Державний Університет Телекомунікацій

Кафедра Управління інформаційної та кібернетичної безпекою


Безопасность корпоративных сетей
Настоящее учебно-методическое пособие посвящено актуальным вопросам построения защищенных корпоративных сетей. Особое внимание уделено математическому моделированию корпоративних сетей, вопросам построения комплексных систем защиты информации с гарантиями по безопасности, методам и средствам защиты от внутренних нарушителей в корпоративных сетях.Подробно описываются угрозы, исходящие от внутренних нарушителей корпоративных сетей. На основе моделирования действий внутренних нарушителей, предложены методы защиты и рекомендации по усилению общей защищенности корпоративных сетей.
СОЦИАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Курс лекцій містить концентрований виклад основ моделювання і прогнозування, містить важливі положення теорії передбачення та розробки соціальних проектів.Теоретичні підходи до позначених проблем доповнені конкретними прикладами: аналізом становлення ряду пріоритетних національних проектів і сучасних сценаріїв соціальної динаміки.
Прогнозирование, стратегическое планирование и национальное программирование
Підручник поєднує знання з теорії прогнозування та інтегрального макропрогнозування, стратегічного планування, національного програмування та макромоделювання з узагальненням практичного досвіду у цих видах державного регулювання економіки.Друге видання підручника суттєво доповнено з урахуванням досвіду реалізації стратегічних державних проектів та вирішення нових проблем .Вивчення представлених матеріалів дозволить управлінцям різного рівня навчитися аналізувати реальну ситуацію, передбачати хід її розвитку, виробляти стратегію дій та реалізувати її за допомогою методів прогнозування, планування та проектування.
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ
Зміст навчального посібника дозволить більш точно і правильно вивчити основи теорії прогнозування, моделювання та проектування, сформувати розуміння основних аспектів соціальної роботи в контексті даного курсу, а також познайомитися з основними методами, технологіями прогнозування, моделювання та проектування в практиці соціальної роботи.
«ГУМАНИТАРНО-ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ»
Представлений курс лекцій є фундаментальним курсом із соціального прогнозування, який увібрав в себе досвід багатьох наукових і навчальних видань, що вийшли в Росії протягом останніх 35 років.Курс складається з чотирьох частин.У першій частині розглянуто історичні умови виникнення і розвитку соціального прогнозування. Друга частина присвячена вивченню концепції «технологічного прогнозування» і її сутності. У третій частині проаналізовано технологію прогнозних розробок соціальних процесів. Предметом розгляду четвертої частини є прикладна соціальна прогностика, прогнозування конкретних проблемних ситуацій на прикладі Росії. До курсу додається термінологічний словник.
Інформаційна безпека (соціально-правові аспекти)
У підручнику розкрито сутність, технології та засоби ма­ніпулювання свідомістю, проведення інформаційних війн і спеці­альних інформаційних операцій. Розглянуто історію і сучасний стан інформаційно-психологічного протиборства, а також особливості вико­ристання інформаційного впливу в терористичній діяльності та еконо­мічному протиборстві. Показано широкий спектр загроз національній безпеці України в інформаційній сфері та систему забезпечення інфор­маційної безпеки держави.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ
У монографії представлена розроблена автором концепція інформаційного протиборства і державної інформаційної політики в умовах загрози використання іноземними державами арсеналу сил, засобів і методів інформаційно-психологічної війни в політичних цілях. У даній концепції інформаційно-психологічна війна розглядається як інструмент політичного впливу і засіб досягнення політичних цілей. Показанo новий підхід до визначення внутрішньої структури психологічних операцій як комбінації основних її елементів - дезінформування, лобіювання, маніпулювання, шантажу і управління кризами. Представлена в монографії характеристика системи соціальних і політичних відносин сучасного інформаційного суспільства та основних факторів, що впливають на її формування та розвиток, дозволяє розглядати цю систему як середовище організації і проведення інформаційно-психологічних операцій. Велика увага приділяється ролі ЗМІ в таємних операціях інформаційно-психологічної війни.
ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
У навчальному посібнику розглянуто сутність та зміст інформаційної безпеки, на­ціональні інтереси в інформаційній сфері, вивчено засади інформаційної безпе­ки Євросоюзу й адаптації стандартів Євросоюзу до українського інформаційно­го законодавства.Автор дослідив сучасні особливості здійснення державної інформаційної політики в Україні та інших країнахсвіту, проаналізував положення основних концепцій забезпечен­ня інформаційної безпеки України та Європи.
Інноваційний менеджмент
У підручнику розглядаються концептуальні положення теорії інноваційного розвитку, принципи і методи державного регулювання інноваційної діяльності, методологічні і теоретико-методичні основи організації та управління інноваційним процесом на підприємстві чи в установі, у галузі, регіоні та країні, теоретико-методичні засади управління інтелектуальною власністю як основою інноваційного розвитку.
Теория комуникаций
Настоящий учебник адресован студентам, аспирантам и преподавателявысших учебных заведений, а также исследователям и специалистам, связанным стеорией и практикой коммуникации, и в большей мере - социальной коммуникации.В конце каждой главы приводятся вопросы для самоконтроля, дается списокосновной и дополнительной литературы по данной теме.

Бібліотека


Переглядів: 23 852
^