XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій
Кафедра Управління інформаційною та кібернетичною безпекою

Інноваційні зміни, втілені на кафедрі

Загальна інформація
Викладацький склад
Навчальні дисципліни
Навчально-методична робота
Наукова діяльність
Видавнича діяльність
Робота із студентами
Матеріальна база
Партнери кафедри
Новини
Контактна інформація
Бібліотека
Поточні питання навчання
Працевлаштування
Запрошуємо до навчання
Підготовка магістрів
Отримати консультацію
Освітньо-професійні програми
Відгуки студентів та роботодавців
Методичні рекомендації
Дистанційне навчання

Інноваційні зміни, втілені на кафедрі

Кафедра Управління інформаційною та кібернетичною безпекою Навчально-наукового інституту захисту інформації Державного університету телекомунікацій вчить студентів тому, що потрібно і так, як потрібно - теоретично і практично.

Теоретична підготовка здійснюється на основі сучасного розвитку науки і техніки в галузі інформаційної та кібернетичної безпеки і орієнтована на компетенціях, що пред'являються компаніями-партнерами до випускників університету як фахівцям.

Запорука успіху не тільки в якісній теоретичній підготовці, але і в практичній складовій навчання, тому практичні заняття, що проводяться на кафедрі Управління інформаційної та кібернетичної безпекою, максимально наближені до виконання вимог нормативно-законодавчих документів України до організації навчального процесу з підготовки висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців, в повній мірі відповідають потребам сучасного ринку праці.

Тільки в Державному університеті телекомунікацій ректором університету розроблена концептуально нова освітня модель «12 кроків до якісної освіти», яка забезпечує підготовку фахівців на сучасній навчально-матеріальній базі, створеної на обладнанні - останнього покоління, програмно-апаратних комплексів та програмного забезпечення.

Концептуально нова освітня модель «12 кроків до якісної освіти»

1

Підготовка за фахом починаючи з першого курсу

Уже з першого курсу наші студенти отримують «дорожню карту» по спеціальності "125 Кібербезпека", спеціалізації "Управління інформаційною та кібернетичною безпекою" - свого подальшого навчання і перспектив працевлаштування як за фахом, так і в суміжних галузях.

Кафедра Управління інформаційної та кібернетичної безпекою визначила цей крок одним з найважливіших етапів адаптації процесу навчання до концептуально нової освітньої моделі, яка забезпечить нашим випускникам незаперечні конкурентні переваги на ринку праці, привабливість їх для фірм і пріоритетність серед випускників інших навчальних закладів за спорідненою спеціальністю.

Як результат, починаючи вже з першого (а не з третього, як в інших вузах) курсу наші студенти вміють:

 • застосовувати на практиці отримані знання, розуміти і використовувати в повсякденній діяльності основні положення нормативно-правового забезпечення інформаційної та кібернетичної безпеки;
 • використовувати основні нормативно-правові джерела з планування та реалізації інформаційної безпеки інформаційно - телекомунікаційних система  відомств, установ і організацій в державі;
 • робити висновки про відповідність стану інформаційної безпеки підприємства вимогам вітчизняних і міжнародних стандартів в галузі управління інформаційною безпекою;
 • розробляти основні нормативні документи підприємства з питань інформаційної безпеки.

2

Дисципліна «Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів»

Одною з перших навчальних дисциплін, які викладаються в першому семестрі  на першому курсі є дисципліна «Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів».

В процесі її вивчення студенти набувають не тільки теоретичні знання про інформаційно-телекомунікаційні мережі, системи зв’язку, але й практичні навички щодо побутового застосування ІТ:

 • як самостійно зібрати комп’ютер необхідної конфігурації;
 • як встановити операційну систему та необхідні додатки;
 • як налаштувати домашню мережу та захистити власні дані;
 • як керувати іншими інетелектуалізованими домашніми приладами.

Результатом вивчення дисципліни є те, що кожен студент з перших днів навчання за спеціальністю 125 «Кібербезпека», спеціалізації «Управління інформаційною та кібернетичною безпекою» усвідомив важливість інформації, власних (персональних) даних та в подальшому організовував та управляв їх захистом.

3

Для всіх спеціальностей обов'язково викладаються такі дисципліни:

 • На 1 курсі - «Ділові комунікації»
 • На 2 курсі - «Групова динаміка і комунікації»
 • На 4 курсі - «Основи відкриття власного бізнесу», «Хмарні технології», «Штучний інтелект»

Дисципліни «Ділові комунікації» і «Групова динаміка і комунікації» формують у студента вміння ефективно працювати в команді, створювати власний імідж, управляти саморозвитком, самовдосконалюватися, успішно долати стрес і запобігати конфліктним ситуаціям.

Дисципліна «Основи відкриття власного бізнесу» дає необхідні теоретичні знання особливостей підприємницької діяльності та практичні навички, які застосовуються в реальному бізнес-середовищі.

В результаті вивчення дисципліни «Хмарні технології» студент буде знати інфраструктуру і сферу застосування хмарних технологій, а також вміти організовувати управління безпекою хмарної інфраструктури.

Вивчення дисципліни «Штучний інтелект» дасть можливість студенту застосовувати свої знання при розробці та впровадженні систем штучного інтелекту, які допомагають збирати і аналізувати отриману інформацію для захисту інформаційних систем від спроб несанкціонованого доступу до її ресурсів і іншим видам вторгнення.

4

Поглиблене вивчення англійської мови протягом усіх років навчання

На 1-2 курсах - 3 пари занять в тиждень, на 3-5 курсах - по 2 пари в тиждень. З усіх дисциплін, що викладаються кафедрами, 20% занять проводяться англійською мовою. Це забезпечує можливість студенту володіти технічною англійською мовою на рівні міжнародного стандарту В2.

Така підготовка підвищує ймовірність працевлаштування  випускників нашого університету, адже, так як навіть іноземні компанії, що працюють на території України при прийомі фахівця на посаду практично без винятків проводять співбесіду англійською мовою, і навіть при тому, що переважна більшість її співробітників може бути українцями, усе ділове листування і в межах вирішення місцевих питань, постановка і контроль виконання завдань, переговори та інші організаційні процеси можуть здійснюватися виключно англійской мовою.

На 3-4 курсах вивчається дисципліна "Іноземна мова за професійним спрямуванням", мета викладання якої полягає в придбанні студентами компетенцій, знань, умінь і навичок з іноземної мови в сфері управління інформаційною безпекою при використанні в подальшій практичній діяльності. Вивчення англійської мови за професійним спрямуванням дозволяє підготувати студентів до сучасних вимог потенційних роботодавців за напрямом «Менеджмент інформаційної безпеки», якими є:

 • читати та перекладати англомовні професійні тексти, в тому числі стандарти сімейства ISO 27000; розуміти деталі та загальний зміст тексту;
 • розмовляти з використанням лексики професійного спілкування; виступати з повідомленнями, доповідями; вести дискусію з використанням професійної лексики;
 • мати достатній словниковий запас загальних професійної та спеціальної лексики;
 • писати повідомлення, тези, доповіді за професійним спрямуванням з використанням спеціальної термінології;
 • володіти навичками сприйняття англомовного тексту менеджменту інформаційної безпеки на слух (аудіювання), розуміти і розпізнавати інформацію в ході обговорень професійних питань.

У процесі вивчення дисципліни англійської мови за професійним спрямуванням використовуються:

5

Обсяг практичних занять становить не менше 50%

З метою задоволення зростаючого попиту українського суспільства на підготовку фахівців вищої кваліфікації, які не тільки мають теоретичні знання, а й мають практичні навички, ефективно проводити заняття в процесі експлуатації сучасного обладнання. На кафедрі Управління інформаційною та кібернетичною безпекою створена і постійно вдосконалюється лабораторна база, інтегрована в загальну лабораторну мережу Навчально-наукового інституту захисту інформації, тим самим забезпечується ефективне проведення практичних занять. Цьому сприяє обладнання лабораторій, оновлені лекції, практичні заняття та методичні матеріали, спрямовані на вивчення основ побудови систем управління інформаційною безпекою. Устаткування лабораторії і методичні матеріали направлені на вивчення і дослідження сучасних систем управління.

6

Сучасна теоретична підготовка

Кафедрою Управління інформаційною та кібернетичною безпекою викладаються основні дисципліни, які дозволяють студентам вивчити основи забезпечення інформаційної та кібернетичної безпеки підприємств (організацій) і держави, побудови і функціонування систем управління інформаційною безпекою, методологічні підходи до дослідження систем управління в сфері інформаційної безпеки та вироблення рекомендацій щодо їх вдосконалення...

На кафедрі як унікальні для вивчення визначені навчальні дисципліни: "Аудит інформаційної безпеки", “Управління інформаційною безпекою банків” та “Системний аналіз інформаційної безпеки”.

Як і у бакалаврів, у магістрів також більше 20% занять проводиться англійською.

Тема кожної дисципліни починається лекцією, як теоретична підготовка, і закріплюється на практичних заняттях, після чого на лабораторних заняттях студенти відпрацьовують навички роботи з обладнанням. Більше половини занять навчального плану - практичні і, по можливості, лабораторні заняття - як практична складова навчання. По кожній темі занять лектор в кінці лекції надає перелік питань для відпрацювання студентами при їх самостійній підготовці до практичних занять і лабораторних занять по темі, викладеній в лекції.

Теоритична підготовка магістрів передбачає оволодіння ними дисциплін, які формують компетенції з проведення аудиту інформаційної безпеки, здатні проводити наукові дослідження, описувати і пояснювати процеси, що відбуваються в сфері кібербезпеки, формувати розуміння закономірностей процесів захисту інформації в інформаційних і телекомунікаційних системах. Крім того, зазначені фахівці повинні бути здатні здійснювати апробацію та практичне впровадження наукових результатів досліджень і володіти інноваційним способом мислення.

При цьому на п'ятому курсі базовими дисциплінами є:

 • "Системи управління інформаційною безпекою" і "Управління безпекою інформаційних мереж",
 • "Управління проектами інформаційної безпеки" і "Управління ризиками інформаційної безпеки",
 • "Методи виявлення та реєстрації загроз інформаційній безпеці" і "Управління інцидентами інформаційної безпеки",
 • "Аудит інформаційної безпеки".

Велика частина шостого курсу присвячена проведенню практики і написання магістерської роботи.

7

 

Договори з провідними телеком-компаніями

Результатом роботи колективу кафедри Управління інформаційною та кібернетичною безпекою стало укладання угод з наступними компаніями:

 1. ТОВ БМС Консалтинг
 2. ТОВ Агентство активного аудиту
 3. ТОВ Безпека
 4. Інститут електродинаміки
 5. ТОВ Софтрейд консалтинг
 6. НДІ електромеханічних приладів
 7. ДП Український науково-технічний впроваджувальний центр КСЗІ

8

Якісна практична підготовка

Чудово розуміючи, що перспективи працевлаштування та розмір заробітної плати випускників Університету будуть залежати від отриманого досвіду практичного використання обладнання, реально використовуваного в області телекомунікацій в сферах інформатизації та інформаційної безпеки, для навчання студентів на кафедрі Управління інформаційною та кібернетичною безпекою в лабораторії 401 створена і вдосконалюється сучасна навчально-лабораторна база.

Для придбання студентами кваліфікації за своєю майбутньою спеціальністю комп'ютери планується обладнати спеціалізованим програмним забезпеченням, таким як:

 • Програми для керованого доступу типу «Гриф», «Лоза».
 • Програми для оцінки ризиків типу «Кондор», «Гриф».
 • Програми для управління інцидентами інформаційної безпеки.
 • Програмне забезпечення для роботи з документацією.
 • Програмні ресурси для настройки інтерактивних комунікацій.

У програмно-навчальний комплекс на етапі впровадження в навчальний процес включені програми:

 • професійна програма для контролю доступу до комп'ютера автоматизованого робочого місця, з переглядом журналу всіх подій і статистики використання системи;
 • програма для прийняття оптимального рішення в сфері ІБ, заснованої на практиці застосування методу аналізу ієрархій в режимі діалогу, з використанням системи механізму шаблонів;
 • програма виявлення загроз інформаційної безпеки і захисту від них в режимі реального часу;
 • пакет Ethernet-перехоплювач (мережевий аналізатор або мережевий сніффер) для моніторингу мережі та усунення неполадок (в локальній мережі та мережі користувачів термінальних серверів);
 • програмний комплекс для вирішення завдань ІБ: моніторинг файлів, папок і запущених процесів в реальному часі; блокування сайтів в режимі списків; контроль і статистика використання робочого часу; створення звітів.

9

Поліпшений розподіл навчальних годин, вивчення дисциплін загальної підготовки протягом всіх семестрів

Кафедра Управління інформаційною та кібернетичною безпекою є однією з провідних випускних кафедр Університету, яка відповідає за формування програм навчання, зміст всіх навчальних дисциплін і якість підготовки найбільш численних категорій фахівців за спеціальністю "125 Кібербезпека".

При підготовці бакалаврів за спеціалізацією "Управління інформаційною безпекою" розподіл годин навчального плану здійснюється з розрахунку - 25% на дисципліни загальної підготовки і 75% на дисципліни професійної підготовки за фахом. Дисципліни професійної підготовки розподіляються 37,5%, за фахом, і 37,5% за спеціалізацією.

10

Унікальна система підготовки з видачею сертифікатів

Державний університет телекомунікацій став першим навчальним закладом міста Києва, який має в своєму складі авторизований тестовий центр Pearson VUE (Pearson VUE - Virtual University Enterprises - компанії, мережа центрів якої розгорнута в 175 країнах світу) на базі кафедри телекомунікаційних систем і мереж, де можна пройти тестування і отримати сертифікат-підтвердження володіння дисципліною, обладнанням або спеціалізації від міжнародних виробників телекомунікаційного обладнання: Cisco, Ericsson, IBM, Juniper і інших.

В рамках договору про співпрацю між Державним університетом телекомунікацій та компанією «BMS consulting» студенти спеціалізації "Управління інформаційною безпекою" після стажування та успішного складання іспиту отримують сертифікати, які підтверджують можливість отримання міжнародного сертифікату, що гарантує працевлаштування в будь-якій країні світу.

На кафедрі Управління інформаційною та кібернетичною безпекою триває активна робота щодо підвищення професійного рівня кваліфікації викладачів.

11

Відповідність навчальної програми компетенцій роботодавців

Вивчення дисциплін загальної та спеціальної підготовки здійснюється з 1-го по 8-ий семестр з метою повноцінного забезпечення оволодіння студентами наступними професійними знаннями і вміннями:

 • здатність аналізувати основні проблеми інформаційної сфери, організовувати власну діяльність з урахуванням досягнення науки управління і з урахуванням динамічних змін, що відбуваються в сфері інформаційної безпеки;
 • здатність вирішувати окремі завдання забезпечення системи інформаційної безпеки на всіх циклах її існування;
 • базові уявлення про створення організованої, повноцінної, ефективної, дієвої системи управління інформаційною безпекою на підприємстві, в установі, органі державного управління;
 • сучасні уявлення про принципи моніторингу, оцінки стану інформаційної інфраструктури та інформаційного простору держави;
 • здатність планувати, приймати і реалізовувати заходи в сфері управління інформаційною безпекою;
 • знання, вдосконалення і застосування на практиці організаційної структури системи управління інформаційною безпекою;
 • здатність використовувати знання і вміння для прогнозування, виявлення та оцінки можливих загроз інформаційному простору держави, дестабілізуючих факторів;
 • здатність використовувати теоретичні знання і практичні навички для оволодіння основами теорії і методів досліджень в області інформаційної безпеки;
 • здатність використовувати професійно профільовані знання, вміння і навички з аналізу розвитку сучасних технологій вітчизняної та зарубіжної індустрії інформації;
 • володіння науково-організаційними основами проведення аналізу і синтезу політик безпеки.

12

Стажування, практика, працевлаштування

Проведення практик студентів організовано та проводиться в компаніях-партнерах кафедри.

На кафедрі проводиться активна робота з метою розширення кола партнерства, що дозволить створити нові напрямки для стажування і подальшого працевлаштування студентів.

Починаючи з 2 курсу студенти проходять практику на провідних підприємствах галузі. Спочатку - для ознайомлення і формування відповідного світогляду. Надалі, на 3-му курсі, - для формування відповідних професійних умінь і виробничих навичок. На 4-му курсі - для закріплення теоретичних знань і практичної реалізації результатів подальшого дипломного проектування. Проведення практик студентів організовано та проводиться в компаніях-партнерах: ТОВ БМС Консалтинг, ТОВ Агентство активного аудиту, ТОВ Безпека.

Провідні підприємства в сфері захисту інформації та кібербезпеки охоче беруть на практику студентів університету, оскільки наявні знання і нестримна енергія молодих людей здатні активізувати роботу підприємств і сприяти їхньому успіху. Надалі, студенти, які добре зарекомендували себе в цих компаніях, легко знаходять собі робочі місця і гідну заробітну плату.

Основними вимогами роботодавців є знання і вміння їх використання в напрямах:

 • Моніторинг інцидентів інформаційної безпеки (ІБ).
 • Проведення оцінки ризиків ІБ.
 • Проведення розслідувань інцидентів ІБ.
 • Адміністрування програмно-апаратних систем захисту інформації.
 • Створення системи тестування знань працівників в сфері ІБ.
 • Знання і розуміння стандартів ІБ ISO 27001, ISO 27002.
 • Знання іноземної мови (англійської).
 • Практичні навички впровадження системи менеджменту ІБ (СМІБ), складання документів по ІБ.
 • Базові знання по українському законодавству в сфері ІБ.
 • Можливість мислити як нападник (зловмисник).
 • Забезпечення аудиту процесів ІБ.
 • Контроль за дотриманням політик в сфері ІБ.
 • Усунення вразливостей, що впливають на стан серверних систем.

Завдання кафедри Управління інформаційною та кібернетичною безпекою: в поєднанні з прогресивною теоретичною і практичною підготовкою сформувати компетентного фахівця, який володіє передовими знаннями, методиками та практичними навичками виконання робіт в області управління інформаційною та кібернетичною безпекою.

 

*****

Реалізація цієї концептуально нової освітньої моделі забезпечує підготовку конкурентоспроможного фахівця, який повністю відповідає потребам сучасного ринку праці та компетенцій компаній-партнерів (роботодавців).

 
Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, м. Київ,
вул. Солом'янська, 7, каб. 327
Тел. (044)249-25-22

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 3 054