Державний Університет Телекомунікацій

Видавнича діяльність - Кафедра Системного аналізу

Монографії

 1. [О.М. Шушура, Р. Н. Квєтний., І. В. Богач та ін.] Комп’ютерне моделювання систем та процесів. Методи обчислень. Частина 1: навчальний посібник з грифом МОНМС України. - Вінниця: ВНТУ, 2013. - 191.
 2. [О.М. Шушура, Р. Н. Квєтний., І. В. Богач та ін.] Комп’ютерне моделювання систем та процесів. Методи обчислень. Частина 2: навчальний посібник з грифом МОНМС України. - Вінниця: ВНТУ, 2013. - 235.

Наукові статті

 1. Шушура О.М. Розробка моделі аналізу термограм молочних залоз жінок на засадах нечіткої логіки / О.М. Шушура, А.Ю. Тітова // Вісник НТУ "ХПІ". Серія : інформатика та моделювання. – 2016. – №21. – С.184–192.
 2. Тітова А.Ю. Методи сегментації термограм під час діагностики онкологічних захворювань молочної залози / А.Ю. Тітова, О.М. Шушура // Наукові праці ДонНТУ. – 2015. – № 1(28). – С.89–96.
 3. Шушура О.М. Способ задания многомерных функций принадлежности термов лингвистических переменных / О.М. Шушура, И.А. Тарасова // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. – 2013. – № 1(26). – С.39-44.
 4. Шушура О.М. Управление гидравлическим удалением окалины с листового проката на основе генетических алгоритмов / О.М. Шушура, К.Н. Зайцев // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2012. – 6/3(60). – С.22-25.
 5. Шушура О.М. Метод нечеткого критического пути для управления проектами на основе нечетких интервальных оценок / О.М. Шушура, Ю.А. Якимова // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2012. – 6/8(60). – С.24-27.
 6. Шушура О.М. Нечеткое управление впрысками в пароводяной тракт прямоточного котла ТЭС / О.М. Шушура, Т.Є. Даньшина // Штучний інтелект. – 2012. – № 4. – С.522-527.
 7. Шушура О.М. Синтез автоматизированной системы распределения учебной загрузки преподавателей вузов на основе методов искусственного интеллекта / О.М. Шушура, Т.Є. Даньшина // Вісник Хмельницького національного університету. – 2012. – № 1(185). – С.151-155.
 8. Шушура О.М. Дефазифікація в інформаційних технологіях нечіткого управління на основі функцій належності багатьох аргументів / Шушура О.М. // Телекомунікаційні та інформаційні технології. 2018. № 1. С. 54–59.
 9. Козелков С.В. Методика синтеза информационной технологии нечеткого управления на основе функций принадлежности нескольких аргументов / Козелков С.В., Шушура А.Н. // The Scientific heritage. 2018. - № 22. С. 69–73.
 10. Шушура О.М. Інформаційна технологія для автоматизації нечіткого управління з нелінійними обмеженнями / Шушура О.М. // Телекомунікаційні та інформаційні технології. 2018. - № 2. С.27–31.
 11. Золотухіна О.А. Функціональне моделювання інформаційної системи управління ресурсами підприємства в умовах невизначеності або недостовірності даних / Золотухіна О.А., Шушура О.М. // Зв'язок. 2017. - № 6. С. 52–57.

 12. Olenko A. Double Entropy Inter-Rater Agreement Indices / A. Olenko, V. Tsyganok // Applied Psychological Measurement. – 2016. - Volume 40, Issue 1. - С.37-55. (у Scopus)
 13. Tsyganok V.V. Using different pair-wise comparison scales for developing industrial strategies / V.V. Tsyganok, S.V. Kadenko, O.V. Andriichuk // Journal of Automation and Information Sciences. - 2015. - Volume 14, Issue 3. - С.224-250. (у Scopus)
 14. Tsyganok V.V. Providing sufficient strict individual rankings’ consistency level while group decision-making with feedback / V.V. Tsyganok // Journal of Modelling in Management. - 2013. - Volume 8, Issue 3. - С.339-347. (у Scopus)
 15. Kadenko S.V. A Method for Improving the Consistency of Individual Expert Rankings during Their Aggregation / S.V. Kadenko, V.V. Tsyganok // Journal of Automation and Information Sciences. – 2012. - Volume 44, Issue 4. - С.23-31. (у Scopus)
 16. Tsyganok V.V. Significance of expert competence consideration in group decision making using AHP / V.V. Tsyganok, S.V. Kadenko, O.V. Andriichuk // International Journal of Production Research. - 2012. - Volume 50, Issue 17. - С.4785-4792. (у Scopus)
 17. Циганок В.В. Інструментарій підтримки прийняття рішень як засіб стратегічного планування / В.В. Циганок, С.В. Каденко, П.Т. Качанов, О.В. Андрійчук, П.Д. Роїк // Озброєння та військова техніка. - 2015. - № 3. - С. 59-66.
 18. Циганок В.В. Експериментальне дослідження методу визначення змістової подібності об’єктів баз знань систем підтримки прийняття рішень / В.В. Циганок, О.В. Андрійчук // Реєстрація, зберігання і обробка даних. - 2014. - 16. - № 4. — С.64-75.
 19. Циганок В.В. Удосконалення методу цільового динамічного оцінювання альтернатив та особливості його застосування / В.В. Циганок // Реєстрація, зберігання і обробка даних. - 2013. - Т.15. - № 1. - С.90-99.
 20. Циганок В.В. Експериментальний аналіз технології експертного оцінювання / В.В. Циганок, П.Т. Качанов, С.В. Каденко, О.В. Андрійчук, Г.А. Гоменюк // Реєстрація, зберігання і обробка даних. - 2012. - Т.14. - №1. - С.91-100.
 21. Циганок В.В. Елементи комбінаторного підходу при визначенні спектрального коефіцієнта узгодженості експертних парних порівнянь / В.В. Циганок // Реєстрація, зберігання і обробка даних. – 2012. – Т.14. - №2. – С.98-105.

 22. Gololobov D.A. Asymptotic properties of the method of observed mean for homogeneous random fields / D.A. Gololobov, E.J. Kasitskaya // Cybernetics and Systems Analysis. - 2013. - Volume 49, Issue 3, С.465-471 (у Scopus).
 23. Гололобов Д.А. Состоятельность оценки неизвестного параметра однородного случайного поля с сильным перемешиванием / Д.А. Гололобов // Теорія оптимальних рішень. – 2013. – С.82–87.
 24. Гололобов Д.О. Емпірична оцінка невідомого параметра випадкового поля із сильним перемішуванням / Д.А. Гололобов // Вісник Київського університету. Серія : фізико-математичні науки. – 2012. – №1. – С.151–154.
 25. Гололобов Д.А. Эмпирическая оценка неизвестного параметра случайного поля с сильным перемешиванием / Д.А. Гололобов // Компьютерная математика. – 2012. – Вип.2. – С.45–51.
 26. Гололобов Д.А. О некотором классе М-оценок для случайных полей / Д.А. Гололобов, Е.И. Касицкая // Прикладна статистика. Актуарна та фінансова математика. – 2012. – №2. – С.125-130.

 27. Titova A.Y. Method of automation visual processing thermograms in the diagnosis of breast diseases / А.Y. Titova // Journal of Qafqaz university : mathematics and computer science. – Baku, 2016. – №2. – С.55-64.
 28. Тітова А.Ю. Інформаційна технологія діагностики онкологічних захворювань молочної залози на засадах нечіткої логіки / А.Ю. Тітова // Штучний інтелект. – 2016. – №1(71). – С.87-94.
 29. Тітова А.Ю. Побудова функцій належності при формалізації характеристик термограм молочних залоз / А.Ю. Тітова // Проблеми інформаційних технологій. – 2016. – №20. – С.114-119.
 30. Шушура О.М. Розробка моделі аналізу термограм молочних залоз жінок на засадах нечіткої логіки / О.М. Шушура, А.Ю. Тітова // Вісник НТУ "ХПІ". Серія : інформатика та моделювання. – 2016. – №21. – С.184–192.
 31. Тітова А.Ю. Розробка моделі формування термограми молочних залоз на основі перетворення температурних показників термографа / А.Ю. Тітова // Вісник НТУ "ХПІ". Серія : інформатика та моделювання. – 2016. – №44. – С.145–153.
 32. Тітова А.Ю. Методи сегментації термограм під час діагностики онкологічних захворювань молочної залози / А.Ю. Тітова, О.М. Шушура // Наукові праці ДонНТУ. – 2015. – № 1(28). – С.89–96.
 33. Хмільовий С.В. Детектування зображень об'єктів з відомою геометрією / С.В. Хмільовий, С.Ю. Землянська, А.Ю. Тітова // Вісник Східноукраїнського Національного Університету імені Володимира Даля. – 2014. – №5 (212). – С.130-137.

 34. Н.К. Шатохина. Распознавание графа мозаичной структуры коллективом агентов. / Н.К. Шатохина, П.А. Шатохин // Наукові праці Донецького національного технічного університету Серія: Обчислювальна техніка та автоматизація, №1(24)’2013: - Донецьк: ДонНТУ, 2013.- С. 176-183.
 35. Шатохина Н.К. О задаче выхода агента на границу графа мозаичной структуры с дырами / Шатохина Н.К., Кузнецов Ю.А. // Інформаційні управляючі системи та комп’ютерний моніторинг (ІУС-2014): Матерiали V мiжнародної науково-технiчної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених. – Донецьк, ДонНТУ. - 2014. – Т.1 – С.470–473.
 36. Шатохина Н. К. Алгоритм выхода агента на границу графа мозаичной структуры с дырами. / Шатохина Н. К., Кузнецов Ю.А. // Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій в науці, освіті та економіці: Матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Луганськ, ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”. – 2014. – С.124–126.
 37. Н.К. Шатохина. Представление мозаичных графов в виде системы подграфов. / Н.К. Шатохина, П.А.Шатохин. // Наукові праці ДонНТУ № 2(21) Серія “Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка”, № 2(21), 2015.- С.94-100.
 38. Шатохина Н.К. Восстановление структуры мозаичного лабиринта, имеющего дыры. / Шатохина Н.К., Дехтярев И.А. // VI Міжнародна конференція «Моделювання і комп’ютерна графіка» 25-29 травня – Красноармійськ, ДонНТУ. – 2015.- С.94-100.
 39. Шатохина Н.К. Использование вероятностных генетических алгоритмов с адаптивной мутацией для задачи индуктивного обобщения нечеткой базы знаний / Шатохина Н.К., Османов В.С. // Наукові праці ДонНТУ. Серія “Інформатика, кібернетика. та обчислювальна техніка”.-ISSN 1996-1588, 2016.

 40. Ярцев В.П. Способы формирования квази-двумерной информационной модели светодиодной шкалы / В.П. Ярцев // Телекомунікаційні та інформаційні технології. - 2014. - № 1. - С.86-93.
 41. Бушма А.В. Многотактное формирование дискретно-аналоговых форм представления сообщений на светодиодной шкале / А.В. Бушма, В.П. Ярцев // Сучасний захист інформації. - 2014. - №1. - С.4-9.
 42. Ярцев В.П. Обработка результатов имитационного моделирования информационных моделей дискретно-аналоговых форм представления данных на светодиодной шкале / В.П. Ярцев // Навигация, управление, связь. - 2014. - №1(29). - С.125-131.
 43. Ярцев В.П. Устройство формирования квази-двухмерной информационной модели дискретно-аналоговой формы представления данных на светодиодной шкале / В.П. Ярцев // Навигация, управление, связь. - 2014. - №2(30). - С.118-123.
 44. Ярцев В.П. Принципы и методы построения системы экспертной оценки информационных моделей устройств отображения информации / В.П. Ярцев // Сучасний захист інформації. - 2013. - № 4. - С. 48-57.
 45. Бушма А.В. Методика оценки эффективности информационных моделей дискретно-аналоговых форм представления сообщений на светодиодной шкале / А.В. Бушма, В.П. Ярцев // Навигация, управление, связь. - 2013. - №4. - С.42-49.

 46. Svyatnyy V.A. Blockorientierte Simulationssprache der parallelen Simulationstechnik / V.A. Svyatnyy, M. Resch, O.A. Zolotukhina // Пятая международная конференция Моделирование-2016. – Институт проблем моделирования в энергетике им. Г.Е. Пухова НАН Украины. - Киев, 25-27 мая, 2016. – С.28–36.
 47. Шушура А.Н. Синтез автоматизированной системы распределения учебной нагрузки преподавателей вузов на основе методов искусственного интеллекта. / А.Н. Шушура, О.А. Золотухина, Е.В. Боровцова // Вісник Національного технічного університету. Тематичний випуск: Технічні науки. – Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2012. – №1. – С.151–155.
 48. Шевченко А.І. Численный анализ одной нелинейной математической модели / А.І. Шевченко, О.С. Миненко, О.А. Золотухина // Доповіді Національної академії наук України, 2012. – №9. – С.44–47.
 49. Золотухіна О.А. Функціональне моделювання інформаційної системи управління ресурсами підприємства в умовах невизначеності або недостовірності даних / Золотухіна О.А., Шушура О.М. // Зв'язок. 2017. - № 6. С. 52–57.

Авторські свідоцтва, патенти

1.

Измерительный прибор со шкальным индикатором 

 

Авторское свидетельство. 243983 СССР, МКИ G 01R 19/00 /(СССР). - № 3129811; Заявлено 13.12.85; Опубл. 01.10.86.- Бюл. № 19. - 1986.

В.П. Ярцев,

 В.П. Долгушин

 

2.

Комп'ютерна про­грама "Візуальний імітатор шкальних індикаторів

 ЕРГО-1".

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір

 № 12836.  Опубл. 18.04.2005. Бюл. № 4. - 2005.

Бушма А.В., Сукач Г.А.

Яскевич В.А., Ярцев В.П.

 

3.

Многоканальное устройство приоритета

 

Патент на полезную модель (РФ)

 № 2015144731/08.  Опубл. 27.06.2016. - 2016.

Тимофеев Г.С.

Лобанов Л.П., Ярцев В.П.

Переглядів: 6 011
^