Державний Університет Телекомунікацій

Кафедра Управління інформаційною та кібернетичною безпекою

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Безопасность корпоративных сетей
Автор:
Биячуев Т.А.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.32 Мб
Тип документу:
Книга
Настоящее учебно-методическое пособие посвящено актуальным вопросам построения защищенных корпоративных сетей. Особое внимание уделено математическому моделированию корпоративних сетей, вопросам построения комплексных систем защиты информации с гарантиями по безопасности, методам и средствам защиты от внутренних нарушителей в корпоративных сетях. Подробно описываются угрозы, исходящие от внутренних нарушителей корпоративных сетей. На основе моделирования действий внутренних нарушителей, предложены методы защиты и рекомендации по усилению общей защищенности корпоративных сетей.
СОЦИАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Автор:
Э. А. Самбуров
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.36 Мб
Тип документу:
Книга
Курс лекцій містить концентрований виклад основ моделювання і прогнозування, містить важливі положення теорії передбачення та розробки соціальних проектів. Теоретичні підходи до позначених проблем доповнені конкретними прикладами: аналізом становлення ряду пріоритетних національних проектів і сучасних сценаріїв соціальної динаміки.
Прогнозирование, стратегическое планирование и национальное программирование
Автор:
Прценко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
8.51 Мб
Тип документу:
Книга
Підручник поєднує знання з теорії прогнозування та інтегрального макропрогнозування, стратегічного планування, національного програмування та макромоделювання з узагальненням практичного досвіду у цих видах державного регулювання економіки. Друге видання підручника суттєво доповнено з урахуванням досвіду реалізації стратегічних державних проектів та вирішення нових проблем . Вивчення представлених матеріалів дозволить управлінцям різного рівня навчитися аналізувати реальну ситуацію, передбачати хід її розвитку, виробляти стратегію дій та реалізувати її за допомогою методів прогнозування, планування та проектування.
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ
Автор:
Л. А. КУДРИНСКАЯ
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
923 Кб
Тип документу:
Книга
Зміст навчального посібника дозволить більш точно і правильно вивчити основи теорії прогнозування, моделювання та проектування, сформувати розуміння основних аспектів соціальної роботи в контексті даного курсу, а також познайомитися з основними методами, технологіями прогнозування, моделювання та проектування в практиці соціальної роботи.
«ГУМАНИТАРНО-ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ»
Автор:
И.В. БЕСТУЖЕВ-ЛАДА Г.А. НАМЕСТНИКОВА
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.45 Мб
Тип документу:
Книга
Представлений курс лекцій є фундаментальним курсом із соціального прогнозування, який увібрав в себе досвід багатьох наукових і навчальних видань, що вийшли в Росії протягом останніх 35 років. Курс складається з чотирьох частин. У першій частині розглянуто історичні умови виникнення і розвитку соціального прогнозування. Друга частина присвячена вивченню концепції «технологічного прогнозування» і її сутності. У третій частині проаналізовано технологію прогнозних розробок соціальних процесів. Предметом розгляду четвертої частини є прикладна соціальна прогностика, прогнозування конкретних проблемних ситуацій на прикладі Росії. До курсу додається термінологічний словник.
Інформаційна безпека (соціально-правові аспекти)
Автор:
Остроухой Б. В., Петрик Б. М., Прнсяжнюк М. М. та ін. ; за заг- ред. Є. Д. Скулиша
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
5.75 Мб
Тип документу:
Книга
У підручнику розкрито сутність, технології та засоби ма­ніпулювання свідомістю, проведення інформаційних війн і спеці­альних інформаційних операцій. Розглянуто історію і сучасний стан інформаційно-психологічного протиборства, а також особливості вико­ристання інформаційного впливу в терористичній діяльності та еконо­мічному протиборстві. Показано широкий спектр загроз національній безпеці України в інформаційній сфері та систему забезпечення інфор­маційної безпеки держави.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ
Автор:
МАНОЙЛО А.В
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.82 Мб
Тип документу:
Книга
У монографії представлена розроблена автором концепція інформаційного протиборства і державної інформаційної політики в умовах загрози використання іноземними державами арсеналу сил, засобів і методів інформаційно-психологічної війни в політичних цілях. У даній концепції інформаційно-психологічна війна розглядається як інструмент політичного впливу і засіб досягнення політичних цілей. Показанo новий підхід до визначення внутрішньої структури психологічних операцій як комбінації основних її елементів - дезінформування, лобіювання, маніпулювання, шантажу і управління кризами. Представлена в монографії характеристика системи соціальних і політичних відносин сучасного інформаційного суспільства та основних факторів, що впливають на її формування та розвиток, дозволяє розглядати цю систему як середовище організації і проведення інформаційно-психологічних операцій. Велика увага приділяється ролі ЗМІ в таємних операціях інформаційно-психологічної війни.
ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Автор:
В. А. ЛІПКАН, Ю. Є. МАКСИМЕНКО, В. М. ЖЕЛІХОВСЬКИЙ
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.78 Мб
Тип документу:
Книга
У навчальному посібнику розглянуто сутність та зміст інформаційної безпеки, на­ціональні інтереси в інформаційній сфері, вивчено засади інформаційної безпе­ки Євросоюзу й адаптації стандартів Євросоюзу до українського інформаційно­го законодавства. Автор дослідив сучасні особливості здійснення державної інформаційної політики в Україні та інших країнах світу, проаналізував положення основних концепцій забезпечен­ня інформаційної безпеки України та Європи.
Інноваційний менеджмент
Автор:
Ілляшенко С.М.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.02 Мб
Тип документу:
Книга
У підручнику розглядаються концептуальні положення теорії інноваційного розвитку, принципи і методи державного регулювання інноваційної діяльності, методологічні і теоретико-методичні основи організації та управління інноваційним процесом на підприємстві чи в установі, у галузі, регіоні та країні, теоретико-методичні засади управління інтелектуальною власністю як основою інноваційного розвитку.
Теория комуникаций
Автор:
Ф.И. Шарков
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
966 Кб
Тип документу:
Книга
Настоящий учебник адресован студентам, аспирантам и преподавателявысших учебных заведений, а также исследователям и специалистам, связанным стеорией и практикой коммуникации, и в большей мере - социальной коммуникации. В конце каждой главы приводятся вопросы для самоконтроля, дается списокосновной и дополнительной литературы по данной теме.

Бібліотека


Переглядів: 32 504
^