Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Цікаве для абітурієнтів - Кафедра Енергоефективних технологій

ДРУЖЕ АБІТУРІЄНТЕ!

Ми ще не знайомі з тобою – це факт, але ми впевнені, що це тимчасово. Для того, щоб ти переконався, що ми кардинально відрізняємося від інших навчальних закладів нашої держави, потрібно не багато – декілька хвилин твого часу.

Згодні, що час взагалі безцінний, і твій особистий не є виключенням, але погодься – декілька хвилин – ніщо у порівнні із цілим життям, яке, ми впенені, ти намагаєшся прожити достойно, а для цього ти повинен зробити правильний вибір у бік як самої майбутньої своєї професії, так і у бік вишу.

Основний принцип, який закладений до інноваційного змісту навчання передбачає, що наших студентів ми зобов’язані навчати тому, чому потрібно, і як потрібно, теоретично і практично.

А тепер давай, друже, про всі наші переваги більш детально…

ПершеПідготовка по спеціальності з першого курсу!

Тільки наші студенти Державного університету телекомунікацій отримують інноваційні знання за спеціальністю 172 - "Телекомунікації та радіотехніка" з першого курсу. Чому спитаєте саме з першого курсу? Сенс цього полягає в наступному, а сами це один із важливих етапів реалізації інноваційного навчання, яке в свою чергу забезпечить випускникам нашого Університету мати великі перваги на ринку праці, та зацікавленість для фірм, які працюють в даній галузі.

ДругеДисципліна "Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів"

На першому курсі для всіх студентів Державного університету телекомунікацій викладається дисципліна "Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів".

Метою даної дисципліни є отримання теоретичних та практичних навичок у студентів про інформаційно-телекомунікаційну мережу. Яка складається в комлпексі з теріторільно розподілених ЕОМ, терміналів які обєднуються в єдину мережу за домогою програмного та апапартного забезпечення, різноманітних протоколів зв'язку.

ТретєЗагальнообов'язкові дисципліни для всіх спеціальностей

На 1 та 2 курсах – «Ділові комунікації» та, відповідно, «Групова динаміка і комунікації», ці дисципліни формують у студента уміння ефективно працювати у групі та команді, створювати власний бізнес-план, керувати саморозвитком, займатись вдосконаленням себе як особистості, уникати та знаходити вихід із конфліктних ситуацій, що дозволяєотримати додаткові конкурентні переваги на ринку праці, знати перспективи розвитку інформаційних технологій, що дозволить нашому студенту йти в ногу з життям та відповідати сучасним запитам розвитку суспільства.

Для конкурентного спеціаліста вкрай необхідним є знання особливостей підприємницької діяльності в реальному бізнес-середовищі та на ринку праці. Тому на 4 курсі для студентів усіх спеціальностей було введено дисципліну «Засади відкриття власного бізнесу». Дисципліна охоплює три практико-орієнтовані блоки:

1. Організаційно-правові аспекти відкриття власної бізнес-структури.

2. Вивчення ключових економічних показників, які необхідно обґрунтувати, щоб власний бізнес був прибутковим.

3. Провідний сучасний інструментарій ведення бізнесу, у т.ч. принципи електронної комерції та електронного діловодства.

Під час навчання нашим студентам розповідається про сучасні рекламні засоби та PR-технології. В результаті чого, наші випускники матимуть уявлення як створити реальний бізнес-план для реалізації свої ідей та поставлених цілей.

На 4-му курсі "Енергоефевтивні рішення для центрів обробки даних", "Проектування енергетичних систем на основі відновлювальних джерел енергії" по закінченню яких студент вмітиме та знатиме:

  • інноваційні джерела відновлювальної енергії;
  • виконувати порівняльний аналіз яке джерело використовувати в залежності від технічних особливостей;
  • матиме практичні навички стосовно розрахунку, проектування та реалізацію проектів на основі відновлювальних джерел енергії;
  • виконуватиме енергоаудит.

Четверте Поглибленне вивчення англійської мови починаючи з першого курсу

Оскільки англійська мова є перепусткою до успішного життя, в Державному університеті було обрано напрямок на створення інноваційного складу навчання. Тому для студентів першого та другого курсів проводяться  3 пари занять на тиждень, а на 3-5 курсах – по 2 пари на тиждень. Але це ще не все, оскільки на кафедрі є багато технічних дисциплін і тому виникла необхідність в проведенні 20% цих дисциплін англійською мовою. Це дає змогу нашим студентам опанувати технічну мову, що в результаті з'являється можливіть отримати міжнародний сертифікат володіння англійською мовою на рівні В2.

Така методика викладння обрана для підготовки фахівців високого рівня, що в свою чергу дозволяю бути конкурентно спроможними на ринку праці, оскільки більша співбесід, ділових зустрічей вудбуваються на англійскій мові.

П’яте  Обсяг практичних занять складає не менше половини

З метою задоволення зростаючого попиту українського суспільства на підготовку фахівців вищої кваліфікації, які не лише володіють теоретичними знаннями, але й мають практичні навички ефективно їх застосовувати в процесі експлуатації сучасного обладнання, на кафедрі енергоефективних систем створена та постійно оновлюється лабораторна база, що інтегрована до загальної лабораторної мережі Навчально-наукового інституту телекомунікацій та інформатизації. Зазначимо, що половина занять проводяться практично.

Шосте Сучасна теоретична підготовка

Кафедрою Енергоефективних технологій викладаються основні дисципліни, які дозволяють студентам вивчити основи енергоефективних технологій які полягаються у використанні енергозбереження та отримання енергії за допомогою альтернативних та відновлювальних джерел енергії, а саме сонячні станції, вітрогенератори як горизонтальні так і вертикальні, геліосистеми, теплові насоси. По темам кожної дисципліни обов'язково проводяться лекції — як теоретична підготовка і практичні заняття та, при можливості, лабораторні заняття — як практична складова навчання.

По кожній темі занять викладач в кінці лекції надає перелік питань для самостійного опрацювання, для виконання умови розподілу навчального часу - обсяг практичних занять не менше 50%.

Сьоме Договірні відносини з компаніями в даному напрямку

Для отримання практичних навчиок наших студентів, колективом кафедри було укладені угоди для проходження практик за спеціалізацією, а саме:

Schnaider Electric Company - відома світова компанія, яка профілюється з питаннь електрозабезпечення, проектування та створення енергоефективних рішень в телекомунікаціях. Під час проходження практики, наші студенти отримують теоричні знання та практичні навички від потенційного работодавця, та після закінчення отримують сертифікати які визнані всім світом;

ТОВ "Атмосфера" - профільна команія з проектування, виробництва то створення сучасних сонячних станцій від побутового до промислового призначення. Наших студентів практично навчають, та розповідають всі нюанси та тонкощі під час реалізації проекту з будівництва сонячної станції.

ТОВ "АтомЕнерго" - єдина фірма-партнер, яка спеціалізується на проектуванні, будівництві вертикальних вітрогенераторів.  Оскільки це інноваційна розробка, представники данної фірми залюбки приймають наших студентів для проходження практики з можливим подальшим працевлаштування. 

Восьме Якісна практична підготовка студентів

Чудово розуміючи, що перспективи працевлаштування та розмір заробітної платні випускників Університету будуть залежати від отриманого досвіду практичного використання обладнання, яке реально використовується в галузі телекомунікацій та сфері інформатизації, для навчання студентів на кафедрі Енергоефективних технологій створюється сучасна навчально-лабораторна база на основі обладнання останнього покоління, а саме робочий макет реальної сонячної станції та з використанням сучасних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення, що імітує функціонування найсучасніших зразків відповідного обладнання передових світових виробників.

Дев’яте Розподіл навчальних годин на протязі всіх семестрів

Якісне навчання на кафедрі Енергоефективних технологій реалізовано за допомогою інноваційного напрямку навчання, яке полягає в наступному, з розрахунку розподілу навчальних годин — 25% на дисципліни загальної підготовки і 75% на дисципліни професійної підготовки за спеціальністю.

Десяте Сертифікація

Оскільки отримання сертифіката міжнародного зраку на ринку праці цінується досить високо, викладачами кафедри було організовано сертифікаційни центр в Державному університеті від компанії Schnaider Electric company. Навчально-науковий та допоміжний склад кафедри Енергоефективних технологій отримав такі сертифікати та мають право сертифікувати студентів.

Одинадцяте Відповідність навчальної програми компетенціям роботодавців

Вивчення дисциплін загальної підготовки здійснюється з 1-го по 8-ий семестр з метою повноцінного забезпечення оволодіння студентами наступними професійними знаннями:

  • Організація зв’язку на основі бездротових, кабельних та оптичних систем та мереж;
  • Проектування, монтаж і сертифікація структурованої кабельної системи;
  • Знання основ проектування і побудови IPv4 і IPv6 мереж;
  • Проектування інженерної інфраструктури ЦОД;
  • Розрахунок, проектування, монтаж енергетичних систем на основі відновлювальних джерел енергії;

Дванадцяте Стажування студентів

Проведення практик студентів організовано та проводиться в компаніях-партнерах кафедри Енергоефективних технологій (Kyivstar, Укртелеком ТОВ "Атмосфера", ТОВ "Атомпроект").

На кафедрі проводиться активна робота з метою розширення кола партнерства з телеком-компаніями, що дозволить створити нові напрямки для стажування та подальшого працевлаштування наших студентів.

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою

Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Отримати консультацію
у завідуючого кафедрою
Надіслати
Дякуємо Вам за звернення до Державного університету телекомунікацій
Ваш запрос успешно отправлен

Завідуючий кафедрою зателефонує Вам як тільки отримає повідомлення.

Переглядів: 6 559
^