XS
SM
MD
LG
Государственный Университет Телекоммуникаций

Адрес:
03110, Украина
г. Киев, ул. Соломенская, 7
Контактная информация:
Государственный Университет Телекоммуникаций

Кафедра Менеджмента

Основные критерии поиска
Название, автор, год випуска


Детальный поиск
Категория, язык, тип документа
* Заполните необходимые поля для поиска

Автор:
І.А. Дмитрієв, І.М. Кирчата, О.М. Шершенюк
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
2.74 Мб
Тип документа:
Пособие
У навчальному посібнику розкрито теоретико-методичні та прикладні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємства. За змістом навчальний посібник відповідає програмі начальної дисципліни «Конкурентоспроможність підприємства» для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти. В посібнику розкрито основи розвитку конкурентних відносин, охарактеризовано методичне забезпечення діагностики, стратегічного аналізу, оцінювання ефективності формування і забезпечення конкурентних переваг в системі управління конкурентоспроможністю підприємства. Посібник стане в нагоді магістрам, аспірантам й викладачами вищих навчальних закладів, управлінському персоналу та менеджерам підприємств, які прагнуть освоїти основи управління конкурентоспроможністю підприємства.
Автор:
Л.М. Романюк
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
1.39 Мб
Тип документа:
Пособие
ПОСІБНИК до вивчення навчальної дисципліни «Конкурентоспроможність підприємства» для студентів спеціальності «Економіка підприємства» 8.03050401 (усіх форм навчання).
Автор:
О.Є. Гудзь, С.Ю. Стрельнікова
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
7.05 Мб
Тип документа:
Книга
В монографії висвітлено теоретико-методологічні та практичні аспекти управління стратегічними змінами підприємств в умовах цифрової трансформації, зокрема розкрито сутність управління стратегічними змінами підприємств, встановлено особливості й опрацьовано концепт формування механізму управління стратегічними змінами підприємств та визначено методичні підходи до діагностики управління стратегічними змінами підприємств в умовах цифрової трансформації, охарактеризовано стан та виявлено тенденції розвитку підприємств в умовах цифрової трансформації на прикладі телекомунікаційних підприємств, здійснено декомпозиційну діагностику механізму управління стратегічними змінами й визначено результативність управління стратегічними змінами підприємств в умовах цифрової трансформації, обґрунтовано концептуальні засади щодо удосконалення управління стратегічними змінами підприємств в умовах цифрової трансформації, умотивовано методичні підходи до мультирівневої оптимізації управління стратегічними змінами підприємств та запропоновано альтернативні сценарії розвитку управління стратегічними змінами підприємств в умовах цифрової трансформації, що забезпечить перехід до нової якості функціонування підприємств та стимулюватиме підвищення їх результативності, адаптивності, зрілості й гнучкості. Видання пропонується для викладачів, аспірантів, магістрів і студентів економічних спеціальностей, керівників й працівників підприємств та буде корисним усім хто цікавиться теоретико-методологічними й практичними аспектами управління стратегічними змінами підприємств в умовах цифрової трансформації.
Автор:
О.Є. Гудзь, С.Ю. Стрельнікова
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
7.14 Мб
Тип документа:
Пособие
У навчальному посібнику розкрито основні поняття й терміни та висвітлено широке коло питань теоретико-методологічного, аналітичного, прогностичного та прагматичного характеру щодо управління стратегічними змінами, що сприятиме формуванню системи знань у царині управління стратегічними змінами, механізмів, діагностики та інструментарію прийняття рішень щодо формування та впровадження стратегічних змін підприємств, отриманню глибоких уявлень стосовно порівняльних характеристик та пріоритетних напрямів розвитку й удосконалення управління стратегічними змінами, навичок самостійного творчого мислення, прийняття оптимальних управлінських рішень, що забезпечить перехід до нової якості функціонування підприємств та стимулюватиме підвищення їх результативності, адаптивності, зрілості й гнучкості. Видання пропонується для викладачів, аспірантів, магістрів і студентів економічних спеціальностей, керівників й працівників державних установ та підприємств та буде корисним усім хто цікавиться теоретико-методологічними й практичними аспектами управління стратегічними змінами в сучасних умовах цифрових трансформацій.
Автор:
Marco Da Rin, Thomas Hellmann
Язык документа:
Английский
Раздем документа:
10.56 Мб
Тип документа:
Пособие
Develops a comprehensive framework for understanding entrepreneurial finance. Provides many practical educational tools, including a case study that runs across the entire text, a set of novel spreadsheet tools, and a variety of applied examples and exercises. Helps the reader move seamlessly from concept to application, and thus to get started as entrepreneur or investor. Provides a contemporary, diverse, and global outlook on entrepreneurial finance for students from all over the world. Written by renowned researchers and pioneers of the field, this text has strong academic foundations that allow students to understand financial structures, the behaviour of entrepreneurs, and a wide variety of investor types. Custom-developed spreadsheets, review exercises, slides, tables, and numerous other tools and support materials available at www.entrepreneurialfinance.net.
Автор:
В.Н. Ясенев, О.В. Ясенев
Язык документа:
Русский
Раздем документа:
22.65 Мб
Тип документа:
Пособие
Рассматриваются информационные процессы в экономике, их состав и особенности функционирования в комплексных системах управления предприятием, в финансовом менеджменте, бухгалтерском учете, банках, страховых компаниях, налоговых органах, коммерции, казначействе. Особое внимание уделяется техническому, технологическому, информационному и программному видам обеспечения с учетом потребностей экономистов и менеджеров в условиях работы в автоматизированных информационных системах. Для студентов, обучающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент».
Автор:
Федорова Е.А. (редактор)
Язык документа:
Русский
Раздем документа:
16.37 Мб
Тип документа:
Пособие
Содержит 14 глав, раскрывающих ключевые теоретические аспекты управления корпоративными финансами. Каждая тема сопровождается практическими примерами выполнения заданий, решения кейсов, осуществления расчетов с использованием инструментария Excel. Описываются основы работы в базах данных «Спарк», «Руслана», «Блумберг» и «Томпсон Рейтерс». В целях закрепления изученного материала по каждой главе приводятся задания для тренировки. Предлагаемый комплексный подход по изучению финансового менеджмента будет способствовать подготовке высококвалифицированных специалистов, обладающих широким спектром теоретических знаний и практических навыков. Для студентов бакалавриата, магистрантов, аспирантов экономических направлений.
Автор:
А.О. Блинов, Н.В. Угрюмова
Язык документа:
Русский
Раздем документа:
9.12 Мб
Тип документа:
Учебник
Учебник посвящен проблемам управления организационными изменениями. В нем дано развернутое представление теоретических знаний о менеджменте организационных изменений с учетом эволюции его развития, мирового опыта, современной практики, учитывающей переход мирового сообщества в экономику знаний. Авторы обобщают идеи, принципы, модели организационных изменений, изложенные в научной и учебной литературе. Значительное внимание уделяется также подходам, методам, инструментам проведения организационных изменений, имеющим практическое назначение. Представлена также роль управленческого консультирования в проведении организационных изменений и рассматриваются особенности их проведения на основе процессного подхода к управлению. Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки «Менеджмент», руководителей и специалистов предприятий, а также предпринимателей.
Автор:
Пикуза В.
Язык документа:
Русский
Раздем документа:
6.19 Мб
Тип документа:
Книга
Книга предназначена для специалистов, профессиональная деятельность которых связана с расчетами, документооборотом и принятием решений: бухгалтеров, юристов, экономистов, финансистов, менеджеров в области логистики, маркетинга и т. д. Электронные таблицы предоставляют огромные возможности для эффективного управления данными, позволяя автоматизировать логистические, производственные, финансовые и экономические расчеты. Цель данного пособия — с помощью практических примеров обучить читателей использовать методы и приемы обработки информации, применяя для этого офисные приложения, установленные практически на каждом компьютере. В книге параллельно рассматриваются две версии редактора электронных таблиц — Microsoft Office Excel 2003 и Excel 2010.
Автор:
Ю. Е. Воскобойников
Язык документа:
Русский
Раздем документа:
2.2 Мб
Тип документа:
Пособие
Учебное пособие содержит основные теоретические положения, необходимые для построения моделей временных рядов и анализа построенных моделей. Приводятся необходимые расчетные соотношения. Большое внимание уделяется реализации этих соотношений в табличном процессоре Excel. Учебное пособие содержит большое количество примеров и копий фрагментов документов Excel, которые позволят студентам не только лучше понять и усвоить учебный материал, но и эффективно использовать Excel при выполнении курсовых работ и дипломной работы. Учебное пособие предназначено бакалаврам, обучающимся по направлениям «Экономика», «Менеджмент», а также магистрантам и аспирантам соответствующих специальностей.

Библиотека


Просмотров: 25 260