Державний Університет Телекомунікацій

Загальна інформація - Кафедра Інженерії програмного забезпечення

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ Інженерії програмного забезпечення


Всяка закінчена програмна система одразу потребує змін
М. Джексон

Галузь знань – 12 Інформаційні технології

Спеціальність – 121 Інженерія програмного забезпечення

Вперше термін «програмна інженерія (software engineering)» був використаний в 1968 році на конференції з програмної інженерії, що була організована NATO. Програмна інженерія — це застосування системного, вимірюваного підходу до розробки, використання та супроводу програмного забезпечення та дослідження цих підходів, тобто застосування принципів інженерії до програмного забезпечення.

Інформатизація українського суспільства, швидка зміна інформаційних технологій, впровадження закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», яким визначається, що одним з пріоритетних напрямків розвитку на період до 2020 року є інформаційні та телекомунікаційні технології, вносять свої корективи у навчальний процес Державного університету телекомунікацій. Так, наказом Ректора від 2 лютого 2015 року була створена кафедра Інженерії програмного забезпечення, яка стає структурним підрозділом факультету Інформаційних технологій, та входить до складу навчально-наукового Інституту телекомунікацій та інформатизації.

Завідуючою кафедрою стає доктор технічних наук, кандидат фізико-математичних наук, доцент Онищенко Вікторія Валеріївна.

В 2017 році на кафедрі Інженерії програмного забезпечення розпочато підготовку магістрів.

Зараз на кафедрі  навчається 474 студентів, з них: 330 – денна форма, 144 – заочна форма.

Особливістю підготовки студентів на кафедрі є комплексний підхід до створення  програмного продукту, який можна порівняти з процесом створення витвору мистецтва. Спеціаліст «Software Engineer» має бачити картину з двох сторін: проект у відповідності з загальним планом та окремі задач, необхідні для його реалізації. Він знаходить вірні комплексні розв’язки, вміє спілкуватись та розуміє клієнтів, прогнозує можливі наслідки та розподіляє задачі з  програмування у команді, тобто інженер-програміст відповідає не просто за написання коду програми, а за весь процес. 

Наші студенти вивчають дисципліни, які дозволяють отримувати знання, уміння та навички з:

 • Вимог: виявлення, аналіз, специфікація, перевірка вимог.
 • Проектування: процес визначення архітектури, складу компонентів, інтерфейсів та інших характеристик до системи.
 • Конструювання: кодування, модульне та інтеграційне тестування, відлагодження.
 • Тестування: перевірка поведінки системи на відповідність до специфікації, пошук дефектів.
 • Супроводу програмного забезпечення: поліпшення, оптимізація системи та процесів роботи з нею після вводу до експлуатації.
 • Конфігураційного керування: систематизує зміни до системи, що роблять розробники в процесі розробки та супроводу. Попереджують небажані та непередбачені ефекти.
 • Менеджменту: застосування методів та практик менеджменту для керування учасниками процесу розробки ПЗ.
 • Циклу розробки ПЗ: визначення, реалізація, оцінювання, вимірювання, керування та покращення циклу розробки ПЗ як такого.
 • Якості програмного забезпечення: відповідність програмного продукту вимогам.
 • Мов програмування та web-розробки: С++, С#, Java, Python, R, JavaScript, HTML, CSS.
 • Технологій програмування: Agile та Scrum
 • Мов програмування для роботи з базами даних: SQL,  MySQL

Кафедра тісно співпрацює з компанією «ЕРАМ» та «CyberBionic systematics», завдяки співпраці з якими, студенти мають можливість проходити міжнародну сертифікацію, практику, брати участь у конференціях, тренінгах, що проводять компанії.

Запрошуємо до навчання за спеціальністю ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ!

Інноваційний зміст навчання передбачає, що студентів ми зобов’язані навчати тому, чому потрібно, і як потрібно, теоретично і практично.

Теоретична підготовка на кафедрі Інженерії програмного забезпечення здійснюється на основі сучасного розвитку науки і технологій та компетенцій компаній-партнерів кафедри.

Кафедра здійснює якісне навчання студентів не лише теоретично, а і практично з використанням навчально-матеріальної бази створеної на обладнанні останнього покоління, сучасних, прогресивних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.

Кафедра Інженерії програмного забезпечення заключила договори з компаніями, які є потенційними замовниками випускників за спеціальністю (спеціалізацією) підготовки  кафедри, а саме компаніями EPAM та CyberBionic Systematics.

Теоретична і практична підготовка студентів проводиться на підставі компетенцій наших партнерів-роботодавців, з якими у кафедри заключенні договори про співпрацю.

В межах навчального процесу за спеціальністю і студенти мають змогу отримати сертифікати компаній-партнерів кафедри.

Підготовка за спеціальністю починається з першого курсу.

На першому курсі для студентів всіх спеціальностей викладається дисципліна «Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів». Метою цієї дисципліни є навчання нашого студента налаштовувати та експлуатувати сучасні електронні пристрої і гаджети та  у повній мірі використовувати можливості сучасних інформаційних технологій під час навчання в Університеті та у повсякденному житті.

Для всіх спеціальностей університету викладаються дисципліни:  на 1 курсі - «Групова динаміка та комунікації», на 2 курсі - «Ділові комунікації», на 4 курсі - «Засади відкриття власного бізнесу», «Хмарні технології», «Штучний інтелект», спрямованих на уміння працювати в команді і з командою, вміти відкрити та вести власний бізнес, знати перспективи розвитку інформаційних технологій, що дозволить нашому студенту йти в ногу з життям та відповідати сучасним запитам розвитку суспільства.

Кафедра забезпечує посилене вивчення англійської мови на протязі усіх років навчання: на 1-2 курсі – 3 пари занять  на тиждень,  на 3-4-5 курсах – по всім дисциплінам, які викладаються кафедрою 20% занять проводиться англійською мовою. Це забезпечить можливість нашому студенту вільно володіти технічною англійською мовою та засвоїти її на рівні міжнародного стандарту  В2.

Половина занять проводиться практично.

По темам кожної дисципліни обов’язково проводиться лекція – як теоретична підготовка і практичні заняття та, за необхідності, лабораторні заняття – як практична складова навчання.

По кожній темі занять лектор в кінці лекції надає перелік питань для опрацювання студентами при самостійній підготовці до практичних занять і лабораторних занять по темі, викладеній в лекції.

Для забезпечення якості проведення практичних на кафедрі створена сучасна навчально-лабораторна база на основі обладнання останнього покоління компаній-партнерів кафедри і сучасних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.

При підготовці бакалавра розподіл годин навчального плану здійснюється з розрахунку – 25% на дисципліни загальної підготовки і 75% на дисципліни професійної підготовки за спеціальністю Інженерії програмного забезпечення.

На кафедрі, 25% годин відводиться на дисципліни загальної підготовки. Дисципліни професійної підготовки – 75%.

Вивчення дисциплін загальної підготовки здійснюється з 1-го по 8-ий семестр з метою повноцінного забезпечення оволодіння студентами професійними знаннями  протягом всього терміну підготовки бакалавра.

Проведення практик студентів організовуються та проводяться в компаніях-партнерах кафедр EPAM та CyberBionic Systematics.

В результаті здійснення інноваційного змісту навчання наш випускник повинен володіти теоретичними знаннями виконання вимог компетенцій роботодавців і практичними уміннями і навиками їх здійснення.

Реалізація цієї концептуально нової освітньої моделі забезпечує підготовку конкурентоспроможних фахівців, які повною мірою відповідатимуть потребам сучасного ринку праці.

 

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, м.Київ,
вул. Соломянська 7, ауд.315 (кім. 3, 4)
тел. 249-25-96

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Презентація кафедри

Завантажити буклет
Переглядів: 630 844
^