Державний Університет Телекомунікацій

Навчальні дисципліни - Кафедра Системного аналізу

На кафедрі викладається 20 учбових дисциплін, зміст яких адаптований до специфіки підготовки студентів, що навчаються у структурних підрозділах Університету за 10 напрямами підготовки спеціалістів освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр" і "магістр".

Серед них:

1. Математичні снови обчислювальної техніки (123 Комп’ютерна нженерія, 124 Системний аналіз, старший викладач Тітова А.Ю., асистент Сабадаш В.А.)

Зміст дисципліни:

 • арифметичні та логічні основи обчислювальної техніки;
 • методи мінімізації логічних функцій;
 • комбінаційні пристрої обчислювальної техніки;
 • типові вузли обчислювальної техніки: тригери, регістри та суматори;
 • математична модель роботи мікропроцесора;
 • логічні принципи організації обміну інформацією в мікропроцесорних системах.

 

2. Прикладні математичні методи системного аналізу  (124 Системний аналіз, зав. кав. кафедри, к.т.н., доцент Шушура О.М., старший викладач Тітова А.Ю.)

Зміст дисципліни:

 • методи розв'язання нелінійних рівнянь: дихотомії, простої ітерації, релаксації, Ньютона;
 • методи розв'язання СЛАР: Гауса, квадратних коренів, прогонки;
 • інтерполювання функцій: формули Лагранжа і Ньютона, многочлени Чебишева, сплайни;
 • лінійне програмування, теорема двоїстості, симлекс-метод;
 • нелінійне програмування, функція Лагранжа, умови регулярності;
 • числові методи: метод штрафних функцій, метод можливих напрямків, метод спряжених градієнтів, метод проекції градієнту, метод лінеаризації, метод випадкового пошуку;
 • інтерполювання функцій: формули Лагранжа і Ньютона, многочлени Чебишева, сплайни.

3. Організація баз даних та знань  (121 Інженерія програмного забезпечення, доцент, к.ф.-м.н. Гололобов Д.О., старший викладач Тітова А.Ю., 126 Інформаційні системи та технології, старший викладач Золотухіна О.А.)

Зміст дисципліни:

 • основні поняття реляційної моделі баз даних, мова запитів SQL;
 • проектування БД у CASE ERWin Data Modeler
 • системи управління базами даних MySQL, IBM DB2 Express-С, Microsoft SQL Server;
 • основи розробки клієнт-серверних додатків до БД (Microsoft Visual C#, PHP).

Сертифікат вендора: IBM DBMS DB2 Express-С.

4. Організація баз даних та знань (122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології, 123 Комп’ютерна інженерія, 124 Системний аналіз, доцент, к.т.н. Ярцев В.П., асистент Сабадаш В.А.)

Зміст дисципліни:

 • основні поняття реляційної та об’єктно-орієнтованої моделі баз даних, мова запитів SQL;
 • аналіз бізнес-процесів інформаційних систем за допомогою CASE IBM Rational Rose;
 • проектування БД за допомогою CASE ERWin Data Modeler;
 • сервери реляційних баз даних InterBase XE, IBM DB2 Express-С; Oracle
 • сервер об’єктно-орієнтованої бази даних Inter Systems Cache 
 • основи розробки клієнт - серверних додатків до БД (Embarcadero Delphi XE7).

Сертифікат вендора: CASE IBM Rational Rose, DBMS IBM DB2 Express-С.

5. Пакети прикладних програм (124 Системний аналіз, старший викладача Золотухіна О.А.)

Зміст дисципліни:

 • інтерфейс та основна характеристика пакетів MathCad і MATLAB;
 • уведення, редагування та форматування математичних виразів у MathCad; вектори, матриці та дії над ними; розв'язування рівнянь та СЛАР у MathCad і MATLAB;
 • інтерфейс та основна характеристика пакета Excel;
 • таблиці: створення та форматування; об'єднання, структурування, фільтрування та сортування даних у Excel;
 • формули, побудова графіків та діаграм; створення макросів у Excel;

6. Обчислювальна техніка та мікропроцесори (172 Телекомунікації та радіотехніка, доцент, к.ф.-м.н. Гололобов, Д.О., старший викладач Тітова А.Ю.)

Зміст дисципліни:

 • арифметичні та логічні основи обчислювальної техніки;
 • типові логічні елементи та елементи пам'яті;
 • елементи теорії цифрових автоматів;
 • структурні схеми типових мікропроцесора та мікропроцесорної системи;
 • система команд типового МП і мова Assembler;
 • організація обміну інформації у мікропроцесорних системах.

7. Цифрова обробка сигналів (172 Телекомунікації та радіотехніка, доцент, к.ф.-м.н. Гололобов Д.О., старший викладач Тітова А.Ю.)

Зміст дисципліни:

 • часова і частотна форми представлення та обробки аналогових і дискретних сигналів;
 • аналогове, дискретне та швидке перетворення Фур'є;
 • аналогова та цифрова фільтрація сигналів;
 • цифрова і частотна корекція канальних перешкод;
 • розрахунок та аналіз цифрових пристроїв у математичних пакетах MatCad, MATLAB.

8. Комп’ютерна графіка та моделювання  (121 Інженерія програмного забезпечення; старший викладач Котомчак А.Ю.)

Зміст дисципліни:

 • теорія і практика побудови 2D, 3D комп'ютерного моделювання;
 • моделювання інформаційно-логічних моделей, схем та діаграм у MS Visio 2010;
 • векторна графіка та обробка зображень у редакторі Adobe Photoshop.
 
Переглядів: 6 517
^