Укр.   Рус.   Eng.

Государственный Университет Телекоммуникаций

Кафедра Менеджмента

Основные критерии поиска
Название, автор, год випуска


Детальный поиск
Категория, язык, тип документа
* Заполните необходимые поля для поиска

Стратегічне управління
Автор:
О.Б. Гевко, Н.М. Шведа
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
3.37 Мб
Тип документа:
Пособие
Ринкове середовище, в якому функціонують господарські суб’єкти протягом останніх років постійно змінюється. Зростає ступінь його невизначеності, з’являються невраховані фактори ризику. За таких умов набуває актуальності нове бачення сучасного менеджменту, сформульоване Пітером Друкером: «До сфери уваги й відповідальності менеджменту входить все, що будь-яким чином впливає на продуктивність її діяльності – всередині організації або за її межами». Наведене твердження суттєво відрізняється від тих, які панували у нашій країні протягом багатьох років в умовах планово-адміністративної економіки.
Стратегічний менеджмент. Частина 1. Теоретичні засади формування системи стратегічного управління в організації
Автор:
Г.І. Забродська, Л.Д. Забродська, Т.С. Пічугіна, А.П. Грінько
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
3.12 Мб
Тип документа:
Пособие
Навчальний посібник розроблено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціальності 073 «Менеджмент». Призначено для забезпечення самостійної роботи студентів із метою засвоєння ґрунтовних теоретичних знань з основ стратегічного менеджменту, теоретичних засад формування системи стратегічного управління в організації, глибокого системного та комплексного розуміння проблем управління на підприємствах за змінних умов функціонування, а також для підготовки до семінарських і практичних занять та виконання індивідуальної роботи.
Управління змінами
Автор:
Стахурська С.А.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
1.39 Мб
Тип документа:
Пособие
Посібник призначений для вивчення теоретичних основ та набуття практичних навичок з управління змінами. В процесі вивчення дисципліни Управління змінами має бути сформоване сучасне економічне мислення та система спеціальних знань у галузі управління змінами у мінливих умовах соціально-економічного оточення, а також будуть здобуті необхідні практичні навички, що дозволять ефективно здійснювати цю діяльність в організації. Конспект лекцій дає основи розуміння сутності змін та природи їх виникнення, формує науковий світогляд і знання із технологій та методів управління змінами в організаціях, показує особливості функціонування організацій в умовах безперервних змін.
Економічна безпека підприємства
Автор:
Небава М.І., Міронова Ю.В.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
1.94 Мб
Тип документа:
Пособие
Розкрито теоретико-методичні основи управління економічною безпекою підприємства, її місце та роль у системі управління підприємством. Для ефективного функціонування та розвитку підприємств авторами розроблено та запропоновано методи діагностики загроз й комплексного оцінювання рівня економічної безпеки підприємств, організаційне забезпечення управління економічною безпекою підприємств. Матеріали посібника містять необхідну інформацію про основи економічної безпеки суб’єктів підприємництва, її організацію, систему захисту матеріальних та фінансових ресурсів суб’єктів, заходи щодо діяльності підприємств по забезпеченню їх економічної безпеки. Навчальний посібник може бути корисним менеджерам підприємств, начальникам служби, департаменту, управління економічною безпекою підприємства, студентам економічних спеціальностей.
Аналіз господарської діяльності
Автор:
І.В. Сіменко, Т.Д. Косової
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
4.41 Мб
Тип документа:
Пособие
У навчальному посібнику розкриті теоретичні основи аналізу господарської діяльності підприємств, в тому числі організаційне, інформаційне та методичне забезпечення; висвітлена методика аналізу і прогнозування господарської діяльності та її результатів; розглянуто аналіз конкурентоспроможності, інвестиційної привабливості та результативності бізнес-процесів. Навчальний посібник виконаний з урахуванням кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Призначений для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, практичних працівників.
Фінансова діяльність суб’єктів господарювання
Автор:
Спасів Н.Я., Лосєва М.С., Дітчук Н.О., Маринчак Л.Р.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
1.92 Мб
Тип документа:
Пособие
Навчально-методичний посібник містить перелік тем, які виносяться для вивчення на лекційних та практичних заняттях. До кожної теми схематично наведено матеріал необхідний для поглибленого опрацювання, тематика рефератів, запитання для самоперевірки, задачі для самостійного розв'язування, розрахункові роботи та перелік літературних джерел, необхідний для вивчення вказаних тем. Розроблені у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки фахівців економічних спеціальностей. Може бути використаний студентами денної та заочної форми навчання.
Управлінський аналіз
Автор:
Гайдаєнко О. М., Шевчук Н. С.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
1.3 Мб
Тип документа:
Пособие
Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни «Управлінський аналіз» для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. У навчальному виданні висвітлено теоретичні та практичні аспекти методики управлінського аналізу в системі управління підприємством. Теоретичні та методичні питання розглядаються з ракурсів оперативного, поточного та перспективного (стратегічного) видів управлінського аналізу. В основі посібника – курс лекцій з дисципліни, а також результати апробації міждисциплінарного тренінгу з управлінського та стратегічного аналізу, який автори розробили для магістрантів спеціальності «Облік і аудит». Для викладачів та студентів економічних спеціальностей, а також фахівців з економіки, бухгалтерського обліку і менеджменту.
Управління фінансовою санацією підприємства
Автор:
Зеліско І.М.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
2.31 Мб
Тип документа:
Пособие
У навчальному посібнику розглянуто економічну сутність фінансової санації підприємства, порядок її проведення; зміст і роль санаційного контролінгу; організацію та проведення санаційного аудиту; охарактеризовані джерела санації; визначені пріоритетні напрями санаційної реструктуризації підприємства; розкрито економіко-правові аспекти санації, банкрутства та ліквідації підприємства; наведені шляхи державної фінансової підтримки санації підприємства. Для студентів ОС «Магістр», працівників підприємницьких і фінансових структур, державних установ, керівників підприємств, аспірантів, докторантів, наукові і практичні інтереси яких зосереджені у сфері антикризового управління підприємствами.
Управління персоналом: Практикум
Автор:
В.М. Селютін, Л.М. Яцун
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
974 Кб
Тип документа:
Пособие
Навчальний посібник підготовлено відповідно до навчальної програми дисципліни «Управління персоналом» і спрямовано на формування навичок та вмінь виконання функцій управління персоналом на підприємствах сфери гостинності й торгівлі. Призначено для студентів, які навчаються за ступенем підготовки бакалавр спеціальності 073 «Менеджмент», менеджерів різних рівнів управління.
Кадровий менеджмент
Автор:
З.М. Пушкар, Б.Т. Пушкар
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
3.39 Мб
Тип документа:
Пособие
Навчальний посібник «Кадровий менеджмент» призначений для студентів економічних спеціальностей та спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа”, а також усіх, кого цікавлять проблеми менеджменту. Увагу приділено питанням побудови ефективної моделі управління персоналом; формування кадрової політики і кадрового планування в організації; технології найму, добору, адаптації, оцінки і атестації; планування кар’єри і підготовки керівників. Розкриті основні аспекти кадрового менеджменту і трудового законодавства в Україні. Наведені практичні ситуації, термінологічний словник. Запропонований посібник може бути корисним для керівників підприємств і організацій, менеджерів, аспірантів, викладачів та інших фахівців з менеджменту.

Библиотека


Просмотров: 8 172
^