Державний Університет Телекомунікацій

Наукова діяльність - Кафедра Менеджменту

Складовими конкурентоспроможності кафедри у сфері наукової діяльності є професіоналізм, досвід та креативність викладачів, постійна робота над підвищенням своєї кваліфікації та розширенням методології й інструментарію наукових досліджень; активність та наполегливість аспірантів і студентів у проведенні творчого наукового пошуку; постійна співпраця з підприємствами реального сектору економіки у вирішенні їх проблемних питань та науково-методичному супроводі розроблених пропозицій і рекомендацій.

Наукова діяльність кафедри менеджменту здійснюється за такими напрямками як підготовка наукових кадрів; виконання тематичних науково-дослідних робіт; публікації наукових видань (посібників, монографій, статей); апробація результатів наукових досліджень на наукових конференціях різного рівня; залучення до наукової роботи студентів.

Підготовка наукових кадрів

Пріоритетним напрямом наукової діяльності кафедри менеджменту є підготовка наукових кадрів. На кафедрі функціонують аспірантура та докторантура. Наукове керівництво докторантами, аспірантами та здобувачами здійснюють провідні фахівці кафедри д.е.н., професор Гудзь О.Є., д.е.н., професор Стецюк П.А., д.е.н., професор Зеліско І.М., к.е.н., доцент Лазоренко Л.В., к. п. н. доцент Сотніченко В.М. Тематика дисертаційних досліджень охоплює найбільш актуальні проблеми у сфері менеджменту телекомунікації та інформації: управління інноваційними процесами й інноваційною діяльністю підприємств, управління конкурентоспроможністю та економічною безпекою телекомунікаційних підприємств, організаційно-економічний механізм розвитку підприємництва, проблеми адаптивності підприємств до трансформаційних процесів у національній економіці, інвестиційне забезпеченням інноваційної діяльності підприємств, організаційно-економічне забезпечення технічного переозброєння та модернізації телекомунікаційних підприємств.

Професорсько-викладацький склад кафедри менеджменту приймає активну участь у роботі спеціалізованої вченої ради Д 26.861.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» (інформація та телекомунікації), створеної наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження рішень атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності вчених рад від 29 вересня 2016 року». Очолює спеціалізовану вчену раду завідувач кафедри менеджменту доктор економічних наук, професор Гудзь Олена Євгенівна. Вченим секретарем спеціалізованої вченої ради затверджена професор кафедри менеджменту, кандидат економічних наук Лазоренко Лариса Віталіївна. Членами спеціалізованої вченої ради є професори кафедри менеджменту доктори економічних наук Стецюк Петро Антонович та Зеліско Інна Михайлівна.

Лише у 2017 р. дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук  захистила Лазоренко Лариса Віталіївна (тема: «Формування стратегії соціально-економічного розвитку підприємств зв’язку: теорія та методологія», науковий консультант доктор економічних наук, професор Гудзь О. Є. ), а на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук – Сазонова Світлана Володимирівна (тема: «Організаційно-економічний механізм надання загальнодоступних послуг телекомунікаційними підприємствами», науковий керівник доктор економічних наук, професор Гудзь О. Є. ) та Байрамов Сеймур Самед огли (тема: «Управління інноваційним розвитком телекомунікаційних підприємств», науковий керівник доктор економічних наук, професор Гудзь О. Є. ).

Нині на кафедрі менеджменту дисертаційні дослідження виконують 6 аспіранти та  2 докторанти.

Наукові дослідження кафедри менеджменту

Кафедра менеджменту є центром виконання наукових досліджень з розвитку теорії та методології загального і функціонального менеджменту вітчизняних підприємств, державного та регіонального управління, активізації інвестиційно-інноваційної процесів у сфері телекомунікацій і зв’язку, управління людськими ресурсами.

Професорсько-викладацький склад кафедри бере участь у виконанні плану науково-дослідних робіт Навчально-наукового інституту Менеджменту та підприємництва Державного університету телекомунікацій за такими темами:

 • «Розвиток телекомунікаційного ринку і проблеми його регулювання» (номер державної реєстрації 0111U004608);
 • «Формування соціальної стратегії розвитку бізнесу» (номер державної реєстрації 0113U07090);
 • «Методичні підходи щодо формування та реалізації сталого розвитку галузі зв’язку, інформації та інформатизації» (номер державної реєстрації 0114U002053);
 • «Методологічні засади побудови процесно-орієнтовного підприємства телекомунікацій» (номер державної реєстрації 0114U001500);
 • «Науково-методичне забезпечення реалізації сталого розвитку країни» (номер державної реєстрації 0114U002052).

Основні напрямки наукових досліджень викладачів кафедри менеджменту:

 • розробка теоретико-методичного забезпечення розвитку менеджменту в умовах трансформації концептуальної моделі функціонування національної економіки;
 • управління інноваційно-інвестиційними процесами та конкурентоспроможністю телекомунікаційних підприємств;
 • проблеми організації та підвищення ефективності виробництва і підприємницької діяльності в умовах економічних трансформацій та поглиблення глобальних викликів;
 • проблеми теорії і практика фінансового менеджменту вітчизняних підприємств;
 • економіко-екологічні аспекти розвитку інноваційного підприємництва;
 • проблеми розвитку та управління інтеграційними процесами;
 • управління організаційними змінами на телекомунікаційних підприємствах;
 • теорія і практика прийняття та реалізації управлінських рішень.

Результати наукових досліджень викладачів кафедри менеджменту у вигляді науково-методичних рекомендацій, експертних висновків та конкретних пропозицій впроваджені у  практичну діяльність підприємств реального сектору економіки та структурних підрозділів органів державної влади. Зокрема,  Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства аграрної політики України, Департаменту  соціального страхування та партнерства Міністерства соціальної політики України, Головного департаменту з питань впровадження реформ Адміністрації Президента України, Податкової державної адміністрації України; Національного банку України, Фонду державного майна України, Державної комісії з регулювання фінансових послуг України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації,  Вінницької, Кіровоградської та Полтавської ОДА, Ліги страхових організацій України, Національної асоціації кредитних спілок України, Української національної Інтернет Асоціації, ТОВ «Lifecell», ПАТ «Укртелеком», ПрАТ «Київстар», ПАТ «Укртелеком», ТОВ «Глобалсілвер», ТОВ «Науково-дослідний центр «Телекомунікації без меж», ТОВ «Випробувальний центр «ОМЕГА», ПАТ ПУМБ, ПАТ «Ощадбанк», AG Банк.

Публікаційна активність професорсько-викладацького складу

Протягом останніх року співробітниками кафедри менеджменту опубліковано понад 170 наукових робіт, з яких 96 статей у фахових наукових виданнях та 18 статей у зарубіжних виданнях. Наукові статті викладачі кафедри публікують переважно у наукових виданнях, що входять до міжнародних науково-метричних баз даних, у тому числі до Scopus, Web of Science.

Організація та участь у науково-практичних конференціях

Кафедра менеджменту є організатором міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій. 20 грудня 2016 р. кафедрою проведено науково-практичну конференцію на тему «Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства», а 16-17 березня 2017 р.  – міжнародну науково-практичну конференцію на тему «Сучасні тенденції та перспективи розвитку системи управління в Україні та світі»

Співробітники кафедри в 2014–2017 рр. були активними учасниками понад 100 всеукраїнських науково-практичних конференцій, симпозіумів, круглих столів та семінарів. Серед них, зокрема, «Економічна трансформація та перспективи міжнародної співпраці» (2014 р., м. Будва, Чорногорія); «Інтеграційна система освіти, науки і виробництва в сучасному інформаційному просторі» (2014 р., м. Тернопіль); «Institutionelle Grunlagen fur die Okonomik unter den Beingungrn der Transformation: Sammelwerk der wissenschaflitichen Artikel» ( 2014 р.,  Numbergrg, Німеччина); «Інноваційні технології менеджменту підприємств і організацій» (м. Київ, 2015 р.); «Стратегия и тактика развития производственно-хозяйственных систем» (2015 р., м. Гомель, Республіка Білорусь); «Украйна – България – Европейский Съюз: съвременное състояние и перспективи» (2015 р., Варна, Болгарія); «Актуальні проблеми управління та економічного розвитку  в умовах інформатизації суспільства» (2016 р., м. Київ); «Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства» (м. Київ, 2016 р.); «Innovative educational technologies: international experience and its application in training in economics and management» (2016 р., м. Кишинів, Республіка Молдова); «Сучасні тенденції та перспективи розвитку системи управління в Україні та світі» (2017 р., м. Київ); «Topical question of contemporary science: Collection of scientific articles (Aspect Publishing)» (Taunton, 2017 р.); «Сучасні тенденції та перспективи розвитку системи управління в Україні та світі» (м. Київ, 2017 р.);  «Economy and society: a modern foundation for human development» (2017 р., м. Лейпциг, Німеччина).

Організація науково-дослідної роботи студентів

Важливою складовою діяльності кафедри є організація науково-дослідної роботи студентів кафедри. Розвиток  інтересу студента  до наукової роботи є початковою школою наукового зростання для майбутніх фахівців з менеджменту. Тому на кафедрі працюють студентські наукові гуртки:

 • «Capital Management» (англійською мовою)  – керівник к.е.н., доцент Шморгун Ю.В. (засідання проводяться 2 та 4 середу місяця, ауд. 415);
 • «Менеджмент ХХІ ст.»  – керівник к.е.н., проф. Лазоренко Л.В. (засідання проводяться 3-ї середа місяця, ауд. 415).

В процесі роботи гуртків студенти опановують сучасними методами та прийомами проведення наукових досліджень в сфері економічної теорії.

Серед напрямків наукових досліджень студентів такі теми як модернізація вітчизняної економіки та перехід її на інноваційну модель розвитку, впровадження сучасних методів управління, інформаційні технології в менеджменті та бізнесі.


Засідання гуртка «Менеджмент ХХІ ст.»

Активною формою науково-дослідної роботи студентів є проведення круглих столів та проблемних семінарів, на яких майбутні студенти готують публічні виступи за фіксованою тематикою. У 2017 році традиційно було проведено два таких семінари:

 • у групи МНД-11 (куратор І.М. Якубенко) на тему: «Я – майбутній менеджер»;
 • у групи МНД-21 (куратор А.М. Сорока) на тему: «Сучасне бачення спеціальності - Менеджмент».


Учасники проблемного семінару «Я – майбутній менеджер»

За результатами проведених досліджень студенти готують тези виступів на наукових конференціях та  наукові статті. Активну участь у наукових конференціях приймають бакалаври та магістри кафедри А. Чирва,.А. Уляницька, Родрігес Марадьяга М.Х., М. Байдін, Ю. Ковалевська, В. Стєкольщиков, К. Богомислов, І. Корнієнко, Д. Курбанов, В. Макарова, А. Мірзоян., В. Сичова, С. Атакулієв, А. Бараш, В. Гайдук, Я. Галіцька, Т. Гордович.

У 2017 р. студентами кафедри підготовлено та опубліковано 23 наукові статті та тези доповідей, 17 за яких підготовлено самостійно.

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська, 7, каб. 411
Тел. (044) 249–29–29
E-mail: management@dut.edu.ua

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Презентація кафедри

Завантажити буклет
Переглядів: 6 592
^