Державний Університет Телекомунікацій

Навчальні дисципліни - Кафедра Комп'ютерної інженерії

Навчальні дисципліни, закріплені за кафедрою, відносяться до циклу дисциплін базової професійної та практичної підготовки освітньо-кваліфікаційних рівнів за напрямами: «Комп’ютерна інженерія» «Інформаційна безпека».

КОМП’ЮТЕРНА ЕЛЕКТРОНІКА – метою вивчення навчальної дисципліни є: вивчення елементної бази і схемотехнічних основ побудови телекомунікаційних систем і мереж та електронно-обчислювальної техніки; надання навичок аналізу схем електронних пристроїв. Завданнями навчальної дисципліни є формування наступних умінь: уміти оцінювати параметри і характеристики електронних елементів, інтегральних мікросхем та типових каскадів; уміти характеризувати схемотехнічні рішення, які використовуються при розробці типових електронних пристроїв; уміти вибирати та забезпечувати необхідні режими роботи електронних елементів в різних пристроях ЕОМ; уміти вирішувати задачі по аналізу та синтезу аналогових та цифрових систем.

АРХІТЕКТУРА КОМП’ЮТЕРІВ – метою вивчення навчальної дисципліни є: забезпечення майбутніх фахівців з комп’ютерної інженерії теоретичною базою, створення підґрунтя для всіх наступних навчальних дисциплін з інформаційних технологій та захисту інформації в комп’ютерних системах; вивчення основної архітектури сучасних комп’ютерів та їх окремих підсистем. Предметом навчальної дисципліни є принцип побудови, функції комп’ютерів; принципи та методи реалізації пристроїв керування; принципи реалізації алгоритмів арифметичних та логічних операцій; принцип роботи запам’ятовуючих пристроїв; принцип функціонування системи вводу/виводу; принципи збільшення продуктивності комп’ютерів – конвеєризація, багато ядерність; нові архітектури комп’ютерів.

КОМП’ЮТЕРНА СХЕМОТЕХНІКА – метою вивчення навчальної дисципліни є: вивчення елементної бази і схемотехнічних основ побудови функціональних вузлів ЕОМ та мереж; надання навичок синтезу електронних цифрових пристроїв. Завданнями навчальної дисципліни є формування наступних умінь: уміти оцінювати параметри і характеристики  логічних елементів, тригерів та функціональних елементів ЕОМ; уміти характеризувати схемотехнічні рішення, які використовуються при побудові функціональних елементів ЕОМ; уміти вирішувати задачі по аналізу та синтезу цифрових елементів.

СИСТЕМНЕ ПРОГРАМУВАННЯ – метою викладання дисципліни є отримання студентами знань по основах побудови компонентів системного програмування в середовищі поширених операційних систем, придбання практичних навиків програмування на мові Асемблера. Після проходження курсу студент повинен знати основи організації  і принципи програмування систем ПЕОМ на мовах низького рівня, а також організацію процесу взаємодія апаратних засобів в завданнях управління і контролю. В результаті вивчення дисципліни студенти отримають знання про принципи побудови системних програм; про функціонування мікропроцесора; отримають знання і практичні навики програмування на мові Асемблера для IBM РС; набудуть практичних навичок розробки EXE  і COM програм.

ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ – навчальна дисципліна забезпечує майбутніх фахівців з інформаційної безпеки теоретичною  базою, створення підґрунтя для всіх наступних навчальних дисциплін з інформаційних технологій та захисту інформації в комп’ютерних системах. Вивчаються основні принци побудови сучасних операційних систем та їх окремих підсистем (управління процесами, управління пам’яттю, управління вводом-виводом, файлової, захисту), функції операційних систем, принципи і методи керування процесами та взаємодії процесів в операційних системах, принципи і стратегії керування пам’яттю в операційних системах, основи побудови систем віртуальної пам’яті сучасних операційних систем. Студенти набувають навичок ефективного використовування комп’ютерних засобів, інформаційних технологій при розв’язуванні завдань з дисципліни.

КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ – головне  завдання дисципліни - засвоєння знань, умінь і навичок в побудові обчислювальних структур. Метою цього курсу є вивчення методів та засобів проектування високопродуктивних та багатофункціональних обчислювальних структур, методів їх аналізу. В результаті вивчення дисципліни студенти засвоюють основи теорії комп'ютерних систем, види комп'ютерних систем, топології організацій комп'ютерних систем, програмне забезпечення та інтерфейси комп'ютерних систем, систему введення-виведення комп'ютерних систем, організацію пам'яті в комп'ютерних системах, основні поняття надійності та діагностики комп'ютерних систем.

КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ – основою курсу є пояснення основ локальних комп’ютерних мереж, описані ключові принципи, які лежать в основі архітектури локальних мереж, базові функції локальних мереж, а також алгоритми реалізації цих функцій. Приводяться рекомендації по проектуванню найбільш розповсюджених мереж Ethernet і Fast Ethernet. Розглянуті також питання підключення локальних мереж к глобальній мережі Internet за допомогою модемів.

ПАРАЛЕЛЬНІ ТА РОЗПОДІЛЕНІ ОБЧИСЛЕННЯ – приведені основні структурні рішення, втілені в паралельних обчислювальних системах, сприяючих збільшенню продуктивності. Вивчаються основні популярні архітектури. Досліджуються принципи оптимізації використання  паралельних програм.

ОРГАНІЗАЦІЯ БАЗ ДАНИХ – метою даного курса є формування концептуальних понять про основні принципи побудови баз даних, систем керування базами даних; о математичних моделях, які описують базу даних; о принципах проектування баз даних; а також аналізі основних технологій реалізації баз даних.

ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ В КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ – є профілюючою дисципліною, займає провідне місце у підготовці бакалаврів і спеціалістів з комп'ютерних систем та мереж. На основі вивчення основних принципів і методів організації захисту інформації в комп'ютерних системах, розглядає сучасні апаратні і програмні засоби, призначені для захисту інформації, основні принципи функціонування систем захисту, розроблених з використанням сучасних методів, технологій та засобів в середовищi електронно-обчислювальних систем і мереж з використанням знань, отриманих при вивченні окремих розділів вищої та прикладної математики, системного програмного забезпечення, систем керування базами даних, комп'ютерних мереж, програмування та інших дисциплін. Одержані знання студентами використовуються при розробці мір протидії, механізмів контролю доступу, захисту інформації з обмеженим доступом, захисту інформації у каналах зв'язку, при проектуванні систем захисту, захист інформації в комп'ютерних мережах та системах, Internet-мережах.

ОСНОВИ КОМП’ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ – в даному курсі студенти вивчають склад та структуру сучасного апаратного та програмного забезпечення персональних комп'ютерів, арифметичні та логічні основи побудови ПК, структуру типового процесора Фон Неймана, системи числення, принципи збереження інформації на магнітних носіях, структуру FAT та NTFS, основні поняття та роботу у операційній системі Windows NT, XP, Vista та Windows 7, Linux, оболонку Windows Comander, архіватори та антивіруси, загальні відомості та роботу у текстовому редакторі Word, загальні відомості та роботу у табличному процесорі Excel, основи роботи з Open Office, основи комп'ютерної графіки, мультимедію, мережу Internet, електрону почту.

КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ – на основі математичної моделі за допомогою  програмного забезпечення  MathCad, MATLAB, Simulink  проводиться серія обчислювальних експериментів, тобто досліджуються якості об’єктів або процесів, находять їх оптимальні параметри, режими роботи.

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ – метою вивчення навчальної дисципліни є: опанування теоретичними знаннями та практичними навичками з організації, принципів побудови та функціонування сучасних інформаційно-телекомунікаційних систем та мереж. Завданнями навчальної дисципліни є формування наступних умінь: уміти розробляти архітектуру інформаційно-телекомунікаційних систем та мереж, використовуючи поняття еталонної моделі взаємодії відкритих систем та системи передачі даних на фізичному рівні; уміти розробляти та досліджувати структури локальних обчислювальних мереж використовуючи базові технології їх побудови; уміти досліджувати структуру, функції та реалізацію засобів інформаційно-комунікаційної системи (мережі); уміти досліджувати побудову, принципи дії та реалізацію програмно-апаратних засобів обчислювальних мереж; уміти характеризувати основи побудови та методи реалізації засобів систем керування базами даних); уміти застосовувати основні стандарти стосовно методів побудови інформаційно-комунікаційної системи (мережі); уміти характеризувати основні напрями розвитку комплексів засобів інформаційно-телекомунікаційних систем (мереж).

ПРОЕКТУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ – основна увага у даній дисципліні приділяється вивченню функціонування сучасних комп'ютерних мережних пристроїв і створенню мереж на основі канального і мережного рівня моделі OSI. Дається поглиблене уявлення про пристрій, роботу і програмне забезпечення керованих комутаторів 2-го і 3-го рівнів комутації. Вивчаються додаткові функції керованих комутаторів, зокрема віртуальні мережі, керування трафиком, фільтрація трафика, приорітизація трафика, агрегування каналу. Докладно в дисципліні розглядаються принципи маршрутизації, протоколи маршрутизації, реалізація міжмережної взаємодії засобами TCP/IP. На практичних заняттях проводяться настроювання маршрутизуючого комутатора фірми D-Link для створення об'єднаної мережі з маршрутизацією без використання і з використанням масок. Розглядаються питання статичної і динамічної маршрутизації. Теоретично вивчаються дистанційно-векторний протокол RIP і протокол стану зв'язків OSPF динамічної маршрутизації. Практично на лабораторних роботах будуються мережі з надлишковими зв'язками, таблиці маршрутизації, для яких будуються динамічно і досліджуються їхні перебудови при видаленні довільних зв'язків. Вивчаються функції маршрутизатора на рівнях інтерфейсів, мережного протоколу, протоколів маршрутизації. На прикладі маршрутизатора CISCO 2600 ведучої американської фірми в галузі телекомунікації вивчається програмне забезпечення і його настроювання для функціонування об'єднаної мережі. Вивчаються засоби керування і моніторингу комп'ютерними мережами на базі протоколу SNMP. Практично за допомогою пакета MRTG і протоколу SNMP графічно досліджується завантаження інтерфейсів комунікаційних пристроїв. Вивчаються питання установки в мережі і настроювання проксі сервера SQUID для забезпечення виходу мережі організації в мережу Internet. Розглядаються питання побудови доменної системи імен (DNS) у глобальній мережі. Вивчається механізм роботи системи DNS, питання побудови і настроювання основного, допоміжного серверу і серверу кешування DNS. Після вивчення даної дисципліни разом з дисципліною "комп'ютерні мережі" фахівець у стані проектувати й адмініструвати як локальні так і складені мережі рівня масштабу підприємства. Одержує практичні знання для організації доступу мережі рівня підприємства в мережу Internet.

АРХІТЕКТУРА КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ – метою вивчення навчальної дисципліни є: методи та засоби побудови ефективних паралельних та розподілених КС; організація паралельних обчислювальних процесів; архітектури комп’ютерних мереж. Предметом навчальної дисципліни є: вивчення сучасних архітектур комп’ютерних систем; вплив КС на розвиток науки і техніки; логічна організація пам'яті КС; методи організації паралелізму в КС; визначення ефективності та продуктивності КС; класифікація КС; топології КС; архітектури комп’ютерних мереж.

АДМІНІСТРУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ – вивчення основ теорії та отримання практичних навиків мережевого адміністрування інформаційної системи організації – управління мережевими вузлами, мережевими протоколами, службами каталогів, мережевими службами, управління файловими ресурсами системи, правами доступу до ресурсів, пристроями друку, системами резервного копіювання та відновлення інформації, здійснення моніторингу мережевих пристроїв і служб.

  • Системне програмне забезпечення
  • Захист інформації в комп'ютерних системах
  • Комп'ютерні інформаційні технології
  • Операційні  середовища, системи й оболонки
  • Системне програмування
Переглядів: 9 986
^