Державний Університет Телекомунікацій

Навчальні дисципліни - Кафедра Системного аналізу

На кафедрі викладається 20 учбових дисциплін, які відповідають інноваційному змісту начання, адаптованому до специфіки підготовки студентів, що навчаються у структурних підрозділах Університету за 10 напрямами підготовки спеціалістів освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр" і "магістр".

Серед них:

1. Математичні основи обчислювальної техніки (121 Інженерія програмного забезпечення, 124 Системний аналіз, доцент Тітова А.Ю., асистент Сабадаш В.А.)

Зміст дисципліни:

 • арифметичні та логічні основи обчислювальної техніки;
 • методи мінімізації логічних функцій;
 • комбінаційні пристрої обчислювальної техніки;
 • типові вузли обчислювальної техніки: тригери, регістри та суматори з накопиченням;
 • математична модель роботи мікропроцесора;
 • основи програмування мікропроцесорів на мові Assembler;
 • логічні принципи організації обміну інформацією в мікропроцесорних системах.

2. Прикладні математичні методи системного аналізу  (124 Системний аналіз, зав. кав. кафедри, к.т.н., доцент Шушура О.М., доцент Тітова А.Ю.)

Зміст дисципліни:

 • методи розв'язання нелінійних рівнянь: дихотомії, простої ітерації, релаксації, Ньютона;
 • методи розв'язання СЛАР: Гауса, квадратних коренів, прогонки;
 • інтерполяція функцій: формули Лагранжа і Ньютона, многочлени Чебишева, сплайни;
 • лінійне програмування, теорема двоїстості, симлекс-метод;
 • нелінійне програмування, функція Лагранжа, умови регулярності;
 • числові методи: метод штрафних функцій, метод можливих напрямків, метод спряжених градієнтів, метод проекції градієнту, метод лінеаризації, метод випадкового пошуку;
 • екстраполяція функцій: формули Лагранжа і Ньютона, многочлени Чебишева, сплайни.

3. Організація баз даних та знань  (121 Інженерія програмного забезпечення, доцент, к.ф.-м.н. Гололобов Д.О., доцент Тітова А.Ю., 126 Інформаційні системи та технології, старший викладач Золотухіна О.А.)

Зміст дисципліни:

 • основні поняття реляційної моделі баз даних, мова запитів SQL;
 • проектування БД у CASE ERWin Data Modeler
 • системи управління базами даних MySQL, IBM DB2 Express-С, Microsoft SQL Server;
 • основи розробки клієнт-серверних додатків до БД (Microsoft Visual C#, PHP).
 • моделі знань і бази знань, проектування та створення баз знань.

Сертифікат вендора: IBM DBMS DB2 Express-С.

4. Організація баз даних та знань (122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології, 123 Комп’ютерна інженерія, 124 Системний аналіз, 126 Інформаційні системи та технології, доцент, к.т.н. Ярцев В.П., асистент Сабадаш В.А.)

Зміст дисципліни:

 • основні поняття реляційної та об’єктно-орієнтованої моделі баз даних, мова запитів SQL;
 • аналіз бізнес-процесів інформаційних систем за допомогою CASE IBM Rational Rose;
 • проектування БД за допомогою CASE ERWin Data Modeler;
 • сервери реляційних баз даних InterBase XE, IBM DB2 Express-С; Oracle
 • сервер об’єктно-орієнтованої бази даних Inter Systems Cache 
 • основи розробки клієнт - серверних додатків до БД (Embarcadero Delphi XE7).

Сертифікат вендора: CASE IBM Rational Rose, DBMS IBM DB2 Express-С.

5. Пакети прикладних програм (124 Системний аналіз, старший викладач Золотухіна О.А.)

Зміст дисципліни:

 • інтерфейс та основна характеристика пакетів MathCad і MATLAB;
 • уведення, редагування та форматування математичних виразів у MathCad; вектори, матриці та дії над ними; розв'язування рівнянь та СЛАР у MathCad і MATLAB;
 • інтерфейс та основна характеристика пакета Excel;
 • таблиці: створення та форматування; об'єднання, структурування, фільтрація та сортування даних у Excel;
 • формули, побудова графіків та діаграм; створення макросів у Excel;

6. Обчислювальна техніка та мікропроцесори (172 Телекомунікації та радіотехніка, доцент, к.ф.-м.н. Гололобов, Д.О., доцент Тітова А.Ю.)

Зміст дисципліни:

 • арифметичні та логічні основи обчислювальної техніки;
 • типові логічні елементи та елементи пам'яті;
 • елементи теорії цифрових автоматів;
 • структурні схеми типових мікропроцесора та мікропроцесорної системи;
 • система команд типового мікропроцесора і мова Assembler;
 • організація обміну інформації у мікропроцесорних системах.

7. Комп’ютерна графіка та моделювання  (121 Інженерія програмного забезпечення; старший викладач Котомчак О.Ю.)

Зміст дисципліни:

 • теорія і практика побудови 2D, 3D комп'ютерного моделювання;
 • моделювання інформаційно-логічних моделей, схем та діаграм у MS Visio 2010;
 • векторна графіка та обробка зображень у редакторі Adobe Photoshop.

Переглядів: 7 326
^