Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Кафедра Телекомунікаційних систем та мереж

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Проектування інфокомунікаційних мереж
Автор:
Тарбаєв Сергій Іванович, Домрачева Катерина Олексіївна, Заїка Віктор Федорович, Трембовецький Максим Петрович
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
13.24 Мб
Тип документу:
Посібник
Навчальний посібник призначений для самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів з навчальної дисципліни «Проектування інфокомунікаційних мереж» (ПІМ) - циклу дисциплін професійної та практичної підготовки за напрямом 0924 «Телекомунікації». Навчальна дисципліна «Проектування інфокомунікаційних мереж» вивчається протягом одного семестру. Матеріал посібника відповідно до програми дисципліни сформовано у вигляді трьох модулів.
ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ “ІНЖЕНЕРНА ТА КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА”
Автор:
ЗАЇКА В.Ф., ТВЕРДОХЛІБ М.Г., ТАРБАЄВ С.І., ЧУМАК Н.С.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.69 Мб
Тип документу:
Книга
Посібник містить термінологічний словник, перелік та вказівки до виконання лабораторних робіт, необхідні теоретичні основи виконання графічних документів, вимоги стандартів щодо розробки графічних та текстових документів, приклади виконання. Контрольні запитання і тестові завдання допоможуть студенту до самооцінки знань та підготовки до екзамену. Навчальний посібник призначений для самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів з навчальної дисципліни “Інженерна та комп’ютерна графіка ” (ІКГ), які навчаються за спеціальностями за напрямами: “Телекомунікації та радіотехніка”, “комп’ютерна інженерія”. Навчальна дисципліна має загально-інженерний характер, входить до циклу дисциплін спеціальної професійної та практичної підготовки фахівців-зв’язківців, є нормативною дисципліною. Завданням навчальної дисципліни є набуття студентами навиків для використання під час вивчення фахових дисциплін при розробці курсових, дипломних робіт (проектів), розрахунково-графічних робіт, а також при виконанні наукових експериментів та моделюванні.
ОПТИМАЛЬНЕ ПРИЙМАННЯ СИГНАЛІВ. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ЗАВАДОСТІЙКОСТІ ЧАСТИНА 4
Автор:
ВАРФОЛОМЕЄВА О.Г., ОТРОХ С.І., ТВЕРДОХЛІБ М.Г., ЧУМАК О.І.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
5.59 Мб
Тип документу:
Посібник
У посібнику розглянуто загальні питання про завадостійкість, критерії оптимального приймання сигналів, дано означення ідеального спостерігача В.О. Котельникова. Викладено методи обробки дискретних сигналів, неоптимальні методи приймання дискретних сигналів та їх порівняння з оптимальними методами, представлено схеми оптимальних приймачів. Наведено критерії завадостійкості прийому неперервних повідомлень та проведено аналіз завадостійкості систем електрозв’язку з різними видами модуляції. Наведено приклади синтезу оптимальних пристроїв (систем) зв’язку, синтез оптимальних фільтрів Калмана методом простору станів та особливості цього методу. Подано задачі оптимальної фільтрації Колмогорова-Вінера. Оптимальна лінійна фільтрація неперервних повідомлень. Висвітлено питання потенційної завадостійкості систем передавання неперервних повідомлень, аналогові, імпульсні способи передавання інформації.Розглянуто цифрове передавання неперевних повідомлень та переваги цифрових методів. Контрольні запитання і задачі допоможуть студенту в підготовці до перевірки рівня знань. В додатку А даються методичні вказівки для виконання курсової роботи Навчальний посібник призначений для студентів, які навчаються за спеціальностями з напряму “Телекомунікації”, а також може бути корисний для аспірантів, викладачів навчальних закладів відповідних спеціальностей, фахівців, які обслуговуть телекомунікаційні мережі зв'язку.
КОДУВАННЯ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ ТА КАНАЛІВ ЗВ’ЯЗКУ Частина 3
Автор:
БЕРКМАН Л.Н., БОНДАРЧУК А.П., ГАЙДУР Г.І., ЧУМАК Н.С.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.81 Мб
Тип документу:
Посібник
У посібнику розглянуто основи теорії інформації. Зокрема, основну увагу звернено на визначення середньої швидкості передавання інформації та розв’язання задачі максимізації цієї швидкості застосуванням відповідного кодування. Викладено ентропію джерела дискретних повідомлень, поняття умовної ентропії, основні властивості взаємної інформації, епсілон-ентропії. Викладено теорему К.Шеннона, код Шеннона-Фано. Оптимальні статистичні кодування повідомлень . Висвітлино характеристики ймовірностей і втрат інформації на виході нелінійного елемента та ефективність систем передавання інформації Викладено основні поняттякодування джерел інформації та каналів зв’язку. Розглянуто коректувальні, циклічні, несистематичні, ітеративні коди; коди Боуза–Чоудхурі–Хоквінгема та ефективність систематичних коректувальних кодів. Контрольні запитання і задачі допоможуть студенту в підготовці о перевірки рівня знань. Навчальний посібник призначений для студентів, які навчаються за спеціальностями з напряму “Телекомунікації”, а також може бути корисний для аспірантів, викладачів навчальних закладів відповідних спеціальностей, фахівців, які обслуговуть телекомунікаційні мережі зв'язку.
CИГНАЛИ В СИСТЕМАХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА МЕТОДИ ЇХ ОБРОБКИ Частина 2
Автор:
БЕРКМАН Л.Н., ВАРФОЛОМЕЄВА О.Г., КОРШУН Н.В., МАКАРЕНКО А.О.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
4.24 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику подано математичний опис сигналів та завад. Розглянуто основні структурні схеми широкосмугових систем зв’язку, типи шумоподібних сигналів та їх спектри. Наведено класифікацію, енергетичні та кореляційні характеристики сигналів. Викладено теорему відліків, теорему Котельникова. Розглянуто модульовані сигнали, часове та спектральне зображення АМ сигналу; модуляція гармонічним та складним сигналами, імпульсна модуляція та енергетичний спектр модульованих сигналів, методи цифрової модуляції, Наведено загальні відомості про приймання сигналів, зокрема, кореляційне та автокореляційне приймання; когерентне та некогерентне приймання. Контрольні запитання і задачі допоможуть студенту в підготовці до перевірки рівня знань. Навчальний посібник призначений для студентів, які навчаються за спеціальностями з напряму “Телекомунікації”, а також може бути корисний для аспірантів, викладачів навчальних закладів відповідних спеціальностей, фахівців, які обслуговуть телекомунікаційні мережі зв'язку.
ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ПРО СИГНАЛИ ТА КАНАЛИ ЗВ’ЯЗКУ Частина 1
Автор:
БЕРКМАН Л.Н., ОТРОХ С.І., ТАРБАЄВ С.І, ЧУМАК Н.С.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
5.63 Мб
Тип документу:
Посібник
У посібнику розглянуто основи сучасної теорії електрозв'язку з акцентом на фізичне тлумачення процесів, які відбуваються під час передавання повідомлень та сигналів у системах зв'язку. Загальні поняття про системи електрозв`язку, їх класифікація та характеристики. Наведено математичні моделі дискретних та неперервних каналів, перетворення випадкових сигналів у типових лінійних та нелінійних ланках каналів. Представлено метод простору станів, форми розв’язання рівнянь стану, методи розрахунків характеристик випадкових сигналів на виході каналів та аналітичний підхід до обчислення матриці переходу. Викладено основні поняття теорії ймовірності. Розглянуто випадкові процеси, закони розподілу випадкових величин. Контрольні запитання і задачі допоможуть студенту в підготовці до перевірки рівня знань. Навчальний посібник призначений для студентів, які навчаються за спеціальностями з напряму “Телекомунікації”, а також може бути корисний для аспірантів, викладачів навчальних закладів відповідних спеціальностей, фахівців, які обслуговуть телекомунікаційні мережі зв'язку.
Теория телетрафика. Методические указания для выполнения цикла лабораторных работ по курсу «Теория телетрафика в телекоммуникациях».
Автор:
Ложковский А.Г., Голубенко В.В.
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
470 Кб
Тип документу:
Посібник
Методические указания соответствуют программе дисциплины «Теория телетрафика в телекоммуникациях», модуль 4.1. В соответствии с программой изложены: основные положения и методы анализа теории телетрафика в телекоммуникациях, на которых базируются процедуры проектирования телекоммуникационных систем и сетей. Рассмотрены математические модели систем распределения информации с потерями, с очередью и с приоритетами. Приведены методы исследования этих систем в условиях модели пуассоновского потока и реальных потоков требований мультисервисних сетей связи. Пособие предназначено для студентов дневной, заочной и дистанционной форм обучения бакалаврской подготовки направления «Телекоммуникации». Представлены задания для самостоятельной подготовки; цикл из семи лабораторных работ, позволяющий студентам закрепить теоретический материал, контрольные вопросы для проверки качества полученных знаний.
Системи передавання широкосмуговими сигналами
Автор:
Балашов В.О., Воробієнко П.П., Ляховецький Л.М., Педяш В.В.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
4.17 Мб
Тип документу:
Посібник
Розглядаються теоретичні і реалізаційні основи побудови телекомунікаційних систем, що використовують для передавання множину ортогональних гармонічних сигналів-переносників. У різних стандартах і розробках цей спосіб передавання отримав назви: DMT-модуляція, OFDM (COFDM) – мультиплексування, передавання ортогональними гармонічними сигналами (ОГС). Основну увагу приділено фізичним характеристикам систем передавання ОГС, оцінці потужності інтерференційних завад, породжуваних порушенням ортогональності сигналів. Наведено розроблені методики математичного та програмного моделювання систем передавання ОГС, результати моделювання та розрахунків. Книга призначена фахівцям, які займаються розробкою та експлуатацією сучасних систем передавання, а також викладачам і студентам ВНЗів зв'язку.
Мультиплексні технології в ЦСП
Автор:
В.О. Брескін, Т.С. Бунчужна, В.В. Педяш
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
515 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Методичні вказівки до циклу лабораторних робіт з курсів МТ та ІЦСЗ є доповненням до однойменних віртуальних лабораторних робіт кафедри. Вони дозволяють студентам почати самостійно готуватися до цих робіт у домашніх умовах і роблять більш комфортним продовження роботи в комп'ютерному класі.
Определение отклика линейной электрической цепи на воздействия различной формы
Автор:
А.Ю. Калашников, А.В. Шкулипа
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
1.31 Мб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Задания и методические указания к курсовой работе по курсу „Теория электрических цепей и сигналов”. Курсовая работа охватывает основные разделы курса „Теория электрических цепей и сигналов”. Выполняя эту работу, студенты должны практически показать умение использовать знания, полученные при изучении курса ТЭЦС.

Бібліотека


Переглядів: 20 432
^