Державний Університет Телекомунікацій

Загальна інформація - Кафедра Системного аналізу


ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ


Інформація про спеціальність "Системний аналіз"

Сучасні підприємства та організації для поліпшення обміну інформацією і оптимізації бізнес-процесів упроваджують інформаційні комп'ютерні системи, які дозволяють автоматизувати процес управління і документообіг. Розробкою та упровадженням ІТ-систем займається системний аналітик.

Системний аналітик проводить дослідження предметної області та формує завдання для вирішення задачі автоматизації бізнес-процесів. У якості предметної області можуть виступати підприємства різних галузей господарства, банки, державні установи та інші об’єкти. На основі вимог системний аналітик розробляє проект інформаційної технології та може приймати участь у її розробці, в тому числі й як програміст. Далі він бере участь у тестуванні розробленої інформаційної технології і здійснює її упровадження, пояснює правила роботи користувачам та вирішує проблеми функціонування на всіх стадіях життєвого циклу інформаційної системи.

Системний аналітик є постановником завдань, який забезпечує виконання вимог предметної області шляхом розробки, впровадження або удосконалення ІТ-систем. Системний аналітик є не тільки керівником проекту з широким світоглядом, але й уміє розробляти апаратне та програмне забезпечення інформаційних систем у різних галузях застосування.

Можна виділити наступні компетенції та ролі системного аналітика, які він має виконувати у професійній діяльності:

  1. Роль «Аналітик вимог»: розробка технічних вимог; виявлення та збір вимог з різних джерел; систематизація вимог; аналіз вимог для контролю їх якості; документування вимог в документах або спеціалізованих системах; узгодження вимог із зацікавленими особами; процедура розгляду заяв про зміну вимог до системи.
  2. Роль «Керівник проекту, комунікатор»: організація, модерування і протоколювання нарад і мозкових штурмів, планування та управління проектами.
  3. Роль «Технічний письменник»: оформлення передпроектної документації у форматі концепції системи, технічного завдання на створення / розвиток системи.
  4. Роль «Інтегратор»: розробка комплексних рішень по автоматизації технологічних і бізнес-процесів підприємства.
  5. Роль «Бізнес-аналітик»: побудова моделей діяльності об'єкта; вивчення будови і функціонування поточної системи; виявлення та вивчення існуючих в цій галузі правил і обмежень; побудова структурних моделей області діяльності; побудова функціональних моделей діяльності; аналіз організації діяльності з метою виявлення місць, які потребують поліпшення.
  6. Роль «Бізнес-архітектор»: проектування цільової діяльності; побудова цільової моделі діяльності (бізнес-процесів); розробка систем правил виконання діяльності; визначення та декомпозиція (за необхідності) процесів і функцій, що підлягають автоматизації.
  7. Роль «Системний архітектор»: розробка технічної концепції та варіантів концептуальної архітектури системи; визначення місця системи серед продуктів компанії, порядку взаємодії з власними і сторонніми продуктами; розробка логічної моделі даних; розробка техніко-економічного обґрунтування обраного варіанту концепції.
  8. Роль «Тест-аналітик»: формування планів і завдань тестування інформаційних технологій.
  9. Роль «Аналітик даних»: аналіз інформації, побудова звітів, формування рекомендацій для управління.

Випускники спеціальності «Системний аналіз» можуть працювати:

  • системними аналітиками, консультантами і менеджерами проектів на підприємствах, що спеціалізуються на розробці та упровадженні інформаційних систем;
  • аналітиками, програмістами, адміністраторами або аналітиками баз даних та керівниками відділів інформаційних технологій підприємств різних галузей;
  • провідними фахівцями аналітичних відділів підприємств та установ;
  • консультантами з питань оптимізації та інтелектуалізації управління бізнес-процесами (ІТ-консалтинг).

Сфери подальшого працевлаштування:

  • IT-підприємства, що займаються системною інтеграцією і розробкою програмного забезпечення на замовлення (так званий аутсорсинг);
  • ІТ-компанії, які впроваджують та підтримують роботу інформаційних систем підприємств;
  • державні та комерційні підприємства і компанії;
  • банківські та фінансові установи;
  • органи державного управління;
  • підприємства телекомунікацій;
  • силові структури та відомства;
  • проектні, конструкторські та науково-дослідницькі заклади.

У Державному університеті телекомунікацій створена унікальна програма підготовки фахівців із системного аналізу на основі сучасних світових підходів у організації навчання, актуальних вимог потенційних роботодавців та передових досягнень науки і техніки. Ми навчаємо тому, що потрібно і так, як потрібно, теоретично і практично. В основу програми покладені вимоги:

  • навчання дисциплінам професійного спрямування починаючи не з третього, а з першого курсу, що, на відміну від підготовки в інших навчальних закладах, забезпечує краще розуміння студентами своєї спеціальності, в тому числі й за рахунок викладання предмету «Основи системного аналізу», підвищує їх мотивацію до навчання, дає можливості більш ефективно використовувати інформаційні технології вже з початку навчання;
  • поглиблене вивчення англійської мови з технічним спрямуванням, як основи професійного спілкування та набуття знань в ІТ-галузі, що забезпечує можливість оволодіти нею на рівні В2;
  • розподіл годин навчального плану з розрахунку - 75% на дисципліни професійної підготовки за спеціальністю і 25% на дисципліни загальної підготовки, що, на відміну від багатьох інших навчальних закладів, значно посилює підготовку наших студентів відповідно до компетенцій роботодавців: системний аналітик переважно отримує знання, вміння та навички роботи з сучасним технічним і програмним забезпеченням, а дисципліни загальної підготовки вивчаються протягом всього терміну підготовки бакалавра з метою забезпечення повноцінного оволодіння студентами професійними знаннями;
  • проведення не менше половини занять практично на обладнанні останнього покоління, з використанням сучасних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення, що дає змогу майбутньому системному аналітику опанувати вміння програмувати, аналізувати, моделювати та представляти інформацію, проектувати бази даних та інформаційні системи;
  • включення до програми підготовки матеріалів професійних курсів провідних ІТ-компаній з метою отримання їх сертифікатів за підсумками навчання.

Програма підготовки містить наступні основні цикли:

Англійська мова – поглиблене вивчення англійської мови протягом усіх років навчання (на 1-2 курсі - 3 пари занять на тиждень, на 3-4-5 курсах - по всіх дисциплінах, які викладаються на кафедрі, 20% занять проводяться англійською мовою). Англійська мова є вкрай важливою для системних аналітиків, оскільки вона є мовою міжнародного спілкування, на ній представлена найбільша кількість документації, а також інформації в мережі Інтернет. Для участі в міжнародних конференціях, семінарах, форумах, для працевлаштування в іноземних та в багатьох вітчизняних компаніях необхідне добре володіння англійською мовою.

Програмування – вивчення сучасних мов та технологій програмування, серед яких С++, C#, Java, PHP, JavaScript, Assembler, розробка Інтернет-додатків.

На першому курсі для студентів викладається дисципліна Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів. Метою цієї дисципліни є навчання майбутнього системного аналітика налаштовувати та експлуатувати комп'ютерну техніку, сучасні електронні пристрої і гаджети. Системні аналітики навчаються налаштовувати супутниковий зв'язок, телебачення та Інтернет, ефективно шукати інформацію, автоматизувати оплату комунальних платежів, використовувати електронні бібліотеки та інші можливості сучасних інформаційних технологій. Це дає змогу вже з перших місяців підготовки в Університеті у повній мірі використовувати наявні пристрої та програмне забезпечення для ефективного навчання та у повсякденному житті.

Комп’ютерні системи та мережі – викладаються архітектура комп’ютерів, комп’ютерні мережі, Інтернет-технології, операційні системи, хмарні технології, які вивчаються в унікальних сучасних лабораторіях від компаній Hewlett Packard та Cisco.

Бази даних та знань – викладаються проектування баз даних та знань, сучасні системи управління базами даних (СУБД Oracle, MySQL, InterBase, IBM DB2, Cache), побудова сховищ даних, OLAP – аналіз, сучасні системи в галузі інтелектуального аналізу даних (Business Intelligence та Data Science).

Системний аналіз і проектування інформаційних систем – вивчається аналіз бізнес-процесів, формування та управління вимогами до розробки програмного забезпечення, прикладні математичні методи системного аналізу, моделювання систем, UML, теорія керування, теорія прийняття рішень, методи штучного інтелекту, проектування та впровадження комп’ютерних систем, розробка інтерфейсів та тестування інформаційних систем, управління проектами.

Ділові комунікації – опанування системними аналітиками ділового професійного спілкування дозволить їм успішно здійснювати публічні виступи, організовувати та вести переговори, грамотно оформлювати результати своєї професійної діяльності, вести ділове листування і складати організаційні та управлінські документи.

Засади відкриття власного бізнесу – вивчення особливостей підприємницької діяльності в реальному бізнес-середовищі. Дисципліна викладається на третьому курсі і охоплює три тематичні блоки: організаційно-правові аспекти відкриття власної бізнес-структури; ключові економічні показники, які необхідно обґрунтувати, щоб власний бізнес був прибутковим; принципи електронної комерції та електронного діловодства. При цьому студенти опановують сучасні рекламні та PR-технології. Наприкінці вивчення курсу студенти мають на руках складений власноруч бізнес-план для реалізації власної бізнес-ідеї. Вся організаційна, фінансова та інша документація у цьому бізнес-плані є прототипом реальної документації діючого підприємства. Отримані при вивченні дисципліни знання можуть бути корисними для системного аналітика, якщо він віддасть перевагу створенню власного бізнесу роботі в IT-компанії.

Групова динаміка та комунікації – дисципліна, спрямована на формування навичок ефективної командної роботи, підвищення узгодженості та згуртованості командних і групових дій, оптимізації процесів взаємодії з колегами та майбутніми клієнтами, успішних комунікацій в професійному контексті, управління динамікою професійної взаємодії, модерації групових дискусій та самопрезентації. Знання та навички, отримані при вивченні цієї дисципліни дуже корисні для системних аналітиків, як IT-архітекторів, до задач яких входить координувати командну роботу багатьох спіробітників для того, щоб вона була злагодженою та успішною і сприяла швидкому та якісному виконанню IT-проекту.

Хмарні технології – вивчення базових відомостей про появу, розвиток і використання технологій хмарних обчислень, знайомство із моделями розгортання хмар, основними моделями надання послуг хмарних обчислень; основні відмінності хмарних обчислень від рішень на основі серверних технологій; переваги та ризики, пов'язані з використанням технологій хмарних обчислень, а також передумови по переходу на «хмарну» інфраструктуру та використання «хмарних» сервісів. У процесі навчання студентам надається можливість ознайомитись з існуючими рішеннями на основі технологій хмарних обчислень, а також із рішеннями основних постачальників «хмарних» платформ. Окрема увага приділена хмарним технологіям компанії Hewlett-Packard.

Менеджмент та управління персоналом – вивчаються основи управління та організації роботи персоналу ІТ-компаній.

Економіка підприємства – викладаються основи економічних знань, необхідні для якісного аналізу предметної області, серед яких основи економіки промислових, торгівельних, телекомунікаційних та ІТ - підприємств, банків, страхових компаній, основи організації обліку на підприємстві, логістика, аналіз економічної діяльності.

Природничонаукова підготовка – вивчаються основи вищої математики, теорії ймовірностей та математичної статистики, випадкових процесів, що необхідні сучасному інженеру при дослідженні, проектуванні та упровадженні інформаційних систем.

Системи управління підприємствами – навчання роботі користувачем та розробці програмного забезпечення в сучасних інформаційних системах для управління діяльністю підприємства.

Організація навчання надає можливість студентам оволодіти теоретичними знаннями, практичними уміннями та навичками, які відповідають сучасному рівню розвитку науки і технологій та компетенціям компаній-партнерів кафедри. Кожна тема дисципліни розглядається на лекції, по ній надаються питання для самостійної підготовки, а потім проводиться відповідне практичне або лабораторне заняття.

Кафедрою системного аналізу організована плідна співпраця з компаніями IBM, ODOO Україна, Центр Бізнес-Технологій, Інститутом проблем штучного інтелекту, Центральним державним електронним архівом України, яка забезпечує організацію і проведення практик та стажування студентів у робочих умовах на сучасному обладнанні із використанням найсучасніших програмних комплексів. Під час практики та стажування майбутні системні аналітики вивчають організацію роботи ІТ-підприємств та ІТ-підрозділів, знайомляться з виробничим процесом постановки та виконання робочих завдань з аналізу вимог користувачів, проектування, розробки та тестування програмного забезпечення. Виконуючи завдання на практиці, студенти можуть продемонструвати свій рівень підготовки потенційному роботодавцю, що відкриває можливості для їх подальшого працевлаштування.

 

На кафедрі системного аналізу створено навчальну лабораторію, в якій встановлено сучасне програмне забезпечення міжнародних компаній ІВМ, OracleInterSystem Cache, ODOO, що дає можливість вивчення студентами новітніх систем управління базами даних та отримати знання і вміння з системного аналізу та розробки інформаційних технологій.

Ми готуємо конкурентоспроможних фахівців, які володіють сучасними теоретичними знаннями, практичними уміннями і навичками, та повною мірою відповідають потребам ринку праці.

Студенти спеціальності «Системний аналіз» за бажанням можуть навчатися на військовій кафедрі Державного університету телекомунікацій і додатково отримати звання молодшого лейтенанта та одну з професій:

  • організація захисту інформації та кібернетичної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах;
  • бойове застосування змішаних з’єднань, військових частин і підрозділів.

За час навчання студенти спеціальності можуть отримати сертифікати провідних IT-компаній світу, серед яких Hewlett Packard, Cisco, InterSystems Cache, ІВМ. Сертифікація дозволяє студентам здобувати знання та компетенції, необхідні для швидкого працевлаштування на престижні IT-посади у вказаних компаніях-вендорах, мінімізуючи час на навчання навичкам, потрібним для роботи на обраній посаді, маючи тим самим конкурентну перевагу порівняно з іншими кандидатами на цю посаду.

Форми навчання: денна та заочна.

Ліцензійний обсяг - 40 осіб на денній формі навчання,

     20 осіб на заочній формі навчання.

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті ЗНО:  українська мова, математика, іноземна мова або фізика.

Обсяг державного замовлення заплановано в розмірі 10 осіб.

Вартість навчання за семестр – 6950 грн. на денній формі навчання, 4250 грн. на заочній формі навчання. Можлива помісячна оплата.

Вступ після коледжу/технікуму за результатами іспиту за спеціальністю:

  • денна форма навчання – на 2-й курс, для випускників ІТ- спеціальностей – на 3-й курс,
  • заочна форма навчання – на 3-й курс.

З усіх запитань щодо наведеної інформації звертайтесь за телефоном кафедри (044) 249–25–67, або пишіть на електронну адресу: kafedra_sa@dut.edu.ua

Історія кафедри

Кафедра Системного аналізу є випусковою каферою, що готує бакалаврів за спеціальністю "124 - Системний аналіз", створена в результаті реорганізації кафедри Обчислювальної техніки 1 квітня 2016 року і є структурним підрозділом факультету Інформаційних технологій Навчально-наукового інституту Телекомунікацій та інформатизації.

Кафедра Обчислювальної техніки створена в 1991 році для об’єднання більшості дисциплін, пов’язаних із використанням обчислювальної техніки у телекомунікаційних та інформаційних системах.

З 15 травня 2017 року кафедру очолює кандидат технічних наук, доцент Шушура Олексій Миколайович.

 

Засновником і першим завідувачем кафедри (1991-2003) був доктор технічних наук, професор Миленький Олександр Володимирович, автор понад 160 наукових праць, багатьох курсів навчальних дисциплін кафедри, розробник систем програмування "Алгоритм" і "Алгоритм-2", які й по сьогоднішній день використовуються при викладанні в університеті.

 

Кафедрою керували:

Бушма О.В.
(2003-2007)

Качанов П.Т.
(2007-2010, в.о.)

Дробик О.В.
(2010-2013)

Заїка В.Ф.
(2013-2014)

Трембовецький М.П.
(2014-2015)

Козелкова К.С.
(2015)

Браіловський М.М.
(2016)

Ярцев В.П.
(2016-2017, в.о.)

У попередні роки на кафедрі працювали:

  • доцент, к.т.н. Бурсова Тетяна Вікторівна;
  • професор, к.т.н. Власенко Геннадій Миколайович;
  • старший викладач Яскевич Владислав Олександрович;
  • зав. лабораторією Борова Ірина Петрівна;
  • зав. лабораторією Коритніков Ігор Миколайович;
  • доцент, к.т.н. Дікарєв Олександр Вікторович;
  • старший викладач Андрєєва Еля Петрівна;
  • доцент, к.т.н. Лобанов Леонід Павлович
  • старший викладач Придибайло Оксана Борисівна

Кафедра приймає участь у підготовці 

бакалаврів за спеціальностями:

  • 029 - Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
  • 121 - Інженерія програмного забезпечення
  • 122 - Комп'ютерні науки та інформаційні технології
  • 123 - Комп’ютерна інженерія
  • 124 - Системний аналіз
  • 126 - Інформаційні системи та технології
  • 172 - Телекомунікації та радіотехніка

магістрів за спеціальністю:

  • 123 - Комп’ютерна інженерія

аспірантів за спеціальностями:

  • 05.13.06 – Інформаційні технології.

На кафедрі працюють висококваліфіковані фахівці, які мають багаторічний досвід науково-педагогічної роботи.

Кафедра має навчальну лабораторію (ауд. 205), в якій проводяться практичні та лабораторні заняття з дисциплін, що викладаються на кафедрі.


Фотографії

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська 7, каб. 202
Тел. (044) 249–25–67, 5–67
E-mail: kafedra_sa@dut.edu.ua
Сторінка у Facebook

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Презентація кафедри

Переглядів: 30 469
^