XS
SM
MD
LG
 Рекомендації з профілактики COVID-19
Государственный Университет Телекоммуникаций

Адрес:
03110, Украина
г. Киев, ул. Соломенская, 7
Контактная информация:
Государственный Университет Телекоммуникаций

Кафедра Менеджмента

Основные критерии поиска
Название, автор, год випуска


Детальный поиск
Категория, язык, тип документа
* Заполните необходимые поля для поиска

Автор:
Євтушенко Н.О.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
2.16 Мб
Тип документа:
Пособие
Навчальний посібник «Фінансовий менеджмент» містить теоретичні положення, основні поняття, актуальні проблеми щодо управління фінансами підприємств. Видання ґрунтується на сучасних економічних теоріях і фінансових практиках. Вивчення фінансового менеджменту з використанням посібника дозволяє отримати знання щодо основ фінансового управління підприємством та можливість засвоїти принципи обігу грошових зобов’язань та їх взаємозв’язок з кількісними показниками на всіх рівнях господарської діяльності підприємства. Навчальний посібник «Фінансовий менеджмент» призначено студентам вищих навчальних закладів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності «Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)» як допомога в оволодінні теоретичною та практичною діяльністю в галузі управління фінансами.
Автор:
О.Б. Гевко, Н.М. Шведа
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
3.37 Мб
Тип документа:
Пособие
Ринкове середовище, в якому функціонують господарські суб’єкти протягом останніх років постійно змінюється. Зростає ступінь його невизначеності, з’являються невраховані фактори ризику. За таких умов набуває актуальності нове бачення сучасного менеджменту, сформульоване Пітером Друкером: «До сфери уваги й відповідальності менеджменту входить все, що будь-яким чином впливає на продуктивність її діяльності – всередині організації або за її межами». Наведене твердження суттєво відрізняється від тих, які панували у нашій країні протягом багатьох років в умовах планово-адміністративної економіки.
Автор:
Г.І. Забродська, Л.Д. Забродська, Т.С. Пічугіна, А.П. Грінько
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
3.12 Мб
Тип документа:
Пособие
Навчальний посібник розроблено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціальності 073 «Менеджмент». Призначено для забезпечення самостійної роботи студентів із метою засвоєння ґрунтовних теоретичних знань з основ стратегічного менеджменту, теоретичних засад формування системи стратегічного управління в організації, глибокого системного та комплексного розуміння проблем управління на підприємствах за змінних умов функціонування, а також для підготовки до семінарських і практичних занять та виконання індивідуальної роботи.
Автор:
Стахурська С.А.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
1.39 Мб
Тип документа:
Пособие
Посібник призначений для вивчення теоретичних основ та набуття практичних навичок з управління змінами. В процесі вивчення дисципліни Управління змінами має бути сформоване сучасне економічне мислення та система спеціальних знань у галузі управління змінами у мінливих умовах соціально-економічного оточення, а також будуть здобуті необхідні практичні навички, що дозволять ефективно здійснювати цю діяльність в організації. Конспект лекцій дає основи розуміння сутності змін та природи їх виникнення, формує науковий світогляд і знання із технологій та методів управління змінами в організаціях, показує особливості функціонування організацій в умовах безперервних змін.
Автор:
Небава М.І., Міронова Ю.В.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
1.94 Мб
Тип документа:
Пособие
Розкрито теоретико-методичні основи управління економічною безпекою підприємства, її місце та роль у системі управління підприємством. Для ефективного функціонування та розвитку підприємств авторами розроблено та запропоновано методи діагностики загроз й комплексного оцінювання рівня економічної безпеки підприємств, організаційне забезпечення управління економічною безпекою підприємств. Матеріали посібника містять необхідну інформацію про основи економічної безпеки суб’єктів підприємництва, її організацію, систему захисту матеріальних та фінансових ресурсів суб’єктів, заходи щодо діяльності підприємств по забезпеченню їх економічної безпеки. Навчальний посібник може бути корисним менеджерам підприємств, начальникам служби, департаменту, управління економічною безпекою підприємства, студентам економічних спеціальностей.
Автор:
І.В. Сіменко, Т.Д. Косової
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
4.41 Мб
Тип документа:
Пособие
У навчальному посібнику розкриті теоретичні основи аналізу господарської діяльності підприємств, в тому числі організаційне, інформаційне та методичне забезпечення; висвітлена методика аналізу і прогнозування господарської діяльності та її результатів; розглянуто аналіз конкурентоспроможності, інвестиційної привабливості та результативності бізнес-процесів. Навчальний посібник виконаний з урахуванням кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Призначений для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, практичних працівників.
Автор:
Спасів Н.Я., Лосєва М.С., Дітчук Н.О., Маринчак Л.Р.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
1.92 Мб
Тип документа:
Пособие
Навчально-методичний посібник містить перелік тем, які виносяться для вивчення на лекційних та практичних заняттях. До кожної теми схематично наведено матеріал необхідний для поглибленого опрацювання, тематика рефератів, запитання для самоперевірки, задачі для самостійного розв'язування, розрахункові роботи та перелік літературних джерел, необхідний для вивчення вказаних тем. Розроблені у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки фахівців економічних спеціальностей. Може бути використаний студентами денної та заочної форми навчання.
Автор:
Гайдаєнко О. М., Шевчук Н. С.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
1.3 Мб
Тип документа:
Пособие
Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни «Управлінський аналіз» для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. У навчальному виданні висвітлено теоретичні та практичні аспекти методики управлінського аналізу в системі управління підприємством. Теоретичні та методичні питання розглядаються з ракурсів оперативного, поточного та перспективного (стратегічного) видів управлінського аналізу. В основі посібника – курс лекцій з дисципліни, а також результати апробації міждисциплінарного тренінгу з управлінського та стратегічного аналізу, який автори розробили для магістрантів спеціальності «Облік і аудит». Для викладачів та студентів економічних спеціальностей, а також фахівців з економіки, бухгалтерського обліку і менеджменту.
Автор:
Зеліско І.М.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
2.31 Мб
Тип документа:
Пособие
У навчальному посібнику розглянуто економічну сутність фінансової санації підприємства, порядок її проведення; зміст і роль санаційного контролінгу; організацію та проведення санаційного аудиту; охарактеризовані джерела санації; визначені пріоритетні напрями санаційної реструктуризації підприємства; розкрито економіко-правові аспекти санації, банкрутства та ліквідації підприємства; наведені шляхи державної фінансової підтримки санації підприємства. Для студентів ОС «Магістр», працівників підприємницьких і фінансових структур, державних установ, керівників підприємств, аспірантів, докторантів, наукові і практичні інтереси яких зосереджені у сфері антикризового управління підприємствами.
Автор:
В.М. Селютін, Л.М. Яцун
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
974 Кб
Тип документа:
Пособие
Навчальний посібник підготовлено відповідно до навчальної програми дисципліни «Управління персоналом» і спрямовано на формування навичок та вмінь виконання функцій управління персоналом на підприємствах сфери гостинності й торгівлі. Призначено для студентів, які навчаються за ступенем підготовки бакалавр спеціальності 073 «Менеджмент», менеджерів різних рівнів управління.

Библиотека


Просмотров: 10 892