Державний Університет Телекомунікацій

Загальна інформація - Кафедра Комп'ютерної інженерії


ПОЛОЖЕННЯ про кафедру Комп'ютерної інженерії


На кафедрі Комп'ютерної інженерії здійснюється підготовка:

  • докторів філософії, галузь знань – 12. Інформаційні технології, спеціальність – 123.
Комп’ютерна інженерія;
  • фахівців за спеціальністю – 123. Комп’ютерна інженерія (спеціалізація – Комп’ютерні системи та мережі).

Для підвищення рівня організації навчального процесу, поліпшення якості підготовки фахівців для викладацької роботи на засадах сумісництва залучені фахівці з організацій, що безпосередньо зв’язані із забезпеченням інформаційної безпеки та захисту інформації в Україні, підприємствах та організація різноманітної форми власності.

Науково-педагогічна спеціальність викладачів, що забезпечують навчальний процес напряму підготовки (спеціальності) 123 "Комп`ютерної інженерії" за дипломом про освіту, науковою спеціальністю, науковим ступенем, вченим званням та проходженням науково-педагогічного стажування відповідає дисциплінам, які вони викладають.

Викладачі кафедри мають великий досвід практичної роботи та активно працюють над розробкою навчально-методичного забезпечення, впровадженням інноваційних методик навчання, підготовкою підручників та навчально-методичних посібників. Поряд з плідною та успішною навчально-методичною роботою колектив випускової кафедри веде активну наукову роботу, результати якої впроваджують в навчальний процес та публікують у віснику Державного університету телекомунікацій та фахових виданнях.

За останній рік чисельність науково-педагогічних працівників, що працюють на штатних засадах збільшилася, завдяки посиленої роботи по покращенню якісного складу науково-педагогічних працівників. Усе це вказує на те, що рівень науково-педагогічної кваліфікації викладачів кафедри комп'ютерної інженерії, які забезпечують підготовку магістрів за напрямом 6.050102 «Комп’ютерна інженерія» є достатнім для вирішення завдань і має позитивну тенденцію розвитку.

Наукова діяльність науково-педагогічного складу кафедри забезпечується через їх участь в науково-дослідних роботах, організацію наукових, науково-методичних семінарів, конференцій, олімпіад, проведення наукових досліджень, підготовку наукових, науково-педагогічних кадрів вищого наукового ступеню.

Перепідготовка та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників здійснюється шляхом проходження курсів підвищення кваліфікації в інших ВУЗах, стажування в процесі практичної роботи, участі в республіканських і міжнародних симпозіумах, наукових конференціях, видання наукових і методичних праць, тощо, що сприяє оволодінню новітніми освітніми та інформаційними технологіями, обміну досвідом та ідеями.

Випускаючою кафедрою комп`ютерної інженерії проводиться значна науково-дослідна робота з підвищення ефективності комп’ютерних систем та мереж, до якої залучаються студенти. Напрямок наукових досліджень безпосередньо пов'язаний з напрямком науково-дослідницьких робіт, які проводяться в Державному університеті телекомунікацій. Розпочато виконання науково-дослідної роботи за темою «Розробка теоретичних основ забезпечення живучості комп’ютерних мереж на основі числення семантичних структур» (державний реєстраційний номер 0114U000390). За темою НДР затверджено теми однієї докторської та двох кандидатських дисертацій.

Науково-педагогічний склад кафедри комп`ютерної інженерії поряд з плідною та успішною навчально–методичною роботою, веде активну наукову роботу, результати якої публікуються у періодичних виданнях, монографіях та статтях. Науково-педагогічний склад випускової кафедри здійснює дослідження актуальних проблем сучасного українського суспільства та перспектив розвитку галузі телекомунікацій. Так, співпраця Університету з такими провідними компаніями, як «Укртелеком», «Київстар», «Лайф», «Cisco» та проходження на їх базі практик студентами Університету, що дозволяє формувати та розвивати відповідні професійні компетентності з галузевою спрямованістю.

З січня 2014 року на кафедрі почала працювати Академія Cisco. Заняття проводять викладачі, які є інструкторами, сертифікованими компанією Cisco Systems. Навчання проводиться на новітньому обладнанні Cisco.

Програма Академії Cisco впроваджена у навчальний процес та матеріали програми викладаються у наступних дисциплінах:

  • Апаратні та програмні зсоби комп`ютерної інженерії
  • Перспективні комп`ютерні системи та мережі
  • Комп`ютерні системи
  • Основи комп`ютерної інженерії
  • Комп`ютерні мережі

З вересня 2014 р. при кафедрі Академією Cisco був відкритий інститут професійного вивчення Linux, Linux Professional Institute – LPI, програма якого також впроваджена в навчальний процес.

Студенти після успішного проходження програми Академії Cisco та LPI отримують міжнародні нумеровані сертифікати CompTIA A+, CCENT, CCNA, CCNA Security, CCNP, Linux PDC, LPIC-1, LPIC-2, LPIC-3. При цьому Академія Cisco до того ж допомагає студентам зі стажуваннями та працевлаштуванням в області інформаційно-комунікаційних технологій як на вітчизняному, так і на зарубіжному ринках праці. Отримання міжнародних сертифікатів призводить до стрімкого кар’єрного зростання та покращення фінансової забезпеченості.

Студенти Академії Cisco ведуть активне суспільне життя: проводять та беруть участь у конференціях, різноманітних ІТ-подіях та національних і міжнародних олімпіадах. Академія Cisco проводить ярмарки вакансій та зустрічі з рекрутськими агенціями.

Більш детально про Академію Cisco можна дізнатись тут: http://edu-cisco.org

Для вступу на спеціальність   –  123 Комп’ютерна інженерія  необхідно скласти ЗНО за наступними предметами:

  • Українська мова та література
  • Математика
  • Фізика або іноземна мова.

Інноваційні зміни у змісті навчання кафедри  Комп’ютерної інженерії

Переглядів: 23 502
^