XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Кафедра Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Автор:
Білоцерківець В.В., Завгородня О.О., Лебедєва В.К. та ін.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.21 Мб
Тип документу:
Підручник
У підручнику розглянуто зміст, середовище та еволюцію міжнародної економіки, основи її руху, форми та напрями розвитку міжнародних економічних відносин, проблемиекономічної глобалізації та інтеграції.Структура підручника складається з вступу та двадцяти двох розділів, в яких у логічній послідовності розкриваються етапи еволюції міжнародної економіки, її сучасний змістта основні структурні характеристики, визначаються закономірності функціонування ірозвитку окремих складових міжнародних економічних відносин й напрямки їх національного, між та наддержавного регулювання. Наголос робиться на основних поняттях, класифікаціях та моделях міжнародної економіки. Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, державних службовців та підприємців.
Автор:
О.М. Бандурка, В.Д. Понікаров, С.М. Попова
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.91 Мб
Тип документу:
Посібник
Розглядаються сутність податкового права та основні принципипобудови податкової системи України, питання адміністрування податків та механізм справляння основних видів податків і зборів. Особлива увага приділяється організації податкового контролю та відповідальності за порушення податкового законодавства. Призначений для студентів та курсантів юридичних та економічних вищих навчальних закладів, може бути корисним для фахівцівподаткових служб.
Автор:
В.С. Алиев
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
736 Кб
Тип документу:
Книга
Автор:
В. В. Бойченко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
667 Кб
Тип документу:
Книга
Соціальні, економічні перетворення в Україні не обминули ісистему вищої освіти. Закони України «Про освіту», «Про вищуосвіту» визначили стратегію розвитку освіти в Україні, пріоритетнінапрями та шляхи створення життєздатної системи безперервногонавчання і виховання для досягнення високого освітнього рівня,забезпечення можливостей постійного духовного самовдосконаленняособистості, формування інтелектуального та культурного потенціалуяк найвищої цінності нації.
Автор:
За ред. М. П. Кучерявенка
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.46 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику розглядається зміст податкового права як складногоінституту фінансового права. У Загальній частині на основі системного аналізу розкрито зміст інститутів податкового права, що регулюють оподаткування в Україні. В Особливій частині висвітлені питання правового регулювання податків і зборів, що становлять податкову систему України. Для викладачів і студентів юридичних і економічних вузів, працівників податкових органів, практичних працівників підприємств і організацій.
Автор:
Князєва О.А.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.76 Мб
Тип документу:
Книга
У навчальному посібнику проаналізовано характерні риси підприємств зв’язку, тенденції та структурні зрушення на ринку послуг зв’язку України. Наведено поняття, структуру та класифікацію потенціалу підприємства як економічної категорії. Досліджено особливості потенціалу підприємств зв’язку. Наведено теоретичні засади діагностики достатності потенціалу підприємства зв’язку та запропоновано оригінальний авторський підхід до діагностика достатності потенціалу підприємства зв’язку. Досліджено види стратегій та методи вибору стратегії розвитку підприємства в залежно від рівня розвитку його потенціалу. Визначено особливості інноваційного відтворення потенціалу підприємства та методи оцінки та управління конкурентоспроможністю потенціалу підприємства. Наведено основні елементи системи антикризового управління потенціалом підприємства. Запропоновано до вивчення теоретичні засади системного аналізу як інструменту прийняття управлінських рішень в умовах кризових ситуацій. Наведено основні показники, що характеризують результативність використання потенціалу підприємства зв’язку. Рекомендується для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації.
Автор:
О. О. Кравченко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.53 Мб
Тип документу:
Книга
Навчально-методичний посібник підготовлений відповідно допрограми дисципліни «Проектний аналіз» до навчального планупідготовки бакалаврів спеціальності «Економіка підприємств» іспеціалістів і магістрів спеціальності «Організація перевезень і управлінняна транспорті». Включені програма дисципліни, опорний конспект лекцій,методичні вказівки щодо практичних занять, організації самостійної ііндивідуальної роботи студентів, контрольні тестові завдання, список рекомендованої літератури.
Автор:
Лобань О.О.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
459 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Багатовіковий практичний досвід доводить, що лише знання, здобуті в самостійній творчій діяльності, є найбільш глибокими і міцними. Тому вища школа повинна ати не тільки певну суму знань, але й визначити високий рівень культурного розвитку майбутнього спеціаліста, самостійність мислення, виховати уміння постійно поповнювати свої знання, навчити молодих людей самостійно вчитися. Самостійна робота студента (СРС) трактується сьогодні як творча діяльність по перетворенню інформації в знання. Вона охоплює всі види і форми навчальних знань, які відбуваються як без викладача, так і під його безпосереднім контролем, як поза аудиторією, так і в аудиторній роботі. У навчальному процесі СРС виконує різноманітні взаємопов’язані функції. Найважливіші з них: пізнавальна, навчальна та виховна. Їх органічний зв’язок і взаємозумовленість реалізуються в навчальній діяльності, спрямованій на формування творчої особи.
Автор:
Лобань О.О.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
424 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Готуючись до семінарських занять, студенти повинні набути вміння ефективно використовувати законспектований програмний матеріал, що вивчається, з метою не просто переказати законспектоване а використати надану викладачем лекційну інформацію як певний орієнтир для подальшого поглибленого освоєння навчального матеріалу. Студенту рекомендується проаналізувати історичний нормативний матеріал, інші правові документи й літературу, судову практику та наукові роботи (монографії, наукові статті, автореферати дисертацій тощо). Студенти повинні навчитись узагальнювати набуті знання і виробити певну методу пошуку та обробки інформації, що стане у нагоді при підготовці до семінарських занять. Даний аспект має індивідуальний прояв, проте головне в ньому навчитися бачити сутність правових явищ а не просто форму.
Автор:
В. В. Македон
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.17 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику розглянуто теоретичні та практичні питання формування,обґрунтування та аналізу бізнес-планів в сучасних умовах господарювання. Розкритометодику розробки бізнес-плану, питання організації фінансово-господарської діяльностіпідприємства, показано принципову схему внутрішньофірмового планування. Посібник даєможливість професійно підготувати бізнес-план та організувати фінансово-господарськудіяльність підприємства. Посібник розраховано на студентів економічних спеціальностей за програмамипідготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів, а також студентів інших спеціальностей.Посібник може бути корисний аспірантам, викладачам, менеджерам підприємств різнихформ власності та спеціа лістам, які займаються бізнес-плануванням на підприємстві.

Бібліотека


Переглядів: 70 171