XS
SM
MD
LG
Государственный Университет Телекоммуникаций

Адрес:
03110, Украина
г. Киев, ул. Соломенская, 7
Контактная информация:
Государственный Университет Телекоммуникаций

Общая информация

детальніше

Шановний абітурієнт!

До Вас звертається член приймальної комісії кафедри Менеджменту Державного університету телекомунікацій.

Ви подали заяву для вступу на спеціальність (073 Менеджмент) за якою здійснюється підготовка на нашій кафедрі.

Дана спеціальність є однією з найбільш затребуваних та популярних спеціальностей на ринку праці.

Ми пропонуємо якісну освіту за помірною ціною. Вартість підготовки за спеціальністю (073 Менеджмент) складає 18600 грн. на рік, що значно нижче ніж у КПІ (32700 грн. на рік) та НАУ (26000 грн. на рік).

Якщо Вами до приймальної комісії будуть надані оригінали документів та сплачено за навчання, Ви гарантовано станете студентом нашої кафедри.

На кафедрі зроблено все можливе для того щоб збулися мрії студента та його батьків:

Кафедра Менеджменту готує висококваліфікованих і затребуваних на ринку праці фахівців по одній із найбільш престижних спеціальностей для галузі інформаційних технологій.

Кафедрою укладено 18 договорів про співпрацю з компаніями, які є потенційними роботодавцями наших випускників.

В освітньо-професійній програмі кафедри в межах навчального процесу сплановано отримання сертифікатів компаній-партнерів (ТОВ «Парус – Регіони»; Інтелект-сервіс M.E.Doc; «1С: Підприємство»), що надає право нашому випускнику отримати перше високооплачуване робоче місце в компанії, по якій отримано сертифікат, як в нашій країні, так і за кордоном.

Втілений на кафедрі інноваційний зміст навчання забезпечує навчання нашого студента тому, що потрібно і як потрібно, теоретично і практично, відповідно до компетенцій компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Це дозволяє нашому студенту мати фахову перевагу на ринку праці.

Для повноцінного оволодіння теоретичними знаннями та практичними уміннями і навиками майбутньої професії, навчання по спеціальності на нашій кафедрі починається з 1-го курсу, а не з 3-го, як на аналогічних кафедрах інших університетів.

Половина навчальних занять, відповідно до вимог компаній-партнерів кафедри, проводиться практично з використанням сучасного програмного забезпечення на апаратно-програмних комплексах та обладнанні останнього покоління, які використовуються компаніями-партнерами кафедри у своїй роботі. Це дозволяє нашому студенту оволодіти сучасними практичними уміннями і навиками, які необхідні для успішної роботи в компаніях.

В компаніях ІТ галузі велика увага приділяється знанню англійської мови. Для оволодіння англійською мовою на кафедрі втілена система її поглибленого вивчення, яка забезпечує засвоєння англійської мови за час навчання на рівня міжнародного стандарту В2.

На нашій кафедрі посилено вивчається англійська мова, яка необхідна для успішної роботи за спеціальністю. На 1-му та 2-му курсах заняття по англійській мові проводяться 3 пари на тиждень з урахуванням термінології кафедри. На 3-му, 4-му, 5-му курсах по всім дисциплінам, які викладаються на кафедрі 20% занять проводяться англійською мовою, що надає конкурентну перевагу нашим випускникам.

Відповідно до вимог науково-технічного прогресу та компетенцій компаній для оволодіння практичними уміннями і навиками на кафедрі створена сучасна навчально-матеріальна база. Вона укомплектована програмним забезпеченням, апаратно-програмними комплексами та сучасним обладнанням компаній-партнерів кафедри Менеджменту. Навчально-матеріальна база кафедри визнана однією з найкращих в Україні, про це свідчить гран-прі у номінації «Інноваційний розвиток навчально-лабораторної бази», яким нагороджена кафедра у 2019 році Міністерством освіти і науки України та Президентом Національної академії педагогічних наук України.

Навчальні класи та навчальні лабораторії укомплектовані сучасним обладнанням останнього покоління, програмно-апаратними комплексами та програмним забезпеченням компаній-партнерів кафедри. Це дозволяє нашим студентам навчатися по компетенціям компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Всі приміщення кафедри забезпечені безкоштовним доступом до швидкісної мережі Інтернет, що дозволяє нашим студентам користуватись у навчанні ресурсом електронної бібліотеки Університету, періодичними світовими виданнями у галузі інформаційних технологій, використовувати дистанційне навчання Moodle та електронний розклад занять.

Кафедрою організовуються і проводяться навчальні практики на виробничих базах в компанія-партнерах кафедри (ТОВ «Реаллайн»; ІТ Спеціаліст.) на 2-му курсі – ознайомча практика, для отримання первинних знань про професію; на 3-му курсі – виробнича практика, для набуття студентом практичних умінь виконання майбутніх службових обов’язків; на 4-му курсі переддипломна практика, для практичного застосування та удосконалення набутих теоретичних знань. Це дає можливість студенту краще зрозуміти суть спеціальності, за якою він навчається, та набути практичного досвіду роботи у компаніях і показати себе з кращого боку, щоб компанія була зацікавлена взяти його на роботу. Під час практик кращим студентам пропонується працевлаштування в цих компаніях.

Навчаючись за спеціальністю кафедри, Ви за доступною ціною отримаєте якісну вищу освіту, і що особливо важливо, отриманий під час навчання сертифікат компанії-партнера кафедри, гарантує Вам перше високооплачуване робоче місце.

Увага! Шановні абітурієнти!
В нашому університеті за зверненням студента з 1 курсу дозволяється помісячна оплата за навчання!


ПОЛОЖЕНИЕ о кафедре менеджмента


Картинки по запросу менеджментКафедра менеджмента является структурным подразделением Учебно-научного института менеджмента и предпринимательства Государственного университета телекоммуникаций.

Кафедра осуществляет подготовку:

 • Бакалавров по специальности 073 - Менеджмент (дневная и заочная форма обучения).
 • Магистров по специальности 073 - Менеджмент, по образовательным программам (специализация):
     Менеджмент организаций и администрирование (дневная и заочная форма обучения).
     Управление инновационной деятельностью (дневная и заочная форма обучения).
 • Докторов философии по специальности 073 - Менеджмент

Заведующий кафедрой - доктор экономических наук, профессор Гудзь Елена Евгеньевна.


Преимущества обучения по специальности «Менеджмент» в Государственном университете телекоммуникаций.
Особенности образовательно-профессиональной программы 073 «Менеджмент».
Инновационное содержании обучения по специальности «Менеджмент».

Наши выпускники могут занимать такие первичные должности:

 • заведующий отделом (самостоятельного), заведующий сектором;
 • заместитель директора департамента - начальник отдела;
 • заместитель начальника управления (самостоятельного) - начальник отдела;
 • руководитель главного управления; руководитель службы;
 • руководители финансовых, бухгалтерских, экономических, юридических и административных подразделений и другие руководители;
 • начальник отдела инновационного развития; менеджер (управляющий) по инновационной деятельности;
 • эксперт по вопросам инновационного развития; консультант по вопросам инновационного развития; специалист по разработке инновационного продукта;
 • специалист-аналитик по исследованию рынка инноваций;
 • специалист инвестиционного фонда; специалист по венчурной деятельности;
 • помощники руководителей предприятий, учреждений и организаций; ассистент
 • преподаватель, методист, младший научный сотрудник высшего учебного заведения.

Выпускники кафедры устраиваются на должности в ключевые компании отрасли телекоммуникаций и информатизации и других отраслей. Заработная плата составляет в среднем 15-30 тыс. грн.

Ключевыми задачами кафедры являются:

 • Картинки по запросу достижение цели успехОбеспечение проведения учебной, методической работы по дисциплинам управленческого цикла, согласно учебному плану.
 • Обеспечение направленности учебного процесса на формирование знаний, навыков, умений студентов в соответствии с потребностями отрасли и рынка.
 • Совершенствование учебно-методического обеспечения дисциплин кафедры на основе компетентностного подхода в соответствии с требованиями МОН Украины.
 • Организация научно-исследовательской работы как на уровне научных сотрудников, преподавателей, аспирантов, так и студентов.
 • Издание учебников и учебных пособий, ориентированных на потребности студентов и работников сферы телекоммуникаций страны.
 • Обеспечение международного сотрудничества, укрепление связей с зарубежными научно-исследовательскими учреждениями, учебными заведениями и т.п., организация и участие в международных научно-практических конференциях.
 • Развитие деловых контактов и связей с отраслевыми предприятиями и организациями с целью обновления и формирования новых баз практик для студентов и трудоустройства выпускников.

Кафедрой реализуется концептуально новая образовательная модель, краеугольными камнями которой являются: повышение качества образования и приобретения нашими выпускниками квалифицированных конкурентных преимуществ на рынке труда через переосмысление традиционных форм, методов и содержания обучения, а именно: углубление практической составляющей, усиления языковой подготовки, гибкость учебных траекторий для достижения соответствующих общих и профессиональных компетенций.

http://www.dut.edu.ua/uploads/n_4538_33589968.png

Именно такая модель компетентностного подхода к структурно-логического построения учебного процесса в Государственном университете телекоммуникаций. Совершенствование составляющих образовательной программы в сегодняшних условиях реализуется путем создания нового методического подхода к преподаванию дисциплин, внесение изменений в цели, содержание, методы и технологии, формы организации и систему управления, в стиле педагогической деятельности и организации учебно-познавательного процесса, в систему контроля и оценки уровня образования, в собственно процесс взаимодействия педагога и студента.

Кафедра обеспечивает качественную теоретическую и практическую подготовку будущих менеджеров на основе компетентностного подхода с учетом современных условий, сложившихся на рынке труда. Проанализировав требования работодателей к специалистам, коллективом кафедры были внесены изменения в учебные планы для обеспечения комплексного овладения студентами следующими компетенциями:

 1. свободное использование офисной и компьютерной техники и ИТ - технологий, навыки ведения электронной коммерции и электронного документооборота;
 2. наличие коммуникативных способностей, умение работать "в команде", готовность к сотрудничеству и разрешению конфликтов;
 3. умение организовывать свою работу и работу подчиненных, навыки контроля;
 4. планировать, прогнозировать, организовывать и контролировать все этапы производственных процессов;
 5. аккуратность и грамотность работы с документами, дисциплина и пунктуальность;
 6. навыки разработки текущих и перспективных планов работы, стратегий, программ, проектов, мероприятий выполнения задач управления;
 7. налаживания делового сотрудничества и партнерских отношений с различными организациями и учреждениями (свободное владение иностранным языком - желательно на английском)
 8. прогнозировать спрос, расширять рынки сбыта продукции и контролировать качество выполнения всех бизнес-процессов;
 9. способность к разработке и обоснованию выбора наиболее эффективных управленческих решений.

Похожее изображениеДля обеспечения качественной теоретической и практической подготовки в соответствии с требованиями работодателей на кафедре применяются современные технологии, оборудование и последние достижения науки. Все лекции кафедры имеют мультимедийное сопровождение для лучшего усвоения студентами теоретического материала. Практические занятия проводятся в специализированном компьютерном классе с установленным лицензионным программным обеспечением, сегодня широко используется предприятиями Украины для повышения эффективности управленческого труда: ERP, CRM системы, системы управления документооборотом предприятия, программное обеспечение для офисной деятельности, управление проектами, статистической обработки информации.

Кафедра менеджмента активно развивает образовательно-научные и деловые связи с образовательными, научно-исследовательскими учреждениями, отраслевыми предприятиями и организациями. Партнерами кафедры являются:

 • Секретариат Комитета по вопросам информатизации и связи Верховной Рады Украины
 • Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы
 • Украинский центр инноватики и патентно-информационных услуг ГП «Украинский институт интеллектуальной собственности».
 • Общество с ограниченной ответственностью «ТриМоб».
 • Гомельский государственный технический университет имени П.А. Сухого., Г. Гомель (Республика Беларусь).
 • Сертификационная компания «Бюро Веритас (Bureau Veritas)» (Франция).
 • УГППС «Укрпочта».
 • ООО «Проком». Центр сертифицированного обучения 1С.
 • ООО «Парус - Регионы».
 • Ассоциация аудиторов и консультантов в менеджменте Республики Молдова.
 • ООО «Осис»
 • Интеллект-сервис M.E.Doc
 • Международный центр «Столетие»
 • ООО «Реаллайн»
 • ОАО «Фарлеп-Инвест»
 • Телекоммуникационная группа Vega
 • ИТ Специалист

Сотрудничество с компаниями позволяет студентам проходить практики и стажировки на их базе, способствует лучшей подготовке специалистов к современным реалиям работы. Компании-партнеры кафедры получают возможность оценить будущих выпускников и часто становятся их работодателями. Именно наш университет формирует новое поколение бизнес и управленческой элиты, а такая модель обучения позволяет обеспечить качественную подготовку нового поколения менеджеров, которые в совершенстве владеют экономической и управленческой теории, способны комплексно решать сложные профессиональные задачи с применением современного инструментария и ИТ-технологий, естественно встроены в информационный и экономическое пространство.

Кафедра менеджмента, ориентируясь на современные потребности рынка труда, осуществляет обучение по программе «Учебно-тренировочная фирма» (бизнес-тренажер), которая является прогрессивной комплексной образовательной технологии, что дает возможность узнать об основах и тонкостях различных должностей, понять общие принципы реального функционирования современной фирмы в процессе его хозяйственной деятельности.

http://www.dut.edu.ua/uploads/p_304_21124106.jpg

Преимущества обучения по специальности Менеджмент в Государственном университете телекоммуникаций:

 • Учебные планы разработаны с учетом требований работодателей к специалистам.
 • Часы учебного плана распределены по принципу: 25% - на дисциплины общей подготовки и 75% - на дисциплины профессиональной подготовки по специальности.
 • В структуре всех дисциплин преобладают практические занятия (составляют более 50% аудиторных часов).
 • На практические занятия приглашаются представители предприятий партнеров кафедры, успешные менеджеры в различных сферах управления.
 • Интересная и активная студенческая жизнь.
 • Возможность получить комплекс практических знаний, умений и навыков технологии создания бизнес-структур и создание IT-системы управления предприятием, а также получить именные сертификаты специалиста по использованию программного комплекса «1С: Предприятие», «Парус» и «M.E.Doc».
 • Прохождение практик и стажировок на базе предприятий партнеров кафедры.
 • Углубленное изучение делового английского языка для лучших перспектив трудоустройства.
 • Высокий уровень подготовки профессорско-преподавательского состава выпускающей кафедры. Среди преподавательского коллектива кафедры 7 докторов наук и 8 кандидатов наук.

Мы стремимся, чтобы каждый преподаватель понимал и осознавал свое профессиональное назначение, был способен и готов к постоянному переобучению и обновления знаний, умений и навыков по организации учебной деятельности студентов в соответствии с требованиями современной парадигмы, подготовки специалистов нового поколения, в которой учебный процесс был бы эффективным, учебно-методические материалы - доступными, взаимодействие преподавателей и студентов - комфортной, а полученное образование - качественной, поэтому преподаватели кафедры постоянно подтверждают свои профессиональные навыки.

Приглашаем к обучению!

 

После окончания колледжа на базе диплома младшего специалиста по любой специальности можно поступать сразу на 2 или 3 курс.

Условия поступления:

1. Экзамен по специальности

2. ВНО по украинскому языку

3. ВНО по математике или истории Украины

Лицензированные объемы / количество мест

Форма обучения

Дневная

Заочная

Бакалаврат

073 Менеджмент

1 курс

60

30

2 курс (на базе младшего бакалавра, младшего специалиста)

29

-

3 курс (на базе младшего бакалавра, младшего специалиста)

39

29

Магистратура

073 Менеджмент

Специализация: Менеджмент организаций и администрирование

20

10

Специализация: Управление инновационной деятельностью

25

25

 

   Стоимость обучения:

Бакалавр:

дневная форма – 18 600 грн., заочная форма -  12 900 грн.

Магистратура:

Менеджмент организаций и администрирование: дневная форма – 23 300 грн., заочная форма – 14 600 грн.;

Управление инновационной деятельностью: дневная форма – 23 300 грн., заочная форма – 14 600 грн.

 

 


Жизнь кафедры менеджмента

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактная информация

Государственный университет телекоммуникаций
Украина, 03680,  г. Киев,
ул. Соломенская, 7, каб. 328
Тел. (044) 249-25-59
E-mail: management@dut.edu.ua

Получить консультацию

Ваш запрос на обратный звонок получит заведующий кафедрой
Отправить запрос

Новини

Все новости
Просмотров: 116 634