XS
SM
MD
LG
Государственный Университет Телекоммуникаций

Адрес:
03110, Украина
г. Киев, ул. Соломенская, 7
Контактная информация:
Государственный Университет Телекоммуникаций

Кафедра Управления информационной и кибернетической безопасностью

Основные критерии поиска
Название, автор, год випуска


Детальный поиск
Категория, язык, тип документа
* Заполните необходимые поля для поиска

Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
2.17 Мб
Тип документа:
Периодическое издание, сборник трудов
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (м. Київ, 25 лютого 2021 року). Збірник призначений для науковців, викладачів, докторантів, аспірантів і студентів закладів вищої освіти, фахівців з інформаційної та кібернетичної безпеки, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування.
Автор:
О.С. Власюк
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
6.03 Мб
Тип документа:
Периодическое издание, сборник трудов
Розглядаються науково-методологічні підходи до формування системи національної безпеки, висвітлюється еволюція загроз національній безпеці, досліджуються питання формування української національної ідентичності, людського розвитку, регіональної політики, інформаційної безпеки держави та реформування сектору безпеки, аналізуються проблеми забезпечення національної безпеки України в умовах російської агресії. Для фахівців у сфері національної безпеки та державного управління, політологів, викладачів, аспірантів і студентів.
Автор:
Н.Н. Быченок, В.А. Савченко, Т.М. Дзюба
Язык документа:
Русский
Раздем документа:
2.27 Мб
Тип документа:
Учебник
Учебник ориентирован на иностранных слушателей, изучающих современные информационные технологии, основы обеспечения информационной безопасности, методы информационного противоборства и способы его ведения в военной сфере. Учебник подготовлен по результатам исследований и разработок авторов, а также на основе материалов отечественных и иностранных публикаций. Может быть полезным для подготовки слушателей иностранных государств и для научно-педагогических работников, докторантов, адъюнктов, широкого круга военных и гражданских специалистов, которые работают в сфере национальной безопасности и обороны.
Автор:
Б.Б. Оразбаєв, Л.Т. Курмангазіева, Ш.К. Коланова
Язык документа:
Русский
Раздем документа:
21.53 Мб
Тип документа:
Пособие
Систематизированы и изложены основные методы системного анализа, применяемые при управлении производственными системами и технологическими процессами. Изложены основы теории системного анализа, изучены информацион­ные системы в системном анализе. Рассмотрены принципы, этапы и методы систем­ного анализа, вопросы управления в системах. Изложена методология системного анализа. Описаны основные методы и модели теории систем. Рассмотрены задачи нечеткого математического программирования, проблемы моделирования в нечёткой среде. Определена роль измерений в создании моделей систем. Рассмотрены экспе­рименты и измерительные шкалы, задачи и методы принятия решений, интеллекту­альные модели в управлении, экспертные системы, нейронные сети, нейро-нечёткие модели, генетические алгоритмы. Рассмотрены практические аспекты и примеры при­менения методов системного анализа при решении различных задач.
Автор:
Т.М. Мужанова
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
927 Кб
Тип документа:
Учебно-методическая разработка
Конспект лекцій з дисципліни «Організація конфіденційного діловодства» розроблений для студентів спеціальності «125 Кібербезпека» спеціалізації «Управління інформаційною та кібернетичною безпекою» і має на меті набуття студентами знань щодо основних засад організації створення та роботи з документами, які містять службову інформацію, а також формування вмінь і навичок з оформлення організаційно-розпорядчих та інформаційно-довідкових документів у системі загального та конфіденційного діловодства для подальшого використання у практичній діяльності.
Автор:
Ю. Палеха
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
269 Кб
Тип документа:
Пособие
У навчальному посібнику комплексно висвітлено питання документаційного забезпечення сучасного управління з урахуванням нових інструкцій та стандартів, новітніх тенденцій розвитку діловодства, яке подано як результат розвитку і самовдосконалення цілісної комунікативної системи, як вияв потреби об’єкта управління у вищому рівні впорядкування, як культура операційної управлінської технології. Зібраний матеріал включає як безпосередньо оформлення документів, так і висвітлення діловодного процесу. Наведено розгорнуті характеристики основних нормативних положень щодо створення документів, велика увага приділена систематизації документації, особливостям керування документацією. В посібнику вперше деталізовано технологічні аспекти роботи як з традиційними так і електронними документами.
Автор:
Pauline Bowen, Joan Hash, Mark Wilson
Язык документа:
Английский
Раздем документа:
8.23 Мб
Тип документа:
Пособие
Посібник узагальнює та доповнює низку існуючих стандартів та керівних документів Національного Інституту стандартів і технологій (NIST) та надає додаткову інформацію з відповідних тем. Зокрема розглянуто такі питання управління інформаційною безпекою як планування інформаційної безпеки; управління ризиками; реагування на інциденти; сертифікація, акредитація та оцінювання у сфері інформаційної безпеки; навчання персоналу з інформаційної безпеки тощо. Мета публікації полягає в інформуванні майбутніх та діючих фахівців з управління інформаційною безпекою про різні практичні аспекти інформаційної безпеки, які вони будуть впроваджувати та контролювати, працюючи за фахом.
Автор:
Tony Campbell
Язык документа:
Английский
Раздем документа:
9.09 Мб
Тип документа:
Пособие
У посібнику розглянуто практичні аспекти ефективного управління інформаційною безпекою, зокрема дав відповіді на такі проблемні питання: як досягти правильного балансу між ефектами реалізації інформаційних ризиків та витратами на інформаційну безпеку, як прийняти політики і стандарти безпеки та забезпечити їх реальне функціонування, як організувати заходи з інформаційної безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем, фізичної безпеки та безпеки персоналу, як використовувати складні функції безпеки, такі як цифрова криміналістика, реагування на інциденти та архітектура безпеки. За задумом автора роботи Тоні Кемпбелла, посібник призначений для майбутніх та новопризначених менеджерів з інформаційної безпеки.
Автор:
Т.М. Мужанова
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
1.57 Мб
Тип документа:
Пособие
У навчальному посібнику розглянуто концептуальні засади інформаційної безпеки держави, зокрема наведено основні терміни й визначення у сфері інформаційної безпеки, з’ясовано сутність та класифікації національних інтересів та загроз інформаційній безпеці, відслідковано історію розвитку інформаційної безпеки держави через призму еволюції засобів зв’язку. У рамках вивчення системи забезпечення інформаційної безпеки України проаналізовано вітчизняну нормативно-правову базу у зазначеній сфері, напрями державної політики інформаційної безпеки, розглянуто структуру та повноваження органів, що забезпечують інформаційну безпеку в Україні. Також висвітлено теоретичні основи кібербезпеки держави, розкрито особливості сучасного стану та перспективи забезпечення кібербезпеки України. Встановлено сутність понять інформаційного простору, інформаційних ресурсів та інфраструктури держави, проаналізовано проблеми національного інформаційного простору України, розглянуто напрями його розвитку і забезпечення інформаційної безпеки.
Автор:
Georgia Weidman
Язык документа:
Английский
Раздем документа:
13.35 Мб
Тип документа:
Учебник
To work through this book, you will need to know how to install software on your computer. That’s it. You don’t need to be a Linux expert or know the nitty-gritty of how networking protocols work. When you encounter a topic that is not familiar to you, I encourage you to do some outside research beyond my explanations if you need to—but we will walk step-bystep through all the tools and techniques that may be new to you, starting with the Linux command line. Topics of this book cover next chapters: Assessments, Attacks, Exploit Development and Mobile Hacking.

Библиотека


Просмотров: 76 924