Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Кафедра Менеджменту

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Управління змінами
Автор:
Стахурська С.А.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.39 Мб
Тип документу:
Посібник
Посібник призначений для вивчення теоретичних основ та набуття практичних навичок з управління змінами. В процесі вивчення дисципліни Управління змінами має бути сформоване сучасне економічне мислення та система спеціальних знань у галузі управління змінами у мінливих умовах соціально-економічного оточення, а також будуть здобуті необхідні практичні навички, що дозволять ефективно здійснювати цю діяльність в організації. Конспект лекцій дає основи розуміння сутності змін та природи їх виникнення, формує науковий світогляд і знання із технологій та методів управління змінами в організаціях, показує особливості функціонування організацій в умовах безперервних змін.
Економічна безпека підприємства
Автор:
Небава М.І., Міронова Ю.В.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.94 Мб
Тип документу:
Посібник
Розкрито теоретико-методичні основи управління економічною безпекою підприємства, її місце та роль у системі управління підприємством. Для ефективного функціонування та розвитку підприємств авторами розроблено та запропоновано методи діагностики загроз й комплексного оцінювання рівня економічної безпеки підприємств, організаційне забезпечення управління економічною безпекою підприємств. Матеріали посібника містять необхідну інформацію про основи економічної безпеки суб’єктів підприємництва, її організацію, систему захисту матеріальних та фінансових ресурсів суб’єктів, заходи щодо діяльності підприємств по забезпеченню їх економічної безпеки. Навчальний посібник може бути корисним менеджерам підприємств, начальникам служби, департаменту, управління економічною безпекою підприємства, студентам економічних спеціальностей.
Аналіз господарської діяльності
Автор:
І.В. Сіменко, Т.Д. Косової
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
4.41 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику розкриті теоретичні основи аналізу господарської діяльності підприємств, в тому числі організаційне, інформаційне та методичне забезпечення; висвітлена методика аналізу і прогнозування господарської діяльності та її результатів; розглянуто аналіз конкурентоспроможності, інвестиційної привабливості та результативності бізнес-процесів. Навчальний посібник виконаний з урахуванням кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Призначений для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, практичних працівників.
Фінансова діяльність суб’єктів господарювання
Автор:
Спасів Н.Я., Лосєва М.С., Дітчук Н.О., Маринчак Л.Р.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.92 Мб
Тип документу:
Посібник
Навчально-методичний посібник містить перелік тем, які виносяться для вивчення на лекційних та практичних заняттях. До кожної теми схематично наведено матеріал необхідний для поглибленого опрацювання, тематика рефератів, запитання для самоперевірки, задачі для самостійного розв'язування, розрахункові роботи та перелік літературних джерел, необхідний для вивчення вказаних тем. Розроблені у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки фахівців економічних спеціальностей. Може бути використаний студентами денної та заочної форми навчання.
Управлінський аналіз
Автор:
Гайдаєнко О. М., Шевчук Н. С.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.3 Мб
Тип документу:
Посібник
Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни «Управлінський аналіз» для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. У навчальному виданні висвітлено теоретичні та практичні аспекти методики управлінського аналізу в системі управління підприємством. Теоретичні та методичні питання розглядаються з ракурсів оперативного, поточного та перспективного (стратегічного) видів управлінського аналізу. В основі посібника – курс лекцій з дисципліни, а також результати апробації міждисциплінарного тренінгу з управлінського та стратегічного аналізу, який автори розробили для магістрантів спеціальності «Облік і аудит». Для викладачів та студентів економічних спеціальностей, а також фахівців з економіки, бухгалтерського обліку і менеджменту.
Управління фінансовою санацією підприємства
Автор:
Зеліско І.М.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.31 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику розглянуто економічну сутність фінансової санації підприємства, порядок її проведення; зміст і роль санаційного контролінгу; організацію та проведення санаційного аудиту; охарактеризовані джерела санації; визначені пріоритетні напрями санаційної реструктуризації підприємства; розкрито економіко-правові аспекти санації, банкрутства та ліквідації підприємства; наведені шляхи державної фінансової підтримки санації підприємства. Для студентів ОС «Магістр», працівників підприємницьких і фінансових структур, державних установ, керівників підприємств, аспірантів, докторантів, наукові і практичні інтереси яких зосереджені у сфері антикризового управління підприємствами.
Управління персоналом: Практикум
Автор:
В.М. Селютін, Л.М. Яцун
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
974 Кб
Тип документу:
Посібник
Навчальний посібник підготовлено відповідно до навчальної програми дисципліни «Управління персоналом» і спрямовано на формування навичок та вмінь виконання функцій управління персоналом на підприємствах сфери гостинності й торгівлі. Призначено для студентів, які навчаються за ступенем підготовки бакалавр спеціальності 073 «Менеджмент», менеджерів різних рівнів управління.
Кадровий менеджмент
Автор:
З.М. Пушкар, Б.Т. Пушкар
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.39 Мб
Тип документу:
Посібник
Навчальний посібник «Кадровий менеджмент» призначений для студентів економічних спеціальностей та спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа”, а також усіх, кого цікавлять проблеми менеджменту. Увагу приділено питанням побудови ефективної моделі управління персоналом; формування кадрової політики і кадрового планування в організації; технології найму, добору, адаптації, оцінки і атестації; планування кар’єри і підготовки керівників. Розкриті основні аспекти кадрового менеджменту і трудового законодавства в Україні. Наведені практичні ситуації, термінологічний словник. Запропонований посібник може бути корисним для керівників підприємств і організацій, менеджерів, аспірантів, викладачів та інших фахівців з менеджменту.
Writing a Winning Business Plan
Автор:
Matthew Record
Мова документу:
Англійська
Розмір документу:
1.29 Мб
Тип документу:
Книга
Preparing a winning business plan is crucial to help ensure the success of your business. A well researched and carefully structured business plan is the single most important component in the development and continuation of any venture. It is a detailed map that shows where you’re going and allows you to identify potential problems long before they arrive. With poor planning being the major cause of business failure, this book could literally save your business and your livelihood!
Project Management in the Real World
Автор:
Elizabeth Harrin
Мова документу:
Англійська
Розмір документу:
1.37 Мб
Тип документу:
Книга
Traditional project management books do that, following the project lifecycle with chapters on project definition, initiation, execution, closure andso on. This book is different. It’s for people who already know that a project has a beginning, a middle and an end and who want to take project management further. It’s for people who know the theory and feel there must be an easier way to get things done. It’s over 250 years’ worth of combined project management experience distilled into 200 pages so you can see how other people run their projects outside the management texts and research papers: how projects get done in the real world.

Бібліотека


Переглядів: 7 771
^