Державний Університет Телекомунікацій

Методична робота - Кафедра Систем інформаційного та кібернетичного захисту

Навчально-методична робота кафедри

Положення про організацію навчально-методичної роботи

1. Загальні положення

1.1 Методична робота є важливою складовою навчально-виховного процесу й спрямована на вирішення завдань з підвищення якості підготовки фахівців на основі комплексного підходу до вдосконалення змісту, організації й методів навчання.

1.2 Розрізняють дві форми методичної роботи: науково-методичну та навчально-методичну. Науково-методична робота орієнтована на створення нових принципів і методів ефективного управління про­цесом навчання студентів. Навчально-методична робота спрямована на методичне забезпечення й удосконалення існуючих форм і видів занять зі студентами.

1.3 Основними напрямами методичної роботи є:

-   перспективне та поточне планування навчально-методичної роботи;

-   створення навчально-методичних комплексів з дисциплін і спеціальностей у відповідності із сучасними вимогами до рівня під­готовки фахівців;

-   удосконалення навчальних планів і програм підготовки фахівців;

-   вивчення обсягу й змісту самостійної роботи студентів, вироблення методичних рекомендацій із планування, організації й контролю самостійної роботи студентів;

-   організація університетської системи підвищення педагогічної майстерності молодих викладачів, аспірантів і наукових співробітників;

-   аналіз забезпеченості навчального процесу навчально-методичною літературою, формування поточних планів видання підручників, навчальних і методичних посібників і вказівок; вивчення, узагаль­нення й поширення позитивного досвіду навчально-методичної роботи, передових прийомів і методів проведення навчальних занять і організаційних форм навчання;

1.4 Координацію й керівництво всіма напрямками методичної роботи в університеті здійснює проректор з навчальної роботи, навчальна частина та методична рада. При цьому діяльність методичної ради в основному спрямована на теоретичну розробку питань змісту й технології навчання, а також на аналіз і запровадження рекомендацій, направлених на покращення науково-методичного забезпечення навчального процесу.

1.5 Методична рада у своїй практичній роботі керуються ЗУ “Про вищу освіту”, наказами та інструктивними листами МОН, статутом університету, наказами та розпорядженнями ректора і  проректора з навчальної роботи, а також цим положенням.

Форми методичної роботи на кафедрі СІКЗ

З метою підвищення професійної майстерності викладачі кафедри СІКЗ використовують різноманітні форми методичної роботи:

а) науково-практичні конференції викладачів щодо проблем реалізації концепції неперервної професійної освіти, науково-методичних засад підготовки фахівців;

б) загальні конференції педагогічних працівників вищої школи, де обговорюється стан навчально-виховного процесу в інституті захисту інформації, а також перспективи розвитку фахових спеціальностей;

в) засідання вченої ради інституту ННІЗІ, на яких детально аналізують рівень професійної підготовки студентів, стан навчально-виховної роботи, обговорюють та затверджують перспективний план роботи за окремими проблемами (наприклад, науково-дослідна робота студентів, методична робота з викладачами та ін.), а також розглядають досвід роботи кафедр щодо впровадження нових технологій навчання студентів;

г) методичні семінари;

ґ) виробничі наради, на яких завідувач кафедри інформує про стан навчально-виховної роботи, результати сесій або про необхідність вживання заходів щодо професійної підготовки студентів;

д) засідання кафедри, на яких обговорюють результати роботи викладачів щодо вдосконалення навчально-виховної роботи зі студентами;

е) інструктивно-методичні наради, які проводяться деканатами факультетів;

є) індивідуальна самоосвітня робота викладача кафедри;

ж) індивідуальні та групові консультації із завідувачем кафедри та викладачами з реалізації управлінських функцій або для надання конкретної методичної допомоги з питань планування роботи, визначення змісту, форм наукової, організаційно-методичної роботи.

Ефективним є постійно діючий семінар «Професійна майстерність викладача вищого закладу освіти». На засіданнях такого семінару розглядаються актуальні проблеми навчально-виховної роботи вищого навчального закладу: психологія сучасного студента; складові педагогічної майстерності викладача вищої школи; професійна спрямованість всіх видів навчально-виховної роботи; психолого-педагогічні аспекти організації самостійної роботи студента; психолого-педагогічні основи організації контролю успішності студентів та інші актуальні питання педагогіки і психології вищої школи.

Важлива роль у підвищенні професійної майстерності викладача належить методичним нарадам вищого навчального закладу. На їх засіданнях розглядають пробле­ми вдосконалення різних видів навчальних занять, шляхи підвищення ефективності різних видів практик у формуванні фахівця, місце курсових і дипломних робіт у підготовці спеціаліста, модульно-рейтингову систему навчання студентів тощо.

Підвищенню майстерності викладачів сприяє також систематичне проведення та обговорення відкритих показових лекцій та інших видів навчальних занять.

Ефективними формами методичної роботи є написання і підготовка до видання конспектів лекцій, методичних матеріалів до семінарських занять, лабораторних робіт, курсового та дипломного проектування, практики і самостійної роботи студентів; розроблення навчальних планів, навчальних програм, робочих навчальних планів, робочих навчальних програм; розроблення і постановка нових лабораторних робіт; підготовка комп'ютерного програмного забезпечення навчальних дисциплін: складання екзаменаційних білетів, завдань для проведення модульного, тестового і підсумкового контролю; розроблення і впровадження наочних навчальних посібників (схем, діаграм, стендів, слайдів тощо), нових форм, методів і технологій навчання; вивчення і впровадження передового досвіду організації навчального процесу; підготовка концертних програм, персональних художніх виставок та ін.

Важливе значення для підвищення ефективності методичної роботи має наявність у вищому навчальному закладі спеціального методичного кабінету, у якому представлені методичні розробки; плани роботи методичних семінарів, семінарських, практичних і лабораторних занять; плани вивчення і впровадження передового педагогічного досвіду, виховної роботи; наукові праці, підручники і посібники, авторами яких є викладачі навчального закладу. Важливо також у методичному кабінеті показати досягнення кафедр у навчально-виховному процесі, окремих викладачів вищого навчального закладу.

Особлива роль у методичній роботі викладача вищого навчального закладу належить самостійній роботі над підвищенням рівня своїх знань, вдосконаленням методичної майстерності. Значною мірою вона визначається вимогами до педагогічних кадрів керівництва вищого навчального закладу, а також професійною відповідальністю, професійними амбіціями викладача. Тому ця форма методичної роботи викладачів є складовою їх самоосвіти. Зміст її охоплює систематичне вивчення наукової, психолого-педагогічної та методичної літератури, участь у методичній роботі кафедри і факультету, розроблення окремих проблем, пов'язаних з удосконаленням навчально-виховної роботи, проведення експериментальних досліджень, огляд і реферування педагогічних і методичних журналів, збірників та ін. Така робота спонукає викладача звертатися до нових досягнень науки і передового педагогічного досвіду з метою вдосконалення власного.

Основні завдання методичної роботи

Основним завданням методичної роботи є забезпечення навчальних занять, а саме:

- розробка та проведення заходів з удосконалення навчальної роботи, підвищення педагогічної майстерності професорсько-викладацького складу;

- розробка та обговорення навчальних та тематичних планів, програм навчальних дисциплін та інших документів, планування навчальної діяльності;

- розробка та обговорення методик викладання навчальних дисциплін, текстів лекцій, а також методик організації проведення різних видів занять, у тому числі комплексних навчань, ігор, групових вправ тощо;

- обговорення проблем інтенсифікації навчального процесу, методики використання навчального телебачення, технічних засобів навчання, ЕОМ та дидактичних матеріалів до них;

- розробка та обговорення методики проведення самостійної роботи слухачів, узагальнення досвіду цієї роботи та підготовка пропозицій щодо його удосконалення;

- вивчення, узагальнення та поширення позитивного досвіду методичної роботи.

Основними формами методичної роботи є:

- навчально-методичні конференції, збори, засідання методичної ради, засідання кафедри, предметно-методичних секцій кафедр з навчально-методичних питань;

- показові, відкриті, пробні та інструктивно-методичні заняття;

- контрольні та взаємні відвідування занять;

- лекції та доповіді з методики навчання, педагогіки та психології;

- аналітичні дослідження з питань методики навчання слухачів.

Науково-методичне забезпечення навчального процесу передбачає наявність:

- державних стандартів освіти;

- навчального плану,

- навчальних програм з усіх нормативних і вибіркових навчальних дисциплін;

- програм навчальної, виробничої та інших видів практик;

- підручників і навчальних посібників;

- інструктивно-методичних матеріалів до семінарських, практичних і лабораторних занять;

- індивідуальних семестрових завдань для самостійної роботи студентів з навчальних дисциплін;

- контрольних завдань до семінарських, практичних і лабораторних занять;

- блоків контрольних робіт з навчальних дисциплін для перевірки рівня засвоєння курсантами навчального матеріалу;

- критеріїв оцінки рівня знань курсантів з конкретної навчальної дисципліни;

- методичних матеріалів для курсантів з питань самостійного опрацювання фахової літератури, написання курсових робіт і дипломних проектів (робіт).

Провідне значення в методичному забезпеченні навчального процесу з кожної конкретної дисципліни навчального плану належить кафедрі.

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, Київ,
вул. Соломянська, 7, каб. 302
тел. (044) 249-25-30
email: stzi@dut.edu.ua

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Презентація кафедри

Переглядів: 11 499
^