Державний Університет Телекомунікацій

Загальна інформація - Кафедра Комп'ютерної інженерії

Для вступу на спеціальність   –  123 Комп’ютерна інженерія  необхідно скласти ЗНО за наступними предметами:

 • Українська мова та література
 • Математика
 • Фізика або іноземна мова.

ПОЛОЖЕННЯ про кафедру Комп'ютерної інженерії


На кафедрі Комп'ютерної інженерії здійснюється підготовка:

 • докторів філософії, галузь знань – 12. Інформаційні технології, спеціальність – 123. Комп’ютерна інженерія;
 • фахівців за спеціальністю – 123. Комп’ютерна інженерія (спеціалізація – Комп’ютерні системи та мережі).

Для підвищення рівня організації навчального процесу, поліпшення якості підготовки фахівців для викладацької роботи на засадах сумісництва залучені фахівці з організацій, що безпосередньо зв’язані із забезпеченням інформаційної безпеки та захисту інформації в Україні, підприємствах та організація різноманітної форми власності.

Науково-педагогічна спеціальність викладачів, що забезпечують навчальний процес напряму підготовки (спеціальності) 123 "Комп`ютерної інженерії" за дипломом про освіту, науковою спеціальністю, науковим ступенем, вченим званням та проходженням науково-педагогічного стажування відповідає дисциплінам, які вони викладають. Навчальний план кафедри при підготовці бакалавра забезпечує вивчення дисциплін загальної підготовки з 1-го по 8-ий семестр з метою повноцінного оволодіння студентами професійними знаннями протягом всього терміну. При підготовці бакалавра розподіл годин навчального плану здійснюється з розрахунку  - 25% на дисципліни загальної підготовки  і 75% на дисципліни професійного підготовки за спеціальністю.  Велика увага приділяється вивченню англійської мови на протязі усіх років навчання: на 1-2 курсі – 3 пари занять на тиждень, на 3-4-5 курсах – по всім дисциплінам ,які викладаються кафедрами 20% занять проводяться англійською мовою.

Викладачі кафедри мають великий досвід практичної роботи, яка складає більш ніж половину занять, та активно працюють над розробкою навчально-методичного забезпечення, впровадженням інноваційних методик навчання, підготовкою підручників та навчально-методичних посібників. По темам кожної дисципліни проводиться лекція – як теоретична підготовка і практичні та лабораторні заняття – як практична складова навчання. Поряд з плідною та успішною навчально-методичною роботою колектив випускової кафедри веде активну наукову роботу, результати якої впроваджують в навчальний процес та публікують у віснику Державного університету телекомунікацій та фахових виданнях.

За останній рік чисельність науково-педагогічних працівників, що працюють на штатних засадах збільшилася, завдяки посиленої роботи по покращенню якісного складу науково-педагогічних працівників. Усе це вказує на те, що рівень науково-педагогічної кваліфікації викладачів кафедри комп'ютерної інженерії, є достатнім для вирішення завдань і має позитивну тенденцію розвитку.

Наукова діяльність науково-педагогічного складу кафедри забезпечується через їх участь в науково-дослідних роботах, організацію наукових, науково-методичних семінарів, конференцій, олімпіад, проведення наукових досліджень, підготовку наукових, науково-педагогічних кадрів вищого наукового ступеню.

Перепідготовка та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників здійснюється шляхом проходження курсів підвищення кваліфікації в інших ВУЗах, стажування в процесі практичної роботи, участі в республіканських і міжнародних симпозіумах, наукових конференціях, видання наукових і методичних праць, тощо, що сприяє оволодінню новітніми освітніми та інформаційними технологіями, обміну досвідом та ідеями.

Випускаючою кафедрою комп`ютерної інженерії проводиться значна науково-дослідна робота з підвищення ефективності комп’ютерних систем та мереж, до якої залучаються студенти. Напрямок наукових досліджень безпосередньо пов'язаний з напрямком науково-дослідницьких робіт, які проводяться в Державному університеті телекомунікацій. Розпочато виконання науково-дослідної роботи за темою «Розробка теоретичних основ забезпечення живучості комп’ютерних мереж на основі числення семантичних структур» (державний реєстраційний номер 0114U000390). За темою НДР затверджено теми однієї докторської та двох кандидатських дисертацій.

Науково-педагогічний склад кафедри комп`ютерної інженерії поряд з плідною та успішною навчально–методичною роботою, веде активну наукову роботу, результати якої публікуються у періодичних виданнях, монографіях та статтях. Науково-педагогічний склад випускової кафедри здійснює дослідження актуальних проблем сучасного українського суспільства та перспектив розвитку галузі телекомунікацій. Так, співпраця Університету з такими провідними компаніями, як «Укртелеком», «Київстар», «Лайф», «Cisco» та проходження на їх базі практик студентами Університету, що дозволяє формувати та розвивати відповідні професійні компетентності з галузевою спрямованістю.

З січня 2014 року на кафедрі почала працювати Академія Cisco. Заняття проводять викладачі, які є інструкторами, сертифікованими компанією Cisco Systems. Навчання проводиться на новітньому обладнанні Cisco.

Програма Академії Cisco впроваджена у навчальний процес та матеріали програми викладаються у наступних дисциплінах:

 • Апаратні та програмні зсоби комп`ютерної інженерії
 • Перспективні комп`ютерні системи та мережі
 • Комп`ютерні системи
 • Основи комп`ютерної інженерії
 • Комп`ютерні мережі

З вересня 2014 р. при кафедрі Академією Cisco був відкритий інститут професійного вивчення Linux, Linux Professional Institute – LPI, програма якого також впроваджена в навчальний процес.

На кафедрі для забезпечення якості проведення практичних занять створена сучасна навчально-лабораторна база на основі обладнання останнього покоління, сучасних програмно - апаратних комплексів  і програмного забезпечення компанії-партнера кафедри  Cisco.  Студенти починають підготовку по спеціальності не з третього, а з першого курсу.

Студенти після успішного проходження програми Академії Cisco та LPI отримують міжнародні нумеровані сертифікати CompTIA A+, CCENT, CCNA, CCNA Security, CCNP, Linux PDC, LPIC-1, LPIC-2, LPIC-3. При цьому Академія Cisco до того ж допомагає студентам зі стажуваннями та працевлаштуванням в області інформаційно-комунікаційних технологій як на вітчизняному, так і на зарубіжному ринках праці. Отримання міжнародних сертифікатів призводить до стрімкого кар’єрного зростання та покращення фінансової забезпеченості.

Студенти Академії Cisco ведуть активне суспільне життя: проводять та беруть участь у конференціях, різноманітних ІТ-подіях та національних і міжнародних олімпіадах. Академія Cisco проводить ярмарки вакансій та зустрічі з рекрутськими агенціями.

Більш детально про Академію Cisco можна дізнатись тут: http://edu-cisco.org

АНОТАЦІЯ до освітньо-професійної програми «Комп’ютерні системи та мережі» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Галузь знань 12 «Інформаційні технології»

Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»

Освітня кваліфікація: «Магістр з комп’ютерної інженерії»

Професійна кваліфікація: «Аналітик комп'ютерних систем, викладач вищого навчального закладу»

Освітньо-професійна програма складається з п’яти розділів

 1. Профіль освітньої програми
 2. Перелік компонент освітньо-професійної / наукової програми та їх логічна послідовність
 3. Форма атестації здобувачів вищої освіти
 4. Матриця відповідності програмних компетенцій компонентам освітньої програми
 5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними компонентами освітньої програми

Метою магістерської програми є підготовка висококваліфікованих фахівців — магістрів з комп’ютерної інженерії, які здатні проводити наукові дослідження, описувати та роз’яснити процеси, що відбуваються у сфері інформаційних технологій, формувати розуміння закономірностей в процесі розробки комп’ютерних систем, здійснювати апробацію та практичне впровадження наукових результатів, які володіють інноваційним способом мислення та компетентнціями, необхідними для ефективного інженерінгу, і здатні вирішувати управлінські та науково-дослідні завдання щодо розробки, створення, зразків комп’ютерної техніки, виготовлення виробничих зразків обчислювальних систем.

Набуті компетентності можуть бути застосовані в дослідницькій, управлінській, освітній, бізнесовій та інших дисциплінарно-професійних полях.

Гарант освітньої програми
Професор кафедри Компютерної інженерії
Навчально-наукового інституту телекомунікацій та інформатизації
Державного університету телекомунікацій
доктор технічних наук, професор К.С. Козелкова

Інноваційні зміни у змісті навчання кафедри Комп’ютерної інженерії


Фотографії

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, м. Київ,
вул. Солом'янська, 7, ауд. 206-207
Тел. (044) 249-25-88

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Презентація кафедри

Завантажити буклет
Переглядів: 36 010
^