Державний Університет Телекомунікацій

Загальна інформація - Кафедра Системного аналізу


ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ


Інформація про спеціальність

"Системний аналіз"

Сучасні підприємства та організації для поліпшення обміну інформацією і оптимізації бізнес-процесів упроваджують інформаційні комп'ютерні системи, які дозволяють автоматизувати процес управління і документообіг. Розробкою та упровадженням ІТ-систем займається системний аналітик.

Системний аналітик проводить дослідження предметної області та формує завдання для вирішення задачі автоматизації бізнес-процесів. У якості предметної області можуть виступати підприємства різних галузей господарства, банки, державні установи та інші об’єкти. На основі вимог системний аналітик розробляє проект інформаційної технології та може приймати участь у її розробці, в тому числі й як програміст. Далі він бере участь у тестуванні розробленої інформаційної технології і здійснює її упровадження, пояснює правила роботи користувачам та вирішує проблеми функціонування на всіх стадіях життєвого циклу інформаційної системи.

Системний аналітик є постановником завдань, який забезпечує виконання вимог предметної області шляхом розробки, впровадження або удосконалення ІТ-систем. Системний аналітик є не тільки керівником проекту з широким світоглядом, але й уміє розробляти апаратне та програмне забезпечення інформаційних систем у різних галузях застосування.

Можна виділити наступні функції (ролі) системного аналітика, які він має виконувати у професійній діяльності:

 1. Роль «Аналітик вимог»: розробка технічних вимог; виявлення та збір вимог з різних джерел; систематизація вимог; аналіз вимог для контролю їх якості; документування вимог в документах або спеціалізованих системах; узгодження вимог із зацікавленими особами; процедура розгляду заяв про зміну вимог до системи.
 2. Роль «Керівник проекту, комунікатор»: організація, модерування і протоколювання нарад і мозкових штурмів, планування та управління проектами.
 3. Роль «Технічний письменник»: оформлення передпроектної документації у форматі концепції системи, технічного завдання на створення / розвиток системи.
 4. Роль «Інтегратор»: розробка комплексних рішень по автоматизації технологічних і бізнес-процесів підприємства.
 5. Роль «Бізнес-аналітик»: побудова моделей діяльності об'єкта; вивчення будови і функціонування поточної системи; виявлення та вивчення існуючих в цій галузі правил і обмежень; побудова структурних моделей області діяльності; побудова функціональних моделей діяльності; аналіз організації діяльності з метою виявлення місць, які потребують поліпшення.
 6. Роль «Бізнес-архітектор»: проектування цільової діяльності; побудова цільової моделі діяльності (бізнес-процесів); розробка систем правил виконання діяльності; визначення та декомпозиція (за необхідності) процесів і функцій, що підлягають автоматизації.
 7. Роль «Системний архітектор»: розробка технічної концепції та варіантів концептуальної архітектури системи; визначення місця системи серед продуктів компанії, порядку взаємодії з власними і сторонніми продуктами; розробка логічної моделі даних; розробка техніко-економічного обґрунтування обраного варіанту концепції.
 8. Роль «Тест-аналітик»: формування планів і завдань тестування інформаційних технологій.

Випускники спеціальності «Системний аналіз» можуть працювати:

 • системними аналітиками, консультантами і менеджерами проектів на підприємствах, що спеціалізуються на розробці та упровадженні інформаційних систем;
 • аналітиками, програмістами, адміністраторами або аналітиками баз даних та керівниками відділів інформаційних технологій підприємств різних галузей;
 • провідними фахівцями аналітичних відділів підприємств та установ;
 • консультантами з питань оптимізації та інтелектуалізації управління бізнес-процесами (ІТ-консалтинг).

Сфери подальшого працевлаштування:

 • IT-підприємства, що займаються системною інтеграцією і розробкою програмного забезпечення на замовлення (так званий аутсорсинг);
 • ІТ-компанії, які впроваджують та підтримують роботу інформаційних систем підприємств;
 • державні та комерційні підприємства і компанії;
 • банківські та фінансові установи;
 • органи державного управління;
 • підприємства телекомунікацій;
 • силові структури та відомства;
 • проектні, конструкторські та науково-дослідницькі заклади.

У Державному університеті телекомунікацій створена унікальна програма підготовки фахівців із системного аналізу на основі сучасних світових підходів у організації навчання, актуальних вимог потенційних роботодавців та передових досягнень науки і техніки. В основу програми покладені вимоги:

 • поглиблене вивчення англійської мови з технічним спрямуванням, як основи професійного спілкування та набуття знань в ІТ-галузі;
 • збільшення обсягів професійної та практичної підготовки, в результаті якої студент має отримати вміння та навички роботи з сучасним технічним і програмним забезпеченням та бути на 100% готовим до виконання практичних завдань в професійній діяльності;
 • навчання дисциплінам професійного спрямування вже з першого семестру;
 • включення до програми підготовки матеріалів професійних курсів провідних ІТ-компаній з метою отримання їх сертифікатів за підсумками навчання.

Програма підготовки містить наступні основні цикли:

Англійська мова – поглиблене вивчення англійської мови на протязі всього навчання, на старших курсах частина професійних дисциплін викладається на технічній англійській мові.

Програмування – вивчення сучасних мов та технологій програмування, серед яких С++, C#, Java, PHP, JavaScript, Assembler.

Комп’ютерні системи та мережі – викладаються архітектура комп’ютерів, комп’ютерні мережі, операційні системи, Інтернет-технології, хмарні обчислення, які вивчаються в унікальних сучасних лабораторіях від компаній Hewlett Packard та Cisco.

Бази даних та знань – викладаються проектування баз даних та знань, сучасні системи управління базами даних (СУБД Oracle, MySQL, InterBase, IBM DB2, Cache), побудова сховищ даних, OLAP – аналіз, сучасні системи в галузі інтелектуального аналізу даних та Data Science.

Системний аналіз і проектування інформаційних систем – вивчається аналіз бізнес-процесів, прикладні та математичні методи системного аналізу, моделювання систем, UML, теорія керування, теорія прийняття рішень, методи штучного інтелекту, проектування та упровадження комп’ютерних систем, управління проектами.

Ділові комунікації та власний бізнес – навчання роботі в команді, веденню перемовин, організації документообігу та економіко-правовим засадам відкриття власного бізнесу.

Економіка підприємства – викладаються основи економічних знань, необхідні для якісного аналізу предметної області, серед яких основи економіки промислових, торгівельних, телекомунікаційних та ІТ - підприємств, банків, страхових компаній, основи організації обліку на підприємстві, логістика, аналіз економічної діяльності.

Природничонаукова підготовка – вивчаються основи вищої математики, теорії ймовірностей та математичної статистики, випадкових процесів, що необхідні сучасному інженеру при дослідженні, проектуванні та упровадженні інформаційних систем.

Системи управління підприємствами – навчання роботі користувачем та розробці програмного забезпечення в сучасних інформаційних системах для управління діяльністю підприємства.

На кафедрі системного аналізу створено навчальну лабораторію, в якій встановлено сучасне програмне забезпечення міжнародних компаній ІВМ, Oracle, InterSystem Cache, що дає можливість вивчення студентами новітніх систем управління базами даних та отримати знання і вміння з системного аналізу та розробки інформаційних технологій.

Студенти спеціальності «Системний аналіз» за бажанням можуть навчатися на військовій кафедрі Державного університету телекомунікацій і додатково отримати звання молодшого лейтенанта та одну з професій:

 • організація захисту інформації та кібернетичної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах;
 • бойове застосування змішаних з’єднань, військових частин і підрозділів.

За час навчання студенти спеціальності можуть отримати сертифікати провідних IT-компаній світу, серед яких Hewlett Packard, Cisco, InterSystems Cache, ІВМ.

Форми навчання: денна та заочна.

Ліцензійний обсяг - 40 осіб на денній формі навчання,

     20 осіб на заочній формі навчання.

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті ЗНО:  українська мова, математика, іноземна мова або фізика.

Обсяг державного замовлення заплановано в розмірі 10 осіб.

Вартість навчання за семестр – 6450 грн. на денній формі навчання, 3750 грн. на заочній формі навчання. Можлива помісячна оплата.

Вступ після коледжу/технікуму за результатами іспиту за спеціальністю:

денна форма навчання – на 2-й курс,

заочна форма навчання - на 3-й курс.

З усіх запитань щодо наведеної інформації звертайтесь за телефоном кафедри (044) 249–25–67, або пишіть на електронну адресу: kafedra_sa@dut.edu.ua

Історія кафедри

Кафедра Системного аналізу є випусковою каферою, що готує бакалаврів за спеціальністю "124 - Системний аналіз", створена в результаті реорганізації кафедри Обчислювальної техніки 1 квітня 2016 року і є структурним підрозділом факультету Інформаційних технологій Навчально-наукового інституту Телекомунікацій та інформатизації.

Кафедра Обчислювальної техніки створена в 1991 році для об’єднання більшості дисциплін, пов’язаних із використанням обчислювальної техніки у телекомунікаційних та інформаційних системах.

З 15 травня 2017 року кафедру очолює кандидат технічних наук, доцент Шушура Олексій Миколайович.

 

Засновником і першим завідувачем кафедри (1991-2003) був доктор технічних наук, професор Миленький Олександр Володимирович, автор понад 160 наукових праць, багатьох курсів навчальних дисциплін кафедри, розробник систем програмування "Алгоритм" і "Алгоритм-2", які й по сьогоднішній день використовуються при викладанні в університеті.

 

                               Кафедрою керували:

Бушма О.В.
(2003-2007)

Качанов П.Т.
(2007-2010, в.о.)

Дробик О.В.
(2010-2013)

Заїка В.Ф.
(2013-2014)

Трембовецький М.П.
(2014-2015)

Козелкова К.С.
(2015)

Браіловський М.М.
(2016)

Ярцев В.П.
(2016-2017, в.о.)

У попередні роки на кафедрі працювали:

 • доцент, к.т.н. Бурсова Тетяна Вікторівна;
 • професор, к.т.н. Власенко Геннадій Миколайович;
 • старший викладач Яскевич Владислав Олександрович;
 • зав. лабораторією Борова Ірина Петрівна;
 • зав. лабораторією Коритніков Ігор Миколайович;
 • доцент, к.т.н. Дікарєв Олександр Вікторович;
 • старший викладач Андрєєва Еля Петрівна;
 • доцент, к.т.н. Лобанов Леонід Павлович
 • старший викладач Придибайло Оксана Борисівна

Кафедра приймає участь у підготовці 

бакалаврів за спеціальностями:

 • 029 - Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
 • 121 - Інженерія програмного забезпечення
 • 122 - Комп'ютерні науки та інформаційні технології
 • 123 - Комп’ютерна інженерія
 • 124 - Системний аналіз
 • 126 - Інформаційні системи та технології
 • 172 - Телекомунікації та радіотехніка

магістрів за спеціальністю:

 • 123 - Комп’ютерна інженерія

аспірантів за спеціальностями:

 • 05.13.06 – Інформаційні технології.

На кафедрі працюють висококваліфіковані фахівці, які мають багаторічний досвід науково-педагогічної роботи.

Кафедра має навчальну лабораторію (ауд. 205), в якій проводяться практичні та лабораторні заняття з дисциплін, що викладаються на кафедрі.

Переглядів: 22 729
^