XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Наукова діяльність

детальніше

Шановний абітурієнт!

До Вас звертається член приймальної комісії кафедри Менеджменту Державного університету телекомунікацій.

Ви подали заяву для вступу на спеціальність (073 Менеджмент) за якою здійснюється підготовка на нашій кафедрі.

Дана спеціальність є однією з найбільш затребуваних та популярних спеціальностей на ринку праці.

Ми пропонуємо якісну освіту за помірною ціною. Вартість підготовки за спеціальністю (073 Менеджмент) складає 18600 грн. на рік, що значно нижче ніж у КПІ (32700 грн. на рік) та НАУ (26000 грн. на рік).

Якщо Вами до приймальної комісії будуть надані оригінали документів та сплачено за навчання, Ви гарантовано станете студентом нашої кафедри.

На кафедрі зроблено все можливе для того щоб збулися мрії студента та його батьків:

Кафедра Менеджменту готує висококваліфікованих і затребуваних на ринку праці фахівців по одній із найбільш престижних спеціальностей для галузі інформаційних технологій.

Кафедрою укладено 18 договорів про співпрацю з компаніями, які є потенційними роботодавцями наших випускників.

В освітньо-професійній програмі кафедри в межах навчального процесу сплановано отримання сертифікатів компаній-партнерів (ТОВ «Парус – Регіони»; Інтелект-сервіс M.E.Doc; «1С: Підприємство»), що надає право нашому випускнику отримати перше високооплачуване робоче місце в компанії, по якій отримано сертифікат, як в нашій країні, так і за кордоном.

Втілений на кафедрі інноваційний зміст навчання забезпечує навчання нашого студента тому, що потрібно і як потрібно, теоретично і практично, відповідно до компетенцій компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Це дозволяє нашому студенту мати фахову перевагу на ринку праці.

Для повноцінного оволодіння теоретичними знаннями та практичними уміннями і навиками майбутньої професії, навчання по спеціальності на нашій кафедрі починається з 1-го курсу, а не з 3-го, як на аналогічних кафедрах інших університетів.

Половина навчальних занять, відповідно до вимог компаній-партнерів кафедри, проводиться практично з використанням сучасного програмного забезпечення на апаратно-програмних комплексах та обладнанні останнього покоління, які використовуються компаніями-партнерами кафедри у своїй роботі. Це дозволяє нашому студенту оволодіти сучасними практичними уміннями і навиками, які необхідні для успішної роботи в компаніях.

В компаніях ІТ галузі велика увага приділяється знанню англійської мови. Для оволодіння англійською мовою на кафедрі втілена система її поглибленого вивчення, яка забезпечує засвоєння англійської мови за час навчання на рівня міжнародного стандарту В2.

На нашій кафедрі посилено вивчається англійська мова, яка необхідна для успішної роботи за спеціальністю. На 1-му та 2-му курсах заняття по англійській мові проводяться 3 пари на тиждень з урахуванням термінології кафедри. На 3-му, 4-му, 5-му курсах по всім дисциплінам, які викладаються на кафедрі 20% занять проводяться англійською мовою, що надає конкурентну перевагу нашим випускникам.

Відповідно до вимог науково-технічного прогресу та компетенцій компаній для оволодіння практичними уміннями і навиками на кафедрі створена сучасна навчально-матеріальна база. Вона укомплектована програмним забезпеченням, апаратно-програмними комплексами та сучасним обладнанням компаній-партнерів кафедри Менеджменту. Навчально-матеріальна база кафедри визнана однією з найкращих в Україні, про це свідчить гран-прі у номінації «Інноваційний розвиток навчально-лабораторної бази», яким нагороджена кафедра у 2019 році Міністерством освіти і науки України та Президентом Національної академії педагогічних наук України.

Навчальні класи та навчальні лабораторії укомплектовані сучасним обладнанням останнього покоління, програмно-апаратними комплексами та програмним забезпеченням компаній-партнерів кафедри. Це дозволяє нашим студентам навчатися по компетенціям компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Всі приміщення кафедри забезпечені безкоштовним доступом до швидкісної мережі Інтернет, що дозволяє нашим студентам користуватись у навчанні ресурсом електронної бібліотеки Університету, періодичними світовими виданнями у галузі інформаційних технологій, використовувати дистанційне навчання Moodle та електронний розклад занять.

Кафедрою організовуються і проводяться навчальні практики на виробничих базах в компанія-партнерах кафедри (ТОВ «Реаллайн»; ІТ Спеціаліст.) на 2-му курсі – ознайомча практика, для отримання первинних знань про професію; на 3-му курсі – виробнича практика, для набуття студентом практичних умінь виконання майбутніх службових обов’язків; на 4-му курсі переддипломна практика, для практичного застосування та удосконалення набутих теоретичних знань. Це дає можливість студенту краще зрозуміти суть спеціальності, за якою він навчається, та набути практичного досвіду роботи у компаніях і показати себе з кращого боку, щоб компанія була зацікавлена взяти його на роботу. Під час практик кращим студентам пропонується працевлаштування в цих компаніях.

Навчаючись за спеціальністю кафедри, Ви за доступною ціною отримаєте якісну вищу освіту, і що особливо важливо, отриманий під час навчання сертифікат компанії-партнера кафедри, гарантує Вам перше високооплачуване робоче місце.

Увага! Шановні абітурієнти!
В нашому університеті за зверненням студента з 1 курсу дозволяється помісячна оплата за навчання!
 

Теоретико-методологічним базисом забезпечення реалізації ключового завдання ректора Державного університету телекомунікацій щодо нової концепції освітньої моделі інноваційного змісту навчання є безперервне проведення науково-технічної діяльності та постійний інтелектуальний творчий пошук професорсько-викладацького складу,  докторантів, аспірантів та студентів кафедри. На цій основі забезпечується висока конкурентоспроможність науково-педагогічного колективу кафедри менеджменту, важливими складовими якого є професіоналізм, передовий освітній досвід та креативність викладачів, постійна робота над підвищенням своєї кваліфікації та розширенням методології й інструментарію наукових досліджень; активність та наполегливість докторантів, аспірантів і студентів у проведенні творчого наукового пошуку; постійна співпраця з підприємствами реального сектору економіки у вирішенні їх актуальних виробничих і організаційних питань, а також  науково-методичному супроводі розроблених пропозицій і рекомендацій.

Найголовнішими напрямками наукової діяльність кафедри менеджменту є підготовка докторантів та аспірантів за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності); видання наукового фахового журналу «Економіка. Менеджмент. Бізнес»; виконання тематичних науково-дослідних робіт; публікації наукових видань (підручників, навчальних посібників, науково-методичних рекомендацій, монографій, статей); оприлюднення та апробація результатів наукових досліджень на науково-практичних конференціях, дискусійних клубах та круглих столах; проведення консультацій, тренінгів, спеціалізованих курсів підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів підприємств галузі; залучення до наукової роботи студентів.

Підготовка наукових кадрів

Пріоритетним напрямом наукової діяльності кафедри менеджменту є підготовка наукових кадрів. На кафедрі функціонують аспірантура та докторантура. Наукове керівництво докторантами, аспірантами та здобувачами здійснюють провідні фахівці кафедри д.е.н., професор Гудзь О.Є., д.е.н., професор Стецюк П.А., д.е.н., професор Зеліско І.М., д.е.н., доцент Лазоренко Л.В., к. п. н. доцент Сотніченко В.М. Тематика дисертаційних досліджень охоплює найбільш актуальні проблеми у сфері менеджменту телекомунікації та інформації: управління інноваційними процесами й інноваційною діяльністю підприємств, управління конкурентоспроможністю та економічною безпекою телекомунікаційних підприємств, організаційно-економічний механізм розвитку підприємництва, проблеми адаптивності підприємств до трансформаційних процесів у національній економіці, інвестиційне забезпеченням інноваційної діяльності підприємств, організаційно-економічне забезпечення технічного переозброєння та модернізації телекомунікаційних підприємств.

Професорсько-викладацький склад кафедри менеджменту приймає активну участь у роботі спеціалізованої вченої ради Д 26.861.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» (інформація та телекомунікації), створеної наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження рішень атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності вчених рад від 29 вересня 2016 року». Очолює спеціалізовану вчену раду завідувач кафедри менеджменту доктор економічних наук, професор Гудзь Олена Євгенівна. Вченим секретарем спеціалізованої вченої ради затверджена доцент кафедри менеджменту, кандидат економічних наук Сорока Анна Михайлівна. Членами спеціалізованої вченої ради є професори кафедри менеджменту доктори економічних наук Зеліско Інна Михайлівна, Лазоренко Лариса Віталіїна та Стецюк Петро Антонович,

У 2018-2019 рр. дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук захистили Ковшова Ірина Олегівні (тема: «Розвиток маркетингового менеджменту телекомунікаційних підприємств: теорія, методологія, практика», науковий консультант доктор економічних наук, професор Гудзь О. Є.) та Халімон Тетяна Миколаївна (тема: «Управління конкурентоспроможністю телекомунікаційних підприємств: теорія та методологія», науковий консультант доктор економічних наук, професор Стецюк П. А.), а на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук – Насад Неоніла Вікторівна (тема: «Інноваційні підходи в управлінні людськими ресурсами підприємства», науковий керівник доктор економічних наук, доцент Лазоренко Л.В.).

Уже підготовлені до захисту та подані у спеціалізовану вчену дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Сосновської Ольги Олександрівни на тему «Управління економічною безпекою підприємств зв’язку: теорія та методологія» (науковий консультант доктор економічних наук, професор Зеліско І. М.) та дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Ольхової Ірини Олександрівни на тему «Організаційно-інформаційне забезпечення управління телекомунікаційних підприємств» (науковий керівник доктор економічних наук, професор Гудзь О. Є.).

Наукові дослідження кафедри менеджменту

Кафедра менеджменту є центром виконання наукових досліджень з розвитку теорії та методології загального і функціонального менеджменту вітчизняних підприємств, державного та регіонального управління, активізації інвестиційно-інноваційної процесів у сфері телекомунікацій і зв’язку, управління людськими ресурсами.

Професорсько-викладацький склад кафедри бере участь у виконанні плану науково-дослідних робіт Навчально-наукового інституту Менеджменту та підприємництва Державного університету телекомунікацій за такими темами:

 • «Розвиток телекомунікаційного ринку і проблеми його регулювання» (номер державної реєстрації 0111U004608);
 • «Формування соціальної стратегії розвитку бізнесу» (номер державної реєстрації 0113U07090);
 • «Методичні підходи щодо формування та реалізації сталого розвитку галузі зв’язку, інформації та інформатизації» (номер державної реєстрації 0114U002053);
 • «Методологічні засади побудови процесно-орієнтовного підприємства телекомунікацій» (номер державної реєстрації 0114U001500);
 • «Науково-методичне забезпечення реалізації сталого розвитку країни» (номер державної реєстрації 0114U002052).

Основні напрямки наукових досліджень викладачів кафедри менеджменту:

 • розробка теоретико-методичного забезпечення розвитку менеджменту в умовах трансформації концептуальної моделі функціонування національної економіки;
 • управління інноваційно-інвестиційними процесами та конкурентоспроможністю телекомунікаційних підприємств;
 • проблеми організації та підвищення ефективності виробництва і підприємницької діяльності в умовах економічних трансформацій та поглиблення глобальних викликів;
 • проблеми теорії і практика фінансового менеджменту вітчизняних підприємств;
 • економіко-екологічні аспекти розвитку інноваційного підприємництва;
 • проблеми розвитку та управління інтеграційними процесами;
 • управління організаційними змінами на телекомунікаційних підприємствах;
 • теорія і практика прийняття та реалізації управлінських рішень.

Результати наукових досліджень викладачів кафедри менеджменту у вигляді науково-методичних рекомендацій, експертних висновків та конкретних пропозицій впроваджені у практичну діяльність підприємств реального сектору економіки та структурних підрозділів органів державної влади. Зокрема,  Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства аграрної політики України, Департаменту  соціального страхування та партнерства Міністерства соціальної політики України, Головного департаменту з питань впровадження реформ Адміністрації Президента України, Податкової державної адміністрації України; Національного банку України, Фонду державного майна України, Державної комісії з регулювання фінансових послуг України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації,  Вінницької, Кіровоградської та Полтавської ОДА, Ліги страхових організацій України, Національної асоціації кредитних спілок України, Української національної Інтернет Асоціації, ТОВ «Lifecell», ПАТ «Укртелеком», ПрАТ «Київстар», ПАТ «Укртелеком», ТОВ «Глобалсілвер», ТОВ «Науково-дослідний центр «Телекомунікації без меж», ТОВ «Випробувальний центр «ОМЕГА», ПАТ ПУМБ, ПАТ «Ощадбанк», AG Банк.

Публікаційна активність професорсько-викладацького складу

Протягом останніх років співробітниками кафедри менеджменту опубліковано понад 200 наукових робіт, з яких 180 статей у фахових наукових виданнях та 28 статей у зарубіжних виданнях.

У 2018-2019 рр. співробітниками кафедри опубліковано 7 монографій, 9 підручників та навчальних посібників, більше 60  наукових статей у вітчизняних фахових та закордонних виданнях.

Наукові статті викладачі кафедри публікують у наукових виданнях, що входять до міжнародних науково-метричних баз даних, у тому числі до Scopus, Web of Science. Найбільшою активністю у цій сфері наукової діяльності відзначається завідувач кафедри, д.е.н., професор Гудзь О.Є., три наукові роботи якої опубліковані у виданнях включених до переліку Web of Science.

 

Високим визнанням наукових результатів співробітників кафедри є отримання Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. У 2015 р. його отримала доцент кафедри менеджменту, к.е.н. Сорока Анна Михайлівна за роботу  «Економіко-математична  модель  оптимізації асортименту продукції птахопереробних комплексів», а 2016 р. –  доцент кафедри менеджменту, к.е.н. Пicкoвець Ольга Вікторівна за роботу «Методика формування економічного механізму діяльності аграрних підприємств».

 
 

У 2019 р. такої честі удостоєні наукова монографія «Розвиток інтелектуального капіталу» та навчальний посібник «Інтелектуальний капітал» завідувача кафедри менеджменту, доктора економічних наук, професора Гудзь Олени Євгенівни.

Організація та участь у науково-практичних конференціях

Кафедра менеджменту є організатором міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій. 20 грудня 2016 р. кафедрою проведено науково-практичну конференцію на тему «Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства», а 16-17 березня 2017 р.  – міжнародну науково-практичну конференцію на тему «Сучасні тенденції та перспективи розвитку системи управління в Україні та світі». Кафедра менеджменту була співорганізатором Міжнародної науково-практичної конференції «Інновації і сучасні бізнес-технології в економіці та управлінні (союз науки і практики)», яка відбулася 17–18 травня 2018 р. у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка.

Співробітники кафедри в 2014–2019 рр. були активними учасниками у 120 всеукраїнських науково-практичних конференцій, симпозіумів, круглих столів та семінарів. Серед них, зокрема, «Економічна трансформація та перспективи міжнародної співпраці» (2014 р., м. Будва, Чорногорія); «Інтеграційна система освіти, науки і виробництва в сучасному інформаційному просторі» (2014 р., м. Тернопіль); «Institutionelle Grünalgen für die Ökonomik unter den Bedingungen der Transformation: Sammelwerk der wissenschaftlichen Artikel» ( 2014 р.,  Numbergrg, Німеччина); «Інноваційні технології менеджменту підприємств і організацій» (м. Київ, 2015 р.); «Стратегия и тактика развития производственно-хозяйственных систем» (2015 р., м. Гомель, Республіка Білорусь); «Украйна – България – Европейский Съюз: съвременное състояние и перспективи» (2015 р., Варна, Болгарія); «Актуальні проблеми управління та економічного розвитку  в умовах інформатизації суспільства» (2016 р., м. Київ); «Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства» (2016 р., м. Київ,); «Innovative educational technologies: international experience and its application in training in economics and management» (2016 р., м. Кишинів, Республіка Молдова); «Сучасні тенденції та перспективи розвитку системи управління в Україні та світі» (2017 р., м. Київ); «Topical question of contemporary science: Collection of scientific articles (Aspect Publishing)» (Taunton, 2017 р.); «Сучасні тенденції та перспективи розвитку системи управління в Україні та світі» (м. Київ, 2017 р.);  «Economy and society: a modern foundation for human development» (2017 р., м. Лейпциг, Німеччина), «Цифрове майбутнє на основі 4G/5G» (м. Київ, 2018 р.), «Економічне майбутнє України» (м. Київ, 2018 р.), «Стратегія і практика інноваційного розвитку фінансового сектору України» (м. Ірпінь, 2018 р.), «Інновації і сучасні бізнес-технології в економіці та управлінні (союз науки і практики)» (м. Суми, 2018 р.).


Учасники Регіонального семінару МСЕ для країн Європи і СНД «Цифрове майбутнє на основі 4G/5G» д.е.н., доцент Л.В. Лазоренко, д.е.н., професор О.Є. Гудзь, к.г.н., доцент А.А. Глушенкова
 

Організація науково-дослідної роботи студентів

Важливою складовою діяльності кафедри є організація науково-дослідної роботи студентів кафедри. Розвиток  інтересу студента  до наукової роботи є початковою школою наукового зростання для майбутніх фахівців з менеджменту. Тому на кафедрі працюють студентські наукові гуртки:

 • «Capital Management» (англійською мовою)  – керівник к.е.н., доцент Гавриш О. М. (засідання проводяться 2 та 4 середу місяця, ауд. 415);
 • «Менеджмент ХХІ ст.»  – керівник Маковець І. М. (засідання проводяться 3-ї середа місяця, ауд. 415).

В процесі роботи гуртків студенти опановують сучасними методами та прийомами проведення наукових досліджень в сфері економічної теорії.

Серед напрямків наукових досліджень студентів такі теми як модернізація вітчизняної економіки та перехід її на інноваційну модель розвитку, впровадження сучасних методів управління, інформаційні технології в менеджменті та бізнесі.

Активною формою науково-дослідної роботи студентів є проведення круглих столів та проблемних семінарів, на яких майбутні студенти готують публічні виступи за фіксованою тематикою. У 2018-2019 рр. в рамках цієї форми наукової  діяльності студентів було проведено такі заходи:

 • у групі МНД-31 з дисципліни «Іноземна» мова (за фаховим спрямуванням) І.М. Маковецькою була проведена гра Agile Management, яка розкриває секрети розуміння цінностей управління та дозволяє активно використовувати англійську ділову лексику;
 • у групі МНД-11 к.е.н., доцентом кафедри менеджменту Пісковець О.В. проведено ділову гру «Я – майбутній підприємець»;
 • у групі МНД-31 з нагоди навчального Екватору проведено відкритий захід з презентаціями індивідуальних робіт, в яких студенти кафедри менеджменту продемонстрували чому вони навчились за цей період, які знання та навички засвоїли, а також визначили свої сподівання відносно своєї майбутньої професії;
 • у групі МНД-11 (новий набір 2018 р.) проведено засідання круглого столу на тему: «Я – майбутній менеджер» з презентацією  індивідуальних робіт, які розкривають бачення першокурсниками своєї майбутньої професії та свого місця у діловому світі держави.

Відкриття круглого столу «Я – майбутній менеджер»
 
 

Учасники круглого столу «Я – майбутній менеджер»
 

За результатами проведених досліджень студенти готують тези виступів на наукових конференціях та  наукові статті. Активну участь у наукових конференціях приймають бакалаври та магістри кафедри В. Чорний, М. Артемчук, М. Філоненко, А. Чирва,.А. Уляницька, Родрігес Марадьяга М.Х., М. Байдін, Ю. Ковалевська, В. Стєкольщиков, К. Богомислов, І. Корнієнко, Д. Курбанов, В. Макарова, А. Мірзоян., В. Сичова, С. Атакулієв, А. Бараш, В. Гайдук, Я. Галіцька, Т. Гордович.

Студенти група МНД-41 Владислав Чорний, Михайло Артемчук та Маргарита Філоненко прийняли участі у І Міжнародному симпозіумі країн Чорноморського та Каспійського регіонів «У пошуках стабільності у Чорноморському та Каспійському регіонах» (I International Symposium on the Black Sea and Caspian Sea Countries  «Building Stability in the Black Sea and Caspian Sea Region»).

Студент кафедри менеджменту, групи МНД-41 Нечитайло Богдан Сергійович став переможцем І етапу олімпіади з менеджменту Всеукраїнської студентської олімпіади «Менеджмент інноваційної діяльності» зі спеціальності 073 «Менеджмент».

За 2018-2019 рр. студентами кафедри підготовлено та опубліковано більше 20 наукових статей та тези доповідей, 12 за яких підготовлено самостійно.

 
Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська, 7, каб. 328
Тел. (044) 249-25-59
E-mail: management@dut.edu.ua

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 13 320