XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Кафедра Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Автор:
Л.О. Птащенко, В.В. Сержанов
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.64 Мб
Тип документу:
Посібник
У посібнику комплексно розглянуто теоретичні основи та практичний інструментарій фінансового контролінгу. Розкрито організаційні моделі, інструментарій та методи забезпечення результативності фінансово-господарської діяльності підприємства. Визначено концептуальні засади та методи вартісно-орієнтованого й стратегічного фінансового контролінгу, системи збалансованих показників, фінансової діагностики й моніторингу. Для студентів, слухачів і викладачів магістерських програм економічних спеціальностей. Буде корисним для спеціалістів фінансово-економічних служб, фінансових контролерів, бізнесменів і фахівців у сфері управління фінансами.
Автор:
Н.І. Сарай
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.57 Мб
Тип документу:
Посібник
Унавчальномупосібникурозглядаютьсятеоретичні,методичніта практичнізасадибізнес-діагностуваннядіяльностіпідприємствав період нестійкого та мінливого зовнішнього середовища. Навчальний посібник містить перелік обов’язкових питань до вивчення основних тем курсу «Бізнес-діагностика», коротко розкриває зміст кожної теми.Длязакріпленнятеоретичногоматеріалупропонуютьсятестовіта розрахунково-ситуаційнізавдання.Длястудентівзаочноїформинавчання подаються завдання для виконання контрольних робіт. Посібникпризначаєтьсядлястудентівспеціальності076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», аспірантів, викладачів.
Автор:
О.Я. Малинка
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.18 Мб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Опорний конспект лекцій з дисципліни «Маркетингова діагностика» для студентів усіх формнавчанняпредставленийудопомогустудентам підчаспідготовкидо аудиторнихзанять,складанняекзаменівпідчасекзаменаційноїсесії. Важливість питань, що розглядаються навчальною дисципліною Бізнес-діагностика, полягаєв тому, що майбутньому економісту для прийняття оптимальнихрішеньтребазнатиосновніпринципипроведення діагностичногодослідження,сутністьпроцедуроцінки,їхрізноманітність, складність і вплив на ефективність діяльності підприємства. Дометодичногоапаратутаінструментаріюдіагностикизалучаються відповіднізасобидисциплін“Статистика”, “Економічнийаналіз”, “Маркетинг” та ін. Головноюметоювикладаннядисципліни“Економічна діагностика”є формуваннявміньінавичокщодовикористанняметодичногоапарату та інструментарію економічногодіагностуваннядлявизначеннястану підприємства і формування аналітичної інформації, необхідної для прийняття своєчасних та обґрунтованих управлінських рішень. Цей курс передбачає теоретичну та практичну підготовку студентів для вирішення конкретних завдань управління діяльністю підприємствав умовах ринку.
Автор:
Г.О. Швиданенко, А.І. Дмитренко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.48 Мб
Тип документу:
Посібник
Практикум присвячений висвітленню актуальних теоретико-методичних і нормативних положень, практичних аспектів здійснення комплексної бізнес-діагностики промислового підприємства. Містить широке коло навчальних завдань, прикладів, задач, практичних ситуацій, кросвордів, кейсів, що дозволяють сформувати високий рівень компетентності у сфері дослідження діяльності суб’єкта господарювання. Призначений для студентів, слухачів магістерських програм економічних спеціальностей вищих навчальних закладів і центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації, викладачів, а також буде корисним для економістів-практиків.
Автор:
С.О. Єрмак
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.01 Мб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Опорний конспект лекцій з дисципліни «Економічна діагностика» для студентів усіх форм навчанняпредставленийудопомогустудентам під час підготовкидо аудиторнихзанять, складанняекзаменівпідчасекзаменаційноїсесії. Важливістьпитань,щорозглядаютьсянавчальноюдисципліною Бізнес-діагностика,полягає в тому, щомайбутньомуекономістудля прийняття оптимальнихрішеньтребазнатиосновніпринципипроведення діагностичногодослідження,сутністьпроцедуроцінки,їхрізноманітність, складність і вплив на ефективність діяльності підприємства. Дометодичногоапаратутаінструментаріюдіагностикизалучаються відповіднізасобидисциплін“Статистика”, “Економічнийаналіз”, “Маркетинг” та ін. Головноюметоювикладаннядисципліни“Економічнадіагностика”є формуваннявміньінавичокщодо використанняметодичногоапаратута інструментаріюекономічногодіагностуваннядлявизначеннястанпідприємства і формування аналітичної інформації, необхідної для прийняття своєчасних та обґрунтованих управлінських рішень. Цей курс передбачає теоретичну та практичну підготовку студентів для вирішення конкретних завдань управління діяльністю підприємства в умовах ринку.
Автор:
Мостенська Т.Л., Рибачук-Ярова Т.В.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
753 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Конспект лекцій призначений для вивчення теоретичних і практичних засад планування і контролю на підприємствах. У конспекті висвітлено питання теорії, методики і практики планування та контролю діяльності промислового підприємства в умовах ринку . Розглянуті форми, методи та процеси планування і контролю на підприємстві, наведено особливості складання планів на підприємствах харчової промисловості. Конспект підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни «Планування і контроль на ІТ-підприємствах», яка входить до навчального плану підготовки фахівців з напряму підготовки 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» всіх форм навчання як вибіркова.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
4.19 Мб
Тип документу:
Книга
Навчальний посібник «Планування і контроль на підприємстві» розраховано на студентів економічного факультету та має за мету активізацію роботи студентів під час лекцій та самостійного опрацювання лекційного матеріалу, підвищення ефективності організації самостійної роботи студентів, посилення наочності викладання завдяки схематичній візуалізації текстового матеріалу, систематизацію знань та формування в студентів цілісного уявлення про предмет курсу. Навчальний посібник є інструментом вивчення дисципліни «Планування і контроль в ІТ-підприємствах», надає необхідні економічні знання та практичні навички для самостійної практичної діяльності в підприємствах різних типів та галузей.
Автор:
Охріменко В. М., Леонт'єва Ю.Ю.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.18 Мб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Важливість курсу визначається сучасними умовами розвитку світового господарства й необхідністю інтеграції України в світове господарство. Основна увага приділяється опануванню форм, методів і процесу планування і иконтролю; вивченню структури і технології розроблення типових планів економічного і соціального розвитку підприємства, складу показників і методики їх розрахунку, оптимізації виробничої програми. Конспект лекцій може бути корисним менеджерам підприємств, начальникам служби, департаменту, управління планування та контролю підприємства, студентам економічних спеціальностей.
Автор:
О.В. Роженко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.42 Мб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Конспект лекцій для студентів ступеня «бакалавр». Навчальне видання покликано допомогти студентам усіх форм навчання ступеня «бакалавр» організувати вивчення дисципліни «Формування бізнес-моделі підприємства» завдяки повному викладу тем, за якими представлено план лекцій, розкриття програмних питань, наведено міні-лексикон, питання для самоперевірки і список рекомендованої літератури.
Автор:
О.О. Охріменко, Н.Є. Скоробогатова, І.М. Манаєнко, Р.С. Яресько.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.19 Мб
Тип документу:
Книга
Подано теоретико-методологічні та прикладі аспекти управління інноваційними проектами в умовах інтеграції. Розглянуто процеси формування інноваційно-орієнтованої бізнес-моделі підприємства з позицій життєвого циклу інноваційного продукту. Здійснено багаторівневе системне оцінювання інвестиційних процесів підприємства. Проаналізовано механізми інвестиційного забезпечення інноваційних проектів та їх ефективність. Розроблено стратегію управління ризиками на основі процесного підходу. Для науковців, викладачів, аспірантів, керівників та профільних фахівців підприємств, органів державної та місцевої влади.

Бібліотека


Переглядів: 70 176