммуникационных системах и технологиях уметь обосновывать, анализировать и разрабатывать решения по выбору и применению оборудования для решения производственных задач.
 • Уметь создавать эффективные алгоритмы для вычислительных задач системного анализа и систем поддержки принятия решений.
 • Применять методы и средства работы с данными и знаниями, методы математического, логико-семантического, объектного и имитационного моделирования, технологии системного и статистического анализа.
 • Проектировать, реализовывать, тестировать, внедрять, сопровождать, эксплуатировать программные средства работы с данными в компьютерных системах и сетях.
 • Уметь анализировать организационное окружение, существующие системы, синтезировать требования к системе; обрабатывать полученные результаты, анализировать, осмысливать и подавать их, обосновывать предлагаемые решения на современном научно-техническом уровне; принимать решения в контексте управления ИТ-проектами, моделирования систем, осуществления системного анализа объектов информатизации; применять математические методы обоснования и принятия управленческих и технических решений, адекватных условиям, в которых функционируют объекты информатизации.
 • Уметь проводить системный анализ предметной области, анализ бизнес-процессов предприятия; выполнять разработку математических моделей информационных систем предприятия; выполнять объектно-ориентированную декомпозицию и объектно-ориентированный анализ предметной области, оценку экономических показателей.
 • Знать задачи, функции и требования к информационным системам, видов информационных систем; стандартов проектирования информационных систем и оформления проектной документации; системного подхода к проектированию информационных систем, топологии и архитектуры информационных систем; структурной, объектно-ориентированной и типовой технологии проектирования; моделей данных и моделей процессов; стандарта UML, интерфейсов информационных систем; технологии компьютерного проектирования на основе стандартов IDEF, DFD, ERD.

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

Основная часть бакалаврской работы содержит 3-4 раздела и предназначена для изложения сути проблемы, раскрытие темы работы (полный перечень структурных элементов приведены в методических указаниях по выполнению бакалаврской работы).

Содерание разделов должно, в том числе, отражать достижение программных результатов обучения, описанных в ОБЩИХ ПОЛОЖЕНИЯХ.

Раздел 1.

В первом разделе необходимо раскрыть понятие и сущность изучаемого явления или процесса, уточнить формулировки и др. Кроме того, необходимо осветить тенденции развития тех или иных процессов. Общий объем раздела - не более 20% всей работы.

Изложение материала раздела 1 обычно базируется на обзоре отечественной и зарубежной литературы по теме. Литературные источники, как правило, охватывают как монографии, учебники и учебные пособия, статьи в периодических изданиях, так и патентные материалы, научно-технические отчеты, реферативные издания, материалы конференций и тому подобное. Если тема связана с задачами конкретного предприятия, то в обзоре могут быть использованы соответствующие материалы - образцы документации, инструкции, описания технологических, организационных и других процессов и т.п.

В обзоре анализируются положительные и отрицательные стороны известных (в том числе, использованных на предприятии) методов, моделей, технологий и т.д., которые применяются для решения задач предметной области. Анализ проводится с обязательным указанием источников, где описаны или содержатся рассматриваемые материалы. Ссылаться допускается только на те источники, которые проработаны лично автором. На основе такого анализа конкретизируется постановка задачи.

Поскольку специальность 124 Системный анализ относится к области 12 Информационные технологии, целесообразным будет привести в первом разделе аналитический обзор информационных и инфокоммуникационных технологий, которые могут быть использованы (или на текущий момент используются) для решения задач проблемной области.

Таким образом, в первом разделе студент должен:

 • определить, что было сделано в теоретическом и прикладном аспектах проблемной области;
 • детально ознакомиться с аналогичными решениями в данной области (в том числе, информационными и инфокоммуникационных технологий) и провести их анализ, особое внимание надо уделить недостаткам существующих решений;
 • сформулировать цели и задачи, требующие решения в бакалаврской работе.

Раздел 2.

Второй раздел рекомендуется посвятить системному анализу проблемной области.

Проведение исследования начинается с описания проблемной области с позиций системного анализа:

 • четко определяются границы исследуемой системы;
 • определяются ее основные элементы и структура;
 • определяется системное окружение;
 • описывается механизм функционирования системы и ее взаимодействие с внешней средой.

Следует помнить, что любая система всегда рассматривается не сама по себе, а лишь в связи с некоторым субъектом, который определяет цели использования (функционирования) системы.

Обязательным этапом системного анализа является построение модели системы, включающее в себя:

 • установление взаимосвязи между параметрами системы и ее целевыми свойствами;
 • описание этих взаимосвязей в терминах описания системы.

Описание рекомендуется выполнять с использованием математических и/или графических нотаций.

Следующим этапом системного анализа является поиск критических параметров - это такие параметры системы, которые негативно влияют на ее целевые свойства. Анализ указанных параметров позволяет сформулировать корневые причины проблем в системе и определить действия по улучшению системы.

Раздел 3.

Третий раздел должен отражать предложены авторские решения, которые позволяют улучшить целевые свойства системы. Особое внимание следует уделить использованию информационных и инфокоммуникационных технологий!

Раздел 4.

Четвертый раздел содержит описание результатов внедрения и проверки (тестирование) достигнутых результатов. Особое внимание следует уделить процессу сравнения целевых свойств системы до и после внедрения решений, описанных в разделе 3.

Для определения эффективности авторских решений, предложенных студентом, следует использовать только количественные показатели. Не допускаются фразы типа «система стала эффективной», «система начала работать лучше», «решение является лучшим», «пользователи системы очень довольны», «система хорошо работает» и другие. Подобные утверждения должны сопровождаться конкретными числовыми показателями, которые демонстрируют улучшение целевых свойств. При наличии качественных показателей следует применять методы системного анализа, которые позволяют представить их с помощью чисел (ранжирование, шкалирование, методы нечеткой логики и т.д.). В процессе демонстрации преимуществ должна быть доказана четкая зависимость полученных результатов именно от внедренных решений!

Для большей наглядности рекомендуется оформлять результаты проверки эффективности в виде таблиц и/или графиков.

Третий и четвертый разделы, в случае необходимости, могут быть объединены.

 

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ДОБРОПОРЯДОЧНОСТЬ

Соблюдение академической добропорядочности соискателями высшего образования при выполнении квалификационной работы является обязательным и предусматривает соблюдение всех положений Кодекса академической добропорядочности Государственного университета телекоммуникаций, в частности:

 • самостоятельное выполнение заданий;
 • соблюдение этических норм общения, студенты должны уважать честь и достоинство участников образовательного процесса, даже если их взгляды другие;
 • использования в учебной и исследовательской деятельности только проверенных и достоверных источников информации и грамотное ссылки на них;
 • информирование преподавателей и соискателей высшего образования о недопустимости нарушения норм и правил академической добропорядочности;
 • возможность обращаться в Комиссию академической добропорядочности Университета с целью рассмотрения нарушений академической добропорядочности участниками образовательного процесса и привлечения их к ответственности.

 

ПРОВЕРКА НА ПЛАГИАТ

Проверка на плагиат включает два вида работ:

 • техническая проверка;
 • экспертный анализ.

Техническая проверка на наличие заимствований (плагиат) в Государственном университете телекоммуникаций осуществляется с использованием соответствующих технологий и компьютерной программы StrikePlagiarism.

Экспертный анализ имеет целью выявление заимствований идей, решений, моделей, методов и т.д., и осуществляется комиссией из состава преподавателей кафедры Системного анализа.

За подготовку файла работы, подлежащего проверке, отвечает автор работы (студент). Формат файла должен быть приемлемым для проверки на плагиат (поддерживаются форматы файлов .doc, .docx, .pdf, .odt, которые не содержат элементов защиты).

При подготовке файла работы запрещается использовать любые методы обмана сервисов проверки на академический плагиат, в частности запрещается:

 • замена текстовых символов на визуально идентичные изображения
 • замена отдельных букв одного алфавита на аналогичные по написанию букв другого алфавита (например, замена кириллических букв на соответствующие латинские и наоборот);
 • вставка дополнительных текстовых символов, которые визуально не видны.

В случае выявления факта попытки обмана при проверке на наличие академического плагиата в представленных работах принимается отрицательное заключение с составлением соответствующего протокола и такая работа не принимается к защите.

Обнаруженные в тексте произведения заимствования считаются правомерными, если они являются:

 • собственными названиями (индивидуальными наименованиями отдельных единичных объектов, в т.ч. наименованиями учреждений, названиями работ, которые исследовались в произведении, библиографическими ссылками на источники и др.)
 • устоявшимися словосочетаниями, которые характерны для определенной сферы знаний;
 • надлежащим образом оформленными цитированиями;
 • самоцитированием (фрагментами текста, которые принадлежат автору произведения, опубликованными или обнародованными в электронной форме им в других произведениях, например, в тезисах докладов конференций, отчетах по производственной или преддипломной практике и т.д.).

Перед подачей работы руководителю студент должен самостоятельно проверить ее на наличие плагиата с использованием соответствующих программ или сервисов, например:

 

ПОРЯДОК ДОПУСКА К ЗАЩИТЕ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

Для допуска к защите бакалаврской работы студент должен выполнить следующее:

 1. Не иметь академических задолженностей.
 2. Принять участие минимум в 2 научных конференциях (с публикацией тезисов докладов по теме диплома), или опубликовать 1 статью в профильном научном издании.
 3. Оформить работу в соответствии с требованиями.
 4. Пройти процедуру предварительной защиты.
 5. Пройти нормоконтроль (проверка соответствия работы нормам оформления).
 6. Получить положительное заключение по результатам проверки на плагиат.
 7. Подготовить презентацию и доклад для выступления.
 8. Пройти рецензирование работы.
 9. Получить допуск к защите от заведующего кафедрой.

 

ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

Защита квалификационных работ проводится на открытом заседании экзаменационной комиссии с участием не менее половины ее состава, при наличии соответствующей бакалаврской работы и всех необходимых сопровождающих документов.

Процедура защиты предусматривает:

 • доклад студента;
 • вопросы к автору;
 • ответы студента на вопросы членов ЭК и лиц, присутствующих на защите;
 • обнародование отзыва рецензента и ответ на замечание;
 • обнародование отзыва научного руководителя;
 • заключительное слово студента;
 • обнародование решения комиссии об оценке работы.

Доклад студента должен быть на государственном языке (разрешается также после предварительного разрешения комиссии докладывать на английском языке). Студент должен подготовить доклад заранее в форме выступления, в котором должны быть освещены такие важные вопросы:

 • обоснование актуальности темы исследования;
 • цель, объект, предмет исследования;
 • задачи, которые надо решить;
 • что удалось установить, выявить, доказать;
 • какими методами это достигнуто;
 • элементы новизны в теоретических положениях и в практических рекомендациях;
 • апробация работы;
 • основные результаты работы.

Доклад студента на защите аттестационной работы бакалавра должна длиться 7-10 минут.

Защита квалификационной работы должен сопровождаться демонстрацией презентации, которая является иллюстрацией доклада студента во время защиты. Кроме того, студент должен подготовить раздаточный материал, содержащий таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.п., на которые он ссылается в своем докладе, а также основные выводы и предложения, сформулированные в результате исследования. Раздаточный материал оформляется на отдельных листах формата А4. На каждого члена ЕК должен быть подготовлен отдельный комплект раздаточных материалов.

После доклада дипломник отвечает на вопросы членов ЭК. Во время доклада и ответов студент должен быть обращен лицом к членам ЭК.

После ответов на вопросы объявляется рецензия, и студент отвечает на замечания рецензента. Студент должен, прежде всего, отметить, с какими замечаниями он согласен, а с какими - нет. Тогда замечания, с которыми выпускник согласен, должны оставаться без каких-либо объяснений, а по тем, что не согласен, выпускник должен дать объяснения членам ЭК.

После ответа на замечания рецензента объявляется отзыв руководителя.

Результаты защиты объявляются председателем ЕК в день защиты после итогового заседания ЭК.

 

ГРАФИК ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ БАКАЛАВРОВ

Уважаемые студенты группы САД-41!

Для допуска к защите квалификационной работы бакалавра вы должны пройти процедуру предварительной защиты, которая состоится 4 и 5 июня 2020.

Согласно письму МОН от 14.05.2020 №1 / 9-249 «Об организации текущего, семестрового контроля и аттестации соискателей высшего образования с применением дистанционных технологий», «Положение об организации и проведении итоговой аттестации соискателей высшего образования с использованием технологий дистанционного обучения в Государственном университете телекоммуникаций» предварительная защита будет проведен дистанционно на базе платформы Zoom.

Ссылка на конференцию: https://us04web.zoom.us/j/73361432749?pwd=RFhCdnowb2RLSWZHaVZiUjhiNGtQQT09

Идентификатор конференции: 733 6143 2749

Пароль: 1mvbVG

Регламент:

Доклад студента с демонстрацией презентации: 7-8 минут.

Вопросы и замечания комиссии: 12-13 минут.

Язык доклада: украинский.

Для оптимизации работы комиссии рекомендуется направить презентацию руководителю и членам комиссии не позднее чем в 14.00 в день предварительной защиты.

Состав комиссии:

 • Заведующая кафедрой системного анализа Золотухина Оксана Анатольевна
 • Доцент кафедры системного анализа Самощенко Александр Викторович
 • Доцент кафедры системного анализа Ярцев Владимир Петрович
 • Старший преподаватель кафедры системного анализа Котомчак Александр Юрьевич
 • Старший преподаватель кафедры системного анализа Штиммерман Аксения Николаевна
   

График предварительных защит квалификационных работ бакалавров специальности Системный анализ на 4 июня 2020 года

ФИО студента

Тема дипломв

Руководитель

Время конференции

1

Бусел Павло Васильович

Інформаційна система прийняття рішень в енергетичному забезпеченні забудови.

Самощенко О.В.

К.т.н., доцент

15.00-15.20

2

Вавринчук Едуард Миколайович

Розробка системи підтримки прийняття рішень для оптимізації процесів обігу криптовалют.

Штіммерман А.М.

Ст.викладач

15.20-15.40

3

Горна Тетяна Володимирівна

Система підтримки прийняття рішень відділу маркетингу поліграфічного підприємства.

Ярцев В.П.

К.т.н.

15.40-16.00

4

Горобець Вячеслав Юрійович

Розробка інформаційно-аналітичної системи телекомунікаційної компанії «Х-Byte».

Ярцев В.П.

К.т.н.

16.00-16.20

5

Гречана Ольга Віталіївна

Моделювання та оптимізація процесів документообігу кафедри Державного університету телекомунікацій.

Золотухіна О.А.

К.т.н., доцент

16.20-16.40

6

Грищенко Максим Тарасович

Аналіз якості та модернізація програмного забезпечення для обробки контенту сайтів, що зберігаються в Центральному Державному електронному архіві України.

Ярцев В.П.

К.т.н.

16.40-17.00

7

Когут Дмитро Русланович

Системний аналіз електронного сервісу підбору гардеробу.

Золотухіна О.А.

К.т.н., доцент

17.00-17.20

8

Кожедуб Віталій Олегович

Система аналізу рейтингів вакансій, розташованих на сайтах пошуку роботи.

Штіммерман А.М.

Ст.викладач

17.20-17.40

9

Косенко Костянтин Михайлович

Аналіз та оптимізація показників бізнес процесів з продажу послуг телекомунікаційного оператора.

Золотухіна О.А.

К.т.н., доцент

17.40-18.00

 

График предварительных защит квалификационных работ бакалавров специальности Системный анализ на 5 июня 2020 года

ФИО студента

Тема дипломв

Руководитель

Время конференции

1

Морозов Євгеній Олексійович

Системний аналіз та оптимізація виробничих процесів в галузі індустрії краси.

Штіммерман А.М.

Ст.викладач

15.00-15.20

2

Роговий Владислав Володимирович

Системний аналіз та модернізація системи управління ресторанного бізнесу.

Котомчак О.Ю.

Ст.викладач

15.20-15.40

3

Ростовецький Євген Семенович

Система підтримки прийняття рішень відділу інформаційних технологій фінансової структури.

Ярцев В.П.

К.т.н.

15.40-16.00

4

Снурніков Олексій Олександрович

Інформаційна технологія та моделі для оцінки якості роботи персоналу логістичної компанії.

Золотухіна О.А.

К.т.н., доцент

16.00-16.20

5

Соколюк Михайло Олександрович

Система візуалізації та аналізу статистичних даних, побудованих на основі реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців України.

Золотухіна О.А.

К.т.н., доцент

16.20-16.40

6

Сологуб Ярослав Дмитрович

Розробка компонент інформаційних систем управління в освіті.

Штіммерман А.М.

Ст.викладач

16.40-17.00

7

Черешневий Іван Дмитрович

Системний аналіз інформаційної технології забезпечення процесу безконтактної оплати в мережі автозаправних станцій..

Котомчак О.Ю.

Ст.викладач

17.00-17.20

8

Шавкун Дмитро Валентинович

Дослідження інформаційних технологій забезпечення ефективності системи підтримки прийняття рішень.

Бондарчук А.П.

Д.т.н., професор

17.20-17.40

9

Шкаруба Михайло Олександрович

Інформаційна система аналізу методики лікування анорексії.

Самощенко О.В.

К.т.н., доцент

17.40-18.00

 

ГРАФИК ЗАЩИТ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ БАКАЛАВРОВ (2020)

Уважаемые студенты группы САД-41!

Согласно письму МОН от 14.05.2020 №1 / 9-249 «Об организации текущего, семестрового контроля и аттестации соискателей высшего образования с применением дистанционных технологий», «Положение об организации и проведении итоговой аттестации соискателей высшего образования с использованием технологий дистанционного обучения в Государственном университете телекоммуникаций» в условиях, когда возможности физического посещения Университета соискателями ограничены или отсутствуют, а традиционные инструменты итоговой аттестации соискателей высшего образования не могут быть применены по причинам непреодолимой силы, защита квалификационных работ будет проведена дистанционно на базе платформы Zoom.

ВАЖНО:

 • На момент защиты квалификационной работы ее бумажный экземпляр с собственноручной подписью соискателя образования должен находиться в экзаменационной комиссии. Его передача может осуществляться средствами почтовой связи.
 • Защита квалификационной работы с использованием дистанционных технологий обучения осуществляется в синхронном режиме.
 • Соискателям разрешается, как альтернативу синхронному выступлению, заблаговременно направлять в экзаменационную комиссию видеозаписи их выступлений так, чтобы на записи было видно самого соискателя образования, можно было однозначно идентифицировать его личность и подтвердить факт его выступления. Вопросы-ответы к соискателю образования обязательно проводятся в синхронном режиме.
 • Язык доклада, вопросов, ответов на вопросы - украинский.

Ссылка на конференцию: https://us04web.zoom.us/j/73361432749?pwd=RFhCdnowb2RLSWZHaVZiUjhiNGtQQT09

Идентификатор конференции: 733 6143 2749

Пароль: 1mvbVG

Регламент проведения заседания по рассмотрению квалификационной работы:

 • доклад студента с демонстрацией презентации - 7-10 минут;
 • вопросы членов ЭК к студенту и его ответы - 10-15 минут;
 • обнародования отзыва рецензента и ответ на замечания - до 3 минут;
 • обнародования отзыва научного руководителя - до 2 минут;
 • заключительное слово студента (при необходимости) - до 2 минут.

Состав экзаменационной комиссии

Председатель экзаменационной комиссии:

 • Старший научный сотрудник Института прикладной математики и механики НАН Украины, доктор технических наук, доцент, Иванов Дмитрий Евгеньевич

Заместитель председателя комиссии:

 • К.т.н., доцент, заведующая кафедрой системного анализа Золотухина Оксана Анатольевна

Члены комиссии:

 • К.т.н., доцент, доцент кафедры системного анализа Самощенко Александр Викторович
 • К.т.н., доцент кафедры системного анализа Ярцев Владимир Петрович
 • Старший преподаватель кафедры системного анализа Штиммерман Аксения Николаевна

Секретарь комиссии:

 • Ассистент кафедры системного анализа Ставицкая Юлия Владимировна.
   

График защит квалификационных работ бакалавровспециальности Системный анализ на 16 июня 2020 года

ФИО студента

Тема диплома

Руководитель

Время конференции

1

Морозов Євгеній Олексійович

Системний аналіз та оптимізація виробничих процесів в галузі індустрії краси.

Штіммерман А.М.

Ст.викладач

10.00-10.30

2

Роговий Владислав Володимирович

Системний аналіз та модернізація системи управління ресторанного бізнесу.

Котомчак О.Ю.

Ст.викладач

10.30-11.00

3

Ростовецький Євген Семенович

Система підтримки прийняття рішень відділу інформаційних технологій фінансової структури.

Ярцев В.П.

К.т.н.

11.00-11.30

4

Снурніков Олексій Олександрович

Інформаційна технологія та моделі для оцінки якості роботи персоналу логістичної компанії.

Золотухіна О.А.

К.т.н., доцент

11.30-12.00

12.00-13.00    Перерва

5

Соколюк Михайло Олександрович

Система візуалізації та аналізу статистичних даних, побудованих на основі реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців України.

Золотухіна О.А.

К.т.н., доцент

13.00-13.30

6

Сологуб Ярослав Дмитрович

Розробка компонент інформаційних систем управління в освіті.

Штіммерман А.М.

Ст.викладач

13.30-14.00

7

Черешневий Іван Дмитрович

Системний аналіз інформаційної технології забезпечення процесу безконтактної оплати в мережі автозаправних станцій..

Котомчак О.Ю.

Ст.викладач

14.00-14.30

8

Шавкун Дмитро Валентинович

Дослідження інформаційних технологій забезпечення ефективності системи підтримки прийняття рішень.

Бондарчук А.П.

Д.т.н., професор

14.30-15.00

9

Шкаруба Михайло Олександрович

Інформаційна система аналізу методики лікування анорексії.

Самощенко О.В.

К.т.н., доцент

15.00-15.30

Закрите обговорення результатів захисту

15.30-16.00

Оголошення результатів захисту

16.00-16.15

 

График защит квалификационных работ бакалавров специальности Системный анализ на 17 июня 2020 года

ФИО студента

Тема диплома

Руководитель

Время конференции

1

Морозов Євгеній Олексійович

Системний аналіз та оптимізація виробничих процесів в галузі індустрії краси.

Штіммерман А.М.

Ст.викладач

10.00-10.30

2

Роговий Владислав Володимирович

Системний аналіз та модернізація системи управління ресторанного бізнесу.

Котомчак О.Ю.

Ст.викладач

10.30-11.00

3

Ростовецький Євген Семенович

Система підтримки прийняття рішень відділу інформаційних технологій фінансової структури.

Ярцев В.П.

К.т.н.

11.00-11.30

4

Снурніков Олексій Олександрович

Інформаційна технологія та моделі для оцінки якості роботи персоналу логістичної компанії.

Золотухіна О.А.

К.т.н., доцент

11.30-12.00

12.00-13.00    Перерва

5

Соколюк Михайло Олександрович

Система візуалізації та аналізу статистичних даних, побудованих на основі реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців України.

Золотухіна О.А.

К.т.н., доцент

13.00-13.30

6

Сологуб Ярослав Дмитрович

Розробка компонент інформаційних систем управління в освіті.

Штіммерман А.М.

Ст.викладач

13.30-14.00

7

Черешневий Іван Дмитрович

Системний аналіз інформаційної технології забезпечення процесу безконтактної оплати в мережі автозаправних станцій..

Котомчак О.Ю.

Ст.викладач

14.00-14.30

8

Шавкун Дмитро Валентинович

Дослідження інформаційних технологій забезпечення ефективності системи підтримки прийняття рішень.

Бондарчук А.П.

Д.т.н., професор

14.30-15.00

9

Шкаруба Михайло Олександрович

Інформаційна система аналізу методики лікування анорексії.

Самощенко О.В.

К.т.н., доцент

15.00-15.30

Закрите обговорення результатів захисту

15.30-16.00

Оголошення результатів захисту

16.00-16.15

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактная информация

Государственный университет телекоммуникаций
Украина, 03680, г. Киев,
ул. Соломенская 7, каб. 202
Тел. (044) 249–25–67, 5–67
E-mail: kafedra_sa@dut.edu.ua
Страница в Facebook

Получить консультацию

Ваш запрос на обратный звонок получит заведующий кафедрой
Отправить запрос

Новини

Все новости
Просмотров: 6 298