Державний Університет Телекомунікацій

Наукова робота - Кафедра Інженерії програмного забезпечення

1. Коротка довідка.

Кафедра Інженерії програмного забезпечення створена 2 лютого 2015 року, структурно підпорядкована факультету Інформаційних технологій Навчально-наукового інституту Телекомунікацій та інформатизації (ННІТІ) Державного університету телекомунікацій.

2. Науково-педагогічний та науковий колектив кафедри.

 • Науковий потенціал (кількість докторів і кандидатів наук).

На кафедрі працює 2 доктори технічних наук, 5 кандидатів технічних наук,

Питома вага з висновком про відповідність вимогам законодавства щодо структурного підрозділу.

Кафедра Інженерії програмного забезпечення діє згідно законів України “Про вищу освіту”, “Про наукову і науково-технічну діяльність” та згідно постанов та розпоряджень КМУ.

 • Історія становлення науки в структурному підрозділі.

Хоча кафедра є досить молодою, проте вона має свої досягнення в науці. Так за період існування кафедри було захищено 2 кандидатські дисертації та 1 докторська дисертація. Разом з тим кафедра працює над науково-дослідною роботою, привносячи цим свій вклад в науку.

Кафедра має сучасні лабораторії призначені для навчання студентів:

 • виявленню, аналізу, перевірці вимог.
 • процесу визначення архітектури, складу компонентів, інтерфейсів та інших характеристик до системи.
 • кодуванню, модульному та інтеграційному тестуванню, відлагодженню.
 • перевірці поведінки системи на відповідність до специфікації, пошуку дефектів.
 • поліпшенню, оптимізації системи та процесів роботи з нею після введення до експлуатації.
 • систематизації зміни до системи, що роблять розробники в процесі розробки та супроводження. Попереджати небажані та непередбачені ефекти.
 • застосувати методи та практику менеджменту для керування учасниками процесу розробки ПЗ.
 • визначати відповідність програмного продукту вимогам.

Студенти на заняттях здобувають практичні навички роботи в реальних проектах. Науково-педагогічні працівники (НПП) кафедри проводять навчальну, виховну, наукову, організаційну та методичну роботу в світі інноваційних освітніх технологій випуску сучасних фахівців з знанням мов програмування, що відповідають потребам роботодавців, для галузі народного господарства України – Інформаційні технології, яка є найбільш перспективною в умовах кризи і нестабільності в країні.

3. Підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації.

 • Стан підготовки аспірантів (за останні 3 років).

Аспіранти кафедри 2015-2018 року:

Коник Руслан

Аніщенко Олександра Володимирівна

Лучкань Світлана Олександрівна

Тихонов Евгеній

Пристай Мирослав

Мокринцев Олексій

Плюснін Костянтин

Берлов Віктор

Коваленко Роман

На кафедрі проводиться підготовка аспірантів за спеціальністю інформаційні технології. Випускники аспірантури зможуть захищати дисертації у спеціалізованій вченій раді Університету.

 • Кількість та назва наукових гуртків, їх наукові керівники, кількість студентів, що займаються в кожному гуртку

Наукова робота студентів – одна з головних складових навчального процесу кафедри Інженерії програмного забезпечення . Студенти університету, всіх курсів, залучаються до наукової роботи в шести наукових гуртках:

 1. „Комп’ютерна математика”

Керівник гуртка - доцент кафедри ІПЗ Жебка В.В.

 1. „Основи програмування мовою Python”

Керівник гуртка - професор кафедри ІПЗ Онищенко В.В.

 1.  «Хмарні технології в програмуванні», «Web-дизайн»

Керівник гуртка - доцент кафедри ІПЗ Яскевич В.О.

 1. «Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем»

Керівник гуртка – асистент кафедри ІПЗ Коник Р.С.

 1.  «Радіо та комп’ютерна техніка»

Керівник гуртка - інженер І категорії кафедри ІПЗ Гузь Д.І.

 1.  «Мова програмування С#»

Керівник гуртка – старший викладач кафедри ІПЗ Гаманюк І.М.

4. Фундаментальні та прикладні наукові дослідження.

4.1. Наукові дослідження.

4.1.1. Напрями фундаментальних та прикладних наукових дослідження.

Назва пріоритетного напряму розвитку науки і техніки:

(згідно із Законом України від 12.10.2010 № 2519-17)

Інформаційні та комунікаційні технології

Назви пріоритетних тематичних напрямів:

(згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 № 942)

Інтелектуальні інформаційні та інформаційно-аналітичні технології. Інтегровані системи баз даних та знань. Національні інформаційні ресурси

Технології та засоби розробки програмних продуктів і систем

Технології та засоби математичного моделювання, оптимізації та системного аналізу розв'язання надскладних завдань державного значення

4.1.2. Науково-дослідні роботи.

На кафедрі Інженерії програмного забезпечення проводиться науково-дослідна робота “Управління системами з складною (дробовою та дискретно-неперервною) динамікою в інфокомунікаціях”.

Науково-дослідна робота присвячена дослідженню, розробці методів та алгоритмів оптимального керування системами з складною (дробовою та дискретно-неперервною) динамікою в умовах конфлікту та невизначенності на базі математичного апарату дробового інтегро-диференціювання, опуклого аналізу, та теорії многозначних відображень. Застосуванню розроблених методів до створення новітніх систем зв’язку з використанням фрактальних сигналів.

Наукова діяльність викладачів кафедри Інженерії програмного забезпечення пов’язана з проведенням наукових досліджень в напрямах:

 • програмне забезпечення для телекомунікаційного обладнання;
 • керування системами з дробовою динамікою;
 • методи підвищення продуктивності пристроїв цифрової обробки сигналів на базі мультиядерних мікропроцесорів;
 • математичне моделювання складних процесів і систем;
 • застосування мікроконтролерів для дослідження сигналів (програмування);
 • бази даних, операційні та інформаційні системи, дослідження складних систем;
 • теорія надійності програмно-апаратних систем

4.2. Реалізація та впровадження наукових результатів.

4.3. Найбільш вагомі результати наукових досліджень за останні 3 роки.

За останній навчальний рік викладачами, які працюють на кафедрі, видано:

 • 3 навчальні посібники,
 • 1 підручник,
 • 9 методичних розробок,
 • 11 статей,
 • 20 тез. ​

5. Науково-інформаційне забезпечення діяльності кафедри.

5.1. Кількість організованих кафедрою наукових, науково-практичних конференцій, симпозіумів, семінарів, круглих столів тощо.

Колектив кафедри бере активну участь в науково-практичних та науково-теоретичних конференціях, семінарах, круглих столах.

Кафедра підтримує наукові зв'язки з факультетами інформаційних технологій, кібернетики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Інститутом кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України.

Крім того, Державний університет телекомунікацій уклав договори про науково-технічне співробітництво з наступними науково-дослідними організаціями:

 • Інститутом кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України (м.Київ);
 • Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України (м.Львів).

Викладачі кафедри регулярно беруть участь в наукових семінарах та конференціях у вказаних інститутах НАН України.

5.2. Участь членів кафедри в наукових, науково-практичних конференціях, симпозіумах, семінарах, круглих столах тощо.

НПП кафедри прикладного програмування за останні 2 роки брали участь у понад 30 міжнародних, всеукраїнських, регіональних та університетських науково-практичних конференціях, серед яких варто відмітити наступні:

 • Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми інформатизації»
 • Науково-технічна конференція студентства та молоді «Світ інформації та телекомунікацій»
 • Науково-технічна школа-семінар «Теоретичні та прикладні аспекти новітніх технологій телекомунікацій»
 • Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні інформаційно-комунікаційні технології»

5.2.1.Публікація тез доповідей членів кафедри.

За останній рік НПП, що працюють на кафедрі Інженерії програмного забезпечення опублікували 20 тез доповідей.

5.3. Кількість наукових публікацій у фахових виданнях України та закордоном.

Кількість публікацій (статей) - 11

Презентація кафедри

Завантажити буклет

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, м.Київ,
вул. Соломянська 7, ауд.315 (кім. 3, 4)
тел. 249-25-96

Переглядів: 2 498
^