Державний Університет Телекомунікацій

Наукова діяльність - Кафедра Менеджменту

1. Коротка довідка.

Кафедра менеджменту і бізнес-моделювання створена у 2003 році і є випусковою для:

1) бакалаврів за спеціальністю 073 – Менеджмент (денна та заочна форма навчання);

2) бакалаврів за спеціальністю 074 – Публічне управління та адміністрування (денна та заочна форма навчання);

3) магістрів за спеціальністю 073 – Менеджмент, за освітніми програмами (спеціалізація):

4) магістрів за спеціальністю 074 – Публічне управління та адміністрування (денна та заочна форма навчання).

5) докторів філософії за спеціальністю 073 – Менеджмент.

Кафедра здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців з менеджменту і підприємництва, які здатні приймати обгрунтовані рішення з управління персоналом та інноваційною діяльністю, здатні забезпечити ефективне функціонування підприємств та державних установ в умовах ринку. Випускники займають менеджерські посади в державних органах, підприємствах і фірмах, консалтингових структурах ринкової економіки.

2. Науково-педагогічний та науковий колектив кафедри.

2.1. Науковий потенціал (кількість докторів і кандидатів наук).

На кафедрі працює 6 докторів наук, 7 кандидатів наук.

2.2. Відповідність вимогам законодавства щодо структурного підрозділу.

Кафедра менеджменту і бізнес-моделювання діє згідно Законів України “Про вищу освіту”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про телекомунікації” та згідно постанов та розпоряджень КМУ.

Науково-педагогічні працівники (НПП) кафедри здійснюють навчальну, виховну, наукову, організаційну та методичну роботу в світі інноваційно-освітніх технологій випуску сучасних фахівців.

На кожному підприємстві будь-якої форми власності відбувається постійне удосконалення системи менеджменту шляхом впровадження сучасної технології процесно-орієнтованого менеджменту на основі вимог міжнародного стандарту ISO 9001 (системи менеджменту якості (СМЯ), впровадження системи управління за цілями (метод МВО), створення системи фінансово-економічного контролінгу господарської діяльності з широким використанням IT-систем збору, обробки та оперативного представлення управлінської інформації для керівників (OLAP, ERP, MIS, CRM систем). Це сприяє оперативному проходженню документів в апараті управління, пропорційному завантаженню підрозділів та посадових осіб, що позитивно впливає на процес управління підприємством в цілому.

Виходячи з цього, основна увага кафедри щодо підготовки майбутніх фахівців з менеджменту орієнтована на здобуття студентами практико-орієнтованої освіти на основі комплексного поєднання теоретичних і практичних знань в галузі менеджменту організаційних систем, економіки та підприємництва, сучасних IT-технологій (IT-менеджменту).

Практична складова навчання на кафедрі ґрунтується на впровадженні навчальної технології «Навчально-тренувальна фірма» (бізнес-тренажер) на базі сучасного управлінського комплексу «1С: Підприємство».

3. Наукові школи.

На кафедрі створена наукова школа за напрямом досліджень - фінансова економіка. Фінансова економіка, перетворена в глобальну систему, інтегрує в себе багато нетрадиційних зон. Відбувається змикання фінансової економіки з такими поняттями, як економіка, товари, цінність активів, прибуток, акції, інновації, інвестиції, управління, ризики, фінансові інститути і правила.

Засновник школи – завідувач кафедри професор Гудзь О.Є. – підготувала 12 кандидатів наук, 2 докторів наук.

4. Підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації.

4.1. Підготовка науково-педагогічних кадрів.

На кафедрі ведуться дисертаційні дослідження:

1) на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук – викладачі кафедри: Сазонова С.В., Бурбело Н.О., Якубенко І.М., Маковій В.В., Щербина В.В.;

2) на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук – викладач кафедри Глушенкова А.А.


Професор Гудзь О.Є. зі своїми учнями – співробітниками кафедри

4.2. Підготовка студентів.

4.2.1. Результати наукових досліджень студенти презентували на:

  • X Міжнародній науково-технічній конференції студентства та молоді, яка відбулася 25-26 квітня 2013 року в Державному університеті телекомунікацій;
  • Міжнародній науково-практичній конференції «Стратегія підприємства: зміна парадигми управління та інноваційні рішення для бізнесу», яка відбулася 14-15 листопада 2013 року у м. Києві на базі Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;
  • ІІ Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції «Тренінгові технології в освіті та бізнесі: досвід і перспективи застосування», яка відбулася 18 - 21 лютого 2014 р. в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;
  • V Всеукраїнській науково – практичній конференції з міжнародною участю «Сучасні підходи до управління підприємством», яка відбулася 24 квітня 2014 року, організатор конференції - НТУУ «Київський політехнічний інститут»;
  • VI Всеукраїнській науково – практичній конференції з міжнародною участю «Сучасні підходи до управління підприємством», яка відбулася 23 квітня 2015 року, організатор конференції - НТУУ «Київський політехнічний інститут».

Результатом діяльності у 2015 році гуртка «Шляхи вдосконалення управління якістю в галузі телекомунікацій» став сертифікаційний екзамен студентів гуртка на знання вимог міжнародного стандарту ISO 9001 щодо впровадження процесно – орієнтованої системи менеджменту якості (СМЯ) організації (підприємства) в рамках навчальної програми «Внутрішній аудитор СМЯ» компанії «Bureau Veritas», який відбувся 3 квітня 2015 року. Сертифікат отримали 13 студентів.

    
Проведення сертифікаційного екзамену за програмою «Внутрішній аудитор СМЯ» компанії «Bureau Veritas», 3 квітня 2015 року

4.2.2. Наукове товариство студентів та аспірантів I-RISE.

Кафедра курує Наукове товариство студентів та аспірантів I-RISE, яке допомагає організовувати науково-дослідну роботу студентів за тематикою кафедри. Зокрема, організовано секційне засідання «Інноваційні процеси в розвитку телекомунікацій» в межах конференції «Соціальні та економічні проблеми розвитку інформаційного суспільства», яке відбулося в грудні 2014 р.

4.2.3. Студентський науковий гурток.

На кафедрі організовано роботу студентського наукового гуртка StartUp IT-Leader.

5. Фундаментальні та прикладні наукові дослідження.

5.1. Науково-дослідні роботи.

На сьогодні працівниками кафедри також ведеться активна науково-дослідна робота за темами “Методологічні підходи щодо формування та реалізації стратегії сталого розвитку галузі зв’язку, інформатизації та телекомунікацій” та “Науково-методичне забезпечення реалізації стратегії сталого розвитку”.

5.2. Реалізація та впровадження наукових результатів.

Результати дозволять сформулювати практичні рекомендації зі створення і застосування такої системи управління, яка має властивості забезпечити передачу інформації управління без зменшення достовірності, зі зменшенням часу доставки повідомлень, під час впливу зовнішніх та внутрішніх чинників.

6. Науково-інформаційне забезпечення діяльності кафедри.

6.1. Кількість організованих кафедрою наукових, науково-практичних конференцій, симпозіумів, семінарів, круглих столів тощо.

– Кафедра менеджменту і бізнес-моделювання щорічно бере участь в роботі щорічного форуму «Трансфер технологій та інновації: конкурентоспроможна економіка і сталий розвиток, який проводиться на базі НТУУ «Київський політехнічний інститут»;

  
VІІI форум «Трансфер технологій та інновації: конкурентоспроможна економіка і сталий розвиток», 24 жовтня 2014р.

– Кафедра менеджменту і бізнес-моделювання щорічно бере участь в організації роботи щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні підходи до управління підприємством», яка проводиться на базі НТУУ «Київський політехнічний інститут».

  

23 квітня 2015 року викладачі кафедри менеджменту і бізнес–моделювання взяли участь у VI Всеукраїнській науково–практичній конференції з міжнародною участю «Сучасні підходи до управління підприємством». Організатор конференції - факультет менеджменту та маркетингу НТУУ «Київський політехнічний інститут».

– Кафедра менеджменту і бізнес-моделювання бере участь у зборах Академії економічних наук України.


Збори Академії економічних наук Украіни 22 травня 2015 року.

– Кафедра менеджменту і бізнес-моделювання бере участь в науково-практичній конференції «Нові інформаційні технології в освіті», яку проводить щорічно компанія «1С:».

Сьома всеукраїнська науково-практична конференція «Нові інформаційні технології в освіті», яку провела компанія «1С:» 15 лютого 2014 року. Мета участі викладачів кафедри в цій конференції – ознайомлення з можливістю впровадження управлінського комплексу «1С: Підприємство» у практичну складову навчання студентів.

Восьма Всеукраїнська науково-практична конференція «Нові інформаційні технології в освіті», яку провела компанія «1С:» 12 лютого 2015 року. Мета участі викладачів кафедри в цій конференції – прагнення кафедри відкрити у ННІМП Державного університету телекомунікацій бізнес-центру «Навчально-тренувальна фірма» на базі операційного середовища «1С: підприємство 8.2» з можливістю видачі студентам після проходження практико-орієнтованого навчання сертифікату з управління підприємством компанії «1С:».

– 24 вересня 2015 року викладачі кафедри взяли участь в міжкафедральному науково-методичному семінарі за темою: «Неформальні методи навчання: перспективи, можливості, виклики».

Міжкафедральний науково-методичний семінар є одним із профілів кваліфікованого поширення методично-педагогічних знань. Систематична участь викладачів у роботі такого семінару вважається однією з форм підвищення кваліфікації.

Учасники семінару визнали ефективність та зручність неформального навчання у формі коучингу або групових зустрічей, ситуаційного навчання та «когнітивного учнівства», при якому відбувається розвиток складних когнітивних навичок.

– Викладачі кафедри взяли активну участь в роботі секції «Інноваційні технології менеджменту організаційних систем у телекомунікаційній сфері». Секційне засідання відбулось 19 листопада 2015 року в рамках І Міжнародної науково-технічної конференції «Сучасні інформаційно-телекомунікаційні технології».


Секційне засідання «Інноваційні технології менеджменту організаційних систем у телекомунікаційній сфері»

В даній конференції взяв участь і партнер кафедри – ТОВ «ТриМоб», оператор, що надає послуги мобільного зв’язку стандарту UMTS/WCDMA. Відвідали виставку багато бажаючих, в тому числі учасники конференції та студенти Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва, які мали змогу познайомитись з діяльністю та основною продукцією ТОВ «ТриМоб».


Виставка партнера кафедри

– 17 грудня 2015 року відбулася Третя міжнародна конференція "Синергія: ІT освіта та ІT індустрія", в якій взяли участь представники Державного університету телекомунікацій, в тому числі й завідувач кафедри управління інноваційною діяльністю – проф. Гудзь Олена Євгенівна.

Основна мета конференції – створити дієву платформу для діалогу і стратегічного співробітництва між керівниками державних органів, вітчизняних та закордонних вищих навчальних закладів і провідних ІТ компаній. Серед завдань конференції – створення механізмів визначення та вирішення кадрових проблем галузі, зокрема щодо визначення відповідності рівня кваліфікації випускників потребам галузі, підвищення інтересу молоді до ІТ-спеціальностей та вдосконалення процесу освіти в сфері ІТ.

6.2. Кількість наукових публікацій у фахових виданнях України та закордоном.

6.2.1. Публікація тез доповідей членів кафедри.

За 2016 – 2017 н.р. опубліковано 29 тез доповідей.

6.3. Кількість наукових публікацій у фахових виданнях України та закордоном.

За 2016 – 2017 н.р. опубліковано 28 статей.

6.4. Кількість підготовлених до видання монографій (за останні 3 роки).

За останні 3 роки підготовлено та видано 4 монографії.

Переглядів: 4 053
^